Реферати українською » Языковедение » Відмінності в лексиці британського і американського варіантів англійської мови


Реферат Відмінності в лексиці британського і американського варіантів англійської мови

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження. 3

Глава 1. Сучасне стан проблеми, у лексикології англійської 6

1.1 Історія англійської мови США.. 6

1.2 Різні погляду дослідників про цю проблемі. 12

1.3 Різні пласти лексики англійської. 16

Глава 2. Основні види лексико-семантичних розбіжностей. 18

Укладання. 22

>Библиографический список використаної літератури.. 23

Додаток. 25


Запровадження

Попри те що, що різницю між англійською мовою до й Англії віддавна привертали до себе увагу дослідників, в лінгвістичної літературі немає робіт, присвячених систематизованому зіставленню цих двох основних варіантів англійської. Зазвичай, на роботах, присвячених означеній теміразличительние елементи американського і британського варіантів розглядаються над контексті мовної системи, і з іншими елементами мовної структури. [10. с. 3]

У цьому полягає наукова актуальність цієї проблеми.

Тим більше що, представляється ясним, що таке реальна картина існуючого співвідношень між американським і британським варіантом англійської то, можливо розкрито не шляхом простого переліку їхразличительних чорт, а лише шляхом виявлення часткиразличительних елементів, і навіть сфер зовнішньої та глибини відмінностей всіх рівнях мовної структури. І це можна досягнути лише тому випадку, якщоразличительние і спільні елементи розглядаються як частину єдиної мовної системи. [11.с.8]

З сказаного виявляємо, що об'єктом дослідження є лексика англійської. А предметом дослідження – розбіжності у лексиці британського і сподівання американського варіантів англійської.

У минулому увагу лінгвістів був у значно більшою мері звернуто на походження різниці між американським і британським варіантами, ніж виявлення співвідношень між ними сучасному мові. [10. с.4]

Найбільш істотноразличительние рисисопоставляемих варіантів англійської можуть бути встановлені у межах нормованого літературної мови. [10.с.5]

Метою нашого дослідження є – виявити розбіжності у лексиці британського і журналісти американського варіантів англійської з прикладу різних публікацій про те та часописів.

Поставлене мета конкретизується такими завданнями:

1) Вивчити стан проблеми, у науково-методичною літературі.

2) Надати відмінність варіантів англійської з прикладу публікацій про те та часописів.

>Сопоставительное синхронне вивчення перехресних систем – як-от двох варіантів однієї й тієї ж мови, - є новий напрям досліджень з театром ще не усталеної термінологією. [15.с.5]

У той самий час у порівняльному вивченні американського і британського варіантів доведеться ще багато чого зробити. Багато незрозумілого йнеразработанного у самій методиці що така дослідження. Отже, вияснення й уточнення методів порівняльного дослідження застосовних і розробити них і, природно, від методів зіставлення різних мов, є одним із актуальних проблем загального мовознавства. [11.с.197]

Англійська мова, то, можливо представлений як складна система, що складається з перехресних підсистем. Метод моделюваннямикросистем імакросистем дає змоги виявити структурні різницю між розглянутими нами варіантами англійської.

Якщо з тим, що британський і американський варіанти співвідносяться друг з одним як перехресні мікросистеми, слід зробити іще одна висновок, має прямий стосунок до методів порівняльного аналізу. [10.с.13]

Отже, на вирішення поставлених завдань було використано такі методи:

1) Теоретичний аналіз науково-методичною літератури.

2)Сопоставительного дослідження.

3) Моделюваннямикросистем імакросистем.

4)Синхронное вивчення перехресних систем.

Поруч із явними, притаманнимикнижно-письменной промови,сопоставительному аналізу зазнавали і явища, типові дляустно-разговорной промови. Залучалися матеріали найрізноманітніших жанрів - художньої прози, публіцистики, драматургії, науково-технічної літератури, офіційно-діловий документації, реклами й т. буд. [12.с.54]

Отже, аналіз літератури проводився з урахуванням книжок, навчальних посібників, публікацій про те та часописів, словників.

Відмінності між англійською мовою і в Америці (American English, текстомA.E.) англійською у Великій Британії (British English, текстомB.E.) протягом багато часу обговорювалися як і спеціальної лінгвістичної, і у популярної літературі. Суперечки у тому, який англійської можна вважати «зразковим» і треба чи вважати А.Є. самостійним мовою, остаточнообособившимся від В.Є., мають і по сьогодні. Характерною рисою висловлюваних у своїй поглядів є явне перебільшення розбіжностей між британським і американським варіантами. [12.с.49]


Глава 1. Сучасне стан проблеми, у лексикології англійської

1.1 Історія англійської мови США

Англійська мова вперше проникнув у Північну Америку на початку XVII століття. Перша колонія англійців на американському континенті було засновано 1607 року. Отже, історія англійської мови Америці налічує з половиною століття.

Ранній період (початку XVII століття остаточно XVIII століття), що характеризується формуванням американських діалектів англійського мови. (>Диалект [грн.dialektos] 1) місцеве наріччя, говір, інакше - територіальний діалект, обслуговуючий народні маси; має власний граматичний лад і основний словниковий фонд; у процесі утворення нації може лягти основою національного мови. [19.с.222]) і пізній (XIX – XX ст.), що характеризується створенням американського варіанта англійської. Ці періоди приблизно рівні за часом, і аж ніяк рівні за своїм значенням. [11.с.13]

Ранній період. На початку цього періоду англійська мова і в Америці, переважно, відповідав норм, прийняті в Англії XVII столітті. Англійське вимова XVI – XVII століть істотно відрізняється від вимови сучасної мови. Зміни або взагалі не торкнулися англійської мови Америці, або позначились в ньому значно меншою мірою. Отже, до кінця аналізованого нами періоду і в Америці вже намітилися суттєві відхилення від братніх норм літературного вимови. [2.с.17]

>Архаизм – старовинне слово чи мовний зворот, що вийшло друком з ужитку. [19.с.75]

Іноді до розряду архаїзмів переходило слово загалом, наприклад, дієсловоloan, у значенні давати в борг, позичати. Найбільш ранній приклад вживання цього дієслова у "англійському мові, наведений в Оксфордському словнику, датується XIII століттям. У будівлях XVII століття він зустрічається ще дуже часто.

Надалі дієсловоloan вийшов із побуту в Англії, але зберігся і в Америці. [4. с.20]

Надалі в Англії сталося звуження значення цього терміну і вживання дієслова >guess у зазначеному значенні стало розглядатися як архаїзм. Водночас у Америці словоguess зовсім на втратило цього значення.

 Вже наприкінці XVIII – на початку ХІХ століття англійці вважали подібне слововживання американізмом. [11. с.20]

Проте найбільше зацікавлення у сфері лексики є розбіжності, зумовлені поповненням словникового складу англійської мови Америці.

Неологізм - грн.Logos – слово, - нове слово, мовне нововведення (мовний зворот, граматична особливість), з'являється у мові. [19.с.478]

У численних >неологизмах XVII – XVIII століть відбилися нових умов життя перших англійських колоністів і в Америці. Тут ми бачимо загальну групу слів, що пропагують природні умови Американського континенту, його флору і фауну, наприклад:

>moose – американський лось,

>live->oak –виргинский дуб,

>hickoku – північноамериканський ліщина

>gap – гірський прохід

>backwoods – глушина.

У особливу групу слід виділити лексику, яка належить до побуті перших поселенців з Англії, до нових способам ведення господарства тощо. п.

Наприклад:

>corndodger – реклама,

>coleslaw –шинкованная капуста,

>lot – шматок землі.

А до того періоду належить появу у мові колоністів значної групи слів, які позначали різні реалії, пов'язані з життям і побутом корінних мешканців континенту – індіанців. [11.с.21]

Наприклад:

>moccasin – мокасинів,

>squaw – індіанка,

>medicine-man – шаман індіанського племені,

>warpath – похід північноамериканських індіанців.

Поповнення словникового складу англійської мови Америці йшло двома шляхами: а й за рахунок утворення нових слів більше і стійких словосполучень і переосмислення старих; б) методом запозичень з деяких інших мов.

Серед нові значення слів, освічених в американських колоніях Англії XVII – XVIII століттях, більшість становлять складні слова створені шляхом >субстантивации словосполучень типу «прикметник + іменник» і «іменник + іменник». Ці перетворення виникли з урахуванням тих слів, які входили в лексикуранненовоанглиского мови.

Наприклад:

TheBull-Frog – бик, мукання якого нагадує жаб'яче квакання. [18.с.398]

Співіснування й нового значення відзначається, наприклад, у іменникаfrontier, яке і в Америці додаткового значення: знову освоєний чи малонаселений район, безпосередньо примикає до пустелі або безлюдній місцевості.

За підсумками цього значення виникла низка складних слів і стійких словосполучень, у яких однією з елементів є >frontier у його американському значенні. (Наприкладfrontierman,frontiercountry,frontiertown) [11.с.24]

Іноді причиною, яка зумовлює розвиток слова нового значення є функціональне тотожність чи подібність які охоплюють те слово предметів. Це можна знайти, наприклад, у англійського слова >store, що у Америці набуло значення магазин, лавка. Таке переосмислення викликало те, що на той час у колоніях будь-який магазин необхідність одночасно був і складом товарів. Звідси виникла стала словосполучення >keep the >store мати магазин.

Особливу групу становлять слова, лексичне значення яких піддалося повного переосмислення. Тут насамперед слід відзначити випадки з так званого звуження значення. Цей процес відбувається простежується, наприклад, у англійського іменника >corn, що у Англії означає будь-які зернові культури. У Америці слово >corn стала означати кукурудзу, тобто. саме ту культуру, яку доводилося переважно обробляти першим поселенцям.

Отже, раніше основу слова лежало різне поняття, нині він був замінено поняттям видовим.

Сюди належить і випадки переосмислення, у результаті якого зв'язку з вихідним значенням порушувалася, а саме первісне значення даного слова зберігалося лише британському варіанті, такий семантичний зрушення мала місце у слова >lumber, що у Англії означає мізерія, мотлох. Але вже на початку XVIII століття іменник >lumber стало означати як колоди, дошки й інші предмети,преграждавшие шлях до транспорту і пішоходам, а й лісоматеріали.

Надалі первісне значення було цілком втрачено, і слово у його >lumber  новому значенні певною мірою витіснило з американського вживаннясинонимичное >timber.

Однією з джерел поповнення словникового складу у період служили запозичення з деяких інших мов і культур, насамперед, з мов індіанських племен, які населяли Північну Америку. Тут, переважно, переважають терміни,обозначавшие флору і фауну Американського континенту.

>sauash – шиночок, гарбуз,

>chinkapin – карликовекаштановое дерево.

Характеристика пізнього періоду, куди входять XIX і ХХ століття, тісно стуляється з описом сучасного англійської мови Америці.

Для пізнього періоду найбільш характерними є ті процеси, які мали місце у області лексики.

Насамперед привертає увагу чисельне зростання американізмів. Саме цього періоду належить переважна більшість перших прикладів вживання слів і стійких словосполучень, включених в історичні словники американізмівКрейги іМетьюса. Тут, безсумнівно, набула свого прояв тісний зв'язок між історією мови (головним чином лексикою як він найбільш рухомий частиною) і історією суспільства. [11.с.33]

Освіта США з їхнім специфічним державною мовою і політичним строєм, зі своїми новими надають державні установи, політичними партіями й суспільними організаціями – усе це передусім виявилося у виникненні політичної термінології. [3.с.95]

Інтенсивне зростання американської промисловості, розвиток транспорту, й сільського господарства – усе це викликало в у створенні спеціальною термінологією. Нові технологічні терміни вироблялися приватними компаніями і про яку уніфікації чи стандартизації термінології між навіть Англією, природно, неможливо було мови. Тому невипадково. Що з'являючись в ХІХ столітті залізнична термінологія настільки різко відрізнялася від англійської.

Експансія захід й дуже звана «золота лихоманка» (>goldrush) залишили помітний слід в лексиці і особливо, у фразеології англійської мови США. Назва з слів і стійких словосполучень, які з'явились у цей період, збереглися лише як >историзмов, (наприклад,forty-niner – золотошукач, котрий прибув у Каліфорнію під час «золотий лихоманки» 1849 р.).

Процеси, які були XIX століття, торкнулися та інші пласти американської лексики. У цей час склався ряд лексичних особливостей американської розмовної мови. Приміром, у мові американців стала вельми поширеною різні стійкі поєднання їх зі нарєчіємright (наприклад,rightalong – завжди, безупинно, постійно,right up – негайно,rightsmart - багато). [2.с.17]

Серед слів їм стійких словосполучень, які увійшли до ужиток XIX століття і лежачих поза літературної мови, значної частини припадає на з так званого «>сленга». Сюди відносяться, зокрема, ряд експресивно забарвлених слів і фразеологізмів, що відбивають чимало похмурих сторін «американського життя»,slush money – для підкупу посадових осіб,bum – бродяга. [10.с.37]


1.2 Різні погляду дослідників про цю проблемі

Ще одному зі своїх ранніх працьDissertations on the Englishlanguage американський лінгвіст >Вебстер висловив думка про необхідність докладного вивчення про «американізмів» і перебудови всієї системи викладання англійської мови американських школах. Найцікавіше, безсумнівно, представляє лексикографічна діяльність Вебстера, вінцем якого було опублікування в 1828 року і його відомого словника AmericanDictionary of the Englishlanguage.

Однак у Америці далеко ще не все вчені зустріли співчутливо висловлювання Вебстера про «рівноправність» американського варіанта англійської.

Американський лінгвіст ДжонПикеринс закликав своїх співвітчизників покласти край «псування» англійської мови Америці (то він іменував будь-які відхилення від британського літературного зразка) й відновити його чистоту.

Але, попри протидії пуристів, які ігнорували нові історичні факти й живої народного мовлення, рух за перегляд літературних і вироблення відповідного американського зразка завоювало нових прибічників.

Особлива заслуга цьому плані належить ВашингтонуИрвингу,Фенимору Куперу,УолтуУитмену, МаркуТвену, Про. Генрі і Джеком Лондоном – частина з видатних американських письменників цього періоду були гарячими поборниками глибокого вивчення скарбниці народного мовлення і переконаними противниками пуристів,приравнивавших будь-які американізми до >варваризмам. [11.с.41]

Проте, поруч із процесом відокремлення обох варіантів англійської, слід зазначити що у ХІХ столітті намічається відома тенденція до зближення обох варіантів. Ця тенденція, отримавши сильне розвиток в XX столітті, поки що проявилася лише незначній мірі і зводилася, переважно, до проникненню окремих американізмів в мова англійців.

Наприклад, назви флори і фауни, політичних термінів (>campaign). Усе це наводить незалежниханглистов висновку у тому, що американська варіант англійської більш архаїчний, ніж британський варіант. Найяскравіша втілення цю крапку зору отримала у англійського лінгвіста >Хоруилла, який вважав, що з лінгвістичної погляду американський народ предок англійців. [10.с.19]

Термін «американізм» уперше введений у правове ужиток ДжономУизерспуном, ректором Прінстонського Університету і політичною діячем періоду війни за Незалежність, на одній із статей, написаних ним в 1781 року у ролі прикладів американізмівУизерспун, зокрема, наводить вживання >either у разі, якщо загальна кількість предметів більше двох. [4.с.73]

Слід підкреслити, що що був на той час відхилення від

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація