Реферати українською » Языковедение » Комплексний характер перекладацьких трансформацій в оповіданнях Едгара По


Реферат Комплексний характер перекладацьких трансформацій в оповіданнях Едгара По

Страница 1 из 7 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Іркутський державний лінгвістичний університет


Кафедра теорії перекладу

>переводоведения і міжкультурної

комунікації


>КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕРПЕРЕВОДЧЕСКИХ

>ТРАНСФОРМАЦИЙ УРАССКАЗАХЭДГАРА ПО


Дипломна робота


Виконала

студентка 5 курсу

факультету заочного

навчання, відділення

англійської

>Загидулина Н.А.

Науковий керівник

>Е.Ю. Куніцина

доцент,канд.филол. наук


До захисту припускаю:

__________________

дата______________

декан факультету заочногоТорунова Н.І.

навчання доцент,канд.пед. наук


До захисту припускаю:

__________________

дата______________

зав. Кафедрою теорії Каплуненко А.М. професор,

перекладу,переводоведения з лікаремфилол. наук

міжкультурної

комунікації


>ИРКУТСК

2003

>СОДЕРЖАНИЕ.

Запровадження…………………………………………………… 3

Глава 1. Переклад – як наслідок перекладацькій діяльності.

1.1. Сутність перекладу…………………………………………… 5

1.2. Процес перекладу як специфічний компонент

комунікації ……………………………………………… 8


Глава 2.Переводческие трансформації.

2.1.Переводческие трансформації – суть процесу

перекладу……………………………………………….. ……… 10

2.2. Класифікація перекладацьких

трансформацій……………………………………………… 13


Глава 3. Аналіз прикладів перекладацьких трансформацій

в перекладах оповідань Едгара По.

3.1. Використання перекладацьких трансформацій у своєму оповіданні

«Золотий жук»………………………………………………… 19

3.2 Використання перекладацьких трансформацій у своєму оповіданні

«Чорний кіт»…………………………………………………. 37

3.3 Використання перекладацьких трансформацій у своєму оповіданні

«Маско Червоної Смерті»…………………………………… 43


Укладання……………………………………………….. 55


Схема використання перекладацьких

трансформацій…………………………………………… 56


Бібліографія……………………………………………. 57


Запровадження.

Переклад – це перетворення повідомлення на вихідному мові в повідомлення мовою перекладу.

Перевести – отже висловити правильно, і повно коштами однієї мови те, що виражено раніше засобами іншої мови ( А.В.Федоров, 1968 р.)

Точний переклад, з визначення, неможливий вже у силу те, що різні мови відрізняються як у граматичному строю, і простим кількості слів, а розбіжності культур. (Т.А. Казакова, 2002 р.)

У процесі перекладу часто виявляється неможливим використовувати відповідність слів і висловів, які потрібні дає словник. У разі ми вдаємося дотрансформационному перекладу, який залежить від перетворення внутрішньої форми слова чи словосполучення або ж її повної заміні для адекватної передачі змісту висловлювання.

Досягнення адекватності у перекладі пов'язані з умінням грамотно ідентифікувати перекладацьку проблему і здійснювати необхідні перекладацькі трансформації. Дослідження перекладацьких трансформацій під час перекладу художнього тексту і є головним метою даної роботи.

Сформульована мета передбачає вирішення низки приватних завдань:

  1. Виявити з текстів перекладу перекладацькі трансформації;

  2. Визначити причини використання перекладацьких трансформацій під час перекладу оповідань;

  3. Вивчити комплексний характер перекладацьких трансформацій;

  4. Виробити кількісний аналіз використовуваних перекладацьких трансформацій з проаналізованих прикладів, які зі оповідань.

Аби вирішити поставлених завдань у цій роботі використовуються такі методи: з порівняльного аналізу зіставлення тексту перекладу з текстом оригіналу, зіставлення перекладів текстів різних оповідань, трансформаційний, кількісний аналіз , дискурсивний аналіз.

Актуальність дослідження визначається необхідністю повнішого виявлення й усебічного вивчення перекладацьких трансформацій, як у перекладі задля досягнення адекватності.

Теоретичною основою дослідження послужили класифікації перекладацьких трансформацій, запропоновані відомими лінгвістами:Л.С.Бархударовим, В.М.Комиссаровим іЯ.И.Рецкером.

Теоретична значимість роботи залежить від комплексному розгляді перекладацьких трансформацій у творах Едгара По.

Матеріалом на дослідження послужили три оповідання Едгара По: «Золотий жук», «Маско Червоної Смерті», «Чорний кіт».

Фактичний матеріал дослідження складається з 70 прикладів, 40 у тому числі проаналізовані у третій главі даної роботи.

Структура даної роботи: Робота складається з запровадження ,трьох глав, висновок, схеми використання перекладацьких трансформацій, списку використаної літератури.

У запровадження формулюються цілі й завдання; обгрунтовується вибір теми дослідження, визначається актуальністю, теоретична і практична значимість.

У першій главі викладаються спільні проблеми перекладу як результату перекладацькій діяльності.

У другій главі розглядаються основні види перекладацьких трансформацій та його класифікації, запропоновані відомими лінгвістами:Л.С.Бархударовим, В.М.Комиссаровим іЯ.И.Рецкером.

Основне завдання третього розділу є зіставлення тексту перекладу з текстом оригіналу для виявлення і його використання різних перекладацьких трансформацій, застосування обох друг з одним, їх складний, комплексний характер.

Наприкінці підбиваються результати проведеної роботи.

Бібліографія містить праці вітчизняних і іноземних авторів у сфері стилістики, лексикології, теорії перекладу. Наводиться перелік як у процесі роботи словників, представлений список малярських творів, які послужили основним матеріалом для досліджень.

Практична цінність даної роботи визначається можливістю використання матеріалу дослідження перекладацьких трансформацій в курсах теорії та практики перекладу.Глава 1. Переклад як наслідок перекладацькій

діяльності.


1.1. Сутність перекладу.


Одна з найбільш помітних феноменів сьогодення-повисившаяся потреба у спілкуванні між народами й окремими людьми й багато разів переважає все, що у минулому, реалізація цієї потреби. Розвиток транспорту, засобів й комунікації, підвищення культурного і освітнього рівнів, усвідомлення необхідність порозуміння і співробітництва, пошуки шляхи й кошти розв'язання глобальних проблем сучасності - усе це можна досягнути лишеобъединенними зусиллями всіх народів та всіх людей. Безперечно, всі ці фактори є потужним стимулом у розвиток перекладацькій діяльності. Взагалі, сучасний світ така, яким він постає маємо сьогодні, та яким, за нашими припущеннями, він буде до 2010-го року, дає можливість побачити, яка величезна місце зараз вона займає переведення у наукової, політичного і культурного життя кожної країни й усього світу.

«Зрозуміло ми далекі від цього, щоб абсолютизувати роль і значення перекладу. Безсумнівно, переклад активним учасником сучасного процесу ж без нього неможливо уявити нинішній світ… Переклад може і бути всім народів носієм, провідником і відкривачем всього найціннішого». (16:18)

То що таке «переклад»? Відповідь питанням «що таке переклад?» може бути однозначним. Насамперед, переклад не можна зрозуміти й дати їй наукове визначення без обліку його соціальній природи, соціальної сутності. Переклад неспроможна виникнути, існувати функціонувати поза суспільством. Коло діяльності, охоплюваний поняттям «переклад», вельми широке.Переводу, як відомо, підлягають «вірші, художня проза, науково-популярні книжки, із різноманітних галузей знання, дипломатичні документи, ділові папери, газетні матеріали, розмови осіб, розмовляють говорять різними мовами і мусять вдаватися по допомогу посередника». ( 23:15). Переклад- неподільна частина духовної культури кожної країни й її народу, духовної культури людства. Переклад може бути зрозумілий, а тим паче науково визначено, якщо їх розглянути з погляду його мовної сутності, а то й розкрити його лінгвістичних основ, його лінгвістичної природи. Адже, безперечно, що переклад- це передусім мовна діяльність. Переклад полягає в мові, перекладач працює із мовою. Мова- підмурок і основне засіб перекладу. Переклад може бути зрозумілий, якщо його розкрито його спроможність відбивати і перестворювати оригінал. Переклад є відбитком оригіналу. Чим вірніше, ніжцелостнее це відбиток, тим більша якість перекладу. «Переклад має лише відбити, а й перестворити оригінал, не «скопіювати» його утримання і форму, а відтворити їх тими коштами іншої мови іншому читача, що зазнає постійного іншої, епохи, суспільства». (16:29). Переклад може бути зрозумілий, якщо його розкрито його психологія. Переклад- це важкий, складний і продуктивний творчий процес, у якому беруть участь все духовні сили людини: інтелект, інтуїція, емоції, уяву, воля, пам'ять. Переклад- це творчий процес, у результаті якого створюється перекладне твір. І, нарешті, переклад може бути науково осягнуть, якщо його внеисторически. Переклад з'являється історично на певному етапі розвитку, існує історично, розвивається історично- разом із розвитком громадських, культурних та інших процесів. Якщо до того ж додати закладені у перекладі складні зовнішні та внутрішні взаємозв'язку, стане ще ясніше, щоупрощенний односторонній підхід до переведення хибним і науково необгрунтованим І що неможливо дати поняттю «переклад» однозначне наукове визначення. Зрозуміло, складність об'єкта має перешкоджати максимально глибокому і вичерпного відповіді питанням «що саме усе ж таке є переклад?» Ось кілька нетаємних самих поширених визначень.

Р.К.Миньяр-Белоручев: «Переклад- вид мовної діяльності,удваивающий компоненти комунікації, метою якого є передача сполучення тому випадку, коли коди, якими сповна користуються джерело і одержувач, несовпадают».(17:136).

А.В.Федоров: «Перевести- отже висловити правильно, і повно коштами однієї мови те, що виражено раніше засобами іншої мови… мета перекладу- якнайближче познайомити читача (чи слухача), який знає мови першотвору, з цим текстом (чи змістом мовлення)». (23:15).

Є.В.Бреус: «Переклад- актмежъязиковой комунікації. При перекладі має місце як контакт дух мов, а й зіткнення двохкультур.»(3:17)

В.М. Комісарів викладає чотири лінгвістичні теорії та, відповідно, наводить чотири визначення перекладу. Відповідно до денотативної теорії, переклад є «процес описи з допомогою мови перекладу денотатів, описаних мовою оригіналу». (10:32 ). Відповідно до трансформаційної теорії, «переклад не що інше, як перетворення одиниць і структур мови оригіналу в одиниці, і структури мови перекладу.» (10:38). Відповідно до семантичної теорії, переклад «залежить від розкритті сутності еквівалентних відносин між змістом ориґіналу і перекладу.» (10:43). Теорія рівнів еквівалентності пропонує «модель перекладацькій діяльності, засновану на пропозиції, що ваші стосунки еквівалентності встановлюються між аналогічними рівнями змісту текстів ориґіналу і перекладу.» (10:62).

Л.С.Бархударов: «>Переводом називається процес перетворення мовного твори однією мовою в мовленнєвий твір іншою мовою за збереження незмінного плану змісту, тобто значення.» (2:11).

І усе ж таки, що таке «переклад» у світі вже наявних досягнень загальної теорії перекладу?

«Якщо хочемо дати визначення перекладу як результату перекладацькій діяльність у найбільш спільному й стислому вигляді, його можна було б сформулювати так: переклад є аналог оригіналу. Ідеальний переклад є ідеальний аналог оригіналу, створений нової громадської, культурної і мовної реальності… Якщо ж хочемо дати наскільки можна повніше і щодо точне загальне теоретичне визначення перекладу як процесу, потрібно сказати, що переклад- це специфічна усна чи письмова діяльність, спрямовану перетворення існуючого однією мовою усного чи письмового тексту (твори) іншою мовою за збереження інваріантності забезпечення і якості оригіналу.» (16:33). Щоб вивчити і пізнати закони перекладу як специфічної діяльності, яка виникла у процесі історичного поступу й історичною практики суспільства і людини, щоб відкрити нові шляхи і можливості її вдосконалення, необхідно досліджувати все різновиду перекладу. Необхідно досліджувати всієї системи що з'явилися практично видів перекладацькій діяльності, досліджувати її такий, якою вона є у дійсності, в усьому її різноманітті та взаємодії коїться з іншими видами людської діяльності. Тільки таким шляхом можна суть тієї діяльності, що входить у поняття «переклад».

Отже, закінчуючи першу частина першого розділу нашого дослідження, у якій спробували з відповіддю «що таке переклад?», можна буде усвідомити, що переклад- йде чи промову про ньому, як про історико-культурній явище, як і справу творчий процес- єскладний, різнобічний, багатоскладний феномен. Будь-яка спроба знехтувати тим чи іншим компонентом, зв'язком, функцією веде до деформації його науково-теоретичного пізнання. Істина про переведення то, можливо збагнена тільки шляху його всебічногоисследования.(20:41)

Отже, у тому, щоб всебічно досліджувати переклад, необхідно, передусім, досліджувати його як процес, який є предметом наступній частини даної роботи.


1.2. Процес перекладу як специфічний компонент

комунікації.


Найважливішим , ключовим питанням, у теорії перекладу є питання вивчення процесу перекладу. У цьому треба сказати роботи лінгвістаЛ.С.Бархударова, що виступає за вивчення перекладу як процесу, та заодно обмовляється, термін «процес» стосовно перекладу розуміється їм «в доти чисто лінгвістичному сенсі, тобто як певного виду мовного, точнішемежъязикового перетворення чи трансформації тексту однією мовою до тексту іншою мовою.» (2:6). Вчений пише: «Термін «перетворення» (чи «>трансформация»)может бутиупотреблен лише тому сенсі, що не термін застосовується у описі мови взагалі: йдеться про певному відношенні між двома мовними і мовними одиницями, у тому числі одна є вихідної, іншу створюється з урахуванням першої. У разі є вихідний текст «а» мовою «А», перекладач, застосовуючи щодо нього певні операції (перекладацькі трансформації, про які йшлося піде далі) створює текст «б» мовою «Б», що у певних закономірних стосунки з текстом «а». У своїй сукупності ці мовні (>межъязиковие) операції, і становлять те, що ми називаємо «процесом перекладу» в лінгвістичному сенсі.» (2:6). Тим більше що процес перекладу не є проста заміна одиниць однієї мови одиницями іншої мови. Процес перекладу як специфічний компонент комунікації з двох мов є завжди діяльність людини, у ньому акумулюються проблеми філософії, психології, фізіології, соціології та інших наук. Більшість дослідників вважає, що галузеву науку про переведення вивчає і має вивчати процес перекладу. Процес перекладу вже кордонів об'єкта науки про переведення. Вона сама входить у комунікацію з двох мов. І, хоча процес перекладу становить специфіку науки перекладу, її центральне ланка, тим щонайменше, науці про переведення доводиться вивчати й умови породження вихідного тексту, й умови сприйняття переказного тексту, й різні супутні явища, що входить у складне поняття комунікації. Процес перекладу, що становить специфіку комунікації з двох мов, має суттєві особливості. Перша особливість у його різноманітті. Переклад може здійснюватися письмово і усно, з його сприйманням вихідного тексту через навушники і зорово. Для перекладу можуть бути запропоновані художня проза і науковий трактат, вірші поета, розмовні кліше. Переклад можна вести з англійської мови російською, з російської французькою, з італійської на японський. Друга особливість процесу перекладу залежить від «невловимості», «невідчутності» його деяких сторін. Дослідник має зазвичай, у своєму розпорядженні два тексту (вихідний і перекладної), що відбувається у голові перекладача, як перекладач працює, це можна тільки догадуватися. Усе це спонукає або обмежити себе вивченням результатів міжмовних перетворень, або вдаватися до виміру і зіставленню даних на вході (вихідний текст) та об'єктивності даних не вдома (перекладної текст). (17:8).

Інакше висловлюючись, процес перекладу включає два етапу: з'ясування перекладачем змісту ориґіналу і вибір варіанта перекладу. У цих етапів здійснюється перехід від тексту оригіналу до тексту перекладу. У цьому дії перекладача часто інтуїтивні і перекладач часом не усвідомлює, як і керувався під час виборів тієї чи іншої варіанта. Як мовилося раніше раніше, реальний процес перекладу ввозяться мозку перекладача і недоступний для безпосереднього спостереження та дослідження. Тому вивчення процесу перекладу виробляється непрямим шляхом з допомогою розробки різних теоретичних моделей, з більшою або меншою наближеністю

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація