Реферати українською » Экология » Механізм ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища Російської федерації


Реферат Механізм ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища Російської федерації

>КУРСОВАРОБОТА

На тему

>Механізмохоронинавколишнього природногосередовища

Ро-сійськоїФедерації


>ЗМІСТ

>ВСТУП

1.АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙМЕХАНІЗМОХОРОНИНАВКОЛИШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА

1.1ДЖЕРЕЛАЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ІДЕРЖАВНІОРГАНИОХОРОНИНАВКОЛИШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА

1.1.1ЗАКОНИ ТАКОДЕКСИ

1.2ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1.3ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАЕКОЛОГІЧНІПРАВОПОРУШЕННЯ

2.ЕКОНОМІЧНИЙМЕХАНІЗМОХОРОНИНАВКОЛИШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА

>ВИСНОВОК

СПИСОКЛІТЕРАТУРИ


>ВСТУП

У годину сус-пільствознаходиться на такомуетапі антропогенноговпливу набіосферу, колизміни,викликанілюдиною, широкоторкнулися всюоболонкупланети йприйнялинебувалі за масштабамирозміри. Уцілому - всезростаючеантропогеннийвплив набіосферу й якнаслідок -різкепогіршенняякостісередовищапроживаннялюдини, станубіоти таекосистем; однобока змінуконцентраціїбіогенів (>вуглецю, азоту, фосфору) тапорушення їхніосновнихциклів;порушенняекологічноїстабільності та нормальногофункціонуванняосновних системжиттєзабезпечення землі.

УРосії, у зв'язкузі спадомпромисловоговиробництва востанні рокта,відзначаєтьсядеякескорочення антропогенногонавантаження нанавколишнєприроднесередовище. Однак,одночаснопростежується йзниженнякапітальнихвкладень воб'єктиприродоохоронногопризначення.

>Інтенсивнаексплуатаціяприроднихбагатствпризвела донеобхідності нового видуприродоохоронноїдіяльності -раціональноговикористанняприроднихресурсів, приякомувимогиохоронивключаються в сам процесгосподарськоїдіяльності ізвикористанняприроднихресурсів.

>Охоронанавколишнього природногосередовища - нова форма увзаємодіїлюдини йприроди,народжена всучаснихумовах, вонявляє собою системудержавних тагромадськихзаходів (>технологічних,економічних,адміністративно-правових,освітніх,міжнародних),спрямованих нагармонійнийвзаємодіюсуспільства йприроди,збереження йвідтвореннядіючихекологічнихспільнот йприроднихресурсів вім'я живучих ймайбутніхпоколінь.

>Екологічна кризу неєнеминучим йзакономірнимпородженнямнауково-технічногопрогресу,вінобумовлений комплексом причиноб'єктивного йсуб'єктивного характеру,серед які неостаннємісцезаймаєспоживацьке, анерідко йхижацькеставлення доприроди,нехтуванняфундаментальнимиекологічними законами.Аналіз якекологічної, то йсоціально-економічної обстановки вРосіїдозволяєвиділитип'ятьосновнихнапрямів, заякимиРосія виннавиходити ізекономічноїкризи.

Уякості Першогонапрямумає названоудосконаленнятехнології -створенняекологічночистоїтехнології,впровадженнябезвідходних ймаловідходнихвиробництв,оновленняосновнихфондів таін Іншийнапрямок -розвиток йвдосконаленняекономічногомеханізмуохоронинавколишнього природногосередовища.Третійнапрямок -застосуваннязаходівадміністративногоприпинення йзаходівюридичноївідповідальності заекологічніправопорушення.Четвертийнапрям -гармонізаціяекологічногомислення.П'ятийнапрям -гармонізаціяекологічнихміжнароднихвідносин.


1.АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙМЕХАНІЗМОХОРОНИНАВКОЛИШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА

>Методиадміністративно-правовогомеханізмууправлінняполягають урозробці тавиданніправових таадміністративнихактів, щорегулюютьорганізацію тауправління у сферіприродокористування, права таобов'язкикерівнихпрацівників,посадовихосіб й населення країнищодоекономноговикористання йвідтворенняприроднихресурсів та забезпеченнярівноваги в природногосередовищі.Адміністративніактимаютьобов'язкову силу йбезпосередньовпливають наколективипідприємств,організацій, окремихпрацівників й населенняданого району.

1.1ДЖЕРЕЛАЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ІДЕРЖАВНІОРГАНИОХОРОНИНАВКОЛИШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА

Системаприродоохоронногозаконодавства вРосіїмаєчотирирівні:закони йкодекси,укази йрозпорядження Президента ізпитаньекології таприродокористування,урядовінормативніакти;нормативніактиміністерств йвідомств;нормативнірішенняорганів місцевого самоврядування.ВершиноюцієїпірамідиєКонституція РФ, вякійдекларується декларація просприятливенавколишнєсередовище йкомпенсаціяшкоди,заподіяноїйомузабрудненням (>ст.42),відбиваєтьсяположення проохоронуприроди тараціональневикористанняприроднихресурсів, котрієосновою життя, ідіяльностінародів РФ.

>Конституціявстановлює, що земля таіншіприродніресурсивикористовуються іохороняються вРосійськійФедерації як основа життя, ідіяльностінародів, щопроживають навідповідній територї (ч.1 ст.9). Цеположенняможеоцінюватися якконституційнезакріпленняекологічноїфункції держави йсуб'єктів-природокористувачів.Вономістить їхніобов'язок забезпечитиохоронунавколишньогосередовища та окремихприроднихресурсів.

>Оголошуючилюдини,її права йсвободинайвищоюцінністю (ст.2),Конституціявстановлює, щокоженмає декларація просприятливенавколишнєсередовище,достовірнуінформацію проїї стан й навідшкодуванняшкоди,заподіяної йогоздоров'ю чимайнуекологічнимправопорушенням (>ст.42).Одночасно ізвизнаннямсуб'єктивнихекологічних правКонституціяпокладає на шкірногообов'язокзберігати природу йнавколишнєсередовище,дбайливоставитися доприроднихбагатств (ст.58).

Зурахуванням федеративного улаштуюРосіїКонституціявизначає, котрі запитання в сферіохоронинавколишньогосередовищаповинні бутивирішенівиключно на федеральномурівні йспільноФедерацією йїїсуб'єктами. В частности, увинятковомуведенні Ро-сійськоїФедераціїперебувають:встановлення основфедеральної політики йфедеральніпрограми вобластіекологічногорозвитку;ядернаенергетика, щорозщеплюютьсяматеріали;виробництвоотруйнихречовин та порядок їхньоговикористання (>ст.71). У основному запитанняприродокористування,охоронинавколишньогосередовища та забезпеченняекологічної безпеки, до тогочислірозвиток земельного, водного,лісовогозаконодавства,законодавства пронадра таохоронунавколишньогосередовища,перебувають успільномувіданні РФ йїїсуб'єктів (>ст.72).

1.1.1ЗАКОНИ ТАКОДЕКСИ

СистемуекологічногозаконодавстваочолюєФедеральний Закон РФ Проохоронунавколишньогосередовища від 10 января2002р. № 7 ФЗ. У цьому головному федеральномузаконівідображеноосновні запитаннявзаємодіїлюдини ізприродою на територї РФ. Урозділах законучітковираженийпріоритетохорони життя, іздоров'ялюдини, забезпеченнясприятливих умів для життя, роботи тавідпочинку населення забудь-якоїдіяльності, щонадаєвплив на природу.Об'єктамиохорониєприродніекологічнісистеми,озоновий кулюатмосфери, атакож земля,їїнадра,поверхневі йпідземні води,атмосфернеповітря,ліси таіншарослинність,тваринний світло,мікроорганізми,генетичний фонд,природніландшафти.Особливійохороніпідлягаютьзаповідники, заказники,національніприродні парки,пам'яткиприроди,рідкіснірослини йтварини.

Урозділах законувстановлюєтьсякомпетенціядержавнихорганів векологічнійобласті,нормуєтьсяякістьсередовища та порядок державноїекспертизи,встановлюютьсявимоги вгалузіохоронинавколишньогосередовища приздійсненнігосподарськоїдіяльності,запроваджено відповідальність запорушеннязаконодавства.

>ДіючийниніФедеральний закон "Проохоронунавколишньогосередовища" (2002)значнорозширюєповноваження державної владисуб'єктів РФ йорганів місцевого самоврядування у сферівідносин,пов'язаних ізохороноюнавколишньогосередовища. В частности,суб'єктам РФнадано праворозробляти йвидаватизакони таіншінормативніакти угалузіохоронинавколишньогосередовища ізурахуваннямгеографічних,природних,соціально-економічних таіншихособливостей,обмежувати й (чи)заборонятигосподарську чиіншуантиекологічне діяльність насвоїхтериторіях таін

У системуекологічногозаконодавства входити рядінших законів,включаючи:

ЗаконРРФСР "Проохорону атмосферногоповітря" від 14 июля 1982 р.;

Земельний кодекс РФ від 30жовтня 2001 р.;

>Федеральний закон "Пронадра" від 8 лютого 1995 р.;

>Лісовий кодекс Ро-сійськоїФедерації від 29 января 1997 р.;

>Федеральний закон "Проприроднілікувальніресурси,лікувально-оздоровчихмісцевостях й курортах" від 23 лютого 1995 р.;

>Федеральний закон "Про особливоохоронюванихприроднихтериторіях" від 14березня 1995 р.;

>Федеральний закон "Протваринний світло" від 24 апреля 1995 р.;

>Водний кодекс РФ від 16 листопаду 1995 р.;

>Федеральний закон "Проекологічнуекспертизу" від 23 листопаду 1995

>Поряд ізназваними законамиважливу рольохоронінавколишньогосередовищаграютьзакони, щоєджереламиіншихгалузейросійськогозаконодавства:

>Федеральний закон "Провикористанняатомноїенергії" від 21 листопаду 1995 р.;

Закон РФ "Про захист правспоживачів" (в ред. Федерального закону від 9 января 1996 р);

Закон РФ "Простандартизацію" від 10червня 1993 р.;

Закон РФ "Просертифікаціюпродукції йпослуг" від 10червня 1993 р.;

Закон РФ "Промістобудування вРосійськійФедерації" від 14 июля 1992 р.;

>Федеральний закон "Про захист населення йтериторій віднадзвичайнихситуацій природного й техногенного характеру" від 21грудня 1994 р.;

>Укази йрозпорядження Президента РФ.Нормотворчакомпетенція ПрезидентаРосіїпередбаченаст.90Конституції РФ, згідно ізякою Президент РФприймаєакти уформіуказів йрозпоряджень.Укази йрозпорядженняглави державиєобов'язковими довиконання навсій територїРосії. якпідзаконніакти смердоті неповиннісуперечитиКонституції РФ йфедеральних законів.

>Нормативніактиприродоохороннихміністерств йвідомстввидаються ізнайрізноманітнішихпитаньраціональноговикористання таохоронинавколишньогосередовища, увиглядіпостанов,інструкцій,наказів й т.д.

>Нормативнірішеннямісцевихадміністративнихорганів (>мерій,сільських йселищнихорганів)доповнюють йконкретизуютьчиннінормативно-правовіакти угалузіохоронинавколишнього природногосередовища.

>Державніорганиуправління, контролю танагляду у сферіохоронинавколишнього природногосередовищаподіляються надвікатегорії:организагальної таспеціальноїкомпетенції.

Додержавнихорганівзагальноїкомпетенції належати Президент,Федеральнізбори,Державна Дума,Уряд,передміхурової тавиконавчіоргани владисуб'єктів РФ,муніципальніоргани.Ціорганивизначаютьосновні напрямиприродоохоронної політики,стверджуютьекологічніпрограми,забезпечуютьекологічну безпечу,встановлюютьправовіоснови йнорми вмежахсвоєїкомпетенції таін..

>Державніорганиспеціальноїкомпетенціїподіляються накомплексні,галузеві тафункціональні.

>Комплексніорганивиконують усіприродоохоронні заподіяння чибудь-якої їхнього блок.Функціїуправлінняприродокористуванням йохоронинавколишнього природногосередовищавиконуєМіністерствоприроднихресурсів РФ, у структуруякоговходятьДержавна службаохоронинавколишньогосередовища таДержавна служба контролю в сферіприродокористування йекологічної безпеки. Докомплекснихорганівуправліннявідносятьсятакож: Департаментдержсанепіднагляду МОЗ РФ,Федеральна службаРосії погідрометеорології тамоніторингунавколишньогосередовища, МНСРосії.

>Галузевіоргани (>Роскомзем,Рослісхоз,Держкомриболовства,МінсільгоспРосії)виконуютьфункціїуправління йнагляду ізохорони тавикористання окремихвидівприроднихресурсів таоб'єктів.

>Функціональніорганивиконують одну чикількаспорідненихфункцій повідношенню доприроднихоб'єктів:МінатомРосії (забезпеченняядерної тарадіаційної безпеки),Держнаглядохоронпраці (контролю надвикористаннямнадр.),Міністерствоохорониздоров'яРосії (>санітарно-епідеміологічний контроль), МВСРосії (>охорона атмосферногоповітря відзабрудненнятранспортнимизасобами,санітарно-екологічна службамуніципальноїміліції).


1.2ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

>Екологічний контроль вРосії проводитися уформі державного,муніципального,виробничого тагромадського контролю.

>Державнийекологічний контрольздійснюєтьсяфедеральними органамивиконавчої влади та органамивиконавчої владисуб'єктів Ро-сійськоїФедерації у порядку,встановленомуУрядом РФ.

>Рішення, щоприймаютьсяпосадовими особами державногоекологічного контролю,обов'язкові длявиконання всімаміністерствами йвідомствами,підприємствами,посадовими особами тагромадянами. Напідставіцихрішеньвідповіднібанківськіустановиповинніприпинятифінансуваннязабороненоїдіяльності доскасуваннярішення проїїзаборону органом державногоекологічного контролю.

>Рішеннядержавнихорганівекологічного контролю тапосадовихосібможуть бутиоскаржені до суду чиарбітражного суду.

>Муніципальнийекологічний контрольздійснюється на територїмуніципальногоосвіти органами місцевого самоврядування чиуповноваженими ними органами,відповідно дозаконодавства Ро-сійськоїФедерації й в порядку,встановленомунормативнимиправовими актамиорганів місцевого самоврядування.

>Виробничийекологічний контрольздійснюється ізметою забезпеченнявиконання впроцесігосподарської таіншоїдіяльностізаходів ізохоронинавколишньогосередовища,раціональноговикористання тавідновленняприроднихресурсів, атакож ізметоюдотриманнявимог угалузіохоронинавколишньогосередовища,встановленихзаконодавством вобластіохоронинавколишньогосередовища.

>Громадський контроль угалузіохоронинавколишньогосередовищаздійснюєтьсягромадськими таіншиминекомерційнимиоб'єднаннямивідповідно до їхньогостатутів, атакожгромадянамивідповідно дозаконодавства, ізметоюреалізації права шкірного насприятливенавколишнєсередовище йзапобіганняпорушеннязаконодавства вгалузіохоронинавколишньогосередовища.

1.3ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАЕКОЛОГІЧНІПРАВОПОРУШЕННЯ

>Відповідно доросійськогоекологічнимзаконодавствомпосадові особини йгромадяни несутьдисциплінарну,адміністративну,кримінальну,цивільно-правову,матеріальну відповідальність, а підприємства -адміністративну йцивільно-правову відповідальність заекологічніправопорушення йзлочини.

>Дисциплінарна відповідальністьнастає заневиконанняпланів тазаходів ізохорониприроди йраціональноговикористанняприроднихресурсів,порушенняекологічнихнормативів таіншихвимогекологічногозаконодавства, щовипливають ізтрудовоїфункції чипосадовогоположення.Дисциплінарну відповідальність несутьпосадові особини таіншівинніпрацівникипідприємств йорганізаційвідповідно доположень, статутами, правиламивнутрішньогорозпорядку таіншиминормативними актами.

>Матеріальну відповідальність несутьпосадові особини таіншіпрацівники підприємства, із звинувачуй якіпідприємство понесловитрати ізвідшкодуванняшкоди,заподіяноїекологічнимправопорушенням.

>Застосуванняадміністративноївідповідальностірегулюється якекологічнимзаконодавством, то й Кодексом проадміністративніправопорушення.Така відповідальністьнастає заперевищення граничнодопустимихвикидів таскидівшкідливихречовин унавколишнєсередовище; заневиконання обовязків ізпроведення державноїекологічноїекспертизи тавимог, щомістяться увисновкуекологічноїекспертизи, а й занадання явнонеправильних йнеобгрунтованих з висновками; занесвоєчасненаданняінформації танаданняспотвореноїінформації,відмова віднаданнясвоєчасної,повної,достовірноїінформації про стан природногосередовища тарадіаційної обстановки; таін

УКримінальномукодексі РФ 1997 р.екологічнізлочинивиділені до глави (>гл.26). Унійпередбаченакримінальна відповідальність за:

>порушення правилекологічної безпеки привиконанніробіт;

>порушення правилзберігання,утилізаціїекологічнонебезпечнихречовин йвідходів;

>порушення правил безпеки приповодженні ізмікробіологічними чиіншимибіологічними агентами чи токсинами;

>забруднення вод;

>забрудненняатмосфери;

>порушеннязаконодавства проконтинентальний шельф;

>псуванняземлі,незаконнийвидобутокводнихтварин йрослин;

>порушення правилохоронирибнихзапасів;

>незаконнеполювання;

>незаконну порубкудерев йчагарників;

>знищення чипошкодженнялісовихмасивів.


2.ЕКОНОМІЧНИЙМЕХАНІЗМОХОРОНИНАВКОЛИШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА

>Зараз вРосіїстворений йфункціонуєекономічниймеханізмохоронинавколишнього природногосередовища,орієнтований наринковуекономіку, аточніше,якийвідповідаєкритеріямперехідногоперіоду донеї.Йогоголовнаособливість -орієнтація не так наплановецентралізованефінансування із державного бюджету, а основному наекономічніметодирегулювання.

Нова структураекономічногомеханізмупоєднує якранішедіялинорми (>природоресурснікадастри,матеріально-технічне забезпечення тощо), то йновіекономічністимули (>екологічніфонди, платукористуванняприродними ресурсами,екологічнестрахування таін.) Уякостіобов'язковихелементівпередбачаєтьсявключенняекологічнихвимог в процедуруоцінкиприйнятихгосподарськихрішень. Основуекономічногомеханізмуохоронинавколишньогосередовища вРосії теперскладаютьекологічніплатежі й вменшіймірі -економічнісанкції заекологічніправопорушення.

>Створеннюекономічногомеханізмуохоронинавколишньогосередовищазначнуувагуприділено вЗаконі "Проохоронунавколишньогосередовища"2002р.Основними методами цогомеханізмувідповідно до ст.14є:

>розробкадержавнихпрогнозівсоціально-економічногорозвитку наосновіекологічнихпрогнозів;

>розробкафедеральнихпрограм вобластіекологічногорозвитку РФ тацільовихпрограм угалузіохоронинавколишньогосередовищасуб'єктів РФ;

>розробка тапроведеннязаходів ізохоронинавколишньогосередовища ізметоюзапобіганнязаподіянняшкодидовкіллю;

>встановлення плати занегативнийвплив нанавколишнєсередовище;

>встановленнялімітів навикиди йскидизабруднюючихречовин ймікроорганізмів,лімітів нарозміщеннявідходіввиробництва йспоживання йіншівидинегативної дії нанавколишнєсередовище;

>проведенняекономічноїоцінкиприроднихоб'єктів йприродно-антропогеннихоб'єктів;

>проведенняекономічноїоцінкивпливугосподарської таіншоїдіяльності нанавколишнєсередовище;

>наданняподаткових йіншихпільг привпровадженнінайкращихіснуючихтехнологій,нетрадиційнихвидівенергії,використаннявториннихресурсів тапереробкивідходів, атакож приздійсненнііншихефективнихзаходів ізохоронинавколишньогосередовищавідповідно дозаконодавства РФ;

>підтримкапідприємницької,інноваційної таіншоїдіяльності (у томучисліекологічногострахування),спрямованої наохоронунавколишньогосередовища;

>відшкодування вустановленому порядкушкодинавколишньомусередовищу;

>іншіметодиекономічногорегулюваннящодовдосконалення таефективномуздійсненнюохоронинавколишньогосередовища.

>Планування йрозробказаходів ізохоронинавколишньогосередовищаздійснюються ізурахуваннямдержавнихпрогнозівсоціально-економічногорозвитку,федеральнихпрограм вобластіекологічногорозвитку РФ,цільовихпрограм угалузіохоронинавколишньогосередовищасуб'єктів РФ напідставінауковихдосліджень,спрямованих навирішеннязавдань угалузіохоронинавколишньогосередовища ( ст.15 Закону "Проохоронунавколишньогосередовища" 2002 р).

Закон "Проохоронунавколишньогосередовища" не лише невизначаєконкретнісуми, котріповиннівиділятися наздійсненняприродоохороннихзаходів, але й й невказує наджерелафінансуванняекологічнихпрограм йзаходів.Вінлишевказує, що порядок розробки,фінансування тареалізаціїфедеральнихпрограм вобластіекологічногорозвитку РФвстановлюєтьсявідповідно дозаконодавства РФ й що порядок розробки,фінансування тареалізаціїцільовихпрограм угалузіохоронинавколишньогосередовищасуб'єктів РФвстановлюєтьсявідповідно дозаконодавствасуб'єктів РФ.

як й вбагатьохзарубіжних державах, вРосіїзапроваджено принципзабруднювач платити. Закон "Проохоронунавколишньогосередовища"встановлює, щонегативнийвплив нанавколишнєсередовищеєплатним. Довидів негативноговпливу нанавколишнєсередовищевідносяться:

>викиди ватмосфернеповітрязабруднюючихречовин таіншихречовин;

>скидизабруднюючихречовин,іншихречовин тамікроорганізмів уповерхневіводніоб'єкти,підземніводніоб'єкти й наводозбірніплощі;

>забрудненнянадр,грунтів;

>розміщеннявідходіввиробництва таспоживання;

>забрудненнянавколишньогосередовища шумом, теплом,електромагнітними,іонізуючими йіншими видамифізичнихвпливів;

>іншівидинегативної дії нанавколишнєсередовище.

>Платністьє одним ізосновнихпринципівприродокористування.Відповідно дозаконодавства пронавколишнєсередовищевведенняплатностіпереслідуєдосягнення низькіцілей.По-перше, платукористуванняприродними ресурсамиєджереломпоповнення державного та місцевогобюджетів, атакожекологічнихфондів.По-друге,найважливіша позначкаплатежів -стимулюванняприродокористувачів дораціональноговикористання тихийресурсів, за котрі смердотіплатять, йпідвищеннюефективності їхньогоприродоохоронноїдіяльності.

Законом "Проохоронунавколишнього природногосередовища" (ст. 20)встановлюються двавидиплатежів - закористуванняприродними ресурсами й зазабрудненнянавколишньогосередовища. Узаконодавствікожен ізцихвидівпідрозділяється напідвиди. Структураплатежів, атакож порядок їхньоговнесення заприродокористуваннярегулюютьсяприродоресурснимизаконодавчими таіншиминормативно-правовими актами.

>Загальноюсерйозноюпроблемоюплатежів завикористанняприроднихресурсів як стимулу забезпеченняраціональногоприродокористуванняє їхньогонизькийрівень.Крім того, Законом "Проохоронунавколишнього природногосередовища"передбачається Платапонадлімітне йнераціональневикористанняприроднихресурсів якзасібекономічногостимулюваннядбайливогоставлення добагатствприроди, але й в природно-ресурсногозаконодавствоцейзахід неотрималарозвитку.

Оплата жзабрудненнянавколишнього природногосередовища таіншівидишкідливоговпливу нанеїрозглядається вправінавколишньогосередовищаРосії йзарубіжних держав як один ізосновнихекономічнихстимулів доти,щобпідприємства-природокористувачі, діяльність якіпов'язана із такимивпливами на природу, самвживализаходівщодозменшеннязабрудненнянавколишньогосередовищавідповідно довимогзаконодавства.Такі заходьможутьпроявлятися в інших формах.Природокористувачі,незацікавлені врегулярнихвисоких платежах занадмірнезабруднення,можутьудосконалититехнологіювиробництва,побудуватиефективніочисніспоруди чизабезпечувативисокуефективність роботидіючихспоруд.Нарешті,значнийефектщодозниженнярівнівзабруднення природногосередовищаможедосягатисяпідприємствами зарахунокпідвищеннявимогливості допрацівників та забезпеченнядотриманнятрудової йтехнологічноїдисципліни.

Закон РФ "Проохоронунавколишнього природногосередовища"передбачає двавидиплатежів. Це - плату:

>викиди,скидизабруднюючихречовин,розміщеннявідходів таіншівидизабруднення вмежахвстановленихлімітів;

>викиди,скидизабруднюючихречовин,розміщеннявідходів таіншівидизабруднення понадвстановленихлімітів.

Хоча Законпередбачаєнеобхідністьсправляння плати зазабрудненнянавколишньогосередовища й заіншівидивпливу на природу, напрактиціплатежістягуютьсялише зазабруднення вод й атмосферногоповітря й зарозміщеннявідходів. Нестягується Платафізичні дії на атмосферу, зазабрудненнягрунтів, заіншівидинегативнихвпливів нанавколишнєсередовище.

Длястимулюванняраціональногоприродокористування йохоронинавколишньогосередовища Закономпередбачена системаспеціальнихінструментів,покликанихзмінитипсихологіюгосподарюючихсуб'єктів тасприятиекологічномувихованнюостанніх.Вонавключає у собі,зокрема,державнупідтримку увиглядіподаткових чиіншихпільгпідприємницькоїдіяльності, щоздійснюється ізметоюохоронинавколишньогосередовища.

Таким чином, доелементівекономічногомеханізмуприродокористування таохоронинавколишньогосередовища належати:

>плануванняприродокористування таохоронинавколишньогосередовища;

>фінансуванняохоронинавколишньогосередовища;

>платежі закористуванняземлею,надрами, водами,іншимиприродними ресурсами й зазабрудненнянавколишньогосередовища;

>позабюджетніекологічніфонди,правоверегулювання їхніформування тавикористання;

>екологічнестрахування;

>податкові такредитніпільги,іншізаохочувальні заходь у сферіприродокористування таохорониприроди.

>Новелоюросійськогоекологічногозаконодавства, щостосуєтьсяекономічногомеханізму (>економічнихінструментів)регулюванняприродокористування йохоронинавколишньогосередовища,єекологічнестрахування таекологічний аудит.

>Визначаючи, щоекологічнестрахуванняздійснюється ізметоюзахистумайновихінтересівюридичних йфізичнихосіб навипадокекологічнихризиків, Закон 2002декларуєможливістьобов'язкового державногоекологічногострахування до.

>Екологічнестрахування - нова правоваміраохоронинавколишньогосередовища. ЗаконРРФСР "Проохоронунавколишнього природногосередовища"виділяє двавидиекологічногострахування -добровільне йобов'язковедержавнестрахуванняпідприємств, атакожгромадян,об'єктів їхньоговласності йдоходів навипадокекологічного тастихійного лиха,аварій й катастроф.Відповідно до цого Закону порядокекологічногострахування тавикористання йогофондіввстановлюєтьсяУрядомРосії. Хоча послеприйняття Законупройшлочимало років,урядовапостановапоки неприйнято. Уціломуінститутекологічногострахуванняпоки щонабуврозвитку вРосії.

>Перспективним дляРосіїнапрямкомекологічногострахуванняєобов'язковестрахуванняцивільно-правовоївідповідальностівисокоризиковихекологічнонебезпечнихоб'єктів. До такихоб'єктівповинніставитися підприємства таіншіоб'єкти, на яківиробляються чизберігаютьсяхімічніречовинипевнихкласівнебезпеки йпевнукількість.

>Підекологічним аудитомрозумієтьсяперевірка таоцінка станудіяльностіюридичнихосіб тагромадян-підприємцівщодо забезпеченняраціональногоприродокористування таохоронинавколишньогосередовища відшкідливихвпливів,включаючи станочисного татехнологічногообладнання,відповідністьвимогамзаконодавства Ро-сійськоїФедерації, щопроводяться длявиявленняминулих таіснуючихекологічнозначущих проблем й ізіншимицілями,передбаченимиекологічнимзаконодавством.

>Практичнезначенняекологічногострахування таекологічного аудиту вРосії в даний годину невисоко. Нікредитно-фінансовіустанови, аніоргани державної влади прифінансуванні,кредитуванні таздійсненніінших формпідтримкипідприємництва невимагаютьнадання з висновкамиекологічного аудиту танаявностіобов'язковогоекологічногострахування.

Укінцевомурахунку заподіянняекономічногомеханізмуохоронинавколишньогосередовищаполягає до того,щоб забезпечити задопомогоюекономічнихзаходівдосягненняцілейекологічної політики держави, Якавизначаєтьсязаконодавством,іншиминормативнимиправовими актами таіншими документами.Ця завдання якщо виправлена тімуспішніше, ніжоптимальніше будутьврегульовані йреалізованіокреміелементиекономічногомеханізму.

>Низькаефективністьекономічнихмеханізмів,інструментів йстимулів, на котрі переноситися центр ваги всправіохоронинавколишнього природногосередовища тараціональногоприродокористування припереході України доринковоїекономіки,зайвий раз доводити ужеперевіренийіншимикраїнамивисновок пронеобхідністьдотримання балансуміж такимимеханізмами йдержавним Управлінням (>адмініструванням ).


>ВИСНОВОК

>Поряд ізпокращеннямекологічноговиховання таосвітинайважливішимзавданням державиєстворення таких умівфункціонуванняпідприємств,щоб смердоті булизмушенізайматисяприродоохоронноюдіяльністю чиматеріальнозацікавлені вїїпроведенні.

першийваріантпов'язаний ізадміністративниммеханізмомуправління,якийгрунтується навстановленні норм,стандартів, правилприродокористування йвідповіднихплановихзавданьпідприємствам ізохоронинавколишнього природногосередовища йпокарань віддогани до тюремногоув'язнення чизняття із роботи тавиплатиштрафівпідприємством й йогокерівництвом.Цей шлях бувхарактерний длянашої країни докінця 80-х років. Однаквінзанадтодорогий ймалоефективний,оскількивимагаєвеликоїкількостіперевіряючих йпостійного контролю.

>Набагатоефективніше шляхекономічногостимулювання, коли задопомогоюрізнихважелів (>цін,платежів,податковихпільг тапокарань) державаробить дляпідприємстввигіднішимматеріально,тобто болееприбутковим,дотримуватисяприродоохоронногозаконодавства, ніжпорушувати його.

>Зазначимо лише, що як ">чисте"адміністрування, непов'язане ізматеріальноюзацікавленістю, неможезмусити підприємствапостійно йефективнозайматисяприродоохоронною, то й самілишеекономічніметоди, непідкріпленіпрямим примусом унайбільшважливихекологічнихпитаннях,теж незавждизабезпечують потрібенякіснийрівень йтермінипроведенняприродоохоронноїдіяльності, тім понад, щодеякіадміністративні таекономічніметодипереплітаються один із одним.Наприклад, штраф -це йадміністративна, йекономічнаміра, австановленнялімітіввикористання тазабрудненняприроднихресурсівспирається натакуадміністративнуміру, якнормування.

Тому найкращірезультативиходять прирозумномупоєднанніекономічноїзацікавленості іздостатньожорстким контролем йпозаекономічних (>адміністративним аж докримінальної) примусом.


СПИСОКЛІТЕРАТУРИ

1.КоробкінВ.І.,Передільське Л. В.Екологія - Ростов-на-Дону.:Фенікс, 2003

2. Павлов О.Н.ЕкологіяРаціональнеприродокористування та безпекажиттєдіяльності - М.:Вища школа, 2005

3.ЕкологіяОхоронаприродиЕкологічна безпека / Під ред. проф.Нікітіна О.Т. - М.:МНЕПУ, 2000

4.Гарін В.М.,КльоноваІ.А.,КолесніковВ.І.Екологія - Ростов-на-Дону.:Фенікс, 2001

5.ГірусовВ.І.,БобилєвС.М.,Новосьолов О.Л.Екологія таекономікаприродокористуванняприродокористування - М.:ЮНИТИ, 2002.


Схожі реферати:

Навігація