Реферати українською » Экология » Вплив екологічних факторів на стан здоров'я людини


Реферат Вплив екологічних факторів на стан здоров'я людини

>ДержавнийНавчальнийЗаклад

>ЗапорізькийНаціональнийУніверситет

>Міністерствоосвіти й науки України

>Реферат

із предмета:Екологія

на задану тему: «>Впливекологічнихфакторів на станздоров’ялюдини»

>Виконав:

студент І курсу

>групи 14130 – 1 – 3

>Подольний Олег

>Запоріжжя 2011рік

>Зміст

>Впливекологічнихфакторів наздоров'ялюдини

>Людина як система, феноменлюдини,принципиїїорганізації,свідомість йнесвідомість.

>Біологічне полілюдини

>Здоров'я та йогомеханізми ізпозиції системногопідходу

Списоквикористаноїлітератури


 

>Впливекологічнихфакторів наздоров'ялюдини

людинабіологічнийприроднийзаповідний

>Людина —цебіологічнаістота, тому усіприродніфактори таумови, у які вонаживе,впливають наїїздоров'я.Активнатрудова діяльністьупродовжбагатьохтисяч роківрозвинула іускладнилавзаємозв'язоклюдини йприроди.Лише шляхомпристосування донавколишньогосередовища людиназалишається жити на землі.Сьогодніприроднесередовище, вякомудіє людина,змінюєтьсяшвидше порівняно ізадаптивністюлюдини, що негативновідбивається наЇЇздоров'ї.

>Проблемивзаємовідносинміжживимиістотами таумовамиїхнього життявивчає наукаекологія (відoikos —дім,житло таlogos — наука).Рівновагалюдини ізнавколишнімсвітом —ценасампередїїкомфортневідчуття собі уньому.Такий станпередбачаєсприятливепоєднання умів життя, якприродних, то йсоціальних.

>Покоління нашихпредків жили, втісномуспілкуванні ізприродою. Уклад життя та роботи бувсинхронним зприродними режимами. Кожна час року малапритаманні лишеїйтрудовуналаштованість й режим життя. Проблемаздоров'ялюдинивирішуваласьдоситьефективно й просто. Цепояснюється тім, що культураздоров'яскладалась віндивідуальнійсвідомостіособистостіпоступово, подвпливомприродних умів життя, і бувважливимелементомзагальної культурилюдини.

>Нині всясукупністьфакторівдіяльностілюдини, котрі негативновпливають наїїздоров'я,вимагаєіншогопідходу допроблемиформуванняздоров'я.Сьогодні людиживуть урежимівиробничого циклу,однаково вбудь-яку пору року.Умови життя та роботи Сучасноїлюдини,безперечно,покращились, але йнаслідки цого далеко ще неоднозначні.

>Забрудненістьнавколишньогосередовища,поряд зтоксичнимиефектами,приховує усобінебезпекугенетичнихзмін (напотребипромисловостіспалюється 10 млрд. т.палива, уповітряпотрапляєбіля 20 млрд. т.вуглекислого газу, 300 млн. т.чадного газу, 50 млн. т.окису азоту,сотні млн. т. пилку, великакількістьшкідливих таканцерогеннихречовин).Забрудненняатмосфери стало великоюпроблемою для міст.Осіданнявикидів накрапельках водизумовлюєпоявудимнихтуманів — зможу. Л.Батонн писавши: ">Станетьсяодне із двох, чи людизроблять то вповітрі стані менше дмитрика, чидимзробить так, що на землі стані менше людей".

>Надходженнявеликоїкількостіокисів азоту тасіркизумовлюєпоявукислотнихдощів, котрізабруднюютьтериторію на великихвідстанях відджерелїхньоговикиду.Такідощізнищуютьрослини татварин,пошкоджуютьлюдськіспоруди таконструкціїПромисловівикиди у повітряфреонівзменшуютьтовщину озонового кулінавколо землі,якийзахищає живу природу відгубної діїультрафіолетовихпроменів з космосу.

>Особливо негативнопозначилась настаніздоров'я населеннянашої країниаварія наЧорнобильськійатомнійстанції.

>Конституційне декларація пробезпечне для життя, іздоров'ядовкілля (декларація проекологічну безпечу)тіснопов'язане із правом на життя іохоронуздоров'я.

>Екологічнаситуаціяпотребуємобілізації всіхурядових танеурядовихорганізацій,усьогосуспільства навирішенняіснуючих проблем.Основнішляхи для цого:

—перехід доматеріало - таенергозберігаючихтехнологій, аперспективі дозамкнутих,безвихіднихцикліввиробництва;

—раціональнеприродовикористання ізурахуваннямособливостей окремихрегіонів;

—розширенняприродно-заповіднихтериторій;

—екологічнаосвіта тавиховання населення.Вирішенняпроблемиздоров'ялюдинизакладено всамійлюдині, узнанні тарозумінні нею низькі проблем, ауміннідотримуватись правил здорового способу життя.

>Людина як система, феноменлюдини,принципиїїорганізації,свідомість йнесвідомість.

як вжевідомо, предметомвивченнясанологіїєздоров'я, аоб'єктом — людина здорова та людина в ">третьому"стані.Щобдослідитиздоров'я,потрібно знаті феноменлюдини,принципиїїорганізації.

>Дослідженняостанніх років наосновіквантовоїфізики,нейрофізіології йпсихології (>Бом, Прібрам,Пригожий, Вульф таінші) дозволилирозглянутилюдину якмікрокосм зпоняттямголограмного принципубудовиВсесвіту,голограмноїмоделісвідомостілюдини,уявлення пролюдину якносіявсієїінформації проВсесвіт.

">Пізнай собі, йтипізнаєш світло" — мовивши Сократ.

>Людина —цецілісна система. Система —сукупністьелементів йзв'язківміж ними, щофункціонують якєдинеціле тамаютьєдинуціль —функціонування.

>Людина —це система ізпірамідальним принципомбудови, котрамає трирівні:

1.Нижній,соматичний (>soma —тіло).

2.Середній,психічний (psyche — душа).

3.Верхній, духовний (>грецькеnous — дух).Останнійрівеньнадсвідомість —ірраціональнатворча сфера.

>Пірамідамає своїзакони.Організаціяцяієрархічна йвизначається тім, щозадає режимдіяльностівсієїсистеми,є вершина (духовнийрівень).

>Взаємовідносиниміжрівнями таелементамипідлягають законамгармонії (правило золотогозрізу).Цяособливість йзабезпечуєдинамічнустійкістьсистеми таїїрозвиток.

>Людинаєчастиною світу, а тому йогопідсистемою. У своючергу всобі, усвоїйбіологічнійструктурі людинамаємінісистеми, в яківідображено весьорганізм. Це райдужнаоболонка ока,вушна раковина,язик,шкіра,слизова носа,особливостідолоні,ступні. Зазміноюцих структур можнавизначати станздоров'я, а ще через них йвпливати наздоров'я,наприклад,іридодіагностика,хіромантія тощо.

>Елементарноюмінісистемоюорганізмуєкожна йогоклітина.

>Кожен ізтрьохрівнівсистеми ">Людина"розглядається якокремапідсистема,організована за тім ж принципом, що йцілісна система.Підсистемифункціонуютьвідносно автономно, але йвзаємопов'язано таієрархічно.

>Системоутворюючим чинникомкожноїсистемиєкінцевий результат, позначкафункціонуваннясистеми. Структурасистемивизначаєтьсяметою.Розрізняють трибазові мети життялюдини:

1)виживання (насоматичномурівні),тобтоформування ізберіганнясвоєїіндивідуальноїбіологічноїструктури,збереженняпопуляції;

2)реалізація собі якособистості (напсихічномурівні),тобто потребапрожитиповноцінне життя всуспільстві;

3)розвитокальтруїзму,прагненнязрозуміти собі й Світ, собі уСвіті,прожити життя узгодізісвоїмиіндивідуальнимипрагненнями,здібностями, появити собітворцем (навищомурівні).

>Перевагаможевіддаватисьрізнимнамірам (>цілям)залежно відінтелектулюдини, умівїї життя.

>Згіднозіструктуроюжиттєвої метилюдинивиявляютьокреміаспективалеології як науки:

1)індивідуальнефізичнездоров'я (йогодіагностика,прогнозування,формування,збереження,закріплення) йадаптаціявиживання;

2)репродуктивнездоров'я;

3)психічнездоров'я тауправління ним;

4) рольвищихаспектівсвідомості взбереженніздоров'я.

>Принципифункціонуваннясистеми ">Людина"

Кожна жива системабудується наоснові:речовини,енергії іінформації.

>Інформаціяорганізовує систему впросторі ічасі,визначає форму, вякійперебуваютьречовина таенергія.Наукоюнакопичено великийматеріалщодобіологічноїструктурилюдини тазначно менше —щодопсихічної.Вищійрівень (сферанадсвідомості)лишепочинаєдосліджуватись.

>Інформаційнаматрицябіологічноїструктури —цегенетичний код.

>Інформаційними структурамиадаптаційногопризначенняєрегуляторисистеми —нейрогуморальний таімунний комплекс, щоспрямовуютьфункціїорганізму на забезпеченнявиживання тапродовження виду,тобто нарепродукцію.

>Інформаційнаматрицяпсихіки —цепсихічний код,архетипилюдини.

>Людина приходити у життя ізпевним наборомархетипів (заК.Г. Юнгом), щопроявляютьсяпротягомусього життя вїїповедінці."хпроявзалежить відсамосвідомості й свідомішогоставлення до життя, щовідрізняєлюдину відтварин. При цьому людинамає свободуволі, свободувибору. Черезсвідомість людинаорганізовує своюпсихіку назбереженняіндивідуального,фізичного, репродуктивногоздоров'я,забезпечуєсоціальнуадаптацію йсвійпсихічнийрозвиток.

>Енергетичний принцип. Кожна системаможефункціонувати занаявностівідповідноїенергії.Енергіялюдиніпотрібна для зростанню ірозвитку,підтриманнявідповідноїтемпературитіла,функціонуванняїїорганів й систем,адаптації до умівсередовища.Нестачаенергіїпризводить допорушенняфункційорганізму,зниження йогожиттєдіяльності.

>Структурний принцип.Людина запоходженнямєбіологічноюсистемою.Вонамаєпевнубудову.Структурноюодиницеюєклітина. Уорганізмілюдиниє понаддвістірізних забудовою тафункцією формклітин, азагальнакількістьдосягає 75 трлн. Зклітинбудуютьсятканини, атканиниформуютьоргани. Цеструктурна стороналюдськогоорганізму, наякійґрунтуються йогофункції.Відфункціональноїактивностіорганів й систем,усьогоорганізмузалежить стан йогоструктури,тобтотіла, атакожздоров'я.

Задопомогою системногопідходуглибокопроаналізованобіологічнийрівеньлюдини.Самеціліснийорганізмволодіє такимиінтегральнимиякостями,якими неволодіють йогоокремічастини (>системи,органи,тканини,клітини), що позаорганізмом немаютьзмоги підгримуватисвоєіндивідуальнеіснування. Уціломуорганізмі смердотівзаємодіють,взаємообумовлюють одна одну, щозабезпечує принципекономії структур йпідстраховкуфункцій.Інтегральнимелементом,вершиноюпірамідноїсистемибіологічного (>фізичного)рівняєнейрогуморально-імунний ансамбль.

якбіосистемаорганізммаєтаківластивості"якості: 1.Здатність дозбереженняіндивідуальногоіснування зарахуноксамоорганізації. Це,перш на,самопоновлення, щопов'язано зпостійнимобміном знавколишнімсередовищемречовиною,енергією таінформацією.

>Організмлюдини —цевідкрита система, котрапідтримує своюупорядкованість,якщовступає впротиріччя із іншим закономтермодинаміки.Упорядкованістьпроявляється гомеостазом.Безперервністьобміну зсередовищемзабезпечуєдинамічнустійкістьсистеми,тобтоїїзбереження вчасі.Самепорушення цогопроцесу вдинаміцівикликаєзахворювання.

>Самоорганізаціязабезпечуєтьсятакожсаморегуляцією.Вонаґрунтується навзаємоспрямованостіінформаціїміжелементами.Особлива роль при цьомуналежитьзворотнимзв'язкам, котріможуть бутинегативними (>гальмівними) йпозитивними (>збуджуючими). як правило,малоїсилизворотнізв'язкиєпозитивними, авеликої —негативними.Прикладами такихпроцесів уцентральнійнервовійсистемієіндукція (чинаведення, колигальмуванняклітин тільки внервових центрахвикликаєзбудження уінших),іррадіація (чивипромінювання, колигальмування чизбудженнярозповсюджується від однихнервовихцентрів наінші),домінанта (чипануючий, колитимчасовопануючий центрзбудження вцентральнійнервовійсистеміздатнийгальмувати роботуінших).

>Організаціярегуляції за принципом контуру (>прямих йзворотнихзв'язків) та принципомдозозалежностірегуляторнихефектів (відрізноїсилизворотнихстимулів) лежати восновісаморегуляції тасамопоновленнялюдськогоорганізму.

>Третімпроявомсамоорганізаціїєсамовідповлення —регенерація танаявністьпаралельнихрегуляторнихвпливів, котрізабезпечуютькомпенсацію танадійністьбіосистеми.

>Здатність досаморозвитку (онтогенезу)відбувається наосновіпозитивнихзв'язків,асиметріїпросторуживих систем (>правизна талівизна). Ос-кількипростір й годинувзаємопов'язані, то й годину життяєасиметричним тарухаєтьсялише в одному напрямі.Цяуніверсальнавластивістьорганізмупроявляєтьсязакономірністю встарінні та смерти.

Прирозвиткуорганізму черезгенетичнийапарат однагенетичнапрограмазмінюєіншу за принципомланцюговихзв'язків.ВеликезначенняасиметріїпередбачавВ.І.Вернадський.

>Самовідтворення.СамеВ.І.Вернадськийпідкреслювавдвіголовнівластивості живого:асиметріюпростору і години таколосальнуенергіюрозмноження.Останнюназиваютьквінтесенцією життя (А.Ленінджер, 1976). При цьомугенетичним шляхомпередаєтьсяінформаціянаступнимпоколінням.

>Здатністьодночаснореалізувати усівищенаведеніякостівизначає феноменбіологічного життя.Деякі із них,наприклад,відкритість,здатність досамовідновлення,саморегуляції ісаморозвитку,властиві іпсихічномурівню. Алі смердотіщенедостатньовивчені.

>Біологічна сутьлюдинипов'язуєїї ізтвариннимсвітом, але й своюеволюцію людиназвершуєперш на упсихічній сфері,розширюючисвідомість,освоюючиїїновірівні.

>Усяпсихічна сфералюдиниподіляється наусвідомлену (>свідомість) — 10% танеусвідомлену (>підсвідомість,надсвідомість) — 90%.Самееволюціяпсихічноїсферипередбачає збільшеннячастини свідомішого тарозширеннявищогорівнясвідомості.

 

>Біологічне полілюдини

разом збіологічнимтілом улюдиниєбіополе, якуможливозареєструвати (>електроенцефалограма,електрокардіограма тощо).Людиназнаходиться втечіїінформації таенергії,споживає їхні,трансформує івипромінює увиглядіхвиль.Біополеутворюєтьсязавдякиоб'єднанню всіххвиль, котрівипромінюєорганізм.

Живе людина —цесвоєріднийколивальний контур.

>Найбільшактивнігенераториенергії —мозок,серце,м'язи.

>Біополемаєхвильову природу.Його не можнаототожнювати ізвідомимифізичними полямитілнеживоїприроди (>електромагнітним,гравітаційним,слабким).Воновключає такзваніспинторзійні, чиспин-кутовімоментиобертаннямікрочастинок.

>Змінабіополя,пов'язана ззмінами уфізичномутілі танавпаки. Діябіополя йфізичноготілазворотнообумовлена, томукорегуютьбіополе ізметоюоздоровленнялюдини.Видимачастинабіополяназиваєтьсяаурою (аура —віяння).Найбільшінтенсивною вонєнавколо голови. Задопомогоюауридіагностуютьпсихоемоційний станлюдини,існуєтакийнапрямок —ауродіагностика.

>Підвпливомінформаційно-енергетичнихтечійзмінюється людина, щопозначається настаніїїбіополя. Наоснові цогоствореноуявлення прозагальнебіополе, щопередбачаєіснуванняколективногорозуму.

Проіснуваннябіополя улюдинивідомо іздавніхчасів. Навідомійкартині, щодемонструє правило золотогоперетину, Леонардо такВінчізобразив нелишелюдськетіло, але й іенергетичнуінформаційну структуру —біополе.

>Існуєкілька формобмінуречовиною,інформацією таенергієюміжлюдиною йзовнішнімсередовищем, асамеживлення,дихання, рух,психо- ібіоенергоінформаційнийобмін.

>Оптимізаціяобмінусприяєоздоровленнюсистеми, що широковикористовуєтьсямедициною,гігієною,валеологією.

Аліпотрібно,щобекологія великого і малогожиттєвогопросторувідповідалавимогаморганізмулюдини.

Длязбереженняздоров'яслідвраховуватибіоритми,тобточасовуорганізацію життя.Порушеннябіоритмів негативнопозначається наздоров'їлюдини.

Таким чином, всучаснійнауці людинавиступає якбіоенергоінформаційнавідкрита системапірамідального типу, щомаєпевніпросторово-часовіаспектифункціонування.Системнеуявленняєнауковим аналогомхолістичного (>цілісного)підходу долюдини. Зцихпозиційслід ">лікуватихворого", а чи не ">хворобу".

>Здоров'я та йогомеханізми ізпозиції системногопідходу

Кожна системамаєзовнішні тавнутрішніаспектифункціонування.

>Зовнішнім аспектом длялюдиниєнавколишнєсередовище, вякому вонавиконує своїбіологічні тасоціальніфункції.

>Внутрішній станлюдиниможливооцінити заступенемгармонійностісистеми,тобтовнутрішньосистемного порядку.Цей порядоквизначаєтьсяінформаційним компонентомсистеми, длябіологічногорівняцегенетичний код,нейрогуморальний таімунний комплекс, дляпсихіки —архетипнаструктурою тамеханізмсвідомості.

>Зовнішнє івнутрішнєфункціонуваннясистемиобумовленеенергією, щовикористовуєтьсясистемою дляпідтримкисвоєїупорядкованості,проявусвоїхбіологічних йсоціальнихфункцій. Прозв'язокенергетичностібіосистеми таїїжиттєздатності писавшище в 1922роціВ.І.Вернадський.

>Передхвороба й кісточкахарактеризуютьсячастковимпорушеннямвнутрішнього порядку,гармонійностісистеми,зниженнямііфункцій.Повного хаосу вбіосистемініколи небуває, бо вонзагинераніше ніж наступитиповнеруйнуванняїїупорядкованості.

>Якщорозглядатиздоров'я яквнутрішньосистемний порядок, то як йогооцінити?Який аспект —інформаційний,енергетичний чипластичний —може бутипокладений основоютакоїоцінки?

>Якщовзятиінформаційний компонент, тооцінюватиможливо завеличиною таспіввідношеннямиінтегральнихрегуляторнихпараметрів,співвідношеннямрізнихфізіологічнихпоказників тощо. Коли жстосується пластичного аспекту, товінможе бутипокладений основоюоцінкиформуванняорганізму, але йвінінертний,ригідний й нездатнийшвидкореагувати назміни вдинаміціздоров'я.

>Найточніше стансистемиможливооцінити закінцевим результатомЇЇ дії, навиході.Саме навиходісистемивиявляєтьсяенергія, котрадіє нанавколишнєсередовище.Кількістьцієїенергіїкорелює ізжиттєздатністю, а вонавідображаєіндивідуальнездоров'я.Крім того,енергетичнийпотенціалєінтегральнимпоказникомфункціївсієїсистеми.

>Виходячи із цогоздоров'я можнавизначити таким чином: ">Здоров'я —цегармонія,внутрішньосистемний порядок, щозабезпечуєтакийрівеньенергетичногопотенціалу,якийдозволяєлюдині добро собіпочувати та оптимальновиконуватибіологічні ісоціальніфункції*".

>Механізмивалеогенезу (чисаногенезу, відsanus —здоровий,genesis —походження), згідно зсучаснимиуявленнями,цеавтоматичнімеханізмисамоорганізаціїлюдини, котрізабезпечуютьформування,збереження тазакріпленняздоров'я. Цегомеостатичні,адаптаційні,регенеративні таіншімеханізми, котріреалізуються у здоровому чихворомуорганізмі. Упсихологічномупланітакімеханізмипідвладнілюдині.

>Якістьздоров'язалежить від правильногоформуваннясистеми наранніхетапах життя іпідтримки,закріплення тавідновленняздоров'я вдоросломувіці.

>Механізмисаногенезузабезпечуютьпідтримку регуляторного,енергетичного гомеостазу (>динамічноїрівноваги в самомуорганізмі).

>Самоорганізаціязабезпечуєдинамічнустійкістьорганізму,збереження його врусі, упроцесіобміну ізнавколишнімсередовищем яквідкритоїсистеми.Саморегуляція —цеперш наінформаційний аспект, але врівніорганізму —регуляторний. Томусаногенетичнуактивність,стабільність й запасміцностісаногенетичнихмеханізмів можнаоцінити,вивчаючи нормуреакції подвпливомнавантажень.Чим понад запасфункціонуванняцихмеханізмів (зподальшимшвидкимповерненням увихідний стан)має людина, тімвищерівеньїїздоров'я. Дляоцінкицихзапасівможливовикористовувати,наприклад,функціональніпроби,запроваджені успортивніймедицині.

Насоматичномурівнінайбільшвивченітакімеханізмисаногенезу, якрегенерація,фізичнаадаптація,компенсація.Відомо, що ворганізмібільшістьфункційбагаторазовопідстраховано, томуневиконанняякоїсьфункціїоднієюструктуроюможе бутикомпенсованопосиленоюроботоюінших.Організації тарегуляціїкомпенсаторнихпроцесів неможливодосягти нарівніструктури, котраздатнавиконуватиціфункції, тому смердотіпов'язані ізнаявністю болеевисокогорівняорганізації.

Напсихічномурівнітакожвідомо рядкомпенсаторнихреакцій,наприклад,регресія, щодозволяєлюдині ставитися адекватно донавколишньогосередовища.

>Завданнявалеолога —зупинитирозвитокпатологічногопроцесу на йогоранніхстадіях.

>Регенерація,адаптація ікомпенсаціязабезпечуютьіндивідуальне здоровий 'япереважно зарахуноквпливу наформоутворюючий процес,відновлюють формутіла,пристосовують його донавантажень уфізіологічнихумовах (>адаптація) та под годинухвороби (>компенсація).

>Великезначеннямаєенергетичнийпотенціалорганізму, щопротидієруйнуваннюсистеми. Уцілісномуорганізмілюдинисоматичні тапсихічнімеханізмиса-ногенезутіснопов'язані черезпереміщенняінформації таенергії,однаквизначальнимєпсихічнийрівень.

Так званьпоклик життя (>Ерос за 3. Фрейдом)мобілізуєрезервисистеми,підвищуєїїстійкість,сприяєїїсамоорганізації. Алі укожноїлюдинизакладена ісаморуйнівнатенденція, котра ізвікомзростає,це так званьпоклик смерти (Танатос за 3. Фрейдом).Відспіввідношенняцихтенденційзалежитьздоров'я,здатність досамозбереження.

>Зрозуміло, щомеханізмиздоров'япостійнодіють як у здоровомуорганізмі, то й ухворому, смердотізабезпечують йогоодужання.Їхслідтренувати,стимулювати йстворюватиумови для їхніпрояву.

Милише тодізрозуміємо, щотакездоров'я, коливстановимо, щоздоров'яфізичногорівняєлишескладовоючастиноюздоров'я всіхіншихрівнів (>тіл).Умовнорозрізняютьп'ять такихтіл: 1.Фізичне (>соматичне).

2.Енергетичне (>ефірне), щовключаєвнутрішнірегулюючісистеми, атакоженергетичну систему (12меридіанів),чакри (>енергетичніцентриорганізму).

3.Емоційно –чутливетіло.

4.Ментальнетіло —тілорозуму.

5.Духовнетіло —частинакосмічноготіла.Залежно від того, зякимтіломпорівнює собі людина,

>звужуються чирозширюютьсямежіїїздоров'я, щоможливопродемонструвати на такихкрайніхприкладах — атлет, навчань та аскет.

перший (атлет) — зхорошоюфізичноюформою,постійновдосконалюєсвійфізичний стан, багато години проводитисясвіжомуповітрі, але й і частовідчуває потребу у духовному таінтелектуальному.

Інший (навчань) — багато годиниприділяєсвоємуінтелектуальномувдосконаленню, але йнедостатньорозвивається уфізичномуплані.

>Третій (аскет) —більшучастину життя проводити у медітації.Вінузагалівідмовляється відтіла,забуває, щоцеємність дляпсихічного та духовного.

>Частішезустрічаються люди, котріпоєднують усобі впевнійпропорціїякостіцихтрьохтіл. Однакслідпам'ятати про ті, щодійснацілісність—це не простасукупність;якістьцілогозавжди понадсумиякостей йогочастин,цескладаєгармонію. Томуздоров'я —це станцілісності тагармонічногорозвитку за умівпристосуваннякожноїчастини доінших,завдякичому усі смердотінайбільшефективнопрацюють накористьцілого (>організму).

Кожна кісточка —порушення законівжиттєдіяльностіорганізму, законівприроди (за Р.Шелтоном).Людина, котраживе за законамиПрироди та Космосові, непідвладнахворобі ані нафізичномурівні, ані напсихічному.Вонаживе вгармонії ізнавколишнімсередовищем й своїмвнутрішнімдуховним "Я".

>Саме томупершим принципомвалеологіїєрозуміння, щоздоров'яфізичноготілазалежить віденергетичної,емоційної,інтелектуальної тадуховної сферлюдини.

Інший принципвалеології — людинаєздоровою,якщо вонацілісна тагармонійна ізПриродою і Космосом,живе увідповідностізісвоїмидуховнимизавданнями.

>Хвороба – неєякоюсьзаразою, щопроникаєззовні,чимосьвідокремленим відлюдини.Адже мищоденновступаємо в контакт з великоюкількістюзбудниківхвороб й нехворіємо, доки нестанемосприйнятливими дохвороби.Наприклад,кожна людинаєносіємвірусу герпесу віднародження, але йвірулентнимвінстаєлише призниженніімунітету, призначномудисбалансі ворганізмілюдини.

як сказавши прохворобуанглійськийлікарЕдвард Бах (1886-1936), "кісточка - нелютість й не кара, а лишекоректив йінструмент,яким наша душакористується,щобуказати нам нанашіпомилки,щобутримати нас відомани,щобзавадити намзаподіятисобіщебільшоїшкоди,повернути нас стало на шлях істини".Хвороба —цезасіб,якимтілозцілює собі (>підвищена температура, кашель, пронесення таіншіреакції, котрізвільнюютьорганізм відусякої "зарази").

Отже,третій принципвалеологіївчить новомуставленню дохвороби.Хвороба неє великим злом, якунеобхіднонегайновикорінитибудь-яким чином, зерняткоє сигналом дотрансформації,вказівкоюповернути впотрібному напрямі.

>Четвертий принципвалеології —здоров'я, непростовідсутністьхвороби, авнутрішняжиттєвадинамічна сила, щопротистоїтьхворобі.

>Валеологія незводитьлюдинулише досоматичного,матеріальноготіла, якумаєнеодміннозахворіти тавмерти (згідно із іншим закономтермодинаміки), арозглядаєїї як посудину,наповненувічноюенергією життя, котраволодієвласноютілесноюсвідомістю,здатнапротистояти силою Духабудь-якомурозпаду.

>П'ятий принципвалеології —дійснездоров'ядосяжне для шкірного. Целише результатзнання тавіри,відповідальності тацілеспрямованості.Людинаможе бутиздоровоюнастільки,наскількивважаєце для собіможливим.

>Абсолютнездоров'явідрізняється від доброго не було запевнимпоказником.Вонопередбачаєповнузміну, що вперспективідозволяєуникнутихвороб, бутиактивним., матірвисокійрівеньадаптованості дозмін узовнішньомусередовищі.


 

Списоквикористаноїлітератури

1.Будико, Михайло, Глобальна екологія. — М., 1972. — 327 з.

2.Одум, Юджін, Основи екології. — М., 1975 — 740 з. Пер. з анг. вид., 1971.

3. Клімова У. Людина та її здоров'я. — М.: Знання, 1986. — 290 з.

4. Книжка про духовне здоров'я: Збірник / Під ред.Ю.П.Лиси-цина. — М.: Медицина, 1988. — 509 з.

5. АпанасенкоГЛ. Про можливість кількісної оцінки рівні здоров'я людини. Гігієна і санітарія. — 1985. — № 6. — З. 56-58.


Схожі реферати:

Навігація