Реферат Фразові дієслова

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
і раніше, що було виявлено у юридичних документах. Вони так надійно ввійшли до системи мови, що почали функціонувати у кількох його стилях.

Зі сказаного вище ми в змозі зробити такий висновок:фразовие дієслова у юридичних документах лише окремих випадках набувають вузьке, спеціальне значення, тому значення даних фразових дієслів дуже різноманітні.

Розглянемофразовие дієслова зпослелогом up (15 одиниць). У юридичних документах їх значення мають такі семантичні компоненти:

1)cоздание, організаціяset up; The European Investment Bank,set upby theTreaty ofRome,is theCommunity’sfinancialinstitution.

2)Подготовлениеdraw up;Discussions onotherextraditionprocedureswerecontinuedwith thegoal ofdrawing up aseparate…Convention.

3) Завершеністьclear up,mop up; Thepolicecleared thecrime up.

Thearmedforcesmopped theterritory up.

4) Прискоренняspeed up; …speed up thedissemination of information…

5) Руйнуванняblow up; Thecavewasblown upfollowingexecutions

6) Блокування hold up;Someoneisholdingsomepeople up in abank.

Менше дієслів зустріли зпослелогомdown (7). Цейпослелог привносить у значення дієслова такі відтінки:

1) Порушенняbreakdown;Humanrightshaveneverbeenbrokendown

2) Уповільненняslowdown; Thefactoryhashad toslowdownproduction

3)Фиксированиеlaydown; Thelawlaysdown thatspeedlimitsmustbeobeyed.

>Послелог on (>upon) – найчастіше використовуванийпослелог, тому багато хтофразовие дієслова з цимпослелогом (у складі аналізованих у цій роботі) втратили своє первісне значення засіках і придбали нове, ідіоматичне:

1) Порушенняintrudeupon;Howeveroverzealousenforcementmaycreateanoppressiveatmosphere,intrudeuponindividualliberties.

2) Основа, опора потім - абоrestupon,base on,decideupon,found on;Lawrestsupon commonconsent.Eachcasewillthusbedecided onitsindividualfacts.

3) Передача, переміщенняdevolveupon; Theright ofchoiceshallbedevolveduponcitizens.

4) Продовження hold on; A politicaldebateshouldbeheld onthissubject.

5) Збільшення, розвитокbuildupon;Theyprovide afirmbasisfalllaterdecisionswhich in themostpartbuildupon thejealousprotection offreedom.

6) Поєднання, збориcallupon; TheCourtiscalledupon todecidewhether ornottherehasbeen aviolation.

7)Акцентированияfocusupon; Thefirstphase of theoperationfocused onundercover moneypickups.

У значеннях фразових дієслів зпослелогомwith присутні семантичні компоненти:

1) Відносини якого- або справі dealwith; Thecaselawreflects thevarious …interestswhichmayhave tobemet indealingwithchildren.

2) Цей дієслово є найпоширенішим серед дієслів цієї групи одним із домінуючих серед усіх аналізованих дієслів.

3)Соответствия, узгодженняcomplywith,bewith;Detentionmustbewith aview toachievingone ofthesethreeobjects. ThegovernmentwouldstillnothavecompliedwithArticle 5.

4) Виборуvarywith; Thenature ofobligationdoesnotvarywith thetype ofdeprivation ofliberty.

5) Присутствія, приналежностіequipwith; Thecentralauthoritiesmustbeequippedwith afaxmachine.

Слід звернути увагу до особливість фразових дієслів зпослелогомwith: попри небагато значень, вони за частоті вживання не поступаються дієсловам зпослелогом on. Приміром, дієслово dealwith нам зустрічається 9 раз,complywith -8, аbewith –3.

>Фразовие дієслова зпослелогамиagainst,into, out, off невідь що поширені у юридичних документах.

>Глаголи зпослелогомinto висловлюють, описують рух щодо кордонів якогось замкнутого простору.

Aburglarisbreakinginto a house.

>This,obviously,isnot theplace toenterinto adiscussion …

>Фразовие дієслова зпослелогом out утворюють переважно дієслова:

1) Переміщення об'єктаtake out:

>Itwasdesirable totake theprofit out ofthosecrimeswhichweremotivatedbyfinancialagain.

2) Виконання, здійснення:

>Hisrolewas tocarryout theFuhrer’scriminalcommands.

…>decisionscarried outatnumerousmeetings of theofficialsfromMember States.

>Послелог off, як і згадані вищепослелогиinto і out, в конструкціях зфразовими дієсловами показує видалення об'єкта точки звіту. Проте, існують відмінностей у значеннях цихпослелогов.

Так,послелог off здійснює вказівку на:

1) Скасуванняlet off,get off; Heshouldhavebeenpunishedbuthegot off.

2) Поширенняspark off; Thebudgetprocedurehasoftensparked offdisputesbetweenParliament and theCouncil.

Важливе значення мають у своєму юриспруденції ставлення протидія і незгоду між об'єктами. На судові засідання зазвичай одне фізичне чи юридична особа виступає одного. Тому вживання дієслів зпослелогомagainst притаманно юридичних документів: totestifyagainst – давати проти; toprotectagainst – захищати проти.

Окремо кілька слів слід визнати пропослелогеbefore. Основне його значення у юридичних документах – це «постати перед судом», причому дієслова передачі цього значення можна використовувати різні:come,bring,be,go,give,produce. Об'єктом цьогофразового дієслова може лише іменник: «>court», а й «>magistrate», «>judge».

 


Укладання

Без перебільшення можна сказати, що питання англійських фразових дієсловах - одне з найважливіших питань теоретичного вивчення і практичного освоєння англійської.

>Фразовие дієслова посідають величезне місце у дієслівної лексиці сучасного англійської мови та є надзвичайно уживаними через свого великого розмаїття,идиоматичности значень і неоднорідності функціонування. Розвиток дослідницько-експериментальної і поповнення системи фразових дієслів відбувається за двома напрямам: залучення нових дієслів та розвитку семантики вже створених одиниць мови.

У цьому роботі було розглянутофразовие дієслова, узяті з юридичних статей і розповсюдження документів. У результаті в змозі зробити такі висновки:

-фразовие дієслова у юридичних документах зустрічаються щодо нечасто. Їх вживання Герасимчука ще звичним явищем як, наприклад, у мові засобів.

-фразовие дієслова рідко набувають вузьке додаткового значення, яка набирає згодом статусу юридичної терміна. Зазвичай, вживання фразових дієслів неоднорідне в стилістичному відношенні.

- давши класифікацію фразових дієслів, які вибираються зі юридичних документів з погляду їх семантики, ми визначили, що переважають дієслова зпослелогами on, up, оскільки дуже багато фразових дієслів з тимипослелогами є багатозначними.

- До групи найбільш уживаних фразових дієслів входять:

>Dealwith,complywith,bringbefore,base on. Вочевидь, що цефразовие дієслова стилістично нейтральні.

Список літератури

1) Питання німецькій літературі та романської філології,Пятигорск, 1961.

2) ГолубковаЕ.Е.Глагольние комплекси типуcome in,putaway в сучасному англійській: семантика функціонування автореферат, М., 1990.

3) ДжейнПоуви

4) ЛевицькаТ.Р.,Фитерман А.М.,Глаголиадвербиального значення й їх переклад російськоюязик.//Тетради перекладача. – М., 1964.

5)Article 5 of the EuropeanConvention onHumanRights: Theprotection ofliberty andsecurity ofperson.Council of EuropePublishing.

6) TheHumanrightswatchglobalreport onprisons. New York, Washington,LosAngeles, London.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація