Реферати українською » Экология » Екологічна та енергетична безпека України


Реферат Екологічна та енергетична безпека України

>ВСТУП

 

У світістрімкими темпамизростаютьматеріальніпотребисуспільства.Сьогоднішня кризуценіщоінше якперерозподілресурсів ізнаступнимвпровадженнямінноваційнихтехнологій. Для Україниголовний аспект, як йранішепокладається навидобуток,повнотувилучення таякістьпереробкимінеральнихресурсів.Надзвичайноважливим чинникомєзбереженнянавколишнього природногосередовища, й насьогоднішній день все понадувагиприділяєтьсяпитаннямекології.

>Питанняенергоспоживанняє для Українинадзвичайноскладним клубкомскладних проблем,невирішеність якіпочинаєзагрожуватинаціональнійбезпеці України, особливо ізогляду навідсутність у страневласнихзапасівнафти, газу, ядерногопалива. Тому запитанняенергозбереженняслідвважатинайважливішимиекономічними таекологічними проблемами наданому непростогоетапірозвитку України.


1.Енергоємність

 

>Є 6принциповихшляхівенергозбереження:

·Зменшенняенергоємностіпродукції, щовипускається надіючихпідприємствах зарахунокмодернізаціїтехнологій.

·ПідвищенняККДкотлів йзниженнявтрат велектро-тепломережах привиробництві йтранспортуванніелектричної йтепловоїенергії, а й ужитловихбудинках.

·Утилізація ">енергомістких"відходів.

·Впровадженняальтернативнихекологічночистихджереленергії.

·Поступовепереведення автотранспорту нагазові таелектричнідвигуни.

·Поступовепереведення українськоїекономіки на такзвані ">інтелектуальні"технології (>комп'ютерні,телекомунікаційні,біогенні таін) якзначноменшенергоємні, атакож болеевисокорентабельні таекологічночисті.

>Розглянемоперераховані шляхутрохидокладніше (тім понад, щойтицимишляхамибажаношвидше й всімавідразу!).

Закількістюспоживаноїенергії (всіхвидів) Українизаймає ">почесне" 5-6-темісце в світі,проте заобсягамивиробленого заріквнутрішнього валового продукту (ВВП) на свою душу населеннязнаходитьсялише вхвостіпершоїсотнікраїн ($ 600 для Українипроти,наприклад, $ 25000 дляНімеччини).Ще болеегнітючевиглядаєзіставлення ізПольщею:наприклад, Українаспоживає 78 млрд м3 газу нарік за ">середньодушове" ВВП $ 600,Польща жспоживає газу всімразів менше (11 млрд. куб. М /рік), але й ВВПїї при цьомурівно всімразів понад ($ 4200)!! При цьому в Українищеспалюється 50 млн. тонненергетичноговугілля йблизько 10 млн. тонн мазуту! Цепов'язано,перш на, ізнеймовірновисокоюенергоємністю йматеріаломісткістю українськоїважкоїпромисловості. титану самгалузі, котрі істворюють в Українунездоланніекологічніпроблеми йбіди - чинизькорентабельних, чибезнадійнозбиткові й неможуть (та і небажають)ліквідуватиціекологічніпроблеми "засвійрахунок".Бідаще і у бочасткацихсверхенергоемних,мало-або-не-рентабельних,екологічно "грязних"галузейпромисловості у ВВП Українаневпиннозростає й ужедосягла 60%!Скажіть, - Якакраїна,який бюджет,який МВФ ізЄБРР,якийлюдськийорганізмможе всецедовговитримати ?!...Такасверхенергоматеріалоємнаекономіка непросто погана чикризи - вонавзагаліперебуває за межамилюдськогорозуму ...

У цьому зв'язку:

>По-перше,самевиходячи ізвищенаведених цифр, азовсім не ізміфічного ">екстремізмузелених" простобезглуздимивиглядаютьрішення продобудовуХ-2 йР-4, не лише боядернаенергетиканебезпечна у всіхвідносинах, але й і боскоротитиенергоємністьпромпродукції йвтрати ужевиробленоїенергії, атакожорганізуватиутилізацію ">вторинних"енергоресурсів -кудирозумніше,дешевше йбезпечніше!

>По-друге,необхіднооснастити АБСОЛЮТНОВСІпромпідприємства, ТЕС,котельні таін.об'єктилічильники газу й ТЕПЛА.Такіцілкомнадійнілічильникивипускають підприємства Києва,Харкова,Донецька таінших міст. Алі далеко ще не усібажаютьбачити насвоємупідприємствіцілічильники!

>По-третє,доцільно запровадити ">енергоекологічніціну" шкірного видупродукції.

 

2.Котли ймережі

>Котли ймережікомунальнихкотелень.Наприклад, уДонецькій йЛуганській областяхексплуатуютьсяблизько 4-хтисячкомунальнихкотелень,приблизно половина із них як нагазі,половина-навугіллі.Загальнадовжинакомунальнихтепловихмереж-8тисяч км. У ">газових"котеленьексплуатуютьсязастарілікотли типуНІІСТУ-5,НР-18 таін ізреальнимккд не понад 60%. У тієї ж годину уДружківці,Луганську,інмістах Українивипускаються болеесучаснікотли типуНІКА,КСВа ізккд не менше 90%.Зауважупринагідно:самевиходячи ізцих цифр, а чи не ізякихосьполітичнихмотивів, -екологи неповинні підгримуватипідвищеннякомунальнихтарифів).Якщо бстарікотли були бзамінені нанові,споживання газузнизилося б на 30%,тобто на 3 млрд м3вартістю 150 млн долРеальнівтрати тепла втепломережахкомунальнихоцінюються в 20-30%; лише дляДонецької обл.цеприблизно 5 млн Гкал на 1 млн грн, поУкраїні-3 млрд. грн. Длязменшеннявтраттребатепловімережіпрокладати із труб ізвнутрішнім йзовнішнімполіуретановимпокриттям, щомаєгарантію на 5-10 років;ці сурмивиробляються в Україні.

>Протекардинальнерішенняпроблемиекономії ">комунальноїенергії" -перехід наобігрівжитлаелектричнимитермоелементами,вмонтованими встіни,підлоги,стелі (>бажано ізодночаснимутепленнямстін тавікон цогожитла).Крім того,доцільнодецентралізувати подачугарячої води вбагатоквартирнібудинки,поставивши впідвалі шкірного такогобудинкувласнубойлерну ізнасосною.Ще один резерв: Україна (>Вінниця,Чернівці)випускаютьсялюмінесцентнілампи 15 Вт, котрісвітять, як ">стария" 75 Вт,причомутермін їхніслужби-10 000 рік. (>Тобтомінімум 5 років!). Зацейтермін одна лампаекономить 500квт-ч. (100 кВт / рік).Якби в Україніосвітлення перекластиновілампи-вийшла бвеличезнаекономія в розмірі 5 млрд кВт. Щоправда,цінацих лампвідносновисока (20-25 грн.), але й туттребапридуматиекономічністимули для їхнівпровадження ...

>Вугільнікотли ТЕС йкотелень.Сумарнийккдбудь-якій нашій ТЕС неперевищує 35%. На українських (зокрема.п'ятиДонецьких) ТЕСпрацюютьзастарілікотли типу ТП ізфакельнимспалюваннямвугільного пилку. Температура в такомуфакелі досягати 1400 град. З (й,отже,утворюютьсябуріокисли азоту), а годинуперебування уфакелічасткивугілля неперевищує півсекунди -звідси 10-15%недопалювання. Друга проблемаТЕС-неякісневугілля (частоцевідверта порода,присипаназверху хорошимвугіллям!).

>Наприклад,якщо ваш казангенерує пар ізтиском 12ат, анеобхіднийробочийтискпари-4ат.,Цейтискскидаютьдроселем,тобтофактичновикидаютьвеличезнукількістьенергії "внікуди".Якщо на шляху парапоставитизамістьдроселятурбіну ізелектрогенератором-ви будетеотримуватиелектроенергію йпідвищитеккд казана на 20%. Дляпідвищенняякостівугіллянеобхідно (>поки ми немаєкотлівЦКШ),по-перше,прагнути до100%-номузбагаченнюенергетичноговугілля,по-друге, длявідживаннянедобросовіснихпостачальниківнеобхіднийперехід до оплативугілля занижчоютеплотворноїздатностітоннипривезеного на ТЕСвугілля . Колистосуєтьсявтрат велектричнихмережах, то смердотітакожвеличезні йоцінюються в 25-30%.

>Нові ">енерготехнологій". Циклпальне-електроенергіяскладається ізчотирьохкласичнихстадій:полум'янегоріння -отримання газу чи парі -обертаннятурбіни-генераціяелектроенергії.Зазвичайреальнийсумарнийкоефіцієнткорисної дії такого циклу неперевищує 35%.Винятокбудь-якійстадії із цого циклуздатнерізко підвищитицейккд. Увітчизнянійнауціопрацьовані двашляхи:

>Винятокстадіїобертаннятурбіни чит.зв. ">Електрохімічна"енергетика.Воназаснована наунікальнихвластивостяхнадчистоїдвоокисуцирконіюбезпосередньоперетворювати тепло велектричнуенергію ізнебаченимккд 65%.Якщоврахувати, щоще 20% тепла можнаутилізувати вдодатковомутеплообміннику, тозагальнийкоефіцієнткорисної дії ">електрокотла"зістінками зспеціальноїцирконієвоїкераміки складі 85%! При цьому ">цирконієва" ТЕС немає жадноїобертаєтьсядеталі - лише казан зстінками ізцирконієвоїкераміки.Винятокстадіїполум'яногогоріння чит.зв. ">Термохімічна"енергетика.Воназаснована наповному чичастковомувнетопотоковомутермохімічномудобуваннітепловоїенергії ізорганічногопалива. Для цоговикористовуютьсяспеціальніреактори.Цейпідхіддозволяє підвищитиккденергетики на 10-20%.


3.Утилізація ">енерговідходів"

1000 ">кубів" газудає 3600квт-ч, 1 тякісноговугілля-2500кВт-год, 1 куб.мдеревини-150кВт-год, а 1 куб. мпобутовихвідходів (>органічних) - 55кВт-год.

>Вугільнішлами. Ушламоотстійникавуглезбагачувальних фабрик (йінвугільнихпідприємств)Донбасузнаходитьсяблизько 50 млн твугільногошламу.Навіть при йогосередньоїзольності 70% -цеможедати до 20 млн тмайбутньоговугільногоконцентрату. А одиннепрогорілийантрацитовийтерріконніксередньоюмасою 2 млн тмістить до 15%вугілля (>тобто 300тисяч тантрациту). Томудоцільнопереробка такихшламів йантрацитовихпороднихвідвалів замісцемскладування (беззбагачення й безтранспортнихвитрат, котрі всуміскладають до 25 грн / т!) Умобільних комплексах, де шламспалюється вкотлі-газифікаторі, а газпускається на турбогенератор дляотриманняелектроенергії.

>Вугільна йкоксовадрібниця,штиб.Цихвідходиє,крімвугільнихпідприємств,ще і на КХЗ й на метзаводах.Перспективний шлях їхньогоутилізації-брикетування впобутові тапромисловіпаливнібрикети напотужнихроторнихпресахпродуктивністю 100 000 тонн /рік (>брикетирозміром65х55х35 мм йвагою 85 ркожен).

>Вугільний пив. При ">звичайній"технологіївуглевидобуткуїї не менше 25-30% відмаси ">нарізається"вугілля, а при "безлюдному"способі-івзагалі понад 50%.Вугільний пив (йдрібницярозміром менше 0,2 мм), можнаутилізувати увиглядіводо-вугільногопалива (ВВП), якупредставляє собоювисококонцентровануводовугільнихсуспензію (>співвідношення помасі вода:вугілля = 1: 2-3).

Буревугілля,торфи. Ценизькокалорійніпалива,однак їхнізапаси в Українувеликі: буроговугілля-св.п'яти млрд тонн (>Олександрія таін), аторфів-св. двох млрд..Найбільшперспективний шлях їхніутилізації -піролітичної йгідрогенізаційного ">зрідження" такоговугілля. Прицих процесіввиходитьрідкавуглеводневамаса, кликана ">вугільноїнафтою", у складякоївходятьфракціїмоторнихпалив (бензину,гасу, соляру) йрідкихпічнихпалив (мазут),цінні смоли дляорганічного синтезу (>фенольні,піридинові,інден-кумароновой).Технологіябезвідходна.

>Деревнівідходи. У Україниутворюється св. 2 млн м3 /рік ">економічнодоступних"деревнихвідходів (йще із десяток млн. тонн ">економічнопроблематичних").Якщо їхніповністюпустити наспалювання, токожентакий "куб"замінить 30 м3 газу.Маються на Україну для цогонайпростішіневеликікотли на 100кВт-год (для приватногожитла) йпобільше - на 1000квт-год (длямалихпідприємств).Окремийважливийпитання-утилізаціявідходіврослинництва всільськіймісцевості, асаме: солома,листя,обрізаннялози,макуха,лушпиння таін Добреорганізованийзбір йспалювання вмалихпромислових топкахможедатисільгосппідприємствуістотнуекономіюенергоресурсів. У кожномуразі для ">колгоспів"Даніїцяекономіяскладає 20%.

>Побутовівідходи. ">Середній" громадянин України ">видає" один м3 /рікпобутовихвідходів, із них 70% -маютьорганічну природу,тобтоможуть бутиспалені.

>Утилізаціягазів.

">Вугільний" метан. Убагатьохвугільних пластах шахтДонбасуміститьсязначнакількістьметану-всього йогоранішейшло "до неба" до 5 млрд. куб. м нарік.Цей метан можнавідкачувати з кулі йпотімутилізувати.

>Коксовий газ КХЗ.Сьогоднівикидається вповітря ізгоряє в факелах КХЗмільйони куб. мкоксогаза.Спалювання його в печахможе принестивеликуекономіюенергії. На шкода, для цого йогонеобхідноочистити відсірки, аце недешево.

>Біогаз. Так званьбіогазвиходить шляхоманаеробного метановогозброджуванняорганічнихвідходівтваринництва йопадівканалізаційнихвідстійників. Занаявнимиданими, однаусередненаколгоспна худорбавидає 6-7 тонн гною врік;кількість жнакопиченихканалізаційнихопадіввеличезне-укожномуобласномуцентрі смердотізаймають "поля" по 200-300 га). ">Біокотел"продуктивністю (на ">вході") 100 куб. м /добу гноювидає 2500 м3 /добуметанмісткого (65-75%) газу, щовідповідаєтеплопродуктивності 5500 кВт /добу чи 10 Гкал /добу. У ">осаді" вкотлізалишаєтьсябіогумус -прекраснеорганічнедобриво.Технологіябезвідходна.

 

4.Альтернативнаенергія

>Вітроенергетика.Вжезлегкавикористовується в Кріму, Карпатах,Донбасі - в основному, 100квт-нівітряки, щопрацюють привітрі від 7 м / сек.Заразпланується установка там 600квт-нихвітряків, щопрацюють уже привітрі від 4м/сек. Цеперспективнийнапрям,хочапоки один ">вітрокіловати"дорожче теплового укількаразів.

>Сонцеенергетика.Відсонцяотримують тепло задопомогою ">сонячнихколекторів",нагріваючи воду на 40-50 град. понадтемпературиповітря.Зараз відсонцяможутьотримувати уже не лише тепло, але й йбезпосередньоелектроенергію черезкремнієвісонячнібатареї.

>Хвильоенергетика.Воназаснована наотриманніенергії відморськихприпливів-відливів чи відперебігурівниннихрічок.Такіелектростанції в світі ужепрацюють.

>Геотермоенергетика.Зараз в Українірозвідано 140геотермальнихсвердловин, їхнівикористаннядастьекономію до двох млн тумовногопалива нарік. Однакцейнапрямокрозвиваєтьсямляво.

>Іншіджерела (ізвіддаленоюперспективою). Ос-кількизапасинафти, газу йвугілля на земліпідходять докінця (>наприклад,витягуваноїнафтизалишилосяблизько 100 млрд тонн, газу -близько 60 трлн м3,вугілля -близько 600 млрд т - й всецезакінчиться по 21 годинустоліття), хочунагадати пронаявність на нашійпланетіпринаймніщетрьох (>точніше, ">трьох із половиною")невичерпних (йекологічночистих!)джереленергії (щоправда,поки що не дуже докінця ">приборканих").По-перше,цетермоядерний синтез: Д + Т = Не +енергія. Навідміну відядерної,термоядернаенергія нетаїтьрадіаційноїзагрози.По-друге,цеенергіяелектромагнітного поля землі.ВжерозробленоелектростатичнийплазмогенератораГрицкевич.По-третє,цеенергія так.зв. ">Фізичного вакууму" чи ">електроторсіоннихполів". Цеособлива формавзаємодіїматерії,основоюякогоєспін,тобтообертанняелементарнихчастинок. Зааналогією ізелектромагнітними полями,торсіонні полятакожєсиловими йдальнодії, йвчені ужерозробилиджерела (>генератори)торсіоннихструмів. Тут допромисловоговпровадженнящетеж далеко, але йінтенсивнідослідженняведуться вбагатьохкраїнах світу.

>Ще один (>майженевичерпний)потенційнеджерелоенергії (та сама "половинка") -це, як не чудово,відпрацьованеядернепаливо (>ВЯП). яквідомо, одинблок-мільйонник АЕСвидає 26 тоннВЯП (а нас такихпівтора десятка нап'яти АЕС). Мовайде протехнології ">ядернихтрансмутацій". Сутьїїполягає вопроміненніВЯПнадпотужним пучкомнейтронів (1000нейтр /кв.см-сек) успеціальних ">ядернихутилізаторах" (>варіантпромисловогоприскорювачанейтронів). При цьому,по-перше,високоактивні ідовгоживучі (>тобтонайбільшнебезпечні длялюдини)елементи вВЯПперетворюються накороткоживучі йнизькоактивні, щоробить проблемузахоронення такого ">обробленогоВЯП" дотисячразівпростіше йдешевше, а означати -вирішуваноювсередині Україна.По-друге - йцеголовне! - При цьомупроцесі в "ядерногоутилізаторі"виділяєтьсявеличезнакількістьенергії (1 тоннаВЯПдає 10-15 тис. кВт).

 

5.Автомобільний транспорт

>енергіятранспортуванняенергомісткийвідходи

>Величезнийнегативний ">внесок" у станатмосфери вносити автотранспорт. На йогочастку впромисловихрегіонах (>Донбас)припадає 50% всіхшкідливихвикидів у повітря, анепромислових (>наприклад,Київ, Полтава таін) - до 75 - 90%, при цьому половинацихвикидів (длябензиновихдвигунів)становить оксидвуглецю.

>Знизитивикидавтомобільнихвихлопнихгазів можна,наприклад,установкою передвихлопноютрубоюспеціальногопоглинального патрона, а й задопомогоюсистемиежекційні чикаталітичногодопалювання.Протекардинальний шлях -перехід відбензинових йдизельнихавтомобільнихдвигунів нагазові чиелектричні (чикомбіновані).

 

6. ">Інтелектуальні"технології

Добревідомо, щотретєтисячоліття -цеепоха такзваних ">інтелектуальних"технологій -комп'ютерних,інтернетівських,телекомунікаційних,біогенних таін

Алі,наприклад,видобутоквугілля (нахорошійшахті!)Даєдоданувартістьлише 1-2%,виробництвотепловоїелектроенергії-3-4%,виплавкасталі 5-7%, затівиробництвокомп'ютера ">Pentium-600" - аж 1500%!Або,переводячице в ">умовні"долари: 1 кгметалу приносити 0,01 дол.прибутку, 1 кгсироїнафти приносити 0,05 долприбутку, 1 кг Сучасноїпобутовоїтехніки - 50 долприбутку, 1 кгсучасногоавіалайнера - 1000 долприбутку, 1 кгкомп'ютернихмікропроцесорів (">чіпів")останньогопокоління - 5000 долприбутку! При цьомуінтелектуальнітехнології, будучинастількивисокоприбутковими,є практичнонеенергоємних йекологічно абсолютночисті! Томупоступовазамінавидобувнихгалузейвисокотехнологічнимиєнайважливішимзавданнямзагальнодержавного масштабу. При цьому я ані незакликаюзакриватишахти чиметзаводи. Мовайде пропріоритетнийрозвитокінтелектуальнихгалузей, зарахуноквисокогоприбутку які будутьмодернізувати тих самвидобувають йін ">важкі"галузі.


>ВИСНОВКИ

>Якщо Україна дійснохочевважати собічастиноюцивілізованоїЄвропи, то до проблеменергетичної безпекинеобхіднопідходити із точкизоруінтересівсвітовогоспівтовариства. А лишенамагатисязалучатиінші країни довирішенняспірнихросійсько-українськихпитань. Тім понад, що, як мипобачили востанні рокта,Євросоюз немаєнамірувтручатися венергетичніконфліктиРосії ізкраїнами СНР.

>Всуперечбагатогранностіенергетичнихдіалогів вЄвропі,сьогодні то й незнайденіпостійнімеханізмиоб'єднанняінтересівпостачальників,транзитерів йспоживачівенергоресурсів.Свійвнесок врозробку такихмеханізмів винназробити Україна. При цьому вон не винна якнамагатисяотриматиодносторонніпреференції, то йвідчувати собімолодшим партнером.Українськийтранзитнийенергопотенціалє одним ізнайбільших вЄвропі, йдає нампідстави таможливостізробитизначнийвнесок усправупідвищеннярівняенергетичної безпекиЄвропи.

>Цілінафтогазового комплексу України - не лишепротранспортувати транзитомбільшакількістьвуглеводнів йотриматизначнінадходження доДержавного бюджету, а й забезпечитистабільні поставкиенергоносіїв доЄвропи, що, у своючергу, понадінтегрує Україну доєвропейськихенергетичнихринків.

>Якщо для США йЄвросоюзуголовназагрозасьогодні -цетероризм, то тут для України -використанняенергоносіїв якзнаряддядосягненняполітичнихцілей.Саме для Україниенергетична безпекаєсинонімом національної безпеки.


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

1.Хлобистов Є.В., Оцінка і моделювання екологічну безпеку промислового виробництва: регіональний аспект, стаття.

2.Биенко В.Д.Экоенергетика – основа Економічного зростання України.

3.Бринников І.,Эко-безопасность: Тактика і стратегія Україні.

4. Енергетична безпеку і криза, «>Главред», Стенограма прес-конференції.

5.Дронов О.П. Енергетична незалежність України її екологічна ціна.


Схожі реферати:

Навігація