Реферати українською » Языковедение » Синтаксична синонімічність


Реферат Синтаксична синонімічність

Страница 1 из 4 | Следующая страница

I Запровадження.

II Поняття синтаксичної синонімічності.

1. Визначення.

2. Критерії синонімічності синтаксичних конструкцій.

3. Класифікація синтаксичних синонімів.

4. Поняття синонімічного деяких обласних і синтаксичного поля.

III Джерела синтаксичної синонімії.

IVСинонимия синтаксичних одиниць на рамках ускладненого і найскладнішого пропозицій.

V Укладання.


Запровадження

>Синонимия є найменш вивченій областю мовознавства як і лексиці, і у граматиці, і особливо в синтаксисі. Завдяки численним роботам, який з'явився останнім часом і присвяченим окремим приватним питанням граматичної синонімії, нині можна сказати, що розробка цього питання дала багато як у теоретичному, і у практичному планах.

>Синонимика одна із джерел збагачення мови виразними засобами, тому вона становить особливий інтерес і розробити проблем, що з боротьбою за культуру промови, вивчення мови та стилю художньої літератури й публічних виступів, з завданнями побудови стилістики.

У зв'язку з цим вивчення лексико-фразеологічній, граматичної і синтаксичної синонімії набуває як теоретичне, а й практичного значення. Знання синонімії дає можливість пояснити напрям розвитку мови, шляхи та засоби зміни різних його сторін, і навіть полегшує доступом до багатств засобів вираження промови, дозволяє представити в системі, що особливо необхідно щодо іноземних мов.

У цьому роботі робиться спроба описи деяких синонімічних рядів сучасного англійської, які з синтаксичних конструкцій «вторинноїпредикации» і придаткових пропозицій.


Поняття синтаксичної синонімічності.

Поняття синонімії у мові виходить із лексикології, де це явище було вивчено докладно. Однак у останнім часом цей термін став вживатися в фонетиці, граматиці і синтаксисі. Хоча термін синтаксична синонімія і коли одержав зізнання у лінгвістичної літературі, трактується він зовсім неоднозначно. Розглянемо коротко трактування синтаксичної синонімії різними лінгвістами.

Уперше термін «граматичні синоніми» був вжито А.М.Пешковским. Розглядаючи питання граматичної синонімії, він надає їй визначення так: «значення російських слів і словосполучень, близькі одна одній з їхньої граматичному змісту». Його цікавило якими ж мовними засобами має сама й той самий думку. У основі його визначення – близькість різних конструкцій по граматичному значенням.

>Грамматические синоніми діляться А.М.Пешковским на дві групи: а) морфологічні, б) синтаксичні. З іншого боку, він помічає, що стилістичні можливості у синтаксисі набагато різноманітніше і значніша, ніж уморфологии.[1] У синтаксичні синоніми А.М.Пешковским вмикаються всілякі випадки зближення за значенням різноманітних граматичних форм (часів, нахилень), різні схеми побудови пропозиції, приводи та спілки, і навіть можливість заміни імені іменника займенником.

Надалі на роботах професорів О.М.Галкиной-Федорук, Г.І. Ріхтер, А.І.Гвоздева, І.М.Ковтуновой, В.П.Сухотина, Є.І.Шендельс, В.М. Ярцевої та інших дається трактування поняттю синонімії у мові, особливо у синтаксисі.

Через війну виробляються певні класифікації синонімічних конструкцій. Виділяються синоніми різних рівнях: морфологічному, лексичному, словосполучень, простого пропозиції, складного пропозиції, словотвори.

Розглянемо такі характеристики поняття синтаксичної синонімії в різних авторів: визначення, критерії синонімічності синтаксичних конструкцій, класифікація, і навіть поняття синонімічного деяких обласних і синтаксичного поля.

Розгляд різних визначень, запропонованих лінгвістами, зазначає, що вони містять вказівку на загальне значення, що може простежуватися вищезазначених конструкціях.

Так професор О.Н. Гвоздьов під синтаксичними синонімами (>С.С.) розуміє «паралельні мовні звороти, які різняться тонкими відтінками в значеннях і тому під часто можуть заміняти одиндругой».[2]

В.П.Сухотин визначаєС.С. як «такі різняться структурою сполуки одним і тієї ж слів (словосполучення), і навіть пропозиції, їх останній частині і складніші синтаксичні освіти даного мови у цю його розвитку, які висловлюють однорідні відносини та зв'язки явищ реальноїдействительности».[3]

Деякі дослідники щодоС.С. беруть в основі то близькістьграмматического значення чи подібні синтаксичні відносини, один і те зміст чи тотожнеобщесмисловое значення. Прикладом цього можуть бути такі визначення:

«>Синтаксическими синонімами як словосполучень, і пропозицій ми вважаємо такі конструкції, які містять тотожнеобщесмисловое значення, створюване словами, лексично близькими за значенням, які виконують однакову функцію, але структурно різна організованих, проте здатних заміщати одна іншу, наприклад, в словосполученнях: батьків будинок, будинок батька; людина з кривим носом, кривоносийчеловек…»[4] чи «синтаксичні синоніми – це будь-які синтаксичні одиниці, створені за різним моделям, але які позначають подібні синтаксичніотношения».[5]

ЗблизькаС.С, професораПиоторовского цікавить, у першу чергу стилістична сторона питання,т.к. на його думку «синтаксичні категорії зазвичай виявляються у вигляді кількох стилістичних синонімів, кожен із яких має додаткові стилістичні відтінки». При аналізіС.С. їм розглядаються пропозиції з різними порядком слів: пропозиції з прямим іинвертированним порядком слів, різні позиції членів пропозиції у складі пропозиції, словосполучення з різними можливим розташуванням їх компонентів.

На матеріалі російської до можливості комбінування в перестановках членів пропозиції вказував А.М.Пешковский. Він вважає вільний порядок слів «головною скарбницею синтаксичноїсинонимики російської». Проте ці твердження не знайшли докази на його роботі «Відносини різногословорасположения у пропозиції і синтаксичноїсинонимике». Не знаходимо в нього також критерії визначенняС.С. Вочевидь слід можу погодитися з І.М.Жилиним[6] у цьому, що такі пропозиції, різняться порядком слів, не вважаєтьсяС.С.

З вищевикладених визначеньС.С., можна можу погодитися з визначенням, даним цього явища І.М.Жилиним:

«>Синтаксические синоніми – це моделі таких синтаксичних конструкцій (пропозицій, оборотів, словосполучень і різнихпредложенно-именних поєднань), які мають тотожні чи близькі смислові значення, мають адекватними граматичними значеннями, висловлюють подібні синтаксичні стосунки держави й здатні певних умов контексту довзаимозамене». [7]

Які ж самі критерії синонімічності синтаксичних конструкцій? Саме це питання ми можемо відповісти,т.к. знаходимо часом навіть протилежні погляду по обговорюваної темі. Так професорЯрцева В.М. вважає основою виділенняС.С. «подібністьграмматического значення й структурнублизость»[8], професор О.М.Галкина-Федорук виділяє такі це основна прикмета:

1) значеннєву спільність, зумовлену співпадаючим лексичним значенням більшості слів, які входять у синонімічні конструкції;

2) можливістьвзаимозамени з урахуванням значеннєвий спільності;

3) різна граматична оформленість, у відношенні вживання різної форми частин промови, а й різних частинречи.[9]

Більше правильна й визнаної думками з цього питання вважається думка В.П.Сухотина: «… однією з важливих об'єктивних ознак синонімічності тих чи інших синтаксичних утворень є можливістьвзаимозамен без порушення основного значеннясопоставляемих поєднань.Взаимозаменяемость синтаксичних конструкцій – вельми суттєвий показник синонімічності, хоча можливості що такавзаимозаменограничени».[10] Отже, взаємність заміни однієї синтаксичної конструкції інший виділяється В.П.Сухотиним в основна ознакаС.С. і їм у визначення понять синтаксичнихсинонимов.[11]

Безсумнівно, слід погодитися з твердженням І.М.Жилина у цьому, що взаємозамінність одна із важливих критеріїв синонімічності,т.к. саме у ній полягає сенс явища синонімії.

А загалом виділяється 5 критеріїв задля встановлення синонімічності синтаксичних моделей:

1. Можливість взаємозамінності синтаксичних моделей в однаковому синтаксичному оточенні.

2.Тождественность смислового значення різних за будовою моделей.

3.Адекватностьграмматического значення й цій основі виконання моделями у структурі пропозиції одним і тієї ж синтаксичних функцій.

4. Спільність структурного будівлі моделей.

5. Охоплення досить великої класу слів, які б для наповнення синонімічних моделей.

Найважливішим вважається перший критерій. Він є найбільш загальним багатьом мов, інші критерії можуть видозмінюватися. Тому цей критерій вважатимуться основним.

Додатковим, непрямим критерієм синонімічності моделей може бути можливість перекладу кожної з синонімічних конструкційязика-оригинала відповіднимисинонимичними моделямиязика-перевода.

>Разработанность питання синтаксичної синонімії дає змогу провадити різноманітні класифікації синтаксичних синонімів у різних плани та з різних точок зору. Повна, точна класифікація важлива й необхідна, але вона може бути успішно проведена лише тому випадку, якщо виявлено і описана докладно синонімічність моделей. У лінгвістичної літературі склалися такі види класифікацій.

Професор Є.І.Шендельс розрізняє за значенняммежаспектние івнутриаспектние синоніми. Підмежаспектними вона розуміє виявлення всіх можливих, у мові способів передачі даного значення незалежно від цього, є вони граматичними чи ні. Вихідною позицією є у своїй факт дійсності, перетвореної у зміст думки.Внутриаспектними синонімами є лише однорідні величини.Внутриаспектние синоніми поділяються на системні і контекстуальні. Системними, на думку Є.І.Шендельс, є однорідні граматичні форми (структури), «збіжні у своїй основному граматичному значенні і різняться додатковими граматичними значеннями і обсягомзначений».[12]Грамматические форми (структури),сближающиеся під тиском контексту у одному з своїх граматичних значень, утворюють контекстуальні синоніми.

>Л.Ю. Максимов розглядає синтаксичні синоніми лише на рівні складного пропозиції, розрізняючи однотипні і різнотипні синоніми. Одночасно їм проводиться стратифікація синонімів в структурному плані, де зараз його розрізняє синонімічні конструкції рівня:

а) синоніми на морфологічному рівні;

б) синоніми лише на рівні словосполучень;

в) синоніми лише на рівні простого пропозиції;

р) синоніми лише на рівні складного пропозиції;

буд) синоніми лише на рівні синтагматичного членування;

>Синонимия відособлених зворотів і придаткових пропозицій,предложно-падежних конструкцій і придаткових пропозицій належить їм до синонімічним конструкціям різногоуровня.[13]

З погляду структурисинонимичних синтаксичних одиниць на ряді структур різнятьсяравноструктурние іразноструктурние освіти. І.М.Ковтунова вважає, що синонімами можуть виступати лишеравноструктурние синтаксичні одиниці, В.П.Сухотин, Є.І.Шендельс дотримуються протилежної думки.Л.Ю. Максимов за можливе бачитисинонимию як міжравноструктурними, іразноструктурними утвореннями.

Факти мови показують, що синонімічність можна спостерігати як у сфері рівносторонніх, і у сфері різнобічних одиниць.

>Р.Г.Пиоторовский розрізняє мовні і мовні синоніми. Під мовними вона розуміє слова, висловлювання й граматичні форми, «які лише певному контексті і особливому метафоричному вживанні стають еквівалентами мовнихсинонимов».[14]

зважаючи на викладене, слід розрізняти такі типи синонімів:

1.синонимичние моделі словосполучень в ладі елементарного пропозиції;

2.синонимичние моделі елементарних пропозицій;

3.синонимичние моделі синтаксичних одиниць на складі складного й ускладненого пропозиції;

4.синонимичние моделі суцільних складних пропозицій або як ускладнених синтаксичних утворень.

За обсягом значень синонімічних одиниць їх класифікують намежаспектние івнутриаспектние. У стилістичному плані виділяють книжкові, розмовні і нейтральні синтаксичні синоніми.

>Синонимический ряд можна вважати певним підсистемою моделей, які об'єднуються завдяки вираженню одним і тієї ж синтаксичних відносин різними граматичними конструкціями. Будучи підсистемою у системі синтаксису, синонімічний ряд є відкритим, незавершеними видами освіт, здатним зміни, доповнення, зменшення у зв'язку з змінами, що відбуваються у мові.

>Синонимический ряд виникає з такої описи мови, у якому мовні одиниці постають у тому найважливіші функції, розкриваючи своїсинтагматические властивості (лексичну і синтаксичну сполучуваність, типові контексти реалізації основних граматичних категорій та інших.). При даному описі мови граматика постає як набір мовних коштів, необхідні висловлювання тієї чи іншої поняття. Проте важливий як перелік коштів, виражають певний зміст, а правила, причини умови їхнього вживання, тобто. правила функціонування даних коштів.

У цьому вся принципі описи мови ясно проявляється функціональність підходи до дослідженню мови, що актуальним в теоретичної лінгвістиці. Ще У.Гумбольдт писав, що «сама мова не продукт діяльності (>Ergon), а діяльність (>Energia)».[15]

Це твердження має важливого значення для описи та викладання іноземних мов.

Для породження промови іноземною мовою недостатньо знати основний інвентар мови (словник, граматичні форми і конструкції та інших.). Необхідно опанувати закономірностями освіти і функціонування мовних одиниць.Синтаксические одиниці утворюються у результаті семантичного і синтаксичного поширення слова. Тому значення словосполучення і як основних одиниць синтаксису є діалектичне єдність лексичного іграмматического значення.

З цієї нами визначення синтаксичної синонімії ясно, власне просинонимике в синтаксисі йдеться у разі, коли висловлення даного відносини у мові наявні два чи більш синтаксичних конструкції. Набір таких рівнозначних чи еквівалентних синтаксичних конструкцій є синтаксичний чисинонимичний ряд. Чисельність у цьому чи іншомусинонимичном ряду не завжди однаковий. Найпоширенішим випадком єсинонимичний ряд, що з двох чи трьох, рідше – чотирьох, п'яти або як членів.

При описі синтаксичного низки професорН.Ю.Шведова також виділяє набір конструкцій, які у системі мови у змозівзаимозамещения, завдяки їхнім загальному граматичному значенням, чи здатністю вживатися в ідентичнихфункциях.[16] Ця спроможність довзаимозамещению, яка спирається спільність граматичної семантики, отримав назву уН.Ю.Шведовойфункционально-смисловой співвідносності.

Розрізняють два виду співвідносності: власне співвідносність ідублетность. Власне співвідносність є нізащо інше, як синтаксичнусинонимию конструкцій. Вона припускає можливістьвзаимозамещения конструкцій, об'єднаних спільністюграмматического значення, але різняться з його відтінкам. Піддублетностью розуміється значеннєва функціональний рівнозначність конструкцій, повністюнакладивающихся друг на друга всередині загальногограмматического значення. Тому синтаксичний ряд у витлумаченніН.Ю.Шведовой може бутисинонимично-вариативним поруч,т.к. у ньому об'єднуються синтаксичні синоніми і варіанти.

Є.І.Шендельс свідчить про відмінність синонімів і варіантів: «… різницю між граматичними синонімами і варіантами наступного.Грамматическая синонімія об'єднує різні синтаксичні моделі, які відрізняються одна від одну немов структурою, і змістом. Різниця не у змісті стосується системних граматичних значень, які мають системними регулярними показниками. Значення синтаксичних моделей близько, але ніколи не повністю збігається. Варіанти моделі – це зміни всередині самої моделі, не здатні перетворювати його на іншу модель. Варіанти може бути значимими у разі, якщо вони висловлюють актуальне членування пропозиції,стилистико-емоциональние відтінки та інші несистемні значення. Варіанти незначимі, якщо вони пов'язані з коливаннями граматичної норми.Незначимие варіанти іменуються синтаксичнимидублетами. Варіанти є синонімами,т.к. вони або тотожні за значенням (дублети), чи їх значеннєве відмінність торкається системних граматичнихзначений».[17]

Група синтаксичних варіантів становить варіативний ряд, який відрізняється від синонімічного низки в синтаксисі.

У синтаксичному ряду прийнято виділяти домінанту, синтаксичну конструкцію, що є основний для деяких обласних і визначає її основний характер. Ця конструкція зазвичай висловлює її основне і глибший значення, відрізняється, нерідко, і більшим і універсальним вживанням.

Приміром, в сучасному англійській висловлення цільових, причинних, ірреальних, просторових відносин виявляються різні конструкції, що об'єднуються поряд, званий синтаксичним, синонімічним. Наприклад:

>Синонимический ряд за словами цільових відносин:

…youhadput on that …costume …forfun.

>youhadput on thatcostumeformakingfun.

>youhadput on thatcostumeformakefun.

>youhadput on thatcostumeso thatyoucouldmakefun. (>W.S.Mangham.Then andnow)

>Синонимический ряд за словами причинних відносин:

- Johnfellsilentnotknowingwhat tosay.

- Johnfellsilentashedidn’t knowwhat tosay.

- Johnfellsilentwithoutknowingwhat tosay.

У пропонованих вище синонімічних лавах домінанта представлена підрядним пропозицією,т.к. ця одиниця, володіючи великими проти оборотами можливостями висловлювання інформації, здатна виступати як у сферіравносубъектних, і у сферіразносубъектних пропозицій.

Проте чи переважають у всіхсинонимичних лавах можна назвати домінанту. Прикладом такого низки в сучасному англійській може бутисинонимичний декотрі з словосполучень затрибутивними відносинами.

- TheByronpoems

- ThepoemsbyByron

-Byron’spoems

- Thepoems ofByron.

Цей синонімічний ряд складається з конструкцій, передавальних один і той ж значення – значення приналежності, авторства. У

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Лексична неповнота висловлювань
  Зміст.
 • Реферат на тему: Лингвистика
  План роботи План роботи 1 Запровадження 2 Проблеми комунікації 4 Лінгвістичний аспект
 • Реферат на тему: Лінгвістична концепція Шлейхера
                                          ПЛАН. 1. >Введение……………………………………………....1 2.
 • Реферат на тему: Логіка мови
  Зміст   1. Запровадження 3 2. >Логические помилки у слововживанні 4 3. >Логические помилки у
 • Реферат на тему: Брехня в промові
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ Проблема виявлення брехні чи виявлення нещирості у людини має досить давню історію,

Навігація