Реферати українською » Экология » Шляхи зниження шкідливих викидів ТЕС на органічному паливі »


Реферат Шляхи зниження шкідливих викидів ТЕС на органічному паливі »

>Реферат з дисципліни «Введення ЄІАС у напрям»

>Виполнил студент Рябов О.Н.. групаТЭ-72

Новосибірський державний технічний університет

Новосибірськ, 2010

Запровадження

Природа немає неточностей і прощає помилок.

(Р. Емерсон)

У житті людини навколишня природне середовище є джерелом існування, а копалини природні ресурси, і вироблювана їх енергія є невід'ємною частиною розвитку сучасного суспільства.

Без енергетики в людини немає майбутнього, нині це слово дуже актуальні. Але як в будь-який інший медалі, у енергетики є й протилежна сторона, це її негативний вплив на людини, рослин та всю природу .

Ще 50 років як розв'язано люди мало замислювалися звідси, ставили завданням першочергової ваги отримання електричної й теплової енергії.

Саме тепер можна помітити як переплітається запровадження якихось нових технології на ТЕС з екологічними впливами на природу.

У цьому роботі розглянуті можливі рекомендації та шляхи зменшення викидів на ТЕС.

Матеріал узятий із конспектівлекций.[1]

Шкідливі викиди

Взаємодія людини із дикою природою, можна показати на наочному прикладі. Людина, спрямовує свої зусилля на природу, щоб отримати копалини, що є сировиною щодо його діяльності. Сировину потрапляє у суспільство так і розподіляється по виробництвам. Через війну суспільство отримує необхідний продукт, але, у своїй, й шкідливе вплив, як від самої продукту, і від відходів виробництв.Вредное вплив відчуває ще й природа, що таки віддзеркалюється в людині: зменшення природних продуктів, збільшення захворювань (від хронічних простудних до генетичних і навіть мутацій) тощо.

З огляду на величезних збитків, заподіяна як навколишньому середовищі, і людині, санітарним законодавством промислово розвинутих країн встановлено гранично припустимі концентрації (ГДК) речовин, забруднюючих повітря, водойми та створили грунт. Для кожної країн рівні ГДК свої. Єдині міжнародні стандарти до сьогодні не вироблені. Проте, більшість країн (такі як Німеччина, Великобританія, Данія, Голландія, Італія, Угорщина, Польща, Росія, Норвегія, Фінляндія тощо.) повсюдно прагнуть зниження шкідливих викидів і посилення вимог до підприємств які забруднюють довкілля.

ГДК – це норматив концентрації хімічного сполуки, яка за щоденному вплив протягом багато часу на організм людини не призводить до будь-яким патологічним змін у стан здоров'я людини, і навіть не порушує біологічного оптимуму в людини. Отже під шкідливим розуміють такий вплив, яке перевищує ГДК, а шкідливий викид- це викид будь-якого речовини у кількості перевищує ГДК.

ГДК шкідливі речовини (тобто. речовин, які за контакту з організмом людини можуть призвести до виробничу травму, професійним захворювань чиотклонениям стану здоров'я, або сама хімічна речовина, що викликає порушення у кар'єрному зростанні, розвитку чи стан здоров'я організмів, зокрема у ланцюзі поколінь) встановлюються повітря робочої зони, атмосферному повітрі й садити у питній воді водних об'єктів.

>ПДКРЗ – гранично припустиму концентрацію шкідливого речовини повітря робочої зони, мг/м3.

>ПДКМР – максимально разова концентрація шкідливого речовини повітря населених місць, мг/м3.

>ПДКСС – середньодобова гранично припустиму концентрацію (тобто. концентрація забруднювача повітря не що надає на людини прямої чи опосередкованого шкідливого впливу за цілодобового вдиханні), мг/м3.

>ПДКВ – гранично припустиму концентрацію шкідливих речовин у воді водойм,мг/дм3.

Більшість сучасних електростанцій змушені працювати за умов фонових забруднень, створюваних як іншими підприємствами, і власне середовищем району функціонування. У цьому фоновим забрудненням атмосферного повітря вважається забруднення не враховуючи викидів аналізованого підприємства. Тому, за вивченні викидів конкретного джерела треба враховувати фонове забруднення в кожному інгредієнту.

До кожного з що викидаються речовин необхідно дотримуватися умова:

,

десi – приземна концентраціяi-го речовини, мг/м3;ПДКi – значення ГДКi-го шкідливого речовини.

Значення ГДК деяких речовин дано у табл. 2. У табл. 3 показано вплив забруднень атмосферного повітря на стан здоров'я.

Значення гранично допустимі концентрації шкідливих

речовин, у атмосфері повітря Таблиця 2

>Загрязняющее речовина >ПДКМ.Р., мг/м3 >ПДКС.С., мг/м3 Клас небезпеки
Зола ТЕС 0, 05 0, 02 2
>Сажа 0, 15 0, 05 3
Окисли сірки 0, 5 0, 05 3
>Диоксид азоту 0, 085 0, 04 2
>Оксид азоту 0, 6 0, 06 3
>Оксид вуглецю 5 3 4
>Пентаксид ванадію - 0, 002 1
>Бенз(а)пирен,С20Н16 - 0, 1 мкг/ 100 м3 1
Аміак,NH3 0, 2 0, 04 4
Сірководень,H2S 0, 008 - 2

Вплив забруднень атмосферного повітря

на стан здоров'я Таблиця 3

Забруднення Підвищення смертності іобращаемости до лікарні (середньодобова концентрація) >Ухудшения стану пацієнтів із легеневими захворюваннями (середньодобова концентрація) Погіршення дихальних симптомів (середньорічна концентрація) Зміна видимості, відчуття дискомфорту (середньорічна концентрація)
>SO2 мг/м3 0, 5 0, 5…0, 25 0, 1 0, 08
Зола, мг/м3 0, 5 0, 25 0, 1 0, 08

 

На ТЕС є основним джерелом забруднення є димові гази. Зміст шкідливих речовин у них визначає як стан атмосфери, але значною мірою і соціальне становище грунтів та водного басейну, впливає життя флори і фауни й, звісно, людини. Саме через атмосферні викиди навколо містАчинска,Назарово,Канска склалися ареали техногенного зміни довкілля діаметром до 20...30 км, де сильно порушена структура грунтів, рослинності, біо- імикроценозов. Особливо скрутно в великих промислових центрах Сибіру. У р.Ачинске, наприклад, лише глиноземний комбінат викидає у повітря щороку близько 160 тис. т пилу, 22 тис. т сірчистого газу, 14, 5 тис. т оксидів азоту. Аналогічна обстановка й уНовокузнецке,Назарово,Прокопьевске, Кемерово та інших міст.

Способи зменшення шкідливих викидів

Зниження викидів шкідливі речовини можливо двома шляхами: придушення у процесі спалювання палива й уловлювання з димових газів. У цьому рефераті розглянуті деякі способи уловлювання речовин з димових газів, а питання “придушення” залишилися поза рамками роботи (це окрема і велика тема).

З усієї гами токсичних речовин, що у димових газах ТЕС, найбільшу небезпеку становлять окисли азоту (>NOХ), зола, двоокис сірки (>SO2 ), .Викиди саме цих речовин регламентуються жорсткими нормами (табл.1).

Нижче розглянуті деякі способи очищення димових газів.

Шляхи зниження викидів окислів азоту (>NOХ).

Джерелом оксидів азоту на ТЕС є молекулярний азот повітря і азотовмісні компоненти палива. Перші часто називають "термічні", другі - "паливні" оксиди азоту.

Методи хімічної очищення газів відNOХ бувають:

окисні, засновані на окислюванні оксиду азоту в діоксид з наступним поглинанням різними поглиначами;

відбудовні, засновані на відновленні оксиду азоту до азоту NO та кисню із застосуванням каталізаторів;

сорбційні, засновані на поглинанні оксидів азоту різними сорбентами (цеолітами, торфом, коксом, водними розчинами лугів та інших.).

Що стосується очищенні димових газів котлів найперспективніші відбудовні методи. Одне з них - метод відновлення з допомогою аміаку. Цей метод грунтується на взаємодії аміаку з оксидами азоту за певних температурах за такими основним реакцій:

>4NO+4NH3+O2®4N2+6H2O;

>6NO+8NH3®7N2+12H2O.

При високих температур (>900...1100О З) вони протікають без каталізаторів.Дозирование аміаку ввозяться залежність від режимів роботи казана, аби внеможливити його проскакування у повітря (практично цілковито виключити проскакування аміаку вдасться і може складати 3, 8 мг/м3 ). За більш низьких температурах (573...723 До) реакція розкладання оксидів азоту протікає лише у присутності каталізатора. Як каталізаторів використовуються оксиди різних металів (титан, хром, ванадій). Вони наносяться на елементи з розвиненою поверхнею, виконані вигляді сотень, гранул чи пластин.

У зв'язку з небезпекою використання аміаку (висока токсичність), і необхідністю спеціальних заходів захисту персоналу, там, зокрема у Німеччини, проходять промислові випробування установки з допомогою замість аміаку карбаміду, з іншого сечовини (>NH2)2СО. Ступінь відновлення оксидів азоту сягає 80...90%.

Слід зазначити, що у останнім часом найбільша увага приділяється таких методів, що дозволяють одночасно знижувати викиди як оксидів азоту, а й сірки. У напрямі вивчаються можливості традиційних способів очищення роботи з створення нових й у нашій країни й там.

Викиди золи очищення від нього.

Зола представляє з себе тверді часткинегорючих елементів вугілля. Здебільшого - це оксиди кремнію (SiO2), заліза (>Fe2O3), алюмінію (>Аl2O3), магнію (>MgO), кальцію (>СаО), сірки (>SO3) та інших, зокрема незначна кількість миш'яку і тяжких металів (свинець, ванадій, хром, цинк). Для різних вугілля елементарний склад золи може мати відчутні відмінності друг від друга.

Проте, основний параметр, що характеризуєзоловие частки - це їхнє розміри чидисперсность. Вони коливаються в межах - від десятих і сотої частки мікрона до 100мкм і більше, і залежить від способу спалювання.

Слід зазначити, що найбільшу небезпеку обману людини представляють частки розміром 0, 5...5мкм, більші затримуються в порожнини носа, менші - видихаються.

Апаратизолоочистки, точніше - вловлювачі аерозолів, і діапазон розмірів що вловлюються ними частинок показаний малюнку 1.

 Крім представлених малюнку, існує низка перспективнихпилеулавливающих пристроїв. До них належать: конденсаційнийпилеуловитель, у якому застосовані два механізму осадження (у-

>Рис. 1. Апарати для уловлювання зважених частинок

перших, укрупнення частинок при конденсації ними парів зпарогазовой суміші шляхом змішанняочищаемих газів з пором, по-друге - частки (при охолодженніпарогазовой суміші) захоплюють потоком пара,диффундирующим центрів конденсації (краплях охолоджувальної рідини) чиохлаждающим поверхням. У такий спосіб можна осадити навітьсубмикронние частки.

Останнім часом особливу увагу приділяють можливостям

>золоуловителей придушувати окисли сірки й азоту шляхом входження уорошающую воду різних добавок. У різних випадках (залежно від виду палива, його якості, режиму роботи казана, типу присадок і способу їхнього введення тощо.) можна знизити ці викиди на 10...20%.

Викиди сірки очищення від нього

Тверде паливо може містити сірку у таких формах:колчеданаFe2S і піритуFeS2 у складі молекул органічної частини палива й як сульфатів в мінеральної частини.Соединения сірки внаслідок горіння перетворюються на оксиди сірки, причому майже 99% становить сірчистий ангідридSO2, решта виділяється яктриоксида сіркиSO3 або сульфатівСаSO4.

Найпоширенішими методами сіркоочистки є такі:

а) мокрий вапняковий (вапняний) спосіб

б)мокро-сухой спосіб

в)магнезитовий циклічний спосіб

р)аммиачно-циклический спосіб

буд) сухий вапняковий (>аддитивний) спосіб.

У тому основі лежить використання реагенту для зв'язування оксидів сірки. Як такого речовини найчастіше виступає вапнякСаСО3 (карбонат кальцію) чи вапноСа(ОН)2 (гідрат оксиду кальцію), оскільки є найбільш дешевими лужними реагентами. ККДсероподавления лежать у межах 80...90% при відмінності у витратах для “мокрих” способів (з урахуванням експлуатаційних витрат) лише на рівні 20% .

За відносно рівні можливостісероподавления і рівних витратах виробництво та експлуатацію вид, сіркоочистки має визначатися як властивостями використовуваного вугілля, і властивостями його золи. ДляКАУ, наприклад, за високого змістіСа в попелі, неприйнятні “мокрі” способисероподавления через освіти у апаратах сіркоочисткитрудноудаляемих відкладень гіпсу. У той самий час, “сухий” вапняковий спосіб є найпростішим і вимагає мінімальних капіталовкладень.

Сутність способу залежить від додаванні досжигаемому палива вапняку чи доломіту у кількості, приблизно вдвічі перевищуєстехиометрически вміст сірки в вихідному паливі. У топці під впливом температури вапнякдиссоциирует на вуглекислоту і оксид кальцію, а останній взаємодіє зі сірчистим ангідридом:

>CaCO3t®CaO+CO2

>CaO+SO2+1/2O2 ®>CaSO4

У результаті виходить сульфат кальцію, що з золою вловлюється взолоуловителях.

Укладання.

У цьому рефераті розглянуті деякі шляху зменшення шкідливих викидів:

>Окислов азоту.

Методи хімічної очищення:

окисні

відбудовні

сорбційні.

>Золи.

Системизолоулавливания.

>3)Сери.

Способи:

мокрий вапняковий (вапняний) спосіб

>мокро-сухой спосіб

>магнезитовий циклічний спосіб

>аммиачно-циклический спосіб

сухий вапняковий (>аддитивний) спосіб.

Слід пам'ятати, що є велика різноманітність засобів і методів очищення, тут розглянуті далеко ще не все.

Список літератури

>Щинников П.О., Особливості природоохоронних заходів на ТЕС. Курс лекцій.tes.power.nstu/index.php?id=21

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайтуreferat/


Схожі реферати:

Навігація