Реферати українською » Экология » Харчові ресурси земли


Реферат Харчові ресурси земли

>Харчовіресурси землі


>Зміст

>Вступ

>Харчовіресурсисуші

>Харчовіресурси моря

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Харчовіресурси - основа життя длялюдини.Людинауспішновмієстворювати йзбільшувати для собізапасиїжі. Історіялюдства -пошук усе нових й новиххарчовихресурсів.Сотнітисяч роківпервісні людизбиралидоступнуїмїжу,полювали надоступнуздобич.Приблизно такздобуваютьсобіпрожиткувсеїднітварини,наприклад,ведмеді. Алі, навідміну від них, людинавчилисядобуватиїжу,відтворюватихарчовіресурси,користуючисьнайпростішимизнаряддями. Так 10тисяч років тому наБлизькомуСходівиниклосільськегосподарство.Жителі тихий місцьнавчилисявирощуватиїстівнірослини,міститикорисних для собітварин.

>Виробництвоїжіпринциповеекологічневідмінністьлюдини від всіхбіологічнихвидів,головнепрояв йогосоціальнихособливостей.Вжекількатисячоліть людивдосконалюютьвиробництвопродовольства,збільшуючи йогокількість йпокращуючиякість. Урезультатізростаєвиживаність,зростаєчисельністьлюдства.Можливості збільшенняхарчовихресурсів небезмежні.Навіть тепер привисокомурівнівиробництвопродовольства окремихкраїнахмайже 10%світового населеннястраждають від голоду (особливо вАфриці) й скільки ж віднеповноцінноїїжі (>наприклад, принестачітваринногобілка).

Шлюбхарчовихресурсівзавжди був йзалишаєтьсяважливим чинником, щовпливає навиживання населення вбудь-якихкраїнах тарегіонах.Безперервнезростанняхарчовихресурсівістотнознижуєсмертність й тім самимсприяєзростаннючисельності населення землі.

Уданійконтрольнійроботі якщодокладнорозглянута проблемахарчовихресурсів, якнеобхідного компоненту вжиттєдіяльностілюдства.


>Харчовіресурсисуші

НаЗемнійкулііснує понад 80тисячїстівнихрослин. Алі людинавикористовує вїжу лише 30 культур.Чотири із них -пшениця, рис,кукурудза йкартоплюдають нам понадхарчів, ніжінші культури разомузяті. Доіншихосновнихпродуктіввідносятьсяриба,м'ясо, молоко,яйця,сири. Доіншим неменшціннимхарчовимресурсіввідносятьсятварини, щограютьпрямунепряму рольжиттілюдини.Прямепозитивнезначеннямаєвидитварин, щодаютьм'ясо, шерсть,шкіру, пух, перо й т.п.Непрямезначення такихтваринполягає до того, що смердотіможутьсприятизбільшеннюпродуктивностірослинниххарчовихресурсів.Наприклад, безкомахзапилювачів було неможливо біснуватидуже багатопредставниківолійних,зернових,баштанних,садових,ягіднихрослин.

>Забезпеченняпродовольствоммаєвеликезначення взадоволенні населенняземліпродовольчими продуктамивисокоїякості, щозабезпечуютьхарчування,збалансоване закалорійністю йдієтологічних нормам. Колиспостерігаєтьсяостаннім годиною збільшення приросту населеннядозволяєвважатицілкомдостовірним збільшеннячисельності населенняпланети до 2010 р. до 8,1 млрд.осіб. Отже,планомірненарощуваннявиробництвапродуктівхарчуваннястаєнагальнимзавданням.

>Першочерговимзавданнямвважаєтьсяполіпшенняпродовольчогопостачання населення.Необхідно более ніжподвоїтитемпизростаннясільськогосподарськоговиробництва, забезпечитизначну прибавкум'яса, молока,овочів йплодів.Попередупіднятиефективністьвикористаннявиробничогопотенціалу вагропромисловомукомплексі,сконцентрувавшисили нанайважливішихділянках, щозабезпечують їхньогонайбільшувіддачу, впершучергу напідвищенняродючостіземлі тавпровадженніінтенсивнихтехнологій. Великимджереломпоповненняпродовольчого фондуєскороченнявтратсільськогосподарськоїпродукції притранспортуванні,зберіганні йпереробці, котріможутьстановити від 20 до 30%вихідноїпродукції. У аграрномусекторіналежить перейти наекономічнічинникигосподарювання.

>Особливемісценалежить збільшеннявиробництва зерна дляхарчових тафуражнихцілей.Йогослідзбільшити,принаймні, упівтора рази,щоб забезпечитипринаймнівнутрішніпотребикожної країни.Ґрунтово-кліматичніумовипланети йздійснювані заходьщодоінтенсифікаціїземлеробствадозволяютьвважативиконання цого заподіянняцілкомреальним.

Зашляхиінтенсифікаціїземлеробствайдуть багато держав, особливо країниРЕВ. За 1999 - 2003 рр.валовапродукціясільськогогосподарстваБолгаріїзбільшилася на 21%, асередняврожайністьзерновихдосягла 40 ц / га.Високими темпамирозвиваєтьсясільськегосподарствоУгорщини,Німеччини. Завиробництвом зерна,м'яса,фруктів на свою душу населення СШАзаймаєпровіднемісце у світі.

>Ці країнидосягливисокогорівнясамозабезпеченняпродовольством,поставляючичастинапродуктівхарчування наекспорт, до тогочислі впромисловорозвинені країни (>Європа,Близький йСередній схід).

>Одночасновирішується другачастинапроблеми: забезпечитизбалансованістьраціонухарчування із окремихкомпонентів. Ураціоніхарчуванняпоступовозростаєчасткам'яса там'ясопродуктів,овочів йфруктів придеякомузниженнічасткихліба йкартоплі. Так, задвадцять років (1980-2000 рр.)Кількістьспоживаного врік на свою душу населенняхлібаскоротилося: уБолгарії на 30 кг, СНР - на 25,,Великобританії на - 19, США перевищив на 18,Німеччині - на 6 кг,хочаще неповністю виправлена завданняпостачання населення крупами, адеякихкраїнах йм'ясом.

>Європейські країни -відрізняютьсявисокимдушовимспоживаннямм’ясо-молочноїпродукції,риби тарибопродуктів,цукру йовочів припостійномузниженнічасткикартоплі. Знаведенихданихвипливає, що заминулідвадцять років (1980-2000 рр.).Істотнозмінилася структураспоживаннянаселеннямпродуктівхарчування всхідноєвропейськихкраїнах:збільшилосяспоживання такихціннихпродуктівхарчування, якм'ясо, молоко,риба, яйці,цукор,овочі,помітнознизилосяспоживаннякартоплі.Довготриваліпрограмицихкраїнспрямовані не так на збільшенняпоголів'яхудоби, але впідвищення йогопродуктивності як основногоджерелаотриманнябілкаповноцінного.

>Європейські країнишвидконарощуютьтемпизростаннясільськогосподарськоїпродукції. У 1999 р. в СНРваловапродукціясільськогогосподарстваперевищиларівень 1995 р. на 5,6%Болгарії - на 6,8, Кубі - на 5,3, КНР - на 9,9%.

>Продовольче становище всучасному світі на початкуХХIстоліттявідрізняється великоюскладністю.Якщоєвропейські країнипланомірнонарощуваливиробництвопродовольства,досягнувшисерйознихуспіхів, тосхідному світіпродовольча кризу,пов'язана,перш на ізнестачеюпродовольства вкраїнах, щорозвиваються,заглиблювавсясоціальнимрозшаруваннямсільського населення таконцентрацією земельніугідь до руксередніх й великихземлевласників.

>Незважаючи надеяке збільшення поставоксільськогосподарськоїтехніки в країни, щорозвиваються,розрив узабезпеченостісучаснимизнаряддями роботиміжрозвиненимикраїнами йкраїнами, щорозвиваютьсянадзвичайно великий: начасткуперших в 1993 р. припадало 86%діючихтракторів й 94%збиральних машин. Урезультаті занасиченістюсільськогосподарськоютехнікоюкожних 100 гаоброблюваноїземлі, країни, щорозвиваються 1983-го р.поступалисяпромисловорозвиненимкраїнам о 12-йразів.

У особливо тяжкоїстановищіопиняється рядкраїн Африки таПівденно-СхідноїАзії, депротягом двохостанніхдесятилітьвиробництвопродуктівхарчуваннязростаєдужеповільно,відстаючи відтемпівзростання населення.Сільськегосподарствокраїн, щорозвиваються, вумовахдефіцитусільськогосподарськоїтехніки йдобрив,дуже сильнозалежить від постривай.Роки 1990 й 1994 р. буливрожайними длякраїнПівденно-СхідноїАзії, урезультаті чого заданими ФАОваловевиробництвосільськогосподарськоїпродукції тутзбільшилося впорівнянні із 1986 р. на 6,5%, у томучислі вІндії на 10,2%,Пакистані - на 8,6,ПівденноїКореї - на 8,4%.Протекризоваситуаціясклалася наАфриканськомуконтинентівнаслідок рядукатастрофічних посух 1995-1996 рр.,Особливонайсильніших українах,розташованих врайоніСахеля.

>Забезпеченняпродовольством населеннякраїн, щорозвиваютьсястановить одну ізнайбільшгострих проблемсучасного світу,обумовлених поручсоціально-економічних причин, до тогочислінизькимрівнемрозвиткупродуктивних сил,нерівноправноїторгівлею ізрозвиненимикраїнами,діяльністютранснаціональнихкорпорацій звіншими чинниками.Рівеньхарчування понад 400 млн. Чоловік населеннякраїн, щорозвиваютьсянижче критичного:харчування невідповідаєнормальнимфізіологічнимпотребаморганізму прилюдинимінімальноїактивності.Фактичнакількістьголодуючихоцінюєтьсявеличиною у два разибільшою.Темпи зростаннюпродовольства (усередньому 0,2% нарік) невідповідають темпамзростання населення (усередньому 2,5% нарік), щовідсуває проблемуліквідації голоду вкраїнах, щорозвиваються на багатодесятиліть.Розвинені країни о 7-йразівперевершують країни, щорозвиваються за приростомпродовольства па душу населення. Цепояснюється не лишешвидкими темпами приросту населення вкраїнах, щорозвиваються. Причина тутнабагатоглибше, вонаполягає до того, щонарощуваннявиробництвапродовольства вцихкраїнахнеможливо без великихсоціально-економічнихперетворень.

>Можнавідзначити, що вцілому на початку 90-х років позабезпеченості на свою душу населенняосновними продуктамихарчуванняпромисловорозвинені країни світувипереджали країни, щорозвиваютьсявідповідно позернових в 3,1 рази, ізм'ясноїпродукції - в 6,8.Показово, що ізплином годинирозривміж державами в забезпеченнюосновними продуктамихарчування нескорочується, азбільшується.

>харчовий ресурсраціонвиживання

>Інтенсифікаціяземлеробства всучасному світійде подекількохнапрямках. До головного із нихслідвіднестирозробку новихметодівагротехніки тавпровадження їмпротиерозійноїсистемиґрунтообробнихзнарядь. До.найбільшперспективною вмайбутньомувідноситься так кликана ">обробкаґрунту назамовлення" (ізурахуваннямконкретнихґрунтово-кліматичних умів,біологічнихособливостейрослин йметодів їхньогообробітку).

Одним зспособівінтенсифікаціїсучасногоземлеробстваєзастосуванняхімічнихдобрив йзасобівзахистурослин. Однак процес їхнівпровадження вперше іде урізнихкраїнахдиференційовано.ЗемлеробствоНідерландів,Ірландії,Японіїзасноване нависоких дозахвнесеннямінеральнихдобрив (азот, фосфор,калій) - до 500-800 кг, тоді як США в,Швеції,Канадінамітиласятенденція дозниженнявикористаннявисоких дозмінеральнихдобрив дляпідвищенняврожаїв.Накопиченийдосвідпоказує, щомасованезастосуваннядобривможепридушити діяльністьґрунтовихбактерій й привести довтратичастиниврожаю.

Урозвиненихкраїнахвиробництвопродуктівхарчуваннянарощувалося вумовах активногопопиту насвітовомуринку,чомусприяловпровадженняновоїагротехніки таіншихприйомівінтенсивногоземлеробства. Уцілому задесятиліття (1984-1994 рр.). Уційгрупікраїнврожайністьзернових культурзросла на 11,6%.Особливозначнезростанняврожайностізернових культур (на 19%) буввідмічений вєвропейськихкраїнах, де 1998-го р. бувзібранийрекордний врожайзернових.

>Аграрнийпротекціонізм США й політиканормуванняфермерськоговиробництва вкраїнахЄвропейськогоекономічногоспівтовариства невідповідаютьрішеннямпродовольчоїпроблеми у світі. Парадоксомпродовольчого стану у світієнакопичення великихзапасівпродовольства врозвиненихкраїнах, особливо США.Одночаснозросла шлюбпродовольства вкраїнах, щорозвиваються. У США принадлишкупродовольства понад 35 млн.американцівнедоїдають, афінансовазаборгованістьФермерів СШАоцінювалася накінець 1994 р. в 200 млрд. дол.Впровадження усільськегосподарствоважкихенерго-насиченихтракторів незнизилособівартостісільськогосподарськоїпродукції.

Уцілому, в світіосновноютенденцієюрозвиткусучасноготваринництва заостанні рокта було бзростанняїїпродуктивності тавиробництваосновнихвидівпродукції придеякомускороченніпоголів'яхудобивеликоїрогатої.Інтенсифікаціявиробництва дозволиларозвиненимкраїнам, яківолодіютьприблизно 30%поголів'явеликоїрогатоїхудоби,вироблятимайже 2/3тваринницькоїпродукції (>м'ясо, молоко).Швидкозростало йвиробництвомолочноїпродукції, особливо вкраїнахЗахідноїЄвропи та вЯпонії.

>Можливостіінтенсивногоземлеробства йтваринництва длявирішенняпродовольчоїпроблеми вельмивеликі, ахарчовіресурсипланети встані забезпечитизростаюче населення землі всьогоденні ймайбутньому. Однаквирішенняпродовольчоїпроблеми йраціональноговикористанняхарчовихресурсівзалишається як йранішеактуальним.

 

>Харчовіресурси моря

>ГоловнебагатствоСвітового океану -це йогохарчовіресурси (>риба,зоо - йфітопланктон). Океанзавждигодував людей, ізнезапам'ятнихчасів людиналовиврибу таракоподібних,збиравводорості,молюсків. Про ті, як велипромиселрибалки вдавнину,розповідають намнаскальнізображення,малюнки,літературніджерела.Тепер ізрозвиткомрізноманітнихтехнічнихпристосувань,видобутокхарчовихморськихресурсівнабираєобертів. То вхолодних водахПівнічної Атлантикиведетьсябезперервний виловоселедця,однією ізнайбільшпоживнихриб.Тріска -другий заважливістюоб'єктпромисловогорибальства впівнічнійЄвропі.Південніше -найбільшважливезначеннямаютьриби: макрель (>спорідненатунця),морськийязик й камбала. Це лишекількариб із тогобезлічіморськихтварин,який ловити людей.

>Біомаса океануналічує 150тисячвидівтварин й 10тисячводоростей, аїїзагальнийобсягоцінюється завдовжки тридцять п'ятьмільярдів тонн, чогоцілкомможевистачити,щобпрогодувати 30мільярдівосіб.Виловлюючищорічно 85-90мільйонів тоннриби, нанеїприпадає 85% відвикористовуваноїморськоїпродукції,молюсків,водоростей,людствозабезпечуєблизько 20%своїх потреб убілкахтваринногопоходження.Живий світло океану -цевеличезніхарчовіресурси, котріможуть бутиневичерпними при правильному ідбайливому йоговикористанні.

>Нераціональневеденняпромислу й,зокрема,переловриби,тобтовиловбільшоїкількостіїї, ніжвідтворюється.Крім ловупромислового, тутважливу рольвідіграєбраконьєрство,тобтовиловриби способами, вмісцях йтерміни,заборонені правиламирибальства.

>Особливонебезпечноотруєння,забруднення, змінукисневого й кормового режиму океану якнаслідок спуску у якихпромислових йпобутовихзабрудненихстічних вод,боніфікації й т.п.Піддані цого,якщо невважатирадіоактивноїзабрудненості,переважно усі моря.

>Гідротехнічнебудівництво,недостатньовраховуєінтересирибногогосподарства.Воновикликає зміну режиму стокурічок,повеней тапаводків,розподілубіогеннихречовин,солоності йрівнявнутрішніхморів,перегороджує шлях до місць нереступрохіднимрибам йнерідконерестовищазнищує сам.

перший чинник - приклад прямого,безпосередньоговпливудіяльностілюдини начисельністьриб, дваінші - приклад непрямоговпливу, бовнаслідокгосподарськоїдіяльностізмінюютьсяумовисередовищаіснуванняриб, щоможезмінити їхньогочисельністьбільшоюнавітьмірою, ніжвилов.

>Будь-якого ізтрьохназванихчинниківдосить,щобпорушитирибнийпромисел, арядівипадків смердотідіютьодночасно.

Двапершихфакторипризводять дозменшення чиповногоприпиненнявидобуткуриби, атретійможе бути ідоситьпозитивним із точкизоругосподарстварибногогосподарства".

>Максимальнийвиловриби не виненперевищувати 150-180мільйонів тонн нарік.Перевершитиця межадуженебезпечно, бовідбудутьсянездійсненнівтрати.Багатосортівриб,китів,ластоногихвнаслідокнепомірногополюваннямайжезникли ізокеанських вод, йневідомо,відновитисяколи-небудь їхньогопоголів'я. Алі населення землі зростаннібурхливими темпами, все понадпотребуєморськоїпродукції.Існуєкількашляхівпідняттяїїпродуктивності. перший -вилучати із океану не лишерибу, але й ізоопланктон,частинаякого -антарктичнийкриль - вжепішла вїжу.Можна безжодногозбитку для океанувиловлювати його внабагатобільшихкількостях, ніж всявидобута в даний годинуриба. Інший шлях -використанняхарчовихресурсіввідкритого океану.Біологічнапродуктивність океану особливо велика вобластіпідйомуглибинних вод. Один із такихапвелінг,розташованийбіляузбережжя Перу,дає 15%світовоговидобуткуриби,хочаплоща йогостановить не понаддвохсотий% відвсієїповерхніСвітового Океану.Нарешті,третій шлях -культурнерозведенняживихорганізмів, в основному вприбережних зонах.Всіці триспособиуспішновипробувані вбагатьохкраїнах світу, але й локально, томутриваєзгубний засвоїмиобсягамивиловриби.

>Величезніможливості для збільшенняхарчовихресурсіввідкриваєрозвитокморекультури - штучногорозведенняморськихриб,молюсків,ракоподібних йголкошкірих.Багатовидівморськихорганізмівмаютьзначення нелише якпродуктихарчування.Їхоргани йтканинимістятьціннібіологічноактивніречовини,необхідні длямедицини.Харчовіякостіводоростейвизначаютьсявмістом вонибагатьох необходимих длязбереженняздоров'ялюдинимікроелементів йвітамінів.

>Відтворенняморськиххарчовихресурсіввиникло врезультатізменшеннячисельностіморськихпромисловихорганізмів.Порушенняекологічноїрівноваги скидатися віднадмірногоспоживанняхарчовихресурсів. Томуз'явиласянеобхідність по однійвирощуванняриб,безхребетних,водоростей. УЯпонії,Франції таІспаніїздавнакультивуютьустриць,мідій,гребінців таін.Господарствомарикультуридозволяє багато вчомувирішитипроблемихарчування, що стояти передлюдиною.Рибоводна ферма,площеюблизько 20 кмможедати зарікрибноїпродукції, більше, ніж теперщорічновидобувається вусьомуПівнічне море.

>ДедалібільшогорозвиткунабуваєРосійськамарикультура наДалекомуСході, особливо вПримор'ї.Першаплантація ізкультивуванняводоростейламінарійстворена вбухті Валентин,Японського моря. Узатоках Посьєта й Петра Великогостворенігосподарства ізвирощуванняморськогогребінця,устриць,мідій, трепанга. НаСахаліні йКурильських островах понад 40 роківзаймаютьсявідтвореннямлососевихриб.

>Штучнерозведенняморськихриб,водоростей йбезхребетних уприбережних водах океану -дужевигідна й перспективна справа.Доситьвикористовувативсього один відсотокплощісвітового континентального шельфу длярозведенняустриць,щобврожаютакийплантаціївистачало дляпокриттів всіххарчових потреблюдства втваринномубілку на 25-30 років вперед.


>Висновок

>Вже теперпродовольча проблема на нашійпланеті сильнотурбуєвчених.Деякінароди ужевідчулицю проблему вповну силу. Іякщо в такому жвисокомутемпі, як тепер якщозростатичисельність населення, а із нею й потребу впродовольстві, тонастанепродовольча кризу напланеті.Харчовихресурсівнедостатньо,щобпрогодуватитакукількість населення.Ученіпорахували, що на земліможуть жити, невідчуваючи голоду й незавдаючишкодиприроді, лише 5мільярдів Чоловік.Тоді як нас уже тепер понад шести.Важкоуявити, що якщо далі,якщолюдство незнайде конструктивноговирішенняпроблеми,харчової кризу - реальна перспектива.

Ті, щосьогоднімільйони людейголодують,зовсім неє результатомзбіднінняхарчовихресурсів чидемографічноговибуху на землі.Доситьсказати, що лишерослиннихресурсів океану, заумови їхньоговикористання вякостіхарчових йкормових культурвистачить тих,щобпрогодувати понад 100 млрд. Чоловік. Алі миповиннівіддаватисобізвіт до того, щохарчовіресурсивикористовуютьсянераціонально. З одного боці,існуєпромисловий през на самівидитварин (>кити,риби, йдеякіінші) Івиникланебезпека їхніповноговинищення, ізіншогоіншівиди тих жводорості,використовуються явнонедостатньо.

>Щоднянароджуєтьсяще 250тисяч Чоловік, якіпотрібнонагодувати.Очікується, що до 2020 р. населення землі складі 8мільярдів Чоловік. А,щоб ізпрогодуватипротягомнайближчих 30 років, якщопотрібно скільки жпродовольства, стільки його було бзроблено із моментузародженняземлеробства 10тисяч років тому.

>Дбайливеставлення дохарчовихресурсів миповинні, щоназивається, ізпелюшокприщеплюватидітям йонукам, тім людям, котріприйдуть назмінунинішньомупоколінню через 20-30 років. Настворенняживих систем,навіть самихпримітивних вокеані й насушіприродізнадобилосямільйони років, а тепер людиназдатназнищити їхнього замить.Винятковуважливість із цогонабуваєрозумна, котрапроникає в душу пропагандасередлюдстваповертають йогообличчям доприроди,спрямована наекологізаціюлюдськоїсвідомості.


Списоквикористаноїлітератури

1.ПрихильноК.Н.Охоронаприроди. М., 1981.

2.Гаєв А.Я.Нашісліди вприроді. М., 1991.

3.ОуенО.С.Охоронаприроднихресурсів. М., 1991.

4.Разуміхін Н.В.Природніресурси та їхньогоохорона. М., 1997.

5.Ресурси тавідтворення / под ред. С.А. Боголюбова. М., 2003.

6. ШиловІ.А.Екологія. М., 1998.


Схожі реферати:

Навігація