Реферат Місто и людина

>Зміст

>Вступ

1.Місто:основніриси йвластивості

2.Загальніекологічніпроблеми міст світу

3.Мікрокліматичні характеристики міст

4. Зеленінасадження вмістах

5. Проблемаміськихвідходів

6.Шляхивирішенняпроблеми

7.Людина, місто йнавколишнєсередовище

>Висновок

Списоклітератури


>Вступ

«>Міста -великетворіннярозуму й руклюдських.Їмналежитьвирішальна рольтериторіальнійорганізаціїсуспільства.Вонислужатьдзеркаломсвоїхкраїн йрайонів.Міста-лідериназиваютьдуховнимимайстернямилюдства йдвигунамипрогресу. "-Такупіднесену характеристикумісту давшиГеоргій МихайловичЛаппо усвоїйкнизі«Географія міст ».

З ним не можна непогодитися.Дійсно,урбанізація йзаселеністьграютьважливу рольжиттікожної країни.

>Однією ізнайбільшхарактернихособливостейрозвиткусучасногосуспільстваєшвидкийріст міст,безупинний темп збільшеннячисельностіїхніхжителів, збільшенняролі міст ужиттісуспільства,перетвореннясільськоїмісцевості вміську, атакожміграціясільського населення вміста.

>Актуальністьданої тимиполягає внаступному:

•більшістьгромадян світународжуютьсягородянами;

• на початкутретьоготисячоліття вмістахпроживаєп'ять із половиноюмільярдів із семимільярдів людей.


1.Місто:основніриси йвластивості

>Місто -дужеємна форматериторіальноїорганізаціїжиттєдіяльності, Якавбирає усіриси,притаманнісуспільству. Невипадково містовизначають як модельстворив йогосуспільства.Філософ П. Р.Щедровицький говорити про ті, умістахє все, йцедужеускладнюєвизначенняміста якявища.

"Колитаке місто,скажебудь-хто,крімурбаніста" -такийжартівливийепіграфнадіслан доглави ">Подання про місто" укнизіДж.Голда "Основиповедінковоїгеографії",перекладеної наросійськумову 1990-го р. Одне слово "місто" посутіпозначаютьсядужерізніпоселення - відгуліверів доліліпутів,дуженесхожі заякістю життя у яких,різніфункціонально й якжиттєвесередовище для таких людей.

>Короткіенциклопедичнівизначенняхарактеризують містолише вузагальненомувигляді.Місто -населений пункт,віднесений згідно іззаконодавством держави докатегорії міст. як правило,вінволодієзначноючисельністю населення (упорівнянні ізсільськимипоселеннями), якузайнятеголовним чином позасільськимгосподарством - упромисловості,торгівлі, сферіобслуговування,науці,культурі.ЗаконодавствоРосіївстановлює, щомінімальначисельність населенняміста - 12 тис.осіб, амінімальначасткаробітників,службовців йчленів їхнісімей узагальнійчисельності - 65%.

>Слідзазначитиумовністьцихпоказників.Станом на вухо 1989 р. вРосії 140 міст малі менше 12 тис.жителів.Межіміжміськими йсільськимипоселеннями над нашій стране, але й й вбагатьохінших державахрозпливчастімінливі. Застатистикою ООНмістамивважаютьсянаселеніпункти, щомають понад 20 тис.жителів.Нерідко впоселеннях, котріофіційновважаютьсямістами,виразнопроглядаються рокуміськіриси.

Коли жтакесправжній місто?Яке йогопризначення?Наведемокількавизначень "формул",підкреслюють рольміста всуспільномурозвитку, йогоособливеположеннясередтворіньрозуму й руклюдських.

А. Бурів: ">Місто -інтеграллюдськоїдіяльності".

Ле Корбюзьє: ">Міста -духовнімайстернілюдства".

І. М.Гревс: ">Місто - один ізнайсильніших йповноговтілення культури, один ізнайбагатшихвидівїїгнізд".

У. І.Ленін: ">Міста -двигунипрогресу".

М. До.Баранський: ">Міста -це як бікомандний склад країни".

>Питання проосновнихрисах йвластивостяхміста,здавалося бпростий, але й на самом деленадзвичайноскладний.Якби місто якявище бувпізнанийглибоко, не було б б тихийсистематичнихпрорахунків йпомилок,якимирясніє практикамістобудування.Архітектор А. Є.Гутновзапитує: ">Чому містонезвідані?Адже мистворюємо йоговласними руками,своєю волею.Він Веде собі не є так, якйому покарано.Інодіздається, щовінробитьценавмисне, на зло нашимретельнопродуманимзбалансованим планам - зростанні там, дейомуналежитьзупинитися, йнерішучетупцює там, де мипроектуємозростання ".Зусиллящодообмеженнязростання великих міст йактивізаціїмалих йсередніх,таківажливі дляРосії,оберталисязовсімпротилежноїкартиною:великімістапродовжувалирости, амаліхиріти.

>Звичайно,особливезначеннямаєчинникневизначеності.Містопроектується йбудується настоліття.Вінувійде в тихчаси, про котріавтори проекту було неможливо матірскільки-небудь точногоуявлення.З'являтьсяновіфактори таумови, передмістомвиникневажке заподіянняадаптації. Аліголовне усе ж таки над цьому.Головне - в самомумісті, в йоговластивостях,поведінці,закономірностірозвитку, йогосаморозвитку, внепередбачуваностіповедінки.Дж.Феррестер сказавши: ">Місто -контрінтуітівен. Не можнауправляти йогорозвитком,виходячи ізміркувань здоровогоглузду". А. Є.Гутнов наводити рядки із Б. Пастернака:

"Про місто! Прозбірник завдань безвідповідей,

Проширочінь безрішення й шифр без ключа ".

Знаннядозволяєзвузити рамкиневизначеності.Спираючись назнанняосновнихфункціональнихвластивостейміста,закономірностейеволюціїрозселення,легшепрогнозуватирозвиток міст,використовуючи при цьомурізнісценарії, а чи недемонструючиприхильність дожорсткогонепорушного планом.

>Істинний містобагатофункціональний.Притаманнайомускладнаконцентраціярізноманіттязабезпечуємістуекономічнустійкість. Уостанні рокта вдужескрутномустановищіопинилисясамеспеціалізованіміста,наприклад,міста-курорти,міста-центритекстильноїпромисловості.Багатофункціональністьстворює базу длясоціальногорозмаїття.Розширюютьсяможливостівиборупрофесії,місцянавчання й роботи,способівпроведеннядозвілля,самоосвіти,зустрічей заінтересами. Ужителівбагатофункціональногомістабагатствоспілкування. І якекономічніцентри й яксередовище життябагатофункціональнімістакращі. Курс набагатофункціональність урозвиткумістазакономірний йприродний.Навіть коли містозберігаєспеціалізацію, уньогоєможливість статі свого родуспеціалізованим комплексом. Уньомуосновнафункціявідіграє рольстрижня,навколоякогоформуютьсясупутні йдоповнюютьвидидіяльності.

>Містодинамічний й врозвитку, й уфункціонуванні.Йомувластивависокаконцентраціявзаємодій.Динамізммістапроявляється втрансформаціїфункціональноїструктури, втериторіальномузростанні,перепланування,оновленнізабудови, взбагаченніміськогосередовища, вприпливі нового населення.Цівластивостіміста породиликонцепціїдинамічногоміста. Укінці 1920-х роківдинамічну модель дляМосквизапропонував М. А.Ладовський.Місто винне було б матірвіссюрозвиткунаправлення наЛенінград. Умістобудуванніотрималишироке поширенняконцепції йсхемиспрямованогорозвитку міст йагломерацій. як приклад можнаназвати СхемурозвиткуПаризького районувздовжпаралельних осей,пропозиції про напряміврозвиткуМоскви запріоритетними напрямами впроекті його Генплану 1986

>Містоісторичнобагатошаровий. Цеприкрашає містовластивістьможетакож статі причиноювиникненнябагатьохтруднощів,спорудитибар'єри на шляхурозвитку тареконструкції. Уісторичнихмістах видноісторія. Донеї можнадоторкнутися. Цеміста ізособливоюатмосферою.Турбота про ті,щобмістанабували йзберігалиісторичнубагатошаровість, виннавиявлятися і увідношенні нових міст. Тутслідвикористовуватиісторичнупам'ятьмісцевості,їїісторичний дух.

>Завдякипостійномуоновленню,динамізму,концентраціїрізноманіття,особливимвластивостям багатоконтактнісередовища, містоємісцемзародження,становлення тарозвитку нового.Головнепризначенняістинногоміста - бутидвигуномпрогресу. П. Р.Щедровицький мовивши, що "... містоє формавирощування тастворення ресурсу длярозвитку", "... містодозволяєсуспільствупобудуватизустрічзі своїмвласниммайбутнім".

>Високийінтелектуальнийпотенціалробить містодуховноїмайстернілюдства.Цяздатністьміста бути генераторомідейпов'язана із йогоособливоюміськимсередовищем, якоїтребарозглядати як один ізголовнихресурсівміста.

>Міськесередовище -складне,ключовепоняття.Вивченнявластивостей йособливостейміськогосередовищавідкриває шлях допізнанняміста, йогосутності якявища.Міськесередовище -найважливішаскладовачастинапотенціалуміста.Вонадозволяєреалізуватитворчийпотенціалсуспільства йсприяєнакопиченнюенергіїсуспільства для руху вперед.

>Міськесередовищеявляє собоюсукупністьчисленних йрізноманітнихканалівмасовихкомунікацій, форм йспособівспілкування,підключення доджерелрізноманітноїінформації.Її фундаментальнаознака -наростаючерозмаїття. Про. М.Яницькийробитьвисновок про ті, щонауково-технічнийпрогрес неможерозвиватися безнаростаючогорізноманітностізв'язків йспілкування.Різноманітністьстворює широтуможливостей длязалученнялюдини донескінченного світу культури.Міськесередовищевизначаєпривабливість великогоміста.

>Міськийсередовищівластивабагатакомпонентність.Вонаутворена йматеріальними (>елементиміста й природа), йдуховнимискладовими.Населення -суб'єкт, наякогоорієнтованасередовище. І у тій годину воно таєелементомсередовища. Склад населеннядуже сильновпливає на стан йвластивостісередовища.

>Зусиллямибагатьохмешканцівмістіпоколіньстворена духовнаскладовасередовища.Можна говорити про духміста, йогоатмосфері.Дуже сильновідчувається духовнаскладова вмістіПушкіні,колишньомуЦарськомуСелі,завдякиПушкіну йліцеїстам,Карамзіним,Ахматової,Гумільову,Анненському,Вс.Рождественському, великим зодчим -Камерону,Растреллі, Стасову,Чевакінського.

>Духовнаскладоваміськогосередовищазбагаченавеликоїлітературою. Такихчудових міст, як Петербург, Москва, Парижчисленне ">літературне населення" -героїтворів,вічноживуть у тому чиіншомумісті. ПетербургПушкіна, Гоголя,Достоєвського, Блоку -це й Петербургїхніхгероїв.

У силувластивихйомувластивостей місто, яквважає З. М.Яргіної, проявивши собі як ">найбільш масштабна йзмістовна формапросторовоїорганізаціїсуспільства". Історіялюдства,події XX ст.підтверджують, щомісту немаєальтернативи.

Зструктурноїскладністю йскладністюдинамікимістапов'язанітакі йоговластивості, яксуперечливість,проблемність,парадоксальність.Місто-суперечлива форматериторіальноїорганізаціїсуспільства.Протиріччязакладені вньому з самого початку,укладені усамій йогосуті.Вониможуть бутипослабленіпродуманимрегулюванням, аможуть бути йпосиленіпомилками тапрорахункамикерівників йпроектувальників. Алікорінь проблем йпротиріч -лишепочасти вдіях людей.Суперечності йпроблемипороджуєсаме місто.

>Ресурсиміставикористовуютьсярізнимифункціями,міжякими йвиникаютьсуперечності - свого родуконкуренціяфункцій.Виявляєтьсяконфронтаціяміжстарими йновимивиробництвами.Різніверстви населеннявисуваютьрізнівимоги доорганізаціїміськогосередовища,прагнутьсформуватиїї увідповідностізісвоїмипотребами,смаками тауявленнями.Місто,збільшуючись урозмірах, як бівиростає із сталайомутісногоодягу.Стаютьдужевузькимивулиці, нездатніпропускатизбільшені потоки транспорту. Центр несправляється ізобслуговуванням йміста, йагломерації.Потужність систем комунальногогосподарствавиявляєтьсявичерпаною.

>Виразамериканця Б.Беррі "місто - система всистемі міст" ставшикрилатим.Вонолаконічне і точновиражає й сутьміста, йвказує на йогомісце врозселенні.Системнийпідхід довивчення йпроектуваннямістаплідний йнеобхідний.Місто - система, але й системадуже парадоксальна.Різніелементимістарозвиваютьсярізними темпами.Відбуваєтьсянеузгодженістьсистеми,порушенняпропорційності тавідповідностіскладових місточастин таелементів. Хоча, коли містопроектується,цідомірність йвзаємнувідповідністьсуворозабезпечується наосновіретельнихрозрахунків.

>Починаючисвоє життя, місто Веде собівкрайноровливо.Віннаступає насвоєприроднеоточення, вконтакті ізяким,перш на, самзацікавлений.Привертає на свої підприємства йбудівництвамігрантів, котріважкопристосовуються до життя вумовахміста, особливо,якщоце місто великий.Містозосереджуєнайбільшікультурні ціності, але й вньомувиникає йсоціальне дно. Умістівелич культури,досягненняпрогресупоєднуються ізявищамисоціальноїпатології. Будучидинамічним, будучирушіємпрогресу, щовимагає від самогомістапостійнихзмін,вінодночасно й хранителькультурно-історичної спадщини,чудовихтворінь зодчестварізнихепох. Самаміськеплануванняєнерідкоісторичнимпам'ятником.Внаслідокцихособливостей йпротиріч умістівиникаєякийсьмеханізмгальмування.

>Завданнямістобудівників - місто, щоцілкомвитканий із проблем йпротиріч,зробитигармонійним йзручним, котрімаютьповноцінногоміськогосередовищем -надзвичайноскладна.Їїрозв'язанняпотребуєнадійнихнауковихпідстав.


2.Загальніекологічніпроблеми міст світу

Екологічніпроблеми міст,головним чиномнайбільш великих із них,пов'язані ізнадмірноюконцентрацією на порівняно невеликихтериторіях населення, транспорту іпромисловихпідприємств, ізутвореннямантропогеннихландшафтів,дуже далеких від стануекологічноїрівноваги.

>Темпи зростанню населення світу 1.5-2.0 разинижче зростаннюміського населення, доякогосьогодні переносити 40% людейпланети. Заперіод 1939 - 1979 рр.. населення великих міствиросло на чотири, усередніх - в 3 ймалих - у два рази.

>Соціально-економічна обстановка привела донекерованостіпроцесуурбанізації вбагатьохкраїнах.Відсотокміського населення в окремихкраїнахдорівнює: Аргентина - 83, Уругвай - 82,Австралія - 75, США - 80,Японія - 76,Німеччина - 90,Швеція - 83.Крім великихміст-мільйонерівшвидкоростутьміськіагломерації чиміста, щозлилися.ТакіВашингтона-Бостон й Лос-Анджелес - Сан-Франциско США;містаРуру вНімеччині; Москва,Донбас йКузбас у СНР.

>Кругообігречовини йенергії вмістахзначноперевершуєтакий усільськіймісцевості.Середнящільність природного потокуенергії землі - 180 Вт/м2,часткаантропогенноїенергії вньому - 0.1 Вт/м2. Умістах воназростає до 30-40 йнавіть до 150 Вт/м2 (Манхеттен).

Над великимимістами атмосферамістить удесятероразів понадаерозолів й в 25разів понадгазів. При цьому 60-70% газовогозабрудненнядаєавтомобільний транспорт.Більше активнаконденсаціявологи приводити до збільшенняопадів на 5-10%.Самоочищенняатмосфериперешкоджаєзниження на 10-20%сонячноїрадіації ішвидкостівітру.

Прималійрухливостіповітрятепловіаномалії надмістомохоплюють шариатмосфери в 250-400 м, аконтраститемпературиможутьдосягати 5-6 З. З нимизв'язанітемпературніінверсії, щоприводять допідвищеногозабруднення,туманів йзможу.

>Містаспоживають удесятеро й понадразів понад водирозраховуючи на 1людину,чимсільськірайони, азабрудненняводоймдосягаєкатастрофічнихрозмірів.Обсягистічних воддосягають1м2 удобу однієюлюдину. Тому практично усівеликіміставідчуваютьдефіцитводнихресурсів й багатохто із ниходержують воду ізвилученихджерел.

>Водоноснігоризонти подмістами сильновиснажені врезультатібезперервнихвідкачоксвердловинами йколодязями, акрім тогозабруднені назначнуглибину.

>Корінномуперетвореннюпіддається ігрантовийпокривміськихтериторій. На великихплощах, подмагістралями і кварталами,вінфізичнознищується, а зонахрекреацій - парки,сквери,двори - сильнознищується,забруднюєтьсяпобутовимивідходами,шкідливимиречовинами ізатмосфери,збагачуєтьсяважкимиметалами,оголеністьґрунтівсприяєводній йвітровійерозії.

>Рослиннийпокрив містзвичайно практичноповністю уявлень ">культурниминасадженнями" - парками, скверами, газонами,квітниками,алеями. Структураантропогеннихфітоценозів невідповідаєзональним йрегіональним типамприродноїрослинності. Томурозвитокзеленихнасаджень містпротікає вштучнихумовах,постійнопідтримуєтьсялюдиною.Багаторічнірослини вмістахрозвиваються вумовах сильногогноблення.

місто людинаекологічна проблема

3.Мікрокліматичні характеристики міст

>Господарська діяльність,плануванняжитловихкварталів,обмеженекількістьзеленихнасадженьпризводять доти, що вмістах, особливо великих,складаєтьсясвіймікроклімат,який вціломупогіршує йогоекологічні характеристики.

Убезвітрянідні над великимимістами нависоті 100-150 мможеутворюватися кулютемпературноїінверсії, щозатримуєзабрудненімасиповітря надтериторієюміста. Цепорядзізначнимитепловимивикидами іінтенсивнимнагріваннямкам'яних,цегельних йзалізобетоннихспорудпризводить донагрівання центральнихрайонівміста.

>Особливослідсказати пронесприятливівітрових режимах, щовиникають убагатьох районахновобудов ізвільноюзабудовою. Добревідомо, щоперепади атмосферноготиску, особливо йогозниження,дуженесприятливопозначаються насамопочутті людей, щостраждаютьсерцево-судиннимизахворюваннями. разом із тім убагатьох районахновобудов черезнераціональнуплануваннякварталів в окремих їхні точкахможутьспостерігатисямісцевіпадіння атмосферноготиску. То в невеликихпроміжкахміждвома великимибудинками запевнихнапрямкахвітрушвидкістьвітровихпотоківможезначнозростати.Відповідно до законіваеродинаміки вцих точкахвідбуваєтьсямісцевепадіння атмосферноготиску (додесятківмілібар), що ізвнутрішньоїсторони кварталунабуваєпульсуючий характер (частотаблизько 5-6 гц). Зонаподібногопульсуючоготискупоширюється на15-20м усторони відпроміжкуміжбудинками.Подібне,хоча іменшчітковираженеположенняспостерігається і наверхніхповерхахбудинків зплоскоюпокрівлею.Зайве говорити, щоперебування вцих зонах людей, щостраждаютьсерцево-судиннимизахворюваннями,може негативновпливати наїхнєздоров'я.

>Рішенняданоїпроблемипостійновимагаєпроведення околицяхновобудов комплексузаходівщодонормалізаціївітрового режимові у окремихмікрорайонах зарахунок болеераціональногоплануваннякварталів,будівництвавітрозахиснихспоруд тависадкизеленихнасаджень.

4. Зеленінасадження вмістах

>Наявність умістахзеленихнасадженьє одним ізнайбільшсприятливихекологічнихфакторів. Зеленінасадження активноочищають атмосферу,кондиціонуютьповітря,знижуютьрівеньшумів,перешкоджаютьвиникненнюнесприятливихвітровихрежимів,крім того, зелень вмістах благотворнодіє наемоційний станлюдини. При цьомузеленінасадженняповинні бути максимальнонаближені домісцяпроживаннялюдини, лише тоді смердотіможутьнадаватимаксимальнийпозитивнийекологічнийефект.

>Проте вмістахзеленінасадженнярозташованівкрайнерівномірно.Зеленебудівництво околицяхновобудовтакожпов'язане ізчималимитруднощами яктехнічного, то йекономічного характеру.Вартістьозеленення 1 га територї обходитися всередньому в $ 20 тис. крб., Апристрійгазону натійсамій територї - 6 тис. крб.Озелененнядрібнихділяноккоштуєщедорожче,досягаючи 10-15 тис. крб. за 1 м2. Зрозуміло, що востанньомувипадкудешевше йпростішеасфальтуватидворовутериторію, ніжозеленюватиїї. Утехнічномувідношеннізеленебудівництво неможезнаходитись на територїновобудов йгнити вґрунтівідходівбудівництва.Проте максимальноможливеозелененняміськихтериторійналежить до числанайбільшважливихекологічнихзаходів умістах.

>Завершуючирозбіросновнихфакторів, щоформуютьекологічний стан умістах,зупинимосяще наоднійпроблемі,безпосередньопов'язаної ізекологієюлюдини.Вищевказувалисяфактори, щоформуютьнавколишнєсередовище міст, тім годиноюдорослий житель великогоміста вбудній деньпереважнучастину години здійснюватизамкнутих теренах - 9 рікроботі, 10-12 -вдома й не меншегодини втранспорті, магазинах таіншихгромадськихмісцях й, таким чином,безпосередньостикається ізнавколишнімсередовищеммістаприблизно 2-3години на день.Цей фактзмушуєзвернути особливосерйознуувагу наекологічні характеристикивиробничої тажитловоїсередовищ.

>Створення взамкнутих теренахкомфортних умів йперш наочищеногокондиціонованогоповітря йзниженогорівняшумівможезначнозменшитинегативнийвпливміськогосередовища наздоров'ялюдини, та і заходьцівимагаютьвідносно невеликихматеріальнихвитрат.Вирішенню цого запитання,однак,поки щоприділяєтьсянедостатньоуваги. В частности,навіть уновітніх проектахжитловихбудинків часто вже непередбачаютьсяконструктивніможливостівстановленнякондиціонерів йповітрянихфільтрів.Крім цого, вмежахсамоїжитловоїсередовищадієчималофакторів, щовпливають наїїякість. До нихслідвіднестигазовікухні,значнопідвищуютьзагазованістьжитловогосередовища,зниженувологістьповітря (принаявності центральногоопалення),наявністьзначноїкількостірізноманітнихалергенів - вкилимах,м'якихмеблів йнавіть утеплоізолюючихматеріалах,вживаних прибудівництві, й багатоіншихчинників.Негативнінаслідкивсього зазначеноговищеповинні не лишепередбачатися при новомубудівництві такапітальномуремонті, але й йпотрібніактивні діїщодополіпшенняякостіжитловогосередовища від шкірногогородянина.

5. Проблемаміськихвідходів

Доериагломераційутилізаціявідходів бувполегшеназавдякивсмоктуючоїздатностінавколишньогосередовища:землі й води.Селяни,відправляючи своюпродукцію із полявідразу до столу,обходячись безпереробки,транспортування,упакування,реклами йторговоїмережі, привносили маловідходів.Овочевеочищення, тощо,скормлювалося чивикористовувалося як гною якдобривоґрунту дляврожаюмайбутнього року.Пересування вміста привело дозовсіміншоїспоживчоїструктурі.Продукцію сталиобмінювати, аотже,упаковувати длябільшоїзручності.

У годину жителі Нью-Йоркавикидають щодня взагальнійскладностіблизько 24000 тматеріалів.Цясуміш, щоскладається в основному ізрізноманітногомотлоху,містить метали,скляніконтейнери, макулатуру, пластик йхарчовівідходи. Уційсумішіміститься великакількістьнебезпечнихвідходів: ртуть ізбатарейок,фосфоро-карбонати ізфлюорисцентних ламп йтоксичніхімікати ізпобутовихрозчинників,фарб йзапобіжниківдерев'янихпокриттів.

>Місторозміром із Сан-Францискомаєвеликукількістьалюмінію, ніж невеликабокситова шахта,міді -чимсередняміднакопія, йбільшоюкількістюпапери, ніж можна було б ботримати ізвеличезноїкількостідеревини.

З початку 70-х докінця 80-х уРосіїпобутовихвідходів стало у два рази понад. Цемільйони тонн.Ситуація насьогоднішній деньпредставляєтьсянаступної. З 1987 рокукількістьсміття по странезбільшилося удвічі рази йсклало 120 млрд. т нарік,враховуючипромисловість.Сьогодні лише Москвавикидає 10 млн. т.промисловихвідходівприблизно по 1 т на шкірного жителя!

як видно ізнаведенихприкладівмасштабизабрудненнянавколишньогосередовищаміськимивідходамитакі, щогостротапроблеминаростає ізкожним днем.

6.Шляхивирішенняпроблеми

>Приблизно за 500 років донашоїери вАфінах буввиданийперший ізвідомихедикт, щозабороняєвикидатисміття навулиці, щопередбачаєорганізаціюспеціальнихсмітників й щопропонуєсміттярамскидативідходи неближче ніж за милю відміста.

З тихийпірсміттяскладували нарізнихсховищах усільськіймісцевості. Урезультатізростання міствільніплощі в їхньогооколицяхзменшувалися, анеприємні запахи,зростаннякількостіпацюків,викликанезвалищами, сталинестерпними.Окреморозташованізвалища булизамінені ямами длязберіганнясміття.

>Близько 90%відходів США доцихпірзакопується. Алізвалища СШАшвидкозаповнюються, й страх передзабрудненнямипідземних водробить їхнінебажанимисусідами.Ця практика змирилася убагатьохнаселених пунктах країниприпинитиспоживання води ізкриниць.Бажаючизменшитицейризик, влада Чикаго ізсерпня 1984 р.оголосилимораторій нарозробку новихплощ подзвалище до тихийпір,поки не якщорозробленийновий видмоніторингу, щостежить запереміщенням метану, боякщо непроконтролювати йогоосвіту,вінможевибухнути.

>Навітьпросте погребениевідходівє дорогим заходом. З 1980 по 1987 рр..вартість погребениевідходів СШАзросла із 20 до 90доларів за 1 т.Тенденція доподорожчаннязберігається йсьогодні.

У густонаселених районахЄврописпосібзахороненнявідходів, яквимагаєзанадто великихплощ йсприяєзабрудненняпідземних вод, бувпредпочтеніншому -спалювання.

>Першесистематичневикористаннясміттєвих печей було бвипробувано вНотингеме,Англія, в 1874 р.Спалюванняскоротилообсягсміття на 70-90%,залежно від складу, тому воно тазнайшлосвоєзастосування пообидвісторони Атлантики.Густонаселені йнайважливішімістанезабаромвпровадилиекспериментальніпечі. Тепло, щовиділяється приспалюваннісміття сталивикористовувати дляотриманняелектричноїенергії, але й нескрізьціпроектизмогливиправдативитрати.Великівитрати ними були бдоречні тоді, коли не було б б дешевого способу погребение.Багато міст, котрізастосувалиціпечі,незабаромвідмовилися від них черезпогіршення складуповітря.Похованнявідходівзалишилося вчислінайбільшпопулярнихметодіввирішенняданоїпроблеми.

>Найбільшперспективним способомвирішенняпроблемиєпереробкаміськихвідходів.Отрималирозвитокнаступніосновні напрями впереробці:органічнамасавикористовується дляотриманнядобрив,текстильна йпаперова макулатуравикористовується для створення новогопаперу,металобрухтспрямовується переплавку.Основноюпроблемою впереробцієсортуваннясміття тарозробкатехнологічнихпроцесівпереробки.

>Економічнадоцільність способупереробкивідходівзалежить відвартостіальтернативнихметодів їхніутилізації,положення наринкувторинноїсировини йвитрат на їхніпереробку.Довгі рокта діяльність ізпереробкивідходівутруднялася того, щоіснувала думка, абибудь-якусправумаєприноситиприбуток. Алізабувалося ті, щопереробка, впорівнянні ізпохованням йспалюванням,найбільшефективнийспосібвирішенняпроблемивідходів, так якпотребує меншеурядовихсубсидій.Крім того,віндозволяєекономитиенергію йберегтинавколишнєсередовище. Іоскількивартістьплощ для погребениесміттязростає черезжорсткість норм, апечізанадтодорогі інебезпечні длянавколишньогосередовища, рольпереробкивідходів якщонеухильнозростати.

7.Людина, місто йнавколишнєсередовище

>Велике містозмінюємайже усікомпоненти природногосередовища - атмосферу,рослинність,ґрунт,рельєф,гідрографічнумережу,підземні води,ґрунт йнавітьклімат.Процесурбанізації,обумовлений уціломурозвиткомсуспільноговиробництва й характеромсоціальнихвідносин, сам лагодити все болеерізнобічновплив нарозвиток йрозміщеннявиробництваіншоїсферидіяльностісуспільства,змінюючи йогосоціальну таекономічну структуру,демографічніпоказники,умовирозвиткуособистості.

>Людинапостійномріє прокращемайбутнє. Здавніхчасіввін чистихійно, чисвідомоперетворював йудосконалюваввигляднаселенихпунктів.Анітрохи недивуєжиттєздатність міст,адже у якихакумульованіматеріальні ціності, котрі часто просто більше не можнаоцінити, -будинки,громадські приміщення,театри,стадіони, дороги, мости,трубопроводи та парки.

>Місто, вкінцевомурахунку,відображаєкласовий характерсуспільства, йогопротиріччя, пороки йконтрасти.

>Містає центрамиполітичного й культурного життя.Вонивиникли вчасирабовласництва,розвивалися прифеодалізмі йкапіталізмі.Процесконцентрації населення вмістах проходитизначношвидшезростаннязагальноїчисельності населення. Заданими ООН,міське населення в світіщорічнозбільшується на виборах 4% нарік.

>Появамегалополісівозначаєстихійнуреконструкцію великихрайонів землі. При цьомустраждаютьповітряний йводнийбасейни,зеленімасиви,порушуютьсятранспортнізв'язки, щопризводить до дискомфорту в всіхвідношеннях.Багато містрозширюються так і неможуть вжерозміститися насуші йпочинають ">сповзати вморі".

>Процесконцентрації населення вмістахнеминучий й всвоїйсутностіпозитивний. Алі структурадосконалогоміста, йогоіндустріальний, ">містоутворюючий" чинникзайшли всуперечність ізісторичнимпризначеннямміста й йогороллю впідвищенніжиттєвогорівня людей.

>Сучаснівеликіміста, особливомегалополіси,розширилисястихійно,включають у собіжитловіоб'єкти,численнінаукові тагромадськіустанови,промислові підприємства йоб'єкти транспорту,ростуть,поширюються,зливаютьсяміж собою,витісняючи йзнищуючи живу природу землі.Сучасніпромисловіміста, особливодеякісуперміст вкапіталістичнихкраїнах,являють собою вбільшостівипадківмасу бетону, асфальту,гару,отруйнихвикидів.

 


>Висновок

>Людствоприйшло дорозуміння, щоподальшийрозвитоктехнічногопрогресунеможливо безоцінкивпливу новихтехнологій наекологічнуситуацію.Новізв'язки,створюванілюдиною,повинні бутизамкнуті,щоб забезпечитинезмінність тихийосновнихпараметрівсистемипланети Земля, котрівпливають наїїекологічнустабільність.

Природа, незачепленацивілізацією, винназалишатися резервом,який із годиною, коли великачастиназемноїкулі якщослужитипромисловим,естетичним йнауковимцілям, станіздобувати усє понадзначенняеталона,критерію,зокремаестетичного,надаліможливапоява йіншихневідомихнинізначеньцих зон. Томунеобхіднийраціональний,науковообґрунтованийпідхід до практикирозширення областейнезайманоїприроди,заповідників, тім понад що вмірурозвиткунауково-технічноїреволюціїобсягнегативнихвпливів наприродніестетичноцінніоб'єктизбільшуєтьсянастільки, що культурна діяльність,спрямована накомпенсацію спричиненихзбитку, годиною несправляєтьсязісвоїмизавданнями.

Уцихумовахособливезначеннямаєвизначення оптимальногоспіввідношенняприроди ізкультурним ландшафтом.Обґрунтованастратегія йпланомірна організація увзаємодіяхсуспільства ізприроднимсередовищем -новийетапприродокористування. Уумовахрозвиненогосоціалізмуодержуютьособливезначенняусіформидіяльності поестетичноїреконструкції природногосередовища. Цеперш на культураоформленнязнаходяться увиробництві тареставруютьсяплощ,архітектурарекреаційнихландшафтів, збільшеннятериторій поднаціональні парки,заповідники,розвитокмистецтваствореннясадів йпарків,малихдендродекораціонних форм.Особливезначеннянабуваєвдосконалення туризму якформивідпочинку широких мас трудящих.

Разом із тіміснує йрозривміжпідвищеннямзагального культурногорівня населення йкультуроювідносин доприроди. Томувиникаєнеобхідність,по-перше, уствореннісистемиприродоохороннихзаходів,по-друге,науковеобґрунтування йвключення до системикритеріївестетичноїоцінкиприроди, по третє,розвитоксистемиекологічноговиховання,вдосконалення всіхвидівхудожньої творчости,пов'язаних ізприродою.


Списоклітератури

>1.С.І.Колесніков.Екологіянавчальнийпосібник. М., 2006.

>2.Казначеев В.П.Проблемиекологіїміста таекологіїлюдини.Урбоекології. М., 1990.

>3.РевічБ.А.,СаєтовЮ.Є.Еколого-геохімічнаоцінканавколишньогосередовищапромислових міст / /Урбоекопогія. М., 1990.


Схожі реферати:

Навігація