Реферати українською » Экология » Визначення метеорологічніх и кліматічніх факторів Міста Міколаїва


Реферат Визначення метеорологічніх и кліматічніх факторів Міста Міколаїва

>ЗМІСТ

>Загальначастина

>Анотація

>Визначенняметеорологічних йкліматичнихфакторів

1.Визначеннярадіаційного балансудіяльного куліземлі

1.1Розрахунокрадіаційного балансу

1.2Побудовадіаграмидобовогорозподілурадіаційного балансу

2.Аналіз теплового режимуатмосфери

2.1Визначеннярозподілутемператури атмосферногоповітря повисоті

2.2Побудоваграфікукривоїстратифікації

2.3визначення характеру стануатмосфери

3.Аналізрозподілуводяної парі ватмосфері

3.1Визначення характеристиквологостіповітря

3.2Визначеннярозподілувологостіповітря повисоті

3.3.Розрахунок умівконденсаціїводяної парі в атмосферномуповітрі

3.4Визначеннярівняконденсації

3.5Визначеннявисоти куліперемішування

3.6Побудуванняграфікукривої стануповітря

4.Аналіз режимувітрів

5.Кліматична характеристикамісцевості

6. Характеристикаоб’єкта –джерелазабруднення

7.Аналізвпливуметеорологічнихфакторів нарівеньзабрудненняатмосфери

7.1Аналіз режимувітрів

7.2Аналізстратифікаціїатмосфери

7.3Аналізповторюваностітуманів йатмосфернихопадів

7.4Аналізнесприятливихметеорологічних умів ( НМУ )

8.Аналізметеорологічних умівпоширеннядомішок

>Література


>ЗАГАЛЬНАЧАСТИНА

Усучаснихумовахшвидкогорозвиткупромисловості, зростанню міст,посилюєтьсявплив нанавколишнєсередовище. Атмосфераєодною ізосновних системнавколишньогосередовища.Суттєвийвплив наперенесенняречовин ватмосферісправляютьметеорологічніумови. У ГОСТ 17.2.3.02-78 « Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливі речовини промисловими підприємствами»зазначаєтьсянеобхідністьврахування привстановленні граничнодопустимихвикидів (>ГДВ)кліматичних умівмісцевості.

>Урахуваннярезультатівдослідженьзабрудненняатмосфери йкліматичних умів, щовизначаютьрозсіюванняречовини ватмосфері,необхіднетакож при державномуплануваннізаходів поохороні атмосферногоповітря, дляраціональногорозташуванняжитловихрайонів тапідприємств , арегулюваннявикидівшкідливихречовинджереламизабруднення вокремікороткіперіоди години принесприятливихумовах длярозсіювання.

У рамкахвивчення курсу «>Метеорологія йкліматологія»студентивиконуютькурсову роботу, позначкаякоїскладається увизначенні тааналізіметеорологічних йкліматичнихфакторів,пов’язаних зфізичнимипроцесами, щоформуютькліматпевноїмісцевості йвпливають нарозсіюваннядомішок ватмосфері.

Уходікурсової роботистудентиповинніпоказати своїзнання урозв’язаннінаступнихпитань:

·Обробка тааналізкліматичнихспостережень;

·Виявленнязв’язківміжкліматичними таекологічнимипроцесами;

·Визначенняметеорологічних умів, щонайбільшсуттєвовпливають нарівеньзабрудненняатмосфериданоїмісцевості;

·Застосуванняметеорологічних знати привирішеннізавданьоцінкиоб’ємів;

·Напрямків ташвидкостейатмосфернихміграційзабруднювачівдовкілля

·Аналізнайбільшнесприятливихситуацій приатмосфернихміграціяхзабруднювачівстосовно допевних уміврозташуванняджерелшкідливихвикидів.

Укурсову роботу входитипояснювальна записка усупроводженнівідповідногографічногоматеріалу, Якаскладається занотації й двохчастин.

>Першачастина спрямованозасвоєння студентами знаньфізичноїсутіпроцесів, щоформуютьклімат, й їхньогопрактичнезастосування привизначенніметеорологічнихфакторів, котрівпливають нарозсіюваннядомішок ватмосфері.

>Першачастинаміститьтакірозділи:

wВизначеннярадіаційного балансудіяльного куліземлі

wАналіз теплового режимуатмосфери

wАналізрозподілувологості ватмосфері

wВизначеннякількості таінтенсивностіопадів

wАналіз режимувітрів

wПобудуваннякліматограми

>Графічнийматеріал,якимсупроводжуєтьсяпояснювальна запискапершоїчастини виненмістити:графікдобовогорозподілусумарноїсонячноїрадіації тарадіаційного балансу,графіккривоїстратифікації,графіккривої стану атмосферногоповітря, трояндувітрів. Укінціпершоїчастинибудуєтьсязагальнакліматограма длязаданоїмісцевості.

Другачастинакурсової роботиприсвяченааналізувпливуметеорологічнихфакторів нарівеньзабрудненняатмосфери врайонірозташуваннязаданогопромислового підприємства йнаселеного пункту. Другачастинаміститьтакіпідрозділи:

wАналіз режимувітрів

wАналізстратифікаціїатмосфери

wАналізповторюваностітуманів таатмосфернихопадів

wАналізнесприятливихметеорологічних умів (НМУ)

wАналізметеорологічних умівпоширеннядомішок

атмосферазабрудненняметеорологічнийрадіаційний


>АНОТАЦІЯ

>Адміністративнерозташування

>Миколаїв –адміністративний центрМиколаївськоїобласті. центр Жовтневого йМиколаївськогорайонів.Місторозташоване привпадіннірічкиІнгул у Південний Буг, за 65кілометрів відЧорного моря.Загальнаплощаміських земельстановить 25,3 тис. га (260кмІ).Миколаївпосідаєдев'ятемісце зачисельністю населення в Україні; тутмешкає понад 506 400 Чоловік (дані на 2008рік).Густота населення - 1 959осіб/кмІ.Загальнадовжинавулиць,проїздів танабережних – 960 км.

>Фізико-географічнерайонування

>МістоМиколаїврозташоване вСтеповійзоніпівдня України.Згідно ізфізико-географічнимрайонуванням України (1968)територіямістарозміщена намежі двохфізико-географічних областей –Бузько-Дніпровської таДністровсько-Бузькоїстепових областейПричорноморськоїпівденностеповоїпровінції.

>ТериторіяМиколаївалежить наПричорноморськійнизовині,тобтомаєнизовиннийрельєф.Характерними грунтами дляМиколаїваєсупіски іздомшкамивапняковихвключень.

>Географічнікоординатиміста 46°5831 пн.ш. й 31°5937сх. буд.Висота надрівнем моря 42 м

>Середнямісячна температура

>ЙЙ >ЙЙЙ >ЙV V >VЙ >VЙЙ >VЙЙЙ >ЙX X >XЙ >XЙЙ >рік
-3.5 -2.8 2.1 9.4 16.5 20.3 23.2 22.2 17.0 10.3 3.9 -1.2 9.8

>Середнямісячнавідноснавологість

>ЙЙ >ЙЙЙ >ЙV V >VЙ >VЙЙ >VЙЙЙ >ЙX X >XЙ >XЙЙ >рік
87 84 86 67 63 62 58 60 66 76 86 87 73

>Швидкістьповітря

>ЙЙ >ЙЙЙ >ЙV V >VЙ >VЙЙ >VЙЙЙ >ЙX X >XЙ >XЙЙ >рік
4.7 5.0 5.1 4.5 4.4 3.9 3.6 3.6 3.6 4.0 4.3 4.6 4.3

>Середньомісячна сумаопадів

>ЙЙ >ЙЙЙ >ЙV V >VЙ >VЙЙ >VЙЙЙ >ЙX X >XЙ >XЙЙ >XЙ-ЙЙЙ >ЙV- X >рік
>Середнякількість 28 25 25 29 39 68 43 42 27 33 31 32 141 281 422
>Максимальнакількість 65 57 61 87 124 145 167 153 148 103 123 82 602

>Повтортуманів

>ЙЙ >ЙЙЙ >ЙV V >VЙ >VЙЙ >VЙЙЙ >ЙX X >XЙ >XЙЙ >рік
11 8 6 3 2 0.9 0.5 0.6 2 5 9 12 60

>Повторхмурихднів

>ЙЙ >ЙЙЙ >ЙV V >VЙ >VЙЙ >VЙЙЙ >ЙX X >XЙ >XЙЙ >рік
17.2 15.9 13.4 9.1 7.0 4.9 2.3 2.6 3.8 8.6 16.7 18.9 120

>Повторвітрів

З СВ У ЮВ Ю >ЮЗ З >СЗ штиль
15 21 12 11 10 10 8 13 6
>VЙЙ 23 18 4 3 6 14 9 23 10
>рік 15 21 11 8 12 12 7 14 8

>Середня температура грунту

>ЙЙ >ЙЙЙ >ЙV V >VЙ >VЙЙ >VЙЙЙ >ЙX X >XЙ >XЙЙ >рік
-3 -2 4 13 22 26 30 28 20 12 4 -1 13

Типґрунтів –супіски іздомішкамивапняковихвключень


>ВИЗНАЧЕННЯМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ТАКЛІМАТИЧНИХФАКТОРІВ

1)Визначеннярадіаційного балансудіяльного куліземлі

1.1Розрахунокрадіаційного балансу

>Радіаційний балансдіяльного куліземлі Rявляє собою сумукороткохвильовоїрадіаціїRк тадовгохвильовоїрадіаціїRд йзалежить відскладових йогопотоків

>Sг –потіксонячноїрадіації нагоризонтальнуземнуповерхню Вт/м2

D-потікрозсіяноїрадіації наземнуповерхню Вт/м2

А- альбедоземноїповерхні

>ВЕФ- ефективноговипромінювання

ВеличинаВЕФ у своючергувизначається так

-постійнаСтефана-Больцмана

-відноснавипромінюючавластивістьземноїповерхні

>Т3- температураземноїповерхні

ТА –середнєзначеннятемпературиповітрянайбільш теплогомісяця року

e-парціальнийтискводяної парі


величинапотоків >значенняпотоків
>Години доби
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12
>Sг 15 91 195 349 502 607 701 747
D 8 49 84 99 112 126 128 133
>Q 24 140 279 448 614 733 829 880
R 13.6 79.7 159 255 349.9 417.7 472.5 501.4
21-22 20-21 19-20 18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 12-13
>Години доби

2)Аналіз теплового режимуатмосфери

2.1Визначеннярозподілутемператури атмосферногоповітря повисоті

>Розподілтемператури атмосферногоповітря повисотіхарактеризуєтьсявертикальнимтемпературнимградієнтом,оС/м

 

деДt =tВРn –tВРn-1 -різниця температурповітря наверхньому танижньомурівнях,оС

Д Z –різницярівнів, м

 –вертикальнийтемпературнийградієнтвідповідно до шкірногорівнявисоти

>Z1 >Z2 >Z3 >Z4 >Z5
>Рівністратифікації 45 150 600 1300 2000

 n,оС/100м

-1.5 -1.0 0 0.8 1.7

>Визначеннярозподілутемператури повисотіtВР1 годtВР5проводять заформулою

>tВР0 =- 2.8оС

>tВР1 =-[(-1.545)/100] + (-2.8)=-2.1оС

>tВР2 =-[(-1105)/100] – 2.1 = -1.05оС

>tВР3 =-[(0450)/100] -1.05 = -1.05оС

>tВР4 =-[(0.8700)/100] – 1.05= -6.65оС

>tВР5 =-[(1.7700)/100] – 6.65 = -18.55оС

2.2Побудоваграфікакривоїстратифікації

>Користуючисьвизначенимиданимизмінитемпературиповітря ізвисотою у завданьперіод року,будуютьграфіккривої стану атмосферногоповітря –кривоїстратифікації. Нагоризонтальнійосі координатвідкладаютьзначення температур, але ввертикальній –висоту.

2.3Визначення характеру стануатмосфери

Методвизначення характеру стануатмосферипередбачаєпорівняннядинамікизміникривоїстратифікації ізкривою станусумішіповітря, щоадіабатичнопідіймається.

>Крива станусумішіповітря, щоадіабатичнопідіймаєтьсяхарактеризуєтьсявеличиноюадіабатичногоградієнта

а =(>Дt/Дz) 100=1оС/100м

ЗаданоюформулоювизначаютьсятемпературиtВР1 годtВР5 йбудується крива станусумішіповітря, щоадіабатичнопідіймається,відповідно дозаданихрівнівz

Заданимималюнку проводитисяаналіз характеру стануатмосфери накожномурівні:

>z1=45м (1= -1.5 1 ‹ 0) –інверсія

>z2=150м (2 = -1.0 2 ‹ 0) –інверсія

>z3=600м (3 = 0 ) -ізотрмія

>z4=1300м (4 = 0.8 4 ‹ а ) – слабкоусталена

>z5=2000м (5 = 1.7 5 ‹ а ) –неусталена

>Визначаєморозподілтемпературисумішіповітря

>tВР1 =-[(145)/100] + (-2.8) = -3.25оС

>tВР2 =-[(1105) /100] – 3.25 = -4.3оС

>tВР3 =- 450 /100- 4.3 = -8.8оС

>tВР4 =- 700 /100-8.8 = -15.8оС

>tВР5 =-700 /100-15.8 = -22.8оС


3)Аналізрозподілуводяної парі ватмосфері

3.1Визначення характеристиквологостіповітря

>Пружність (парціальнийтиск)водяної парівизначаєтьсяформулою

де ц –відноснавологістьповітря, %,приймається за [1]

Є-тискнасиченої парі

>Абсолютнавологістьповітрявизначаєтьсяформулою

>a=217e/Т

де Т= 273 +ta ,оК

>Питомавологістьповітря,г/кг,визначається як

>S=622e/p

де р-атмосфернийбарометричнийтискприймаєтьсярівним 1013.3гПа.

Для умів проектувизначаємо характеристикивологостіповітря

ц = 84%= 0.84

Є= 4.97

e = 0.84 4.97= 4.17гПа

>a=2174.17/(-2.8+273) = 3.3г/м3

>S=622 4.17/1013.3= 2.5г/кг


3.2Визначеннярозподілувологостіповітря повисоті

>Розподілвологості повисотіхарактеризується величинамивідносноїцz чиабсолютноїazвологості навідповіднихрівнях

>цz=ez/Ez100%

>az= 217ez/TВР

деez –парціальнийтискненасиченоговологогоповітря,гПа, нависотіzвизначається заформулою

e=eо10-z/6300

>Еz –тискнасиченоїводяної парі,гПа, притемпературіповітря нарівніtВР нависотіz

>eо –пружністьводяної парі нарівніzо

>TВР – температураповітря навідповіднихрівнях

>Розрахункирозподілувологостіповітрязводяться утаблицю

>Висота >tВР Є е ц а
45 -2,1 5,24 4,1 78% 3,27
150 -1,05 5,68 3,9 68% 3,11
600 -1,05 5,68 3,3 58% 2,63
1300 -6,65 3,72 2,6 70% 2,12
2000 -18,55 1,42 2 100% 1,7

>е45= 4.17 10-45/6300 = 4.1ц45= 4.1/ 5.24 100%= 78%

>e150= 4.17 10-150/6300= 3.9ц150= 3.9/ 5.68 100%= 68%

>e600= 4.17 10-600/6300= 3.3ц600= 3.3/ 5.68 100%= 58%

>e1300= 4.17 10-1300/6300= 2.6ц1300= 2.6/ 3.72 100%= 70%

>e2000= 4.17 10-2000/6300=2ц2000= 2/ 1.42 100%= 100%

>a45= 217 4.1/-2.1 +273= 3.27

>a150= 2173.9 /-1.05 +273= 3.11

>a600= 217 3.3/-1.05 +273= 2.63

>a1300= 217 2.6/-6.65 +273= 2.12

>a2000= 2172 /-18.55 +273= 1.7

3.3Розрахунок умівконденсаціїводяної парі в атмосферномуповітрі

1. Прирадіаційномуохолодженніземноїповерхніохолоджується йприлеглий донеї кулюповітря, що вбагатьохвипадках приводити доконденсаціїводяної парі.

>Проводитьсярозрахунок умівконденсаціїнасиченоговологоповітря ізтемпературоюtВП=tа , якуохолоджується дотемпературиtох:

Так =>авп ->аох

де абсолютнавологістьнасиченогоповітряавп чиаохвизначаєтьсявідповідно

>авп= 0.8 Евп /(1+ 0.004 tВП)

>аох= 0.8 Еох/ (1+ 0.004 tох)

деЕох –тискнасиченогоповітря,охолодженого дотемпературиtох, котраприймається зазавданням

>tох=tа- (>10ч 15оС)

>tох = =2.8 - 11= -13.8оС

>Евп= 4.97

>Еох= 2.11

>авп= 0.8 4.97/(1+ 0.004 (-2.8))= 4.02г/м3

>аох= 0.8 2.11/ (1+ 0.004 (-13.8))= 1.79г/м3

>Різниця величинабсолютноївологостінасиченого таохолодженогоповітрястановить

Так = 4.02 – 1.79 = 2.23г/м3

Таким чином, за таких 1 м3 атмосферногоповітрясконденсується 2.23г/м3водяної парі

2.Конденсаціяводяної парівідбуваєтьсятакож призмішуванні двохблизьких до станунасичення масповітря, котрімаютьрізну температуру.

>Розрахуноккількостіводяної парі, щосконденсується йвидалиться ізповітря, тарозрахунокпідвищеннятемпературисуміші масповітрявиконується внаступнійпослідовності.

Упершомунаближенні температурасуміші

>tСІ =(t1 +t2) / 2

>t2 = - (15 год 20оС)

деt1 – температураповітря нарівніz2=150м

>t2- температурахолодноїмасиповітря

>t2= -1.05 – 16.95= ->18оС

>tСІ =( -1.05 – 18)/ 2= -9.5

>Тискнасиченої парі приt1 йt2визначається задодатком 1, а їхньогосереднєзначеннястановить

>Еср= (Е1+Е2) /2

>Еср= ( 5.68+ 2.98) /2

ПритемпературісумішіtСІ йвідповідномузначеннітискунасиченої паріЕснадлишокводяної парістановить

ДЕ=Еср-Ес

ДЕ = 4.33 – 2.98= 1.35 10-3гПа

>Визначаєтьсякількістьвологи, р, щовидаляється із 1 кгнадлишкунасиченоговологогоповітря впроцесіконденсації (питомавологість)

>ДS= 622 ДЕ / р

>ДS= 622 1.35 10-3/1013.3= 0.82 10-3 р

Приконденсаціїводяної парівиділяється теплотаконденсації.ЇЇпитома величина кДж/кг,визначається як

>qк = 2500+ 1.806tСІ

>qк = 2500+ 1.806 (-9.5) = 2483

>Загальнакількістьтеплотиконденсаціївизначаєтьсязалежністю

>Qк =qк ДS

>Qк = 2483 0.82 10-3= 2.04

При цьомупідвищується температурасумішіповітря на величину

>Дt=Qк /з

де з = 1.005кДж/(кгоС) –питоматеплоємністьповітря припостійному атмосферномутиску


>Дt=2.04 /1.005 = 2.03оС

>Остаточно температураповітря, якоїнабуласуміш уходіконденсатоутворення,визначається як

>tС =tСІ +Дt

>tС = -9.5 + 2.03 = -7.47

Таким чином, приконденсаціїводяної парі температурасумішіпідвищується від -9.5 до -7.47оС

3.4Визначеннярівняконденсації

>Рівеньконденсаціївизначається заформулою, м,

>Жк= 122 (>tа- )

деtа-середня температуразаданогомісяця,оС

- температура точки росиоС, напочатковомурівніЖо

= - 5.01оС

>Жк= 122 (-2.8- (-5.01)) =280м

Температура нарівніконденсації приадіабатичномупідійманнівологогоповітрявизначається, як,оС

>tк =>tа-Жк /100

>tк= -2.8- 280/ 100= -5.6

Таким чиномрівеньЖк=280мвідповідаємежі, наякійрозпочинаєвідбуватиськонденсаційніпроцеси йхарактеризуєвисотуутвореннякупчастиххмар надземноюповерхнею.

3.5Визначенявисоти куліперемішуваня

>Усталеністьпримежового куліатмосферихарактеризується такзваною «>висотою куліперемішування», де нарозсіюваннязабруднювачівзначноюміроювпливаєконвективне татурбулентнеперемішування.

>Висота куліперемішування (>рівняконвекції)обумовлюєтьсярівнем, наякому температуранасиченоїмасиповітряtнас , щоадіабатичнопідіймається,досягаєтемпературинавколишнього атмосферногоповітряtн.п ,тобтовисота куліперемішуваннявизначається заумовиtнас =tн.п .Розрахунокрівняконвекціїздійснюється утакійпослідовності.

1.визначаєтьсяадіабатичнийградієнт в , величинаякогозалежить від атмосферноготискуpzk нарівніЖк йtк

Длязнаходженнязначенняpzkнеобхідновизначитивертикальнийградієнттиску G,гПа/100м,

G= g р /R (273 +tа)

Де g –прискореннявільногопадіння

р –барометричнийтиск

R –питомагазовапостійнавологогоповітря,м2/(с2К), щознаходиться як

R=Rс (1 + 0.608s)

ДеRс-питомагазовапостійна сухогоповітря, 287м2/(с2К)

R= 287 ( 1+ 0.608 2.5)= 723.24м2/(с2К)

G= 9.81 1013.3 / 723.24 ( 273+ (-2.8)) = 0.051гПа/100м

Величина атмосферноготиску нависотіЖквизначається як

>pzk = р + Др = р + (-G Жк)

>Значеннявологоадіабатичногоградієнта вприймається задодаткомвідповідно доодержанихpzk йtк

>Виходячи ізотриманогозначення в ,визначаєтьсярозподілтемпературинасиченоїмасиповітряtнас повисоті.

2.Визначається температуранавколишнього атмосферногоповітряtн.п нарівніЖк й даліїїрозподіл повисоті,виходячи ізtврn й n .Результатирозрахунківзаносять втаблицю.

3.6Побудоваграфікукривої стануповітря

>Графік виненмістити:

1.кривустратифікації дляперіоду року, щодосліджується;

2.криву стануповітря, щоадіабатичнопідіймається

3.криву станунасиченоїмасиповітря

Погоризонтальнійосівідкладаютьсязначеннятемператури,оС, а, повертикальній –висота Ж, м. НаграфікнаносятьсявизначенірівніконденсаціїЖк тависота куліперемішуванняЖш.п.

температураповітря,оС >відповідно повисоті, м
280 800 1200 1900 1910 1920 1925 2000
>Насиченоїмасиповітря -5.6 -9.29 -12.13 -17.1 -17.17 -17.24 -17.28 -17.81
>навколишньогоповітря 10.69 1.85 -4.95 -16.85 -17.02 -17.19 -17.28 -18.55

Таким чином, здобуто, щовисота куліперемішуваннязнаходиться нарівніZш.п=1925м


4)Аналіз режимувітрів

Дляпроведенняаналізурежимівітрів, щохарактеризуєметеорологічніумовизаданого району,будується трояндавітрів для теплого, холодногоперіоду року тарічна трояндавітрів.

По 8 румбамвідмічають у процентномувідношеннізначенняповторюваностівітрів увідповіднихнапрямках, щохарактерні для теплого (>липень)періоду року, для холодного (січень)періоду року тарічнізначення.


5)Кліматична характеристикамісцевості

Характеристикакліматичного режимумісцевостіскладається наосновікліматограми, Якаявляє собоюграфічневідображеннярічного ходуосновнихметеорологічнихелементів уданіймісцевості:

1.середнямісячна температураповітря,оС ;

2.відноснавологістьповітря, %;

3.середнямісячнашвидкістьповітря, м/с;

4.середнямісячна сумаопадів, мм;

5.місячний максимумопадів, мм;

6.повторюваністьтуманів, % .


6) Характеристикаоб’єкта –джерелазабруднення

>Метеорологічніумовисуттєвовпливають напроцесиперенесення йрозсіюванняшкідливихречовин ватмосфері. Дляаналізу йпрогнозуванняцихпроцесівнеобхідновраховувати характеристикуджерелазабруднення.

Длязаданогопромислового підприємства характеристикаосновнихджерелвикидів винна бути представлена:

-висотоюджерелавикидів надрівнемземлі,Н=40 м;

-діаметромустяджерела,D=1.3м;

-об’ємомгазоповітряноїсуміші,V1=32 м3/с

-масовийвикидзабруднювача, М,г/с;

-середньоюшвидкістювиходудимовихгазів ізустяджерелавикидущо=12 м/с;

-температуроюсуміші, щовикидається,Твик=60оС;

-кількістюджерел ізприблизнооднаковими параметрамивикидів, N= 4 прим;

-відстанню від підприємства донаселеного пунктуL=800м.

>Аналізрівнязабрудненняатмосфери врайонірозташуванняпромислового підприємства та на територїнаселеногоміста проводитися наосновіякісноїоцінкивпливуосновнихметеорологічних такліматичнихпараметрів.Зазначаютьсятакожперіоди рокунайбільшнесприятливихметеорологічних умів із точкизору їхнівпливу напідвищеннярівнязабрудненняатмосфери вданомурайоні.


7)Аналізвпливуметеорологічнихфакторів нарівеньзабрудненняатмосфери

7.1Аналіз режимувітрів

>Рівеньзабрудненняатмосфери врайонірозташуванняджерелвикидівпромисловихдомішок й навідстані від нихсуттєвозалежить відшвидкості та напрямівітру.

Для шкірногоджерелаіснуєдеяканебезпечнашвидкістьвітруUм , приякійспостерігаютьсямаксимальніконцентраціїдомішок уприземномушаріатмосфери.Небезпечнашвидкістьвітрупропорційна параметруVм.

Длянагрітихвикидів

,

де ДП-різницяміжтемпературоюсуміші, щовикидається,температуроюнавколишньогоповітря,оС;

ДП= |>tвик-tа|= 60-(-2.8) =62.8

М –висотаджерелавикидів надрівнемземлі, м;

N-кількість трубприблизнооднаковими параметрамивикидів, прим.;

V –сумарнийоб’ємгазоповітряноїсуміші, щовикидається а атмосферуусімаджерелами,визначається як

V =>V1 N

деV1 –витратагазоповітряноїсуміші однимджерелом, м3/с


м3/с

>Vм > 2 м/с,отже

>Uм=Vм (1 + 0.12)

що = 4 40 4/3.14 1.32 4 =30.2м/с

>f = 1000 (1.3 30.2) /1600 · 62.8 = 0.39

>Uм= 3.02 ( 1+ 0.12)=3.6м/с

3.6-5.0= 1.4 – нестворюютьсянебезпечніумови длярозсіюваннядомішок

>Безпосереднім чинником, щовизначаєступіньзабрудненняатмосфери,єнапрямоквітру.Аналізповторюваностірізнихнапрямківвітру урізніперіоди року, особливо з боці підприємства –джерелавикидів, проводитися ізурахуваннямвідстаніміжпідприємством йжитловоюзабудовою,ураховуючи, що максимумконцентраційшкідливихречовинстворюється навідстані ,кратній 10 -20висотам труб длянизькихджерелвикиду (М 50 м), й навідстані 20-40висот сурми длявисокихджерел ( М> 50 м).

>Висотаджерелазабруднення,даного Мені длярозрахунків,становить40м,отже воно тавідноситься донизькихджерел.

Хmах=10ч 20Нтр = 400 год800м

>Відстань донаселеного пункту заумовоюстановить 800 м. Отжежитловазабудоварозміщена замежею поширеннямаксимальноїконцентраціїдомішок ватмосфері.


7.2Аналізстратифікаціїатмосфери

Доосновнихфакторів, щовпливають нарівеньзабрудненняатмосфери належатиїїстратифікація.

>Найбільшоїувагипотребуютьметеорологічніумови, щохарактеризуютьсяінверсійнимрозподіломтемператури ватмосфері. До таких уміввідносятьприземні тапіднесеніінверсії.

Урозглянутому мноювипадку кулюінверсіїрозташовуєтьсябезпосередньо надтрубоюджерелавикидузабруднюючихречовин ( кулюінверсіїрозташовується нависоті45м, привисотіджерелазабруднення40м). Отже уприземномушаріатмосфериможутьскладатисянебезпечніумовизабруднення,оскількиінверсійний кулюобмежуєпідійманнявикидів увищі шариатмосфери, йсприяє їхньогоопусканню танакопиченню уземлі.

7.3Аналізповторюваностітуманів йатмосфернихопадів

Наформуванняпевногорівнязабруднення атмосферногоповітрясуттєвовпливаютьтакожтумани йопади.

>Повторюваністьтуманів.

>Туманомназиваютьсукупністьзважених уповітрікрапель води чикристалівльоду, котріпогіршуютьдальністьвидимості навідстань до 1 км.Наявністьтуманівєдодатковимметеорологічним чинником ,підсилюючимзабруднення приземного куліатмосфери.

>Середньорічнакількістьтуманів длямістаМиколаївадорівнює 5 , акількістьтуманів длязаданогомісяця ( лютого)дорівнює 8 . Отже у данийперіодтумани будутьстворюватинебезпечніметеорологічніумовипоширеннядомішок уприземномушаріатмосфери.

>Сприятливіметеорологічніумови дляданоїмісцевості , ізмісячноюкількістютуманівменшою ніжсередньорічна, будутьстворюватися із апреля по вересень.

>Атмосферніопади

>Атмосферніопади ( особливодощі)відіграютьважливу роль у процесівсамоочищенняатмосфери.

>Середньорічна сумаатмосфернихопадів длязаданоїмісцевостістановить 35 , акількістьопадів для лютогомісяцястановитьлише 25 . Наосновіцихданих миможемозробитивисновки, щонедостатнякількістьопадівстворюватименебезпечніметеорологічніумови у данийперіод року.

>Поліпшуючимметеорологічним чинником длямістаМиколаїва,кількістьатмосфернихопадів якщо уперіод ізтравня посерпень( уцімісяцісередньомісячнакількістьопадівперевищуєсередньорічну).

7.4Аналізнесприятливихметеорологічних умів (НМУ)

Для районурозташування підприємства вдосліджуванийперіодвиявляютьсянайбільшнесприятливіметеорологічніумови, щообмежуютьрозсіюванняпромисловихвикидів ватмосфері.

До таких умів длямістаМиколаїва у лютомумісяці належати:

-наявністьпіднесеноїінверсії;

-повторюваністьтуманів.


8.Аналізметеорологічних умівпоширеннядомішок

>Аналізметеорологічних умівпоширеннядомішокзводиться довизначенняформидимовоїструмини,характерної длязаданихджерелвикидів,виходячи зметеорологічних умівданоїмісцевості.

Длязаданих Меніджерелвикидухарактерноюявляєтьсязадимляючиструмина (зрізаназверху).Вонаутворюється вумовах, колиусталений кулюповітрярозташовується наневеликійвідстані відмісцявикиду,тобтострумина обмеженазверхуінверсією.Приземніконцентрації такимумовахможутьдосягативисокихзначень.


>ЛІТЕРАТУРА

1.СНиП 2.01.01-82. Будівельна кліматологія і геофізика./ Держбуд СРСР.- М.:Стройиздат,1983.-с.136.

2. В.А.Барановський.Екологічний атлас України.-Київ:Географіка,2000.-40с.

3. Методичне посібник за курсом «Метеорология і кліматологія». Короткий атлас хмар.-Кременчук,1996

4.Практикум за курсом «Метеорология і кліматологія» для студентівекол. спеціальності.-Кременчук,1996

5. Методичні вказівки за прогнозом забруднення повітря нагродах / Під ред..д.ф.-м.наук, проф..М.Е.Берлянда,-Л.Гидрометеоиздат, 1983 –78с.

6.П.И.Колесник.Метеорология.Практикум.- Київ:Вища школа, 1986.-175с.


Схожі реферати:

Навігація