Реферати українською » Экология » Проблеми питного водопостачання та забезпечення питного водою населення України


Реферат Проблеми питного водопостачання та забезпечення питного водою населення України

>ДонецькийДержавнийуніверситетуправління

>ПРОБЛЕМИПИТНОГОВОДОПОСТАЧАННЯ ТАЗАБЕЗПЕЧЕННЯПИТНОЮВОДОЮНАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

>Тішкіна ЯнаОлександрівна

>НіколаєнкоТетянаЕдуардівна


>Саме на початку XXIсторіччя,сучасний світлозіштовхнувся зпроблемоюдеградаціїекологічних систем йпоступовоговиснаженняприроднихресурсів, й в самупершучергуводних, від якізалежитьіснуваннялюдства на землі.Незважаючи наінші країни, ми уже теперєсвідкамиводноїкризи і в Україні.Надаліочікуватиметьсязміни вякостіприродних йпитних вод, невідповідність їхньогосанітарно-гігієнічним йекологічнимвимогам,недосконалість їхніочищення таін.

>Найбільшучастинунашоїпланетизаймає – вода,котраперебуває вбезперервномурусі – великомукругообігуречовин на землі таміняється под годинузміненнянавколишньоїсереди.

>Також нашу життявпливаєклімат, щоє одним знайважливішихприроднихявищ.Створення великихмегаполісів,штучнихводойм,проведеннявеликомасштабнихмеліоративнихробіт,прокладанняканалів,осушенняболіт й озер,перенесеннярікпризводить досерйознихекологічнихнаслідків.Самересурси води врегіонахєтієюбуферноюзоною, щозабезпечуєм’якийклімат тазнижуєнегативнийвплив.

>Рівеньантропогеннихзабруднень ставшинастільки великий, що ми уже неможемо говорити про тубіосферу, про якої писавшиакадемікВ.І.Вернадський. Уцей годинуусіводніресурсипланети засвоєюякістюпринципововідмінні відпервозданноїприродної води.

>Вперше мизіштовхнулися зпроблемоюдефіциту води.Від абсолютногодефіциту води за годинупотерпають понад 40країн світу, ап’ятачастинап’єзабруднену воду.

>Найнадійнішезахищеним від антропогенноговпливуджереломпитноговодопостачанняєартезіанськіпідземні води. Насьогоднівідомо понад 150типіврізнихпрісних ймінералізованихпитних йлікувальних вод у світі.питнийводопостачання вода

>Слідзавждипам’ятати про ті, щоякісна,корисна дляздоров’ялюдини вода виннамістити широкий, спектрмікродомішокжиттєвоважливих,біологічноактивнихелементів.

Іншим широкорозповсюдженим у світіджереломпитноговодопостачанняєповерхневіпрісні води. Аліглобальний характерлюдськоїдіяльностіпризвів до широкомасштабногозабрудненняцих вод.Постійноспостерігаємопоповнення складустічних вод зарахунок синтезу новиххімічнихречовин йкомпозицій.

>Можнавиділитинаступнінайнебезпечнішітипизабруднень:хімічнізабруднення (>неорганічнісполуки таорганічнісполуки);бактеріальні івіруснізабруднення;радіоактивніречовини природного і антропогенногопоходження таізотопелементів;мутагеннісполукиорганічного танеорганічногопоходження;мікознізабруднення;гормональніперепади.

>Третімджереломпитноговодопостачанняможутьслужити моря іокеани. Аліщобспоживати,треба пройти триосновнітехнологіїопріснення –дистиляцію,мембранні таелектрохімічніметоди.Такожнеобхіднекоректуваннясольового складутакої води,тобтоїїкондиціювання,введення як солейжорстокості, то йнатрію,калію, йбагатьохіншихелементів,біологічно необходимих длянормальноїжиттєдіяльностілюдини.

>Жоднаречовина у світі неможеодночасноперебувати у всіхтрьохфазових станах –рідкому, твердому йгазоподібному.Різноманітністанирідкої води:переохолодженадо-70С,прісна,розсоли,гідрати, туман, хмари,зав’язана вода вклітинахорганізму,псевдозріджена вода, колистирається граньміжгазоподібною ірідкою водою – віддистильованої досолоної ігазогідратної.

Вода убудь-яких ізїїфазовихстанів,єсупрамолекулярними структурами, щосамоорганізуються,маєунікальнікластерніутворення –це ірідкікристали, й газо-, йтвердофазнікристалічнінанорозмірнічастинки.Потрібнопам’ятати, що вода, будучиуніверсальнимрозчинником, уякійрозчиняється геть усе,ніколи небуває абсолютночистою.

Вода, усередовищіякоївідбуваютьсяхімічніреакції,біологічні,різніфізичніпроцеси,є непросторозчинником, аосновнимучасником всіхреакцій йпроцесів. Станповерхневихшарівприродних вод (>рік,морів,океанів)залежить відрізнихфакторівфізичної,хімічної ібіологічноїприроди.

>Серйозноюпроблемоюсьогоднієзростаннярівнівфоновоїрадіоактивності, атакож збільшенняконцентраційважкихізотопівстосовноїхніх легкихпрототипів. Упершучергуцестосуєтьсяжиттєвоважливихелементів,, таких якводень,кисень йвуглець, котрієосновоюбілкового життя в нашійбіосфері тавпливають намеханізмбіологічноїеволюції.

Рольфото-окисноїдеструкціїтехногенних йприроднихорганічнихсполук векологіїгідросферипостійнозростає, узв’язкузізбільшеннямінтенсивності СФкомпонентисонячноїрадіації, щодосягаєповерхні землівнаслідокрозширенняозоновихдір устратосфері.Азотовмісніорганічнісполуки, особливопохідніпіридину, належати дорозповсюдженихзабруднювачівбіосфери,внаслідок широкогозастосування їхнього як активногоінгредієнту в пестицид них препаратах, ПАР,барвниках й т.ін.

>Висновкищодомеханізмупроцесівдеградаціїорганічнихречовин –забруднювачівгідросфери:

1. Привисокихрівняхзабруднення водиорганічними токсикантами, коли нимиприпадаєпереважначастинаенергіїсвітла, щопоглинається,первинноюстадією деграційногопроцесуєпрямийфотоліз субстрату ізнаступноювзаємодієюутворенихрадикальнихчасток ізкиснем таіонамиважкихметалів.

2.Фотоокислювальний процесперебігаєтакож черезпервиннустадіюфотогенеруваннягідроксильнихрадикалів велементарних актахфотопереносуелектронів в аква- йгідрокомплексахіонівважкихметалів.

3.Токсиканти, у молекулах якієфункціональнігрупи чифрагменти, щоволодіютьвисокоюелектродонорноюздатністю,утворюютькоординаційнісполуки ізіонамиважкихметалів.

>Забрудненнявихідної водидосягли такогорівня, щоводопровідніочисніспоруди,побудованівідповідно дочинних норм у світі, віддавна надзмозіперешкоджатипотраплянню впитну водуречовин, котрі сам пособі, й особливоїхняспільнадія наорганізмлюдиниперетворилися вреальнузагрозуздоров’юлюдини.

>Основною причиноюзабрудненняводнихоб’єктівбактеріями, грибами,вірусами,найпростішимиєнестабільна танеефективна роботаочиснихспоруд ізочищеннямалокаламутних від йвідсутність вонибар’єрноїфункції длявірусів йрозчинениххімічнихсполук.

>Оцінкаякостіприродних вод методамибіотестування востаннідесятиріччянабулаособливоїактуальності узв’язкузістрімкимзростанням числапотенційнонебезпечниххімічнихсполук, щозабруднюютьводойми.

>Аналіз станупитноговодопостачання населеннябільшості міст України показавши, щоякістьпитної води ірівеньїїспоживаннязалишаютьсянезадовільними, абагатьохнаселених пунктахця проблеманабулакризового характеру.

>Поверхневі йпідземні води Українидужерізноманітні за своїм складом йвластивостями. Томуоб’єктивнаоцінкаїхньогоекологічного йсанітарно-гігієнічного стану тапридатності длявикористання якджерелацентралізованогопитноговодопостачання виннаспиратися нанауковообґрунтовану базукритеріїв, асаме: на той комплекскількіснихзначеньнайбільшпрезентативнихпоказниківякості вод.

Програму забезпечення населення Україниякісноюпитною водоютакожмаєпередбачатирозробку йвпровадженняіндивідуальних йколективнихводоочиснихпристроїв,створеннякомплексів йміні-заводів ізвиробництвабутильованоїпитної води і низькіінших.Необхідні розробки івпровадженняальтернативниххлоруваннютехнологійочищення йзнезаражуванняприродних вод ізбезпечнішимефектом.

Проблема забезпечення населеннябезпечною дляздоров’ялюдиниякісною,фізіологічноповноцінноюпитною водоює особливосоціальнозначущою,оскількиїїрозв’язаннявпливає наздоров’ягромадян йкардинальним чиномвпливає наступіньекологічної іепідемічної безпекицілихрегіонів.Питання проякістьпитної води давноперейшлонаціональні рамки інабулонаціональні рамки інабуло глобального характеру.

У Україніцентралізованеводопостачанняздійснюється в основному зарахунокповерхевихджерел (>близько 70%),більшість з якідужезабруднена. Уводойми безочищеннянадходитьблизько 35%стічних вод, а ізневідповіднимсанітарним нормамочищенням – 39%. Цеє причиноюстійкоїтенденції допогіршенняекологічного стануводойм як засанітарно-хімічними, то й замікробіологічнимипоказниками.

>Пріоритетнимизабрудненнямипротягомбагатьох роківзалишаютьсяорганічнісполуки,зваженіречовини,нафтопродукти,феноли,СПАВ,важкі метали іін.Середзабрудниківзахворювань з водиводоймнайчастішевиділялисясальмонели,ентеровіруси іінші.Результатимоніторингуякостіповерхневих вод умісцяхводозаборівпитнихводопроводівсвідчили про ті, щоконцентраціїпріоритетнихшкідливиххімічнихречовиннаближаються до граничноприпустимих (ДП), адеякихвипадкахнавітьперевищують їхнього.

Наосновібагаторічнихдослідженьрозробленийкомплекснийпідхід доаналізупитної води методамианалітичноїхімії,мікробіології ібіотестування, щодозволяєвиявитиступіньвпливузабруднення води наздоров’ялюдини.Відповідно досучаснихкритеріївпитна водавважаєтьсяякісною,якщо вон неміститьтоксичнихречовинбудь-якогопоходження і у складдомішок входитиоптимальнийнабірелементів, необходимих дляпідтримкифункціональноїактивностілюдськогоорганізму.

>Нині ізметоюрозширенняреалізаціїновоїконцепції забезпечення населенняякісноюпитною водоюМіністерством ізпитаньжитлово-комунальногогосподарства України разом ізІнститутомколоїдноїхімії тахімії водирозробленікомплексніпрограми ізвпровадження установокбюветного типу «>Вега» вХерсонській,Сумській,Житомирській областях, умістахНовоград-Волинський йБориспіль. Для оперативного контролюякостіодержуваноїпитної води вІХХВ ім..А.В.Думанськогорозробленапортативналабораторія «Аква тест»,призначена для контролюнаявностінайпоширенішихзабрудненьповерхневих йпідземних вод.

>Перетворюючинавколишнєсередовище –біосферу,частиноюякогоєсамелюдина,суспільствонедооцінює тієї факт, щостворюючитехногеннесередовище свогоіснування,порушуєбазовізаконибіосфери,законисвітобудови. У ХХІсторіччіекологіяперетворюється до науки, щовивчаєвзаємодіютрьохглобальнихспівіснуючихскладників світу:біосфери-ноосфери-техносфери. Івирішальну роль уїхнійвзаємодіївідіграє людина.

>Аналіз стану одного ізнайважливішихскладниківбіосфери –гідросфери йїївзаємодії ізрозвиткомсуспільства йформуваннямзовсімновоїштучноїреконструкціїбіосфери в ноосферу й далі втехносферудаєзмогу іздоситьвисокимступенемупевненостіконстатуватиперехідцивілізації вякісьособливий стан.Біосфера вкласичномуїїстані понад неіснує.


Схожі реферати:

Навігація