Реферати українською » Языковедение » Строй сучасної англійської мови


Реферат Строй сучасної англійської мови

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ........................................................................................................... 2
1. СТРУКТУРНАКЛАССИФИКАЦИЯЯЗЫКОВ ....................................... 4

2.ЧЕРТЫАНАЛИТИЗМА У СУЧАСНОМУАНГЛИЙСКОМЯЗЫКЕ

НА РІВНІСЛОВООБРАЗОВАНИЯ ............................................................

8

3.ЧЕРТЫАНАЛИТИЗМА У СУЧАСНОМУАНГЛИЙСКОМЯЗЫКЕ

НА РІВНІСИНТАКСИСА............................................................................

24
4.ЧЕРТЫАНАЛИТИЗМА У СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУЯЗЫКЕ .......... 31
5.ЧЕТРЫСИНТЕТИЗМА У СУЧАСНОМУАНГЛИЙСКОМ ………… 36
>ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 37
СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ ................................................ 39
СПИСОКИСТОЧНИКОВФАКТИЧЕСКОГОМАТЕРИАЛА ...................... 41

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Актуальність дослідження ладу сучасного англійської дуже великий, т. до. розуміння ладу іноземних мов – це з найважливіших аспектів за його вивченні, усе ж мови різні за своємуморфологическому і синтаксичному строю. У процесі навчання будь-якого зарубіжного мови доводиться неминуче мати справу з численними помилками в усній і письмовій промови, оскільки учням дуже складно відвикнути від стереотипів рідної мови, сформованим з урахуванням його структури та повністю прийняти усі закономірності ладу досліджуваного мови. І, протягом усього часу поки що йти ця перебудова, учень вноситиме на свій мову, порівнювати з нею іосмислять закономірності ладу досліджуваного мови.

Метою згаданої роботи є підставою вивчення теоретичних основ англійської граматики, порівняння його з теоретичними основами російської, про те, щоб у сьогодні якнайточніше зрозуміти структуру сучасного англійської, і навіть, спираючись цього розуміння, зробити порівняльний аналіз всіх граматичних явищ в сучасному англійською та російською мовами.

Досягнення цього у роботі вирішуються такі:

> Дати порівняльний аналіз структурної класифікації мов;

> Визначити приналежність англійської до одної з цих груп;

> Виявити риси цієї групи у морфологічній і синтаксичної структурі англійської;

> Порівняти з рисами російської;

> Виявити розбіжності подібності в граматичному ладі сучасного англійської і російської мов.

Головними методами дослідженнями у роботі є порівняльний, що використовується щодо лінгвістичних трактувань і мовних класифікацій, і описовий, що використовується щодо правилграмматического ладу англійської і російської мов.

Цінність даної праці полягає у тому, що його результати можна використовувати щодо як англійського, і російської й у розуміння ладу кожного їх. Також з порівняльного аналізу допоможе виявити особливості і негативні риси подібності цих двох мов, що також відіграє великій ролі за її вивченні.


1. СТРУКТУРНАКЛАССИФИКАЦИЯЯЗЫКОВ

Найчастіше ми стикаємося з ситуацією, коли, вивчаючи той чи інший мову, виявляють її своєрідність і натомість їх рідної мови. Вивченням історичного поступу мов, їх сучасного стану, а як і дослідженням їхніх характерних чорт займається особливий розділ порівняльного мовознавства, який звичайно називають загальної типологією мов. Її основоположником був німецький лінгвіст Вільгельм фонГумбольдт (1767-1835). Цей учений знав дуже багато мов і культур таким чином вперше у історії мовознавства і лінгвістики запропонував їх типологічну класифікацію, з здібності слів даного мови приєднувати себе той чи інший тип морфем. 1

У визначенні А. І.Смирницкого "морфема – це найменша мовна одиниця, що має суттєвими ознаками мови, т. е. має як зовнішню (звукову), і внутрішню (значеннєву) боку." 2

>Гумбольдт розділив мови за рівнем складності елементів, структурі слова чотирма класу: ізолюючі,агглютинирующие,флективние і до особливої четвертої групі він відніс мови американських індіанців, слова яких здатні з'єднуватися в особливі "слова-пропозиції". Цю групу мов він їх назвавинкорпорирующими.

Німецький мовознавець Р.Штейнталь (1823 – 1899), учень і послідовник Гумбольдта, звернув увагу деякі слова, але в синтаксичні зв'язок між ними в такий спосіб, перейшов від морфології до синтаксису, додавши цим іще одна типологічна ознака.

І, нарешті, американський лінгвіст Еге.Сепир (1884 – 1939)


1 >Аракин У. Д. Порівняльна типологія англійської і російської мов. – М. 1989

2 >Смирницкий А. І. Морфологія англійської. – М., 1959

запропонував "еволюцію структури мов з більш примітивних типів – ізолюючого до складнішого типу -флективному".3 Він виділив аналітичний тип мови.

Отже, типологічний класифікація мов полягає в морфологічній і синтаксичної системах мови, і, виходячи з того, виділяють 4 типу мов: аморфні,агглютинативние, синтетичні і аналітичні.

     >Аморфние мови (грецьк.amorphos від а- - не-, без- +morphe– форма– "безформні", "ізолюючі", "кореневі", ">корнеизолирующие"). Мови, які мають відсутні словозміни, т. е. немає афіксів і де граматичні значення (падежу, числа, особи, часу й т. буд.) виражаються чи у вигляді примикання одних слів решти, або за допомогою службових слів. Прикладом аморфних мов може бути китайську мову. 4

   >Агглютинативние мови (латів. >agglutinatio –приклеювання). Мови, основу яких лежить механічне приєднання однозначних, стандартних афіксів донеизменяемим коріння у суворо певної послідовності.5  До таких мовам належить група тюркських мов (турецький, киргизький, казахський, башкирський, татарський та інших.)

Наприклад:

">Татарчалаштиргалаштиручилардагиникиларгамини?" ("Хіба тим (дотем/на тих), що належить тому (тієї), що у тих, хто (що) раз у раз займаютьсятатаризацией (переведенням татарський)?")6

 


3   >Аракин У. Д. Порівняльна типологія англійської і російської мов. – М. 1989

4   Радянський енциклопедичнийсловарь/Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-тє вид. – М. 1985

5   >Реформатский А.А. Введення у мовознавство. – М. 1967

6   СулеймановД.Ш. «Регулярність морфології татарського мови та типи порушень у мові»Вип.1. -Казань, 1994.

Ця татарська словоформа має таку структуру:

- "Татар" (Ім'ясущ.)

- ">ча" (>Наречие)

- ">ла" (Дієслово)  

- ">штир" (Дієслово, заставу)

- ">гала" (Дієслово, заставу)

- ">штир" (Дієслово, заставу)

- "у" (>Субстантив., ім'я дійств.)

- ">чи" (Ім'ясущ.)

- ">лар" (>Множ.)

- ">даги" (>Субстантив.,локатив)

- ">ники" (>Субстантив.,притяжат.)

- ">лар" (>Множ.)

- "га" (>Директив)

- ">мини" (Питання, подив).

Синтетичні мови (грецьк.synthesis -составление – ">получающийся внаслідок синтезу", "який би"). До синтетичним мовам ставляться давньогрецький, латинський, старослов'янську, російський, німецький, литовського й ін. Це мови, у яких граматичні значення виражаються у межах самого слова (>аффиксация, внутрішня флексія, наголос,супплетивизм тощо. буд.), т. е. формами самих слів. 7

">Прочитаю"

§ Префікс "про" у цьому слові свідчить про досконалий вид

§Суффикс "а" позначає дієвідміну

§ Закінчення ">ю" - обличчя, число, час

Для таких мов характерний вільний порядок слів, розгалужена система схиляння, дієвідміни, велика довжина слів.

Наприклад:

"Я повернуся, коли розкидає галузі по-весняному наш білий сад."


7   Радянський енциклопедичнийсловарь/Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-тє вид. – М. 1985

У цьому пропозиції ми можемо бачити й правильний порядок слів ("Я повернуся"), де присудок слід після що підлягає, і зворотний ("розкидає сад"), де спочатку стоїть присудок, а після нього підлягає.

Для висловлювання відносин між словами у пропозиції можна використовувати також елементи аналітичного ладу (службові слова, порядок знаменних слів, інтонація тощо. буд.).

А>налитические мови (грецьк.>analysis -розв'язання – ">получающийся внаслідок аналізу", "роз'єднуючий"). Тип мов, у яких граматичні відносини виражаються службовими словами, порядком слів, інтонацією тощо. п., а чи несловоизменением, т. е. не граматичним чергуванням морфем не більше словоформи, як і синтетичних мовами. До аналітичним мовам ставляться мови англійський, французький, італійський, іспанський, болгарський,новоперсидский, датський та інших.

Отже, сучасний англійська мова належить до аналітичного типу мов, протеаналитизм може виявлятися різними граматичних рівнях. Для кращого розуміння теоретичних основ англійської граматики слід подивитися на рисианалитизма лише на рівні словотвори, лише на рівні синтаксису, і навіть порівняти ці негативні явища з російською мовою.

 

 

 

 

 


8 Радянський енциклопедичнийсловарь/Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-тє вид. – М. 1985

2.ЧЕРТЫАНАЛИТИЗМА У СУЧАСНОМУАНГЛИЙСКОМЯЗЫКЕ НА РІВНІСЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Як ми вже з'ясували, англійська мова є взірцем аналітичного мови на відміну російського, що є синтетичним. Тобто інакше кажучи морфологічна структура слів у "англійському мові простіша, ніж ніж у російській мові.

На рівні словотвори рисианалитизма щодо англійської мові можуть виражатися у різний спосіб.

У сучасному англійській розрізняють 4 основних способи освіти нові значення слів: конверсія, >словосложение,префиксация ісуффиксация. Але тільки конверсія є ознакоюаналитизма.

Конверсія - такий спосіб словотвори, яким від частині промови утворюється інша без жодних змін у зовнішній формі слова, якщо мати у через початкові словоформи. 9 Іншими словами перехід частині промови до іншої без зміни словоформи. Т. е. те й теж слово означатиме різні частини промови. Найширше поширена конверсія у іменників і дієслів з написанням і вимовою.

Наприклад, іменник >head – голова, і дієслово to >head – очолювати. Тому, іноді, можуть викликати труднощі переклади таких фраз як:

>Bottle the >milk.

Перед >Bottle немаєартикля, тому це дієслово, і фраза перекладається:

>Разлейте молоко по пляшках.

>Конверсионние відносини можуть бути як між двома членами, а й між велику кількість слів, тобто. може бути ланцюжка з

 


9 Радянський енциклопедичнийсловарь/Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-тє вид. – М. 1985

 двох і більше слів, що у відносинахпроизводности. А. А.Уфимцева10 

виділяє ланцюжка з цих двох, трьох, чотирьох, п'яти шести членів, цьому вона враховує також конверсію у сфері перехідних і неперехідних дієслів, і навпаки:

1) двочленна: Дієслово -Существительное: >rescue (рятувати) -rescue (порятунок)

2) тричленна: Перехідний дієслово -Непереходний дієслово -Существительное: >mistake (неправильно зрозуміти щось, помилково прийняти одне за інше) -mistake (помилятися) -mistake (помилка);

3) чотиричленна: Перехідний дієслово -Непереходний дієслово – Прикметник -Существительное:trim (впорядковувати, підрізати) -trim (приспосабливоться) -trim (акуратний, у стані) -trim (лад і ін.);

4) >пятичленная: Прикметник –Наречие -Существительное - Перехідний дієслово -Непереходний дієслово:right (прямий) -right (прямо) -right (право) -right (випрямляти) -right (випростатися);

5) >шестичленная: Прикметник -Существительное –Наречие – Привід - Перехідний дієслово -Непереходний дієслово: >round (круглий) -round (коло) -round ( колом) -round (навколо) -round (округляти) -round (округляти).

>Уфимцева також пропонує опис цих конверсійних моделей.

Ця психолог пише, у сучасному англійській дієслова подвучленной моделі конверсії може бути утворені від будь-якої іменника за умови, що у мові немає дієслова, освіченого того ж таки кореня за способом словотвори.

Відповідно до їх ставленням до граматичним значенням перехідності і перехідності їх можна підрозділити на:

1) >Глаголи неперехідного значення, наприклад:

10 Уфимцева А.А.. Слово влексико-семантической системі мови.М.,1968

Thecallechoeddown theemptypassages.(M.Twain) – Поклик відгукнувся луною в порожніх коридорах11.

2) >Глаголи перехідного значення:

>Anaeroplanewasparachutingsupplies toanisolated post. – Літак скидав на парашутах припаси на віддалений посаду12.

Перехідні значення становлять певне більшість. Переважна більшість їх пояснюється, очевидно, тим, що можуть висловлювати більш різноманітні значення, оскільки наявність прямого доповнення відкриває великі можливості уточнення і конкретизації семантики дієслова; 13

3) >Двузначние дієслова, тобто. дієслова, мають це й перехідний і неперехідне значення й пов'язані між собою тим, що є назвою однієї й тієї самі діяння у різних його проявах:

 tobankrupt – довести когось до банкрутства й збанкрутувати

>Глаголи за конверсією легко утворюються також від складних іменників і аж фразеологічних оборотів чи вільних словосполучень, причому вони перетворюються на складні слова отримують дуже чітку ">цельнооформленность"14 (>Уфимцева):

T>henewspaperwasblue-pencilled – на газеті було зроблено позначки синім олівцем;

>This,thoughtGerald,iswhere Ibegin tostonewall.(M.Wilson) – Тепер, подумав Джеральд, мені час уподібнитися кам'яною стіні. 15

У літературі є певні спостереження з цього приводу. Приміром, помічено, що з освічених за конверсієюотименних дієслів найбільш характерними є такі основні відносини значення дієслова до значенням іменника:


11 >FriesCh. TheStructure of English. – N. Y., 1952

12FriesCh. TheStructure of English. – N. Y., 1952

13   >doklad/monika/doklad/view/zip-3743.html

14  >Уфимцева А.А.. Слово влексико-семантической системі мови.М.,1968

15FriesCh. TheStructure of English. – N. Y., 1952

 

 

1. >Орудийное дієслово позначає дію, продуковане у вигляді предмета, названого вихідним іменником: tomask – маскувати, toshelter – приховувати, towheel – котити, towire – телеграфувати. Це співвідношення особливо притаманно випадків, коли вихідне іменник позначає який-небудь інструмент чи знаряддя: tohammer – бити (молотком), забивати, toknife – колоти ножем, tonail – прибивати цвяхами, torivet –заклепивать, tosandpaper чистити наждачним папером. Щось подібне є має місце у питаннях дієслів, які утворилися від назв частин тіла людини або тварини: toeye – розглядати, toelbow – штовхати ліктями, tonose – нюхати, тягти носом, toshoulder – брати на плечі.

2. >Агентивное дієслово позначає дію звичайне для особи чи істоти названого вихідним іменником: tocook – варити їжу, towitness – свідчити. До цій групі, зокрема, ставляться метафоричні дієслова, які позначають поведінка чимось така поведінка тих чи інших тварин: toape – мавпувати, tomonkey – передражнювати, to dog – йти п'ятах.

3. >Локативное від іменників, називають місце, легко утворюються дієслова багатозначно розмістити у подібне місце: tobottle розливати по пляшках, (фіг.) приховувати, tocan консервувати (в російських банках), tocorner заганяти у куток, tofloor збити з ніг. Наприклад,Itcan’tbegood tohave alot ofquestionsbottled upinsideyou (>Shaw)- Немає нічого хорошого у цьому, аби приховувати всередині себе масу питань.

4. >Причинно-следственное (результативне) дієслово висловлює дію, що викликає те або що веде до з того що позначений іменником: toleague – утворити союз, tomatch – підбирати, під пару, topatch – зарплату ,toswitch – шити.

5.  >Темпоральное дієслово означає перебувати десь чи щось протягом часу, зазначеного вихідним іменником: toweek-end – проводити кінець тижня, towinter – зимувати.

Від прикметників дієслова за конверсією утворюються рідше ніж від іменників, але, тим щонайменше, в мові чимало. Такі дієслова "семантично не однорідні: зазвичай вони називають дію які породжують якість, що його прикметником".16

Наприклад: free вільний – to free  звільняти; >quiet тихий – to >quiet заспокоювати

          Явище конверсії у тому чи іншою мірою можна бачити в багатьох мовами, але у сучасному англійській вона отримала особливо стала вельми поширеною. Найважливішою причиною цьому вважатимуться ту особливість англійської, що складається у майже повної відсутності у ньому морфологічних показників частин промови. Вони або різняться зовсім, або можуть різнитися пословообразовательнимаффиксам.

Конверсія, як словотвір, був із особливостями ладу англійської мови та його історією. У давньоанглійській мові мові для освіти новослів широко використовувався його основний словниковий склад,

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація