Реферати українською » Языкознание, филология » Нові явища в російській словотворенні


Реферат Нові явища в російській словотворенні

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Петрухіна. Є. У.

1.Вступление[1]. Стан та розвитку російського словотвори проявляється у темпах поповнення лексичній системи з допомогою нових похідних слів, у відсотковому співвідношенні свого і запозиченого, в мовному творчості. Динамічні процеси всловообразовании пов'язані зі спільними мовними змінами, викликаними соціально-економічними і стають політичними перетвореннями у суспільстві кінця XX і на початкуХХI ст. До таких змін, які посилюються у зв'язку з розвитком електронних засобів й комунікації, відносять ослаблення нормативних правил освіти та споживання мовних одиниць,жаргонизацию сучасного російської, розквіт мовної гри, різке збільшення потоку англійських запозичень.

2.Адаптирующая функція російського словотвори. У умовах два останніх десятиліття, попри великі потенційні можливості російськоїсловообразовательной системи та сплескнеузуального словотвори, питому вагу похідних слів знезаимствованними корінням серед неологізмів поступово зменшується, а число лексичних запозичень зростає. Причому у потужному потоці запозичень російські словотворчі категорії і типи не руйнуються, не модифікуються і легко переробляють запозичені лексеми, адаптуючи їх до російськоїсловообразовательной системі.Ср.: демпінг – демпінговий, антидемпінговий, демпінгувати, демпінгування,демпинговость; бренд –брендировать,брендироваться,брендированний,брендирование,забрендировать,брендовий,мультибрендовий;демпинг-политика,демпинг-стратегия,бренд-коммуникационний.

Нові похідні слова утворюються і входить у мовленнєвий вживання не поступово, а стрімко, одномоментно, «як у відповідність до потребами мовного колективу, у зв'язку з актуалізацією тієї чи іншої поняття, в мовної ужиток обрушується відразу громіздкесловообразовательное гніздо» [>Скляревская 2001: 180]. Відповідно, активної тенденцією у російській початку ХХІ століття, як і та інших слов'янських мовами [Нові явища 2010], є освіту абсолютно нових словотвірними гнізд від численних англійських позик і посилення адаптивної функції словотвірними типів.

Системааффиксальних словотвірними типів настільки міцна, що вона часто переробляє запозичені коріння, створюючи похідні з російськими афіксами. За останнє десятиліття, як і і наприкінці 90-х років, від іншомовних основ активно утворюються імена іменники з суфіксами - нік, -чик / -щик, -ец / - овець, -ист, - ізм, вживання яких притаманно текстів ЗМІ йИнтернета(ср.оффшорник, інтернетник,пиаровец,спамщик).Продуктивни моделі з суфіксами -ств(о) і - ость: кліпмейкерство,антикиллерство, брокерство, прем'єрство та інших.; мультимедійність,суицидальность,рейтинговость та інших. Зростає кількість процесуальних іменників, освічених з допомогою суфікса -ациj(а) / -изацj(а), минаючиглагольную щабель, наприклад, вестерн – вестернізація (‘процес зміни чогось за образом вестерну’); кластер – кластеризація (‘процес поділу на кластери’), буфер –буферизация (‘процес передачі в буфер обміну’). У сфері освіти імен прикметників найбільшу активність виявляють суфікси -ск-, -ов- / -овск-, - зв-:шенгенский,фолковий, онлайновий, піарівський, інтернетівський, гламурний. Активізувалося взаємодію Космосу з запозиченими засадами і дієслівних суфіксів, крім -ирова-, також -ова-, - і- (переважно у текстах Інтернету й ЗМІ):брендировать, продюсувати, демпінгувати,роуминговать,кастинговать,офшорить, моніторити..

3.Заимствуются чиаффиксальние морфеми? Що ж до запозичення з англійської мови структурних елементів – афіксів, то кардинальних змін не є і їх корпус у російській поповнюється надто повільно, хоча у російській мові існує ціла клас словотвірними афіксів іншомовного, передусім греко-латинського, походження. Нині, очевидно, можна казати про перші ознаки новий негативного префікса нон-, запозиченого з англійської мови, але він є у нечисленних словах з іншими корінням, як-от нон-стоп, нон-фікшн, нонконформізм,нонфактор,нонфакт,нонстандарт,нонфигуративний. Цей процес відбувається підтримується, по-перше, чітким негативним значенням даногоформанта, по-друге, ввійшли до цього часу лексичну систему іншомовними словами без даного префікса (стоп, конформізм, чинник, факт), за відсутності таких однокореневих слів елемент нон не сприймається як префікс (порівн. нонсенс), по-третє, появою стилістично нейтральних неологізмів на російської грунті (>нонфигуративний).

>Суффиксу -инг віддавна пророкували входження у російськусловообразовательную систему, при цьому є й умови – низку однотипних неологізмів врекламно-економической сфері: шопінг, кастинг, маркетинг, демпінг, роумінг, факторинг, франчайзинг, толінг, консалтинг, моніторинг,ребрендинг,джипинг, та наявність в багатьох запозичень родинних слів самотужки суфікса, порівн. пари монітор – моніторинг, бренд –ребрендинг, супермаркет – маркетинг, чинник – факторинг, джип –джипинг. Але тим щонайменше елемент -инг, чужий російськоїморфонологической системі, не стаєдеривационнимформантом, здатним утворити нове слово у російськійсловообразовательной системі поза ігровий функції. Іронічні і анекдотичні похідні типу «>объегоринг» і «>свалинг» підтвердженням цього (порівн. анекдот: Як робити бізнес російською? Проводимо маркетинг, організуємо холдинг, даємо в лізинг, робимо консалтинг, і потім вжеобъегоринг… і із бабамисвалинг).

У зв'язку з активним освітою складних одиниць номінації російськасловообразовательная система поповнюється новими словотворчимиформантамирадиксоидного типу (медіа-, арт-, бренд-, топ- й під.), які аналізуються наступного розділі.

4. Складні неологізми (типуарт-студия, медіабізнес,кофе-пауза). Условообразовательное гніздо вбудовуються як неологізми, освічені від запозичених коренів по продуктивним російськимсловообразовательним моделям, і повні запозичення, похідні у "англійському мовою й зберігають своюпроизводность на російської грунті, і навіть складні слова (композити) різного типу. Це відкриває дорогу в російськусловообразовательную систему новимсловообразовательнимформантамрадиксоидного іаффиксоидного[2] типу. Наприклад, з'являються умови на адаптаціюформанта -мейкер(иногда зустрічається й у графічному варіанті -мейкери), неупотребляющегося у російській як самостійна лексема. У середовищі сучасних словниках іноземних слів зазначено лише кілька запозичень зформантом -мейкер (зі злитим чидефисним написанням), висхідних до англійським вільним словосполученням (які можуть опинитися писатися також разом) –маркетмейкер чимаркет-мейкер (>marketmaker), іміджмейкер чиимидж-мейкер (>imagemaker), кліпмейкер чиклип-мейкер (>clipmaker,clipmaker). За наявними тестами ЗМІ й Інтернету протягом останніх 5 років з'явилися десятки нових похідних –суши-мейкер;пицца-мейкер,топик-мейкер,матч-мейкер,файлмейкер,шоумейкер,климат-мейкери. Першу частина складних похідних займають, зазвичай, лексеми, запозичені раніше (кліп, суші, піца, топік, файл, шоу, відео).

Це зміцнюєчленимость таких слів та його сприйняття як похідних вже в російської грунті, де ті словосполучення набувають синергетичного характеру композитів, а лексема з англійської словосполучення по семантикою зближується з афіксами іаффиксоидами багатозначно діяча (порівн.сушист,шоумен).Появление похідних з російськими корінням і елементом -мейкер підтримує статус яксловообразовательногоформанта, який займає проміжне становище міжрадиксоидом ісуффиксоидом (хоча слідство з функції ближчі один досуффиксоиду). Кількість подібних неологізмів у засобах масової інформації та рекламі останнім часом різко зростає.Ср. поєднання даного елемента з російськими основами в рекламних і з газетних текстах:платье-мейкер,праздник-мейкери,сериал-мейкер,ТВ-мейкери,тур-мейкер,слухмейкер (у своїй відзначаються коливання в орфографічному оформленні таких слів: через дефіс чи разом). Запозичений неологізммаск-мейкер (>maskmaker), маєформально-семантические через відкликання лексемою маска (і навіть іронічнийокказионализмколбас-мейкер)визивает асоціацію зісложносокращенними російськими словами типу стінгазета.

Проаналізуємо також відкритий ряд неологізмів зрадиксоидами медіа- і арт-, де є й світло похідні запозичення, і кальки, і деривати, створені з допомогою поєднання даних елементів із багатьма російськими корінням (що підтверджує статус цих елементів як словотвірнимиформантов особливого типу –радиксоидов):

медіа- (фіксується двояке написання – злите і крізь дефіс): медіабізнес, медіа-активи,медиа-менеджер,медиа-брокер,медиамаркет, медіахолдинг, медіа-група, медіаімперія,медиакратия,медиамагнат,медиапартнерство,медиапокупка, медіапростір,медиа-профсоюз, медіаринок,медиасеть,медиа-среда,медиа-художник;

арт- (закріпилося правопис через дефіс): арт-менеджер, арт-менеджмент, арт-шоу,арт-гламур,арт-группа, арт-галерея,арт-группировка,арт-данние,арт-диктатор,арт-дилер, арт-директор,арт-жизнь,арт-журналист,арт-заказник,арт-звезда,арт-инсталляция,арт-каталог, арт-кіно, арт-клуб,арт-колледж,арт-конверсия, арт-критика, арт-критик,арт-лицей, ,арт-место,арт-объект, арт-проект,арт-работа, арт-ринок,арт-собитие, арт-співтовариство,арт-столица,арт-студия,арт-сцена,арт-театр,арт-терапия,арт-туризм,арт-тусовка,арт-фильм,арт-фотография,арт-хит,арт-центр,арт-експозиция,арт-елита,арт-ярмарка,арт-дует,арт-искусство,арт-азбука. Елемент арт може обіймати свою й інше місце у складному похідному. порівн.: боді-арт,фото-арт, поп-арт,соц-арт,топ-арт,модерн-арт,данц-арт,тех-арт, арт-кафе,дизайн-арт,ОРФО-арт. Серед наведених прикладів не бракує неологізмів, створення яких за даної моделі на російської грунті поза сумнівами. За суттю, характер іншій частині композита (запозичений чи споконвічний) не такі важливий – елемент арт посів місце серед іншихрадиксоидов.

5. Статус складних неологізмів. У сучасному русистиці і славістики залишається дискусійним питання статусу одиниць номінації типу арт-проект,демпинг-стратегия,бизнес-система,кофе-пауза. По-перше, вони розглядаються як словосполучення з аналітичними прикметниками. Ця думка підтримується відомої роботою М. У. Панова про аналітичних прикметників у російській, що він виділяв навіть у таких споконвічно російських мовних одиницях, якгоре-изобретатель,чудо-молот [Панов 1971]. По-друге, подібні одиниці у російському, соціальній та інших слов'янських мовами трактуються як складні слова [Російська граматика 1980: 245]. Як бачимо, остання трактування має як вагомих підстав, ніж перша.

Такі номінативні одиниці утворюються за аналогією з кількома типами російських складних слів. У російській мові є продуктивна модель їх знань складанням прикметника і іменника без сполучної гласною, але за скороченні мотивуючого прикметника до кореня: танцювальна майданчик танцмайданчик, стінна газета стінгазета, політичне бюро політбюро.Мотивирующей базою складного імені можуть виступити два іменників, перше у тому числі виконує функцію атрибута, у своїй від першого іменника (зазвичай давнього інеизменяемого запозичення) прикметник не утворюється: радіо радіоприймач, радіомовлення; кіно кінофільм, кінотеатр. Складні іменники може бути утворені складанням самостійнихнезаимствованних імен, у яких перша частина також є визначенням другий: сон-трава, меч-риба, царя-пушка, цар-дзвін. Є й інші різновиду складних слів цього: роль означника може грати друга частина (місто-герой, ракета-носій), між складовими частинами можливі рівноправні відносини (>диван-кровать,юбка-брюки, плащ-намет).

Нові композити відсложносокращенних слів і складних слів, освіченихсловосложением, високої продуктивністю та практично вільної сполучуваністю першій його частині з відповідними за змістом іменниками, як запозиченими, і споконвічними. Стягнена написання притаманно пов'язаних елементів,дефисное – для вільних коренів, здатних наполегливо та до вживання. Впливає на написання та формальну схожість із російськими моделями складних слів типу стінгазета, радіоприймач чи телефон-автомат.

>Лексеми типу макросвіт, аквапарк,аквааеробика, автомобіль, автопробіг,луномобиль, де корінь пов'язаний, іноді розглядаються якквазикомпозити, т. е. складні ічленимие, але непохідні слова, зважаючи на те, щоформанти мікро-, аква-, авто-, -мобиль немає відповідностей серед які виробляють основ сучасного російської [>Клобуков,Гудилова 2001]. Розвиток даної моделі складних слів останніх років свідчить про її модифікації: її продуктивність, прозорість семантичної структури, багаточленні словотворчі ряди, які включають подібні пов'язані елементи, дозволяють визначити статус даних неологізмів як похідних композитів (про деривації за аналогією і моделі див. [Кубрякова 1987, 2007].

Отже, середнеологизмов-композитов трапляються й дещо чисті запозичення (типу кліпмейкер), і кальки (порівн.кофе-пауза –сoffeebreak), та освічені у російській з запозичених елементів, причому нових, і попередніх (порівн.курорт-отель), і навіть деривати, у яких іншомовні частини поєднуються з споконвічно російськими (див. приклади, наведені вище), що свідчить про зростанні продуктивності самої моделі, складові якої може бути як пов'язаними, і вільними.

Швидке зростання складних неологізмів з запозиченими елементами та його перехід у розрядузуальной лексики пояснюється як ростучиминоминативними потребами соціуму і впливом англійської, а й опорою на наявні власне російські моделі складних іменників. У цьому бурхливе зростання кількості складних імен впливаєсловообразовательную систему російської, поповнюючи її новимиформантамирадиксоидного іаффиксоидного типу, і змінюючи продуктивність і титул самої моделі.

6. Чи збільшення кількості складних слів з запозиченими елементами на типологічні характеристики російської? Велика активністьсловосложения надаєтипологическое вплив російською мовою, змінюючи способи висловлювання атрибутивних синтаксичних взаємин у іменний групі. У складному похідному ім'я з функцією визначення інтегрується з інакше, у яких морфологічне оформлення, у своїйатрибутивная функція першого імені морфологічно неможливо виражається. Від аналітичного поєднання двох імен, перше у тому числі виконує функцію визначення, така іменна інтеграція відрізняється морфологічній непроникністю і підлеглих становищем першого імені, що саме неспроможна отримувати визначення (порівн. таку можливість у англійському аналітичному поєднанні, наприклад filmmaker –action filmmaker).

Виникають складні номінативні одиниці, нетотожні словосполученням, оскільки у них морфологічній цілісністю (і вже цим від вільних аналітичних поєднань англійської). Водночас мають особливості і порівняно зі звичайними складними лексемами, оскільки легко утворюються у промови, майже вільні словосполучення, й утворюють ряди дериватів з однією і тим самимформантом. У нечіткою межі між словосполученням і складнішим словом російського мови також немає жодних знахідок, якщо взяти до уваги співвідношення складних слів і поєднань самостійних слів, у яких одне виступає до функцій докладання. Наприклад: льотчик-випробувач, генерал-майор (складніслова)илетчик-герой,генерал-артиллерист (>дефисное оформлення одиночних додатків). Тому досі і вщухає дискусія про статус таких одиниць на російському й інших слов'янських мовами.

Підкреслимо, нові композити не суперечатьсловообразовательной і граматичної системі російської, про що свідчать споконвічно росіяни й зовсім на нові номінації типу цар-дівиця, сон-трава. Але експансія подібних композитів з запозиченими частинами підтримує поява далеких російській мові аналітичнихмногочленних конструкцій, можна зустріти поки що лише рекламних і, зазвичай, перекладних текстах. Маю на увазі багатослівні поєднання їх зі граматичноневираженними синтаксичними стосунками між складовими їх словами (що типово для англійської).Ср.:пемолюкс гель сода ефект, кометчистящий порошокантиржавчина, кометчистящий порошок лимон [>Левонтина 2006].

Такі багаточленні словосполучення словами відповідають строю російської, у якому невиразність синтаксичних відносин між словами можлива тільки у межах поєднання двох лексем.Многосложность таких конструкцій знімає питання складних словах, їх вживання переважно у називному відмінку іпунктуационная неоформленість в рекламних текстах відрізняє їхню відмінність від низки звичайних додатків. У такі поєднання, поруч із запозиченнями, втягуються і росіяни слова, підпорядковуючись нав'язуванимантиграмматическим відносинам. І.Левонтина відзначила вплив таких конструкцій і «мовою пропаганди», зокрема формулювання телевізійного проекту «Ім'я Росія» [>Левонтина 2008], яка, очевидно, з метою стислості і звучності, ігнорує граматичні правила побудови описових номінацій. Проект припускав вибір найбільш значної історичної особистості, символізує Росію, т. е. «головне ім'я Росії». Поєднання «Ім'я Росії» як назви проекту у своїй непридатному через можливого розуміння цього поєднання як «ім'я для Росії».

Отже, збільшити кількість розглянутих вище складних композитів, зростання активності даноїсловообразовательной моделі, з одного боку, відповідає активізації в сучасному російській мові таких способів словотвори, як складання і зрощення, завваженої багатьма дослідниками, та підсилюють тенденцію досинтетизму всловообразовании. З іншого боку, потік таких композитів сприяє появі словосполучень зневираженними граматичними стосунками між які входять у них іменами, що свідчить про тиску російську мову аналітичних структур.

7. Ступіньсловообразовательной активності російських коренів. Відповідно до вищевикладеного, за збереження та розвитку процесів, що проявилися у російськомусловообразовании наприкінці XX в., останніх років намітилися нові тенденції. Покладання попередні запозичення сприяє розвиткупарадигматических зв'язків іноземних неологізмів та формування словотвірними гнізд, у яких вступають і іншомовніформанти,соотносимие

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація