Реферати українською » Экология » Методика проведення екологічної експертизи


Реферат Методика проведення екологічної експертизи


Методикапроведенняекологічноїекспертизи

 


План

 

1.Обгрунтування нормГДВнаселенихпунктів впроцесіпопередньоїекологічноїекспертизи

2.Еколого-експертнаоцінкапроектівгідротехнічних йрибогосподарськихспоруд


1.  >ОБГРУНТУВАННЯ НОРМГДВНАСЕЛЕНИХПУНКТІВ УПРОЦЕСІПОПЕРЕДНЬОЇЕКОЛОГІЧНОЇЕКСПЕРТИЗИ

Прирозробціпроектів набудівництво йреконструкціюіснуючих (>діючих)підприємств (>об'єктів),створенні новихтехнологічнихпроцесів йвиробництвнеобхіднопередбачати заходь, котрі бзабезпечувалидодержаннятехнічних,екологічнихнормативів, атакожсанітарно-гігієнічнихвимог (ГДКповітрянаселенихпунктів).

>Граничнодопустимівикиди (>ГДВ)єнауково-технічним нормативом,якийвстановлюється конкретноїджерелазабрудненняатмосфери приумові, щорівеньвикидівзабруднюючихречовин віднього йіншихджерел,існуюючих внаселеномупункті, неперевищитьнормативнихпоказників. При цьомувраховуютьступіньрозсіювання йперетвореннявикидів ватмосфері, атакож перспективурозвиткупромисловихпідприємств таіншихоб'єктів народногогосподарства.

ДлядотриманнянормативівГДВ вмежах ГДК потрібендеякий годину длявнесення необходимихкорективів втехнологію йорганізаціюпромисловоговиробництва. ДовведеннянормативівГДВзастосовуютьсятимчасовопогодженівикиди (>ТПВ).

При цьомунормативиТПВвстановлюються неповсюдно, а тихийрайонів, деконцентраціяшкідливихречовин ватмосферіперевищує граничнодопустимівеличини, анормативиГДВ із заподійоб'єктивного характеру за годину неможуть бутидосягнуті.

>Законодавствопередбачає принципвизначеннянормативівТПВ: смердотівстановлюються нарівнівикидівпідприємств ізнайкращоюдосягнутоютехнологієювиробництва,аналогічних попотужності йтехнологічних процесів.

>ГДВ дляпроектованих йреконструйованихпідприємстввизначаються нарізнихстадіяхпроектуванняоб'єктів. Для нановозапроваджених (>реконструйованих)підприємствнормативиГДВповинні бутизабезпечені до моментуприйняттяцихоб'єктів доексплуатації.

>ВстановленняТПВ прирозробціпередпроектної йпроектноїдокументації недопускається.

Прирозробціпередпроектноїдокументації (схем районногопланування,генеральнихпланівнаселенихпунктів), колипотрібна лишепопередняоцінкаГДВ й ізоб'єктивних причин немаєможливостівикористатинеобхіднуінформацію пропараметри йрозташуванняджерелвикидів,застосовуютьприблизнірозрахунки, до тогочислі:

>кількістьшкідливихречовин, котрівиділяються,ступінь їхніочищення, характеристикиочиснихобладнань,середнівисоти труб таін.можутьвстановлюватися наосновіпроектнихданих чинатурнихобстеженьаналогічнихдіючихпідприємств;

>якщо напромисловійплощіджерелавикидіврозташованіблизько, томожливоумовнозвести їхні до центру майданчика чи домісцярозташування головногоджерела.ПопереднюоцінкуГДВуточнюють нанаступнихстадіяхпроектування.

Прирозробці проектупропозиції поГДВвстановлюються для шкірногоджерела,наміченого добудівництва, а, поГДВ (>ТПВ) для шкірногоіснуючогоджерела ізурахуванням фоновогозабрудненняатмосфери відіншихрозташованих й тихий, щопроектуються вданомурайоніпідприємств йоб'єктівнезалежно від їхньоговідомчоїпідпорядкованості.

Прирозробці йпроведенніекспертизипроектноїдокументації, атакожрозробцінормативівГДВ одним знайбільшскладнихпитаньєоцінкатехнічногорівняпропонованихпроектнихрішень вгалузіохорони атмосферногоповітря відзабруднення. Уцей годину потрібенвсебічнийоблікпередовихдосягнень науки йтехнікищодоохоронинавколишньогосередовища. Разом із тімекспертизаповітроохороннихзаходів, як правило,грунтується нарозрахункуконцентраційзабруднюючихречовин, щовикидаються ватмосфернеповітря, йпорівнянні їхнього із граничнодопустимимиконцентраціямиповітрянаселених міствідповіднихречовин.Дальшогопоширеннянабуваєдотриманнявимог, котрідозволяютьвраховуватипередовітехнічніможливості —нормативи чистандартивикидузабруднюючихречовин наодиницютоварноїпродукції (>питомийпоказниквикидів),обмеженняконцентраціїзабруднюючихречовин навиході ізджерела й т. п.

>Використанняпитомихпоказниківвикидівзабруднюючихречовиндозволяє:

>порівнюватизапропонованіпоказникиповітроохоронноїдіяльності ізнайбільшпередовимвітчизняним йсвітовимрівнем;

>оцінитипріоритетністьвикористання того чиіншого видупалива вконкретнихумовахрозвиткурегіону;

>оцінитиекологічністьзастосованихтехнологій й системочищеннявикидівзабруднюючихречовин;

недопускатигрубихпрорахунків приоцінцікількіснихвикидівзабруднюючихречовин уповітря;

>наближенооцінитиекономічнийзбиток зарахуноквикидівзабруднюючихречовин уповітря йврахуватиекономічнийефект привизначенніціни продукту.

>Нинірозробленіпитоміпоказникивикидівзабруднюючихречовин наодиницюпродукції по всіхпідгалузяхчорноїметалургії,нафтопереробної йнафтохімічноїпромисловості,мінеральнихдобривах. Удеякихіншихгалузях народногогосподарства (>енергетиці,кольоровійметалургії,мікробіологічнійпромисловості)розробленіпитоміпоказникивикидівзабруднюючихречовин по окремихвиробництвах.

>Оцінкипитомихпоказниківвикидівзабруднюючихречовин уповітря наодиницюпродукції проводилися дляпроектованих, тихий, щобудуються, йреконструйованихпідприємств. Рівень йглибина їхнього розробки врізнихгалузяхпромисловостімаютьзначнівідміни. Уалюмінієвій,мідеплавильній таіншихпідгалузяхвстановленіпитомівикидизабруднюючихречовин дляіснуючихпередовихпідприємств.

>Основнимнедолікомгалузевихнормативівє їхньогонадтообмежений характерстосовнозабруднюючихречовин, щовикидаються уповітря.Наприклад, вчорнійметалургіїрозробленіпитомівикиди по 6речовинах, у тому годину яквсьоговикидається лишекоксохімічнимипідприємствамиблизько 36забруднюючихречовин, до тогочислі 8високотоксичнихканцерогеннихречовин. Похімічнійпромисловостіпитоміпоказникивикидіввстановлені для 18речовин, авсього підприємствацієїгалузівикидаютьблизько 338речовин, із них 49високотоксичні,канцерогенні ймутагенні. Невстановленіпитоміпоказникивикидів дляполіхлорованихречовин таполіциклічнихсполук типудіоксину, котрі при невеликихобсягахвикидівєнадзвичайновисокотоксичними ізвисокоюбіологічноюактивністю йздатністю добіопереносу в природногосередовищі.Аналогічне становищемаємісце й віншихгалузях, щообмежуєширокевикористанняпитомихвикидів. Усіцевимагаєподальшої розробкипитомихпоказниківвикидів для всіхосновнихзабруднюючихречовин.

>екологічнаекспертизавикид норматив

2.ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНАОЦІНКАПРОЕКТІВГІДРОТЕХНІЧНИХ ІРИБОГОСПОДАРСЬКИХСПОРУД

>Головна позначка цогорозділу —наданняметодичноїдопомогифахівцям-експертам приздійсненніекологічноїекспертизипроектноїдокументації натаківидигосподарськоїдіяльності:

1)водопостачання ізрибогосподарськихводойм задопомогоюводозабірнихспоруд длятехнічних йпитнихцілей;

2)скиданняочищенихстічних вод урибогосподарськіводойми;

3)проведеннярізнихробіт урибогосподарськихводоймах.

>Будівництво,реконструкція йрозширенняпідприємств,споруд,іншихоб'єктів та їхніексплуатація,проведеннярізнихробіт нарибогосподарськихводоймах убільшостівипадків негативновпливають наекологічніумовицихводойм (>водотоків) йпризводять дозниження їхньогопродуктивності,погіршення видового складуіхтіофауни,виснаженнязапасівриб,іншихоб'єктів водногопромислу йгідробіонтів.

Припроектуваннібудівництваоб'єктів чи припроведенніробіт наакваторії, узаплаві чи вприбережнійсмузірибогосподарськихводоймвідповідно доприродоохоронногозаконодавства й запогодженням ізтериторіальними органамиохорониприроди йрибогосподарськимиорганізаціямиповинніпередбачатися заходьщодо максимальногозапобіганнянесприятливомувпливу наумови проживання йрозмноженняриб.

Привиборіваріантіврозташуванняоб'єктів чипроведенняробіт уводоймінеобхідновраховувативплив того чиіншоговаріанта нарибнізапаси.Особливуувагуекспертамслідзосереджувати на забезпеченню недоторканностіділянок, щоскладаютьпевнуцінність яксередовище проживання йрозмноженняриб (>місцямасового нересту, нагулу йзимівлі).

>Розглянемо запитанняздійсненняекологічноїекспертизипроектноїдокументації,пов'язаної з парканом води ізрибогосподарськихводойм,скиданням перед тимочищенихстічних вод йпроведеннямвидівробіт, котрі негативновпливають на стан водногосередовища й на йогомешканців.

>Водозабірніспоруди нарибогосподарськихводоймахПерше, ізчимзустрічаєтьсяфахівець-експерт прирозглядіпроектноїдокументаціїгідротехнічнихоб'єктів, прибудівництві якіплануєтьсязабір води чискиданнястічних вод уповерхневівододжерела,євизначенняналежності їхні дорибогосподарських.Усіводойми (>територіальні води держав,внутрішні моря,ріки, озера, ставки,водосховища та їхньогопридаткові води), котрівикористовуються чиможуть бутивикористані дляпромислового ловуриби таіншихводнихтварин йрослин чимаютьзначення длявідтвореннязапасівпромисловихриб,вважаютьсярибогосподарськимиводоймами.

>Забір води ізрибогосподарськихводойм, як правило,пов'язаний ізнесприятливимвпливом на,рибнізапаси,оскільки при цьому,крімвилученнясамої води, щоєсередовищем проживанняриби,маємісце зазагибельікри, личинокриби,молоді йдорослихособин, атакожвтратикормовоїбази.

Ос-кільки роботавсякоїводозабірноїспорудивпливає не так нарибопромисловізапаси, але й і частостворюєзагрозуіснуванню окремихвидівриб, прирозглядіпроектноїдокументації особливоважливезначення винненадаватисярозташуваннюводозабору наводогосподарськихводоймах. Умісцях нересту,масового нагулу, шляхахміграціїрибирозташуванняводозабірнихспоруд неприпустимо.Визначаєтьсяможливемісцеводозабірноїспоруди напідставірибогосподарськихдосліджень, у склад яківходять:загальнаоцінка станурибнихзапасів уданійводоймі таперспективи їхнього збільшення, характеристика уміврозмноженняпромисловихвидівриб;дані про їхніміграції йрозташуванняділянок, на якіспостерігаєтьсяконцентраціяриб (>нерестовища),місцямасового нагулу,зимівлі.Рибогосподарські характеристикиводоймнадаютьсязамовником разом ізпроектноюдокументацією, а й ускладанні їхніберуть доляіхтіологічніслужбидержавнихорганівохоронирибнихзапасів йспеціалізованінауково-дослідніорганізації.

Напідставірибогосподарської характеристикиекспертприймаєпринциповерішення продопустимістьрозташуванняводозабірноїспоруди узапропонованомумісці. З практики роботислідвідзначити, щокращихрезультатівдосягають прибезпосередньомуконтактіекспертів ізпроектнимиорганізаціями наранніхстадіяхпроектування (>вибір ділянки,передпроектнірішення). Прирозміщенніводозабору, щопланується,проектнійорганізаціїпропонуєтьсявизначитикількаможливихваріантів й вподальшомукеруватисярибогосподарськими характеристикамиділянок. При цьомуєможливістьпогодитинайбільшсприятливий длярибногогосподарстваваріантрозміщенняводозабору.

>Наступнимважливимпитанням приекспертизіводозабірнихспорудєрозглядпроектноїдокументаціїбезпосередньорибозахисногоустаткування (>РЗУ),якимплануєтьсяобладнативодозабірнуспоруду.Згідно ізприродоохоронними нормамизабір води ізрибогосподарськихводоймнедопустимий безобладнанняводозабірноїспорудирибозахиснимустаткуванням.ІснуютьчисленнітипиРЗУ, котріумовно можнаподілити втричігрупи:механічні,гідравлічні тафізіологічніогородження.Рибозахиснаефективність їхнізалежно відгідрологічнихособливостейводойми,концентраціїриби,їївікового, видового складудоситьрізноманітна йколивається від 15—20 до 75—80 %.РибозахиснийефектРЗУвизначаєтьсяспіввідношеннямкількостіриби, щопотрапляє уводозабір, принаявностіустаткування й безнього.

Приприйняттірішення проможливістьзастосуванняпевного типуРЗУ впершучергутребавизначити, чиєзапропонованеустаткуваннятиповим й чипогоджене воно та ізпостійноюіхтіологічноюкомісієюорганіврибоохорони.

ЗдосвідуексплуатаціїРЗУ й заданимиіхтіологічнихспостережень, наводозабірнихспорудах добровиявили собірибозахисніустаткуваннямеханічноїгрупи, котрістворюютьперешкодирибі на шляху довсмоктуючогооголовку. Зцієїгрупинайбільшепоширення здобулиметалевісітки ізвічком не понад4X4 мм йфільтруючікасети ізнаповнювачем,діаметрфракцій які неперевищує25—З0 мм.

Прирозглядіпроектноїдокументації наекспериментальні чикомбінованіРЗУ увисновкутребаобумовитиобгрунтуваннякошторисубудівництва напроведенняіхтіологічнихспостереженьпротягом двох років.

>Умовискиданнястічних вод урибогосподарськіводойми

>Скиданнястічних вод урибогосподарськіводойми послевідповідногоочищеннядопускаєтьсялише увипадкунеможливостіповноговикористання їхнього увиробництві чи назрошення йвипаровування. Прирозглядідокументації,крімзагальноприйнятихприродоохороннихнормативнихдокументів,експерт виненкеруватися «>Водним кодексом», «>Положенням проохоронурибнихзапасів й прорегулюваннярибальства», атакож «Правиламиохорониповерхневих вод відзабрудненнястічними водами».Згідно ізцими документами,забороняєтьсявсякескиданнястічних вод вмісцяхмасового нересту, нагулу йзимівліриби,наявність яківизначаєтьсярибогосподарськоюхарактеристикою.

Навідміну відводоймкультурно-побутовогопризначення урибогосподарськихводоймахконцентраціїзабруднюючихречовинстічних вод при їхнізмішуванні із водамицихводойм по всіхпоказникахзабруднень неповинніпоширюватись более як на 500 м.Експертутакожтребакористуватися «>Узагальненимпереліком граничнодопустимихконцентрацій (ГДК) йорієнтовнобезпечнихрівнівшкідливихречовин для водирибогосподарськихводойм». При цьомунеобхідно,щобнадходженнястічних вод незмінювало складу йвластивостей водирибогосподарськихводнихоб'єктів пожодному ізпоказників,наведених упереліку ГДКшкідливихречовин у водотоках. Категоричнозабороняєтьсяскидання урибогосподарськіводоймистічних вод ізшкідливимиречовинами, для які невстановленірибогосподарські граничнодопустиміконцентрації.Особливуувагу прирозглядіпроектноїдокументаціїслідприділятизапланованомускиданнюречовин, котріпоглинають прирозкладаннікисень води увеликійкількості, йскиданнютермальних вод, щопорушуютьтемпературний режимводойми.Необхіднозвертатиувагу натакіпорушення, що частозустрічаються упроектнійдокументації, якнедооцінкашкідливостей полімітуючихпоказниках, а призастосуванніглибоководногорозсіюючоговипуску —невиконаннявимогидосягнення установленої длярибогосподарськихводоймякості водибезпосередньо умісцізмішуванняочищенихстоків із водоюводойм.

>Проведенняробіт наводоймах

Приекспертизіпроектноїдокументації напроведеннязвичайнихднопоглиблювальних,вибуховихробіт йробіт попрокладаннюпродуктопроводів,кабелів зв'язку тощо ізекологічної точкизору вартозагостритиувагу на такихголовнихпитаннях.

Чирозробленадокументація, щонадається згідно ізвимогамизаконодавства України проохоронунавколишньогосередовища,законодавства пронадра, водногозаконодавства,законодавства проохоронурибнихзапасів й правилрибальства, щодіють на територї України, атакож Правилохорониповерхневих вод відзабрудненнястічними водами.

Чирозробленітехнологічнісхеми (чиіншапроектнадокументація) вобсязі і увідповідності ізвимогами «>Тимчасовогоположення протехнологічнісхемивидобуванняпіску,гравію йпіщано-гравійноїсуміші в руслахсудноплавнихрічок таіншихсудноплавнихводоймах»,головнівимогиякого,зокрема, впланіохоронинавколишньогосередовищапередбачають:

а)описмісцерозташуваннянайближчогогосподарсько-питноговодозабору, щознаходиться урайоніродовища;

б)розрахунокобсягувідходів (>сухесміття,ганчір'я,підсланцеві води,побутові івиробничістічні води) й заходь повилученнюцихвідходів зблоків розробкиродовища;

в)розрахунок повизначеннювідстанівиносузваженихчасток грунту відмісцяпроведенняробіт доствору, девмістзазначенихречовинвідповідаєрибогосподарськимвимогам йвимогамводокористування;

р)площа розробки днаводойми читериторіяприбережноїсмуги (зона);

буд) заходь, щозабезпечуютьвиконаннявимогводокористування йрибногогосподарства доконцентраційзваженихчасток грунту уводіводойм.

>Требатакожвідзначити, щообов'язково вматеріалах винен бутирозробленийрозділоцінкивпливузапланованоїгосподарськоїдіяльності на станнавколишньогосередовища врайоніпроведенняробіт йвідповідно на станіхтіофауни,іншихоб'єктівпромислу йгідробіонтів.Требатакожврахувати, щовимагаєтьсярозміщенняоб;єктів йпроведенняробітпередбачати умісцях, йзасобами, котрімаютьмінімальнийнегативнийвплив наводніекосистеми йрибнізапаси. Увипадках, колизаплановані заходь недозволяютьповністюуникнути негативноговпливу наекологічніумовиводойм й забезпечитизбереження йвідтворення у якихрибнихзапасів, проводитисяоцінка (підрахунок)збиткурибним запасамвнаслідокпорушенняповерхні дна,ліквідаціїбіоценозів,знищення нерестовищ,підвищеннязамуленості води йприлеглихплощ,загибеліриби таіншихвидіввпливу. У цьомувипадкузбитокпідраховуєтьсявідповідно до «>Тимчасової методикиоцінкизбитку, щозавдаєтьсярибним запасамвнаслідокбудівництва,реконструкції йрозширенняпідприємств,споруд таіншихоб'єктів йпроведеннярізнихвидівробіт нарибогосподарськихводоймах».

При цьомурозробляються заходь, напідставі які призатвердженніпроектноїдокументаціїприймаєтьсярішення пронеобхідність йдоцільністьвиконаннядодатковихзаходів позбереженнюрибнихзапасів (>будівництво зарахуноккоштівзамовниказапланованихробіт чиоб'єктіврибоводнихгосподарств,заводів тощо, чиіншихзаходів,визначенихгалузевоюнаукою йпогодженихМіністерствомохоронинавколишнього природногосередовища України,іншими органамирибоохорони на територї держави).

Припроведенніднопоглиблювальнихробіт,прокладаннікабелів зв'язку,будівництвірізного типуПродуктопроводів, щоперетинаютьводойми й водотоки, дляпоглиблення й розробкипідводних траншейзастосовуєтьсягідромеханізованийспосібпроведенняробіт. У всіхпроектнихматеріалах увиглядідодатків, чи в їхньогоскладіобов'язковоповинні бути:

1)рибогосподарська характеристикаводойми врайоні (наділянці)будівництва чипроведенняробіт,підготовлена йвиданаіхтіологічноюслужбоювідповіднихорганіврибоохорони ізпогодженнямпроведенняробіт уводоймі,визначенням вразінеобхідності конкретногомісцяпроведенняробіт, місцьвідвалів грунту,способівпроведенняробіт таінших необходимихзаходів,спрямованих назбереження йвідтвореннярибнихзапасів;

2)висновоксанітарно-епідеміологічноїслужби;

3)висновокмісцевихприродоохороннихорганів пропроектнірішення.

>Виконаннявикладених у цьомурозділівимог йположень, атакожврахуванняпропозицій,обгрунтованих надосвідіпопередньої роботи поекологічнійекспертизіпроектів дозволитизапобігти йзначнозменшитинесприятливийвплив призапланованійгосподарськійдіяльності нарибогосподарськихводоймах.

Недопускаєтьсяприймання вексплуатаціюоб'єктіввиробничогопризначення, по які впорушеннявстановленого порядкувнесенізміни в складпусковихкомплексів,передбачених проектом.

Увинятковихвипадкахзміни вскладіпусковихкомплексівможуть бутивнесені органом, що затвердивши проект.

При цьому з складупусковихкомплексів неповиннівиключатися приміщення йспоруди, щопризначені дляефективногоочищення,знешкодження,вловленняшкідливихвикидів у повітря, воду й грунт, дляпереробкивідходіввиробництва ймеліоративні заходь.

>Успішневирішенняпроблемизбереження природногосередовищазалежить впершучергу відвмілоговикористаннядосягненьнауково-технічногопрогресу —впровадженнятехнологій,матеріалів йобладнання, щозабезпечує мало- йбезвідходневиробництво,повну йкомплекснупереробкумінеральноїсировини,максимальнуутилізаціювідходів,економневитрачання земельні,водних таіншихприроднихресурсів.

У зв'язку ізцимМіністерствоохоронинавколишнього природногосередовища Українипідвищиловимоги доякостіпроектнихматеріалівбудівництва,реконструкції,технічногопереоснащеннянародногосподарськихоб'єктів, щонадходять нарозгляд.

>ПісляздійсненняекологічноїекспертизипроектівГоловнеуправлінняекологічноїекспертизиМіністерствапродовжуєконтролювати стансправ й впісляпроектнийперіод — приподальшомубудівництвінародногосподарськихоб'єктів йвиконаннівідповіднихзапроектованихзаходів ними.

>Наступниметапомпісляпроектногоаналізує контролю надбудівництвомприродоохороннихоб'єктів нанародногосподарськихбудовах,освоєннямлімітукапітальнихвкладень йбудівельно-монтажнихробіт.

Для цого на початку поточного рокувизначаєтьсяліміткапітальнихвкладень пореспубліці,області,місту чирайоні,пусковіоб'єкти, до тогочислідержзамовлення,об'єкти по ресурсах (>пускові таперехідні).

>Встановлюютьсяділовізв'язки ізосновнимипідряднимиорганізаціями,приймаютьсяспільнірішення попусковихоб'єктах поточного року,призначаютьсявідповідальні особини покожномуоб'єкту.

>Встановлюютьсятакожділовівідносини, ізвідповіднимибанковськимиустановами,аджефінансуванняробіт по всіх проектах якщовідкриватися лише принаявності позитивноговисновку державноїекологічноїекспертизи.

>Приймаються принеобхідностісанкції,звертаєтьсяувагагромадськості добудівництваприродоохороннихоб'єктів,порушуєтьсяклопотання передвищестоящимибудівельнимиорганізаціями пропозбавленняпремійвиконавців занесвоєчасневиконаннябудівельно-монтажнихробіт.

Попусковихоб'єктах поточного рокуінформуютьсяосновнізамовники йпідрядники про ті, що тієї чиіншийнародногосподарськийоб'єкт якщоприйнятий вексплуатацію лише приодночасномувведенні вдіюприродоохоронних установок йспоруд.

>Оперативний контроль наважливішихприродоохороннихоб'єктах проводитисящомісячно,складаютьсявідповідніакти,протоколи, а й увинятковихвипадках, коливиробничіпотужностібудуютьсязначношвидше, ніжприродоохоронні,виносятьсяпостанови проприпиненняфінансуваннявиробничихпотужностей йприскореннябудівництваприродоохороннихоб'єктів.

На шкода,протягом десятиостанніх років в Україні ані заріквиконання планубудівництваприродоохороннихоб'єктів не було бдосягнуто вповномуобсязі.

>Завершальниметапомпісляпроектногоаналізує контролю надприйманням вексплуатаціюнародногосподарськихоб'єктів. На цьомуетапіосновнуувагузвертають наодночасністьбудівельноїготовностівиробничих йприродоохороннихпотужностей наоб'єктах.

Очевидно, що робота контролю надприйманням вексплуатаціюнародногосподарськихоб'єктіввимагаєнаполегливості,цілеспрямованості тапринциповості.


>Література

1.АндрейцевВ.І.Політика.Іновації.Приватизація.Екологічна безпека. Право. (>Проблемиоптимізаціїзаконодавства України). – До., 1989.

2.Баб’якО.С.,БіленчукП.Д., ЧирваЮ.О.Екологічне право України.Навчальнийпосібник. – До.:Атіка, 2000.

3. ДмитренкоІ.А.Екологічне право України.Підручник. – До.:ЮрінкомІнтер, 2001.

4.Екологічнаекспертиза: Право й практика / За ред.АндрейцеваВ.І., Пустовойта М.А. – До.: Врожай, 1992. – 208 з.

5.Екологія й закон:Екологічнезаконодавство України. У2-х книгах / За ред.АндрейцеваВ.І. – До.:Юрінком, 1997.

6.Ільніцька Н.В. Основиекологічного права. – Львів, 1997.

7. Краснова М. В., Позняк Є.В.Правове забезпеченняекологічної безпеки: рольнауково-правового чиннику. // Право України. -2000, -№3.

8.Качинський Г.Б.Екологічна безпека України:системнийаналіз перспектив покращання / Г.Б.Качинський. –К.:НІСД, 2001. – 312 з.

9.МалишкоМ.І. Основиекологічного права України. – До.: МАУП, 1999.


Схожі реферати:

Навігація