Реферати українською » Экология » Розрахунок викиду забруднюючих речовин при спалюванні палива в парових котлах паропродуктивністю до 30 т / год і водогрійних котлах теплопродуктивністю до 19,2 МВт


Реферат Розрахунок викиду забруднюючих речовин при спалюванні палива в парових котлах паропродуктивністю до 30 т / год і водогрійних котлах теплопродуктивністю до 19,2 МВт

Контрольна робота

«>Расчет викиду забруднюючих речовин під час спалювання палива на парових казанахпаропроизводительностью до 30т/ч і водогрійних казанахтеплопроизводительностью до 19,2 МВт»


1Расчет викидів забруднюючих речовин під час спалювання палива накотлоагрегатах, що викидаються у повітря продуктами згоряння твердого палива

Метою розрахунку є визначення масових викидів шкідливих речовин у атмосферу під час роботи котельних в різних видах палива.

При спалюванні твердого палива на атмосферу викидаються: вуглецю оксид, сірки діоксид, азоту діоксид, тверді частки (зола).

1.1>Расчет викидів твердих частинок

Розрахунок викидів твердих частинок кажана золи і незгорілого палива (т/рік,г/с), що викидаються у повітря з димовими газами котлоагрегатів під час спалювання твердих палив і мазуту проводиться у разі формулі:

, (т/рік),

атмосфера викид шкідливий концентрація

де У-витрати, т/рік,г/с (3000 т/рік – за завданням); Ар – зольність палива на робочому стані, % (37,6% – дляантрацитов);hіз – частка твердих частинок, що вловлюються взолоуловителях (приймати за результатами вимірів не понад річної давнини), (85% – для циклону ЦБ254Р)

М>тв=>3000х37,6х0,003х (1–0,85)=50,76 (т/рік),

М>тв=16,4 (>г/с).

1.2>Расчет викидів діоксиду сірки

Розрахунок викидівдиоксидов сірки враховуючиSO2 (т/рік,г/с) виконується за такою формулою:


 = 0,02>>ВSр (1 – ) (1 – ),

 

де P.Sр – вміст сірки палива, %, (3,7% – дляантрацитов); - часткадиоксидов сірки, пов'язують кажана золою в казані (для котлів із відкритої топкою = 3,7); - часткадиоксидов сірки, що вловлюються взолоуловителе попутно з твердими частинками (для циклонуЦБ-254Р  = 0).

 = >0,02х3000х3,7х (1 – 0,5) (1 – 0) = 0,167 (т/рік),

 = 0,0054 (>г/с).

1.3>Расчет викидів оксиду вуглецю

Розрахунок викидів оксиду вуглецю (т/рік.г/с,) проводиться у разі формулі:

 

МЗІ = 0,001>ЗЗІ>У> (1 – ),

де ЗЗІ – вихід оксиду вуглецю під час спалювання твердих палив (>кг/т,кг/тис. м3) визначається за такою формулою:

 

ЗЗІ =q3>R>,

де >q3,q4 - втрати теплоти відповідно від хімічної промисловості та механічної неповноти згоряння палива, (для котлів із відкритої камерою згорянняq3,q4 = 0,8 та дванадцяти% відповідно); R – коефіцієнт, враховує частку втрати теплоти внаслідок хімічної неповноти згоряння палива, зумовленої змістом оксиду вуглецю продукти згоряння. Для твердих палив R = 1,0; – теплота згоряння натурального палива, 1 кДж/кг,кДж/м3.

ЗЗІ =>0,008х1х10,38=0,08, (кггДж),

МЗІ = 0,001>0,08>3000> (1 – ) = 0,24, (т/рік),

МЗІ = 0,0077 (>г/с).

1.4>Расчет викидів діоксиду азоту

Розрахунок викидівдиоксидов азоту враховуючи NO2. (т/рік,г/с,…), обчислюється за такою формулою:

МNO2 =0,001хКNO2>хВхQх (>1-),

де ДоNO2 – параметр що характеризує кількість діоксиду азоту, що утворюється на 1ГДж тепла (>кг/ГДж), ДоNO2 = 0,15 (>кг/ГДж), для котлів продуктивністю до 30т/ч, – коефіцієнт, залежить від рівня зниження викидів NO2 у результаті застосування тих. Рішень.= 0 для топок з нерухомій гратами ізабросом палива вручну.

МNO2 =0,001х0,15х3000х10,38х1=0,0047 (т/рік),

МNO2 = 0,000015 (>г/с).


2.Расчет забруднення атмосфери викидами промислових підприємств

Для характеристики обсягу шкідливі речовини, що викидаються у повітря окремими джерелами забруднення, встановлено величина гранично припустимого викиду (ПДВ).

Принцип розрахунку ПДВ ось у чому: сумарне кількість забруднювача,вибрасиваемое усіма джерелами для підприємства, на повинен формувати за українсько-словацьким кордоном санітарно-захисної зони (СЗЗ) підприємства або житлової забудови концентрації, перевищує ГДК.

,

де – максимальна концентрація забруднюючої речовини в приземному повітрі, створювана джерелами викидів,мг/м3,

 – фонова концентрація забруднюючої речовини, характерна даної місцевості,мг/м3. Для наших розрахунків приймаємо =0.

2.1Расчет концентрацій, обумовлених викидами одиночного джерела

 

Основнарасчетная формула

Максимальна приземна концентрація шкідливого речовини ,мг/м3 при викиді газо-повітряної суміші з круглого гирла для гарячих джерел визначається за такою формулою:

,


де М – висота труби, м, М – масавибрасиваемого у повітря в одиницю часу речовини,г/с,Т – різницю температур що викидаються газів і атмосферного повітря, Vі – повний витрата що викидаються газів на зрізі труби , де0 – середня швидкість газів, Д – діаметр труби, (, – коефіцієнт, враховує вплив рельєфу, для рівнинного ландшафту = 1, А – кліматичний коефіцієнт, для Калузької, Тульської, Московської, Рязанської областей А = 140, F – коефіцієнт, враховує швидкість осідання ВР у атмосфері, приймаємо F = 1, коефіцієнтиm і n розраховуємо окремо.

>Расчет коефіцієнтівm і n:

При < 100m і n визначаються:

>Подсчитиваем максимальнуприземную концентрацію:


2.2Расчет відстані Хм джерела до координати максимуму концентрацій

Для гарячих джерел відстань Хм (м) джерела викидів до точки у якій приземна концентрація при несприятливих метеоумов сягає максимального значення визначається за такою формулою:

Дляf <100, і0,5<Vм<2

2.3 Небезпечна швидкість вітру

Небезпечна швидкість вітру для гарячих джерел при

2.4 Гранично припустимий викид шкідливих речовин у атмосферу (ПДВ)

Значення ПДВ (>г/с) для одиночного джерела з круглим гирлом визначається для гарячих джерел за такою формулою:

де ГДКмр – прийнято по ГОСТ 17.2.3.02–78, – прийнята рівної 0.

>Расчет ПДВ для твердих частинок:

 (>г/с).

>Расчет ПДВ для діоксиду сірки:

 (>г/с).

>Расчет ПДВ для діоксиду азоту:

 (>г/с).

>Расчет ПДВ для оксиду вуглецю:

 (>г/с).

Значення викидів твердих частинок значно перевищує ПДВ.Подавить освіту під час спалювання твердого палива неможливо. Можливий шлях це очищення продуктів згоряння від золи. У разі очищення застосований циклонЦБ-254Р, із часткою уловлювання твердих частинок 85%. Коли великих котельних установках вдосконалення системи пиловловлювання і будівництво високих труб дозволяє значно зменшити концентрації твердих частинок повітря (на кращих енергоблоках Росії, навіть Великобританії =98%), то тут для малих котельних установок єдиним радикальним рішенням є перехід на мазут чи природного газу.


Схожі реферати:

Навігація