Реферати українською » Языкознание, филология » Іншомовна культура як зміст іншомовного освіти


Реферат Іншомовна культура як зміст іншомовного освіти

Є. І. Пассов

Cодержанием освіти є культура. Тому резонно припустити, що відсотковий вміст іншомовного освіти значно ширше, багатші і важливіше, чому це традиційно представляється. Спробуємо це обгрунтувати.

Процес іншомовного освіти, один з видів освіти взагалі, фактично включає у собі чотири аспекти:

1) пізнання, яке націлене на оволодіння культуроведческим змістом чужомовному культури (сюди належить як культура країни, власне факти культури, а й мова, як частина культури);

2) розвиток, яке націлене на оволодіння психологічним змістом чужомовному культури (здібності, психічні функції тощо. буд.);

3) виховання, яке націлене на оволодіння педагогічним змістом чужомовному культури (моральний, моральний, етичний аспекти);

4) вчення, яке націлене на оволодіння соціальним змістом чужомовному культури, соціальним тому, що мовні вміння засвоюються як засобу спілкування в соціумі, у суспільстві. Будь-який учень повинен знати й уміти реалізовувати ті функції, якими наділене кожна з мовних умінь і спілкування загалом. Якщо можна казати про практичному призначення іноземних мов, то ми не тільки у плані усвідомлення зазначених функцій і оволодіння ними, а й у сенсі розуміння практичного результату, який б'є по оволодінні мовними вміннями залежно від рівня оволодіння культуроведческим, психологічним і педагогічним аспектами змісту чужомовному культури у процесі оволодіння цими аспектами, а чи не після.

Отже, іншомовна культура є не та частина загальної культури людства, якої учень може опанувати у процесі комунікативного іншомовного освіти у пізнавальному (культуроведческом), развивающем (психологічному), виховному (педагогічному) і навчальному (соціальному) аспектах.

Обобщенно-схематическое уявлення чужомовному культури як змісту іншомовного освіти і кошти досягнення своєї мети недостатньо. Необхідно розподіл більш дрібні кванти, які стануть об'єктами оволодіння. На кожному уроці, які і системно, крок по кроку відбувається оволодіння саме тими квантами, які доцільні з методичних позицій, з погляду технології.

Однією з відмінностей даної Концепції і те, що чітко визначити об'єкти оволодіння у навчальному аспекті, а й у пізнавальному, развивающем і виховному, розподілити в системи освіти й нарум'янювати засобами оволодіння (вправами).

1. Пізнавальний аспект (культуроведческое зміст) чужомовному культури (ІК)

Розгляд ІК починається з даного аспекти невипадково. У пізнавального аспекти становище особливе, від нього все починається, від цього (точніше, від фактів культури) ми відштовхуємося у пропонованій нами освітньої технології. Культуроведческое зміст життя тієї чи іншої народу, як відомо, дуже об'ємно. Навряд чи знайдеться людина, що стане стверджувати, що вона володіє всім культурним багажем свого рідного народу. У той самий час ця людина, безумовно, є носієм своєї культури, розуміє її й відчуває її дух, має відповідним менталітетом. Як досягти такої ж розуміння у чужомовному освіті? Вихідна позиція така.

Перша посилка: порозуміння в міжкультурному діалозі досяжно лише тому випадку, якщо учасники діалогу обізнаний із національної культурою, визнають її самоцінність.

Друга посилка: менталітет (як його ні визначали) складається тільки з оволодінню культурою.

Третя посилка: всю культуру країни досліджуваного іноземної мови обсязі у процесі іншомовного освіти засвоїти неможливо.

Четверта посилка: засвоєння розрізнених (нехай і численних і залученні цікавих) фактів культури необов'язково призведе до «входженню» у чужий менталітет, бо менталітет (як і будь-яке складне явище) системний за своєю природою.

З положень цих посилок варто лише ще один висновок: необхідно створення моделі культуру тієї чи іншого народу, моделі, яка б в функціональному плані заміщати реальну систему культури. Головне завдання моделі культури має не так розуміння іншої, скільки духовне вдосконалення учнів з урахуванням нову культуру у її діалозі з.

Опанування культурою є розуміння системи цінностей народу, яку здійснювався на трьох рівнях: але в рівні сприйняття (пізнавальне значення знань), б) лише на рівні соціальному (прагматичного значення знань) й у) лише на рівні особистісного сенсу (аксиологическое, чи ціннісне, значення знань). Для першого рівня достатньо лиш мати уявлення про факти культури, на другому потрібно володіти поняттями і чи вміти здійснювати якесь дію, для третього рівня необхідні судження, пов'язані з особистісним эмоционально-ценностным ставленням факт чужій культури, коли факт чужій культури переживається фактом особистому житті.

Зайве підкреслювати, що з даної концепції головним є третій рівень оволодіння культурою.

Модель культури слід засвоїти обов'язково, бо без цієї бази не сформується менталітет.

Що входить у реалізацію моделі?

Реальна дійсність, представлена предметно: на фотознімках, ілюстраціях, плакатах, схемах, слайдах, в малюнках, символіці, документальних диафильмах і кінофільмах, за комп'ютером та інших.

Реальна дійсність, представлена предметно-вербально: програми ТБ й радіо, квитки (до театру, кіно, на потяг i т. п.), етикетки товарів, анкети, оголошення тощо. п. 

Образотворче мистецтво. 

Художня література.

Справочно-энциклопедическая і наукова література, коментар до фактам культури (наприклад, путівники, карти, план міста Київ і т. буд.).

Кошти масової інформації.

Навчальні розмовні тексти, т. е. автентичні тексты-высказывания носіїв мови про своє культурі. 

Спілкування з учителем як ретранслятором і інтерпретатором культури іншого народу.

Іноземна мова як невід'ємний компонент культури, її акумулятор, носій і виразник:

знання про ладі (системі) мови, які у процесі заволодіння ним (точніше, мовними вміннями) як:

а) правил-инструкций;

б) пояснень;

в) структурних і функціональних узагальнень;

р) сформульованих закономірностей;

знання про функції мови (мовних уміннях) як засобу спілкування;

знання норми мовних відносин (про етику);

знання, звані фоновими (Є. М. Верещагін, У. Р. Костомаров), які мають усіх членів даної національно-культурної мовної спільності та котрі потенційно закладено у топоніміці, іменах власних, прислів'ях, афоризмах, фразеологізмах, крилатих словах, девізи, гаслах, безэквивалентной лексиці, назвах предметів і явищ і нового побуту (реаліях), поняттях, що відбивають явища громадського характеру, тощо. п.;

знання про невербальних засобах спілкування;

знання про статус, історії держави та розвитку мови, його роль світі, стосунках з рідним та інші мовами.

2. Розвиваючий аспект (психологічне зміст) чужомовному культури

Сутність розвиває аспекти ІК у тому, що він спрямовано розвиток в індивідуальності учня таких її властивостей, котрі грають найважливішу роль для процесів пізнання.

Система іншомовного освіти, націлена в розвитку і саморозвиток дозволить управляти процесом становлення індивідуальності, моделюючи бажаного результату.

Базуючись на мети розвиває аспекти (розвивати те, що грає найважливішу роль для процесів пізнання, виховання і вчення), і навіть на сутності процесу розвитку людини, логічно вважатиме, що об'єктами розвитку повинні прагнути бути здібності, яка б здійснити успішне функціонування пізнавальної, эмоционально-оценочной і деятельностно-преобразующей сфер діяльності учня. Чому здібності? Адже саме здібності можуть розвиватися з наявних проблем індивіда задатків, й бурхливо розвиватися вони лише у діяльності. Оскільки розвиток особистості — це розкриття і реалізація здібностей. Розвиток здібностей в освітню діяльність благотворно позначиться як у ньому самої, а й закладе підстави самоосвіти людини її наступної життєдіяльності загалом.

3. Виховний аспект (педагогічне зміст) чужомовному культури

Будучи що з культурою, заснованим у ньому, виховний аспект перестає бути чимось додатковим, доважком навчання, випливаючи з сутності самої комунікативної технології. Виховання неспроможна розглядатися поза методу. Щоб побачити виховний потенціал комунікативної технології оволодіння чужомовному культурою, необхідно, по-перше, зрозуміти, що основана на системі функціонально взаємообумовлених принципів, об'єднаних єдиної стратегічної ідеєю: принципів речемыслительной активності, особистісної індивідуалізації, ситуативності, функціональності і новизни. Всі ці принципи несуть у атмосфері чужомовному культури виховний заряд і тому втягують вчителя і які у глибинне й духовне спілкування, яке, по суті, і є виховним процесом.

Виховний потенціал освіти залежить від культуроведческого змісту використовуваних матеріалів, від своїх потенційні можливості. Учитель як інтерпретатор чужій культури та носій рідний повинен зробити від нього залежне, щоб сформулювати у учнів ту систему цінностей, що відповідає ідеалу освіти — людині духовному (homo moralis).

4. Навчальний аспект (соціальне зміст) чужомовному культури

Зміст навчального аспекти становлять мовні вміння, яким має опанувати учень як засобами спілкування — говорення, аудирування, читання, лист (може бути переклад), і навіть власне вміння спілкуватися. І з умінь грунтується на певних навичках й механізми, має певні якості.

Процес формування мовних навичок та розвитку мовних умінь розуміється нами як процес створення цілісного мовного механізму, а формування мовного механізму — як процес розвитку особистості. Наслідком є зовсім інший характер комунікативної технології.

Нагадаємо, що навчальний аспект становить соціальне зміст ІК, оскільки його результати безпосередньо спрямовані на соціальні потреби людини — вміння успішно спілкуватися й інші соціумі. У підставі цього вміння лежить цілу систему мовних коштів, якою зазвичай володіє грамотний носій мови.

Завершуючи розгляд змісту чужомовному культури (чи ІК) як змісту іншомовного освіти, зробимо два зауваження. Перша стосується поняття «зміст». Річ у тім, що перерахування «об'єктів оволодіння» може створити враження, що змістом є самі ці об'єкти як компоненти ІК. Проте якщо з наукової погляду таке розуміння змісту некоректно. До не сам собою субстрат, яке внутрішній стан, сукупність процесів, які характеризують взаємодія їхнім виокремленням субстрат елементів між собою і з середовищем і зумовлюють їх існування, розвиток виробництва і зміну.

З сказаного, можна сформулювати суть запропонованої концепції іншомовного освіти як концепції розвитку індивідуальності у діалозі культур. Досягнення поставленої цілі й забезпечення гаданого змісту іншомовного освіти необхідно створити певні умови, які б основою і механізмом процесу творення. Таким умовою є спілкування (див. слід. статтю).

Друге зауваження стосується назви нашого навчального предмета. Зрозуміло, що сама назва «іноземну мову» не відбиває ні суті предмета, і його мети. І так було з предметами «спів» і «малювання», стали відповідно уроками музичної культури (Д. З. Кабалевский) і уроками художньої культури (Б. М. Неменский). У цьому вважаємо обґрунтованим і доцільним назвати наш предмет «іншомовна культура», а вчителя — «вчитель чужомовному культури».

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту http://www.gramota.ru/

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація