Реферати українською » Экология » Екологічна експертиза та проблеми її організації


Реферат Екологічна експертиза та проблеми її організації

Екологічну експертизу України - вид науково-практичну діяльність спеціально уповноважених державні органи, еколого-експертних формувань і об'єднань громадян, заснований на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і які може негативно впливати чи впливає стан навколишнього природного довкілля, і спрямовано підготовку висновків щодо відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного довкілля, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічну безпеку. Метою екологічної експертизи становитиме запобігання негативного впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього довкілля й здоров'я людей, і навіть оцінка ступеня екологічну безпеку господарської діяльності й екологічній ситуації на окремих територіях і об'єктах. Основними завданнями екологічної експертизи, є:

1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;

2) організація комплексної, науково-обгрунтованою оцінки об'єктів екологічної експертизи;

3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, будівельних норм і правил;

4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного довкілля, і якість природних ресурсів;

5) оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості і достатності заходів з охорони довкілля;

6) підготовка об'єктивних, всебічно обгрунтованих висновків екологічної експертизи. Основними принципами екологічної експертизи, є:

1) гарантування безпечної життю і здоров'я людей довкілля;

2) збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів і врахування суспільної думки;

3) наукова обгрунтованість, незалежність, об'єктивність, комплексність, варіантність,превентивнисть, гласність;

4) екологічна безпеку, територіально-галузева і економічну доцільність реалізації об'єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності;

5) регулювання;

6) законність. Україна має здійснюються державна, громадська та інші екологічні експертизи. Укладання державної екологічної експертизи, є обов'язковими виспівати. Беручи вирішення питань щодо подальшої реалізації об'єктів екологічної експертизи, укладання державної екологічної експертизи враховуються які з інші види державних експертиз. Висновки суспільної відповідальності і інший екологічної експертизи мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані під час проведення державної екологічної експертизи, і навіть після ухвалення рішень щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи. Громадська екологічна експертиза може здійснюватися у будь-якій сфері діяльності, яка потребує екологічному обгрунтуванні, заiнiцiативою громадських організацій чи інших формувань. Громадська екологічна експертиза може здійснюватися разом з державної екологічної експертизою з допомогою на добровільній основі тимчасових чи постійнихеколого-експертних колективів громадських організацій чи інших формувань. Приблизний їх договору про наданні еколого-експертних послуг стверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питанням екології і природних ресурсів.

3. Державна екологічна експертиза організується і проводиться еколого-експертним підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями або спеціально створюваними комісіями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питанням екології і природних ресурсів, його органів на місцях із інших органів державної виконавчої. До проведення державної екологічної експертизи можуть у установленому порядку залучатися фахівці інших закладів, організацій і підприємств, і навіть експерти відділу міжнародних організацій.

>Проведения державної екологічної експертизи обов'язковий для видів роботи і об'єктів, які мають підвищену екологічну небезпека. Перелік видів роботи і об'єктів, які мають підвищену екологічну небезпека, Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питанням екології і природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питанням охорони здоров'я. Проведення додаткових державних екологічних експертиз здійснюється за ініціативи зацікавлених осіб виходячи з договору про надання еколого-експертних послуг або за рішенням Кабінету міністрів України, Уряди Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи його виконавчих комітетів.

Державною екологічною експертизі підлягають:

1) державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного господарства;

2) проекти генеральних планів населених пунктів, схем районної планування, схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем упорядкування промислової забудови, іншапредпланових і передпроектну документацію;

3) інвестиційні проекти, техніко-економічні обгрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти для будівництва нові й розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств; документація перепрофілювання, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв й інших і / Вісник ' ведення, що потенційно можуть негативно проводити стан навколишнього природного довкілля, зокрема військового і оборонного призначення;

4) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері забезпечення екологічної (зокрема радіаційної) безпеки, охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів, діяльності, все, можуть негативно проводити стан навколишнього природного довкілля;

5) документація впровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (зокрема тих, які там), що потенційно можуть створити потенційною загрозою навколишньому середовищі. Відповідно до рішеннями КабінетуМiнiстрiв України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи його виконавчих комітетів державної екологічної експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися окремими населених пунктів і регіонах, і навітьдiючi об'єкти і комплекси, зокрема військового і оборонного призначення, які мають значне негативний вплив на стан навколишнього природною середовища. У документації на об'єкти державної екологічної експертизи повинні передбачатися:

1) комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи здійснюваної діяльності на стан навколишнього природного довкілля, використання і відтворення природних ресурсів, оформлена як окремого тому (книжки, розділу) документації і Заяви про екологічні наслідки діяльності;

2) обгрунтування впровадження сучасних, скоєнихнематерiало-i неенергоємних, мало - і безвідхідних технологічних процесів;

3) забезпечення комплексної переробки, утилізації і ефективне використання відходів виробництва;

4) заходи для економії водних ресурсів, забезпечення ефективного очищення всіх видів стічних вод мовби, і навіть їх використання для технічних потреб без скидання цих вод в природні водотоки і водойми;

5) дієвість і досконалість гаданих заходів з охорони атмосферного повітря від забруднення;

6) забезпечення збереження, охорони і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу і природно-заповідного фонду;

7) забезпечення захисту населення і довкілля від шкідливого впливу антропогенних фізичних, хімічних і біологічних чинників.

Документація, яка на об'єкти державної екологічної експертизи, маєш бути у установленому порядку узгоджена зі зацікавлені органи й утримувати свій оцінку можливих соціальних наслідків.

Замовники державної екологічної експертизи зобов'язані підготувати Заява про екологічні наслідки роботи і матеріали, у яких основана.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайтуekologos/

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуekologos/


Схожі реферати:

Навігація