Реферати українською » Экология » Екологічна етика та природокористування в житті людей


Реферат Екологічна етика та природокористування в житті людей

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

1. Обгрунтуванняеколого-етических підходів в природокористуванні

2. Охорона біологічними ресурсами через їх розумну експлуатацію

3. Функціонування системООПТ (особливо охоронюваних природних територій)

4. Етичні заборони та обмеження в природокористуванні

>Библиографический список


1. Обгрунтуванняеколого-етических підходів в природокористуванні

Природокористування – безпосереднє і непрямий вплив особи на одне довкілля внаслідок всієї її діяльності.

Природокористування формувалося у Росії під впливом гуманістичних концепцій, у принципі заперечував можливості експлуатації природних ресурсів методами, суперечать корінним інтересам природи й людини. Засновник цієї, як він її називав, нової наукової дисципліниЮ.Н.Куражковский у монографії «Нариси природокористування» (2009 р.) писав: «Необхідна розробка нових шляхів розвитку виробничої діяльність у тісному єдність із охороною природи. З цього проблемою міцно пов'язана і неминучість створення сучасних умовах здорової середовища не для життя покупців, безліч корисних їм рослин та тварин» [3].

Видатний російський ученийН.Ф.Реймерс заклав важливий гуманітарний принцип в поділ природокористування на частини: раціональне і нераціональне.

Раціональне природокористування – планомірне,научно-обоснованное перетворення довкілля паралельно з удосконаленням матеріального виробництва з урахуванням комплексного дослідження відновних ресурсів у циклі: виробництва – споживання – вторинні ресурси за умови збереження та відтвореннявозобновленних природних ресурсів [5].

Вивчення процесів, що протікають в біосфері, і сфери впливу ними господарську діяльність людини показує, що тільки створенню економічно безвідхідних імалоотходних виробництв може запобігти збіднення природних ресурсів немає і деградацію природного довкілля. Господарська діяльність людей має будуватися за принципом природних екосистем, які ощадливо витрачають речовини та енергію і де відходи одних організмів служать середовищем проживання й інших, тобто. здійснюється замкнутий кругообіг.

Здається, всім ясно, що час «>Покорения природи» безповоротно минуло й почався період глибокого зацікавленого пізнання її законів. Проте за практиці обсяги відходів зростають у 2-3 рази швидше, ніж обсяги виробництва й чисельність виробництва. Лавина відходів забруднює природу, їхвнедренние токсичні компоненти засмічують землю, повітря, річки, моря,озера. Причина в миттєву вигоду для. Але розумна людина ні вважати знищення всього живого, «Божевільне пропалювання» ресурсів як своїх, а й що належать майбутніх поколінь. Отже, настав час докорінно змінити сам підхід до поняття вигідності, коли йдеться про природокористуванні.

З сказаного, можна сформулювати найбільш загальне визначення раціонального природокористування – це систем взаємодії суспільства і природи, побудови з урахуванням наукових законів природи й найбільшою мірою відповідальна завдання як розвиток виробництва, і збереження біосфери. Отже, узагальнюючи думку багатьох вчених, можна дійти невтішного висновку, що природокористування маєопережаться як на економічні, а й обов'язково економічну основу.

>Ученими В.В.Дежкиним і Л. В. Попової виділили окреме напрям природокористування – біологічне природокористування,носящеееколого-етнический характер [2].

Його основні засади:

- Можливістьнеистощительной (вічної) експлуатації біологічних природних ресурсів.

- Орієнтація на комплексну (інтегровану) експлуатацію різних природних ресурсів, об'єднаних функціонально і територіально.

- Постійний облік потужностей та напрямів енергетичних потоків в експлуатованих співтовариствах й дотримання нормативних енергетичних обмежень.

-Недопустимость знищення у процесі експлуатації суцільних природних громад та видів живого.

- Недопущенняневосполнимого шкоди біологічному розмаїттям й екологічної стійкості природних іприродно-хозяйственних систем.

- Збереження відновлення екологічної мозаїки ландшафтів.

- Гуманне (не більше розумного й причини можливого) ставлення до біологічним (живим) ресурсів.

- Постійна оптимізація структури, площ, і розміщення природних територій для запобігання екологічних збитків, спричинених експлуатаційної сферою й підтримки екологічного балансу території.

З іншого боку, не більше екологічної етики природокористування можна назвативосстановительное природокористування. У «Зеленому світі» пропонувався термін «>природовозрождение» [5, з. 13].

Під ним мається на увазі «перехід від планетарної політики природокористування до політикиприродовозрождения, бо невдовзі користувати буде нічого».

Довосстановительному природокористування можна віднести групи заходів:

- Проблеми екологічної регуляції, що єоксефетическую основу всіх елементів відновного природокористування;

- заходиконсервационистского характеру, відновлення та збільшення біологічної продуктивності земельних угідь;

- програми реставрації (рекультивації) порушених чи малопродуктивних ландшафтів та його частин;

- проведеннябиотехнических заходів у мисливському і рибному господарствах, охорона тварин від стихійних лих, поліпшення умов його проживання, відновлення та підвищення біологічної продуктивності мисливсько-рибальських угідь;

- створення обгрунтованої системиООПТ і управління охоронюваними екосистемами, зокрема – проведеннярегуляционних заходів наООПТ;

- ліквідація чи зменшення обсягу біологічних забруднень, відновлення вихідних регіональних особливостей флори і фауни;

- боротьби з незаконним експортом і імпортом рідкісних організмів у рамках Конвенції CITES від 3 березня 1973 р.;

- консервація геномів, створення генетичних банків та їхнього використання при прояві (відновленні) сприятливих природних умов [2].

Організація суворої охорони диких рослин та тварин, припинення довільній експлуатації їх ресурсів, боротьби з браконьєрством, занесення рідкісних форм рослин та тварин в червоні книжки різного рангу та своєчасне відновлення їх популяцій за індивідуальними програмам, які мають цих документах, хоч і мають відбудовний характер, але ставляться до природоохоронній сфері.

Третя – група експлуатаційних заходів («охорона через розумну експлуатацію»). Створення умовнеистощительной експлуатації, у яких вилучення ресурсів кожної галузі порівнянний зі своїми конкретним приростом. Це – величезна професійна розмах, що займається розробкою методів адекватного управління популяціями у процесі їх раціональної експлуатації. вона є основним змістом галузевих розділів біологічного природокористування. її науковим забезпеченням займаються розділи сільськогосподарської науки, лісоведення, іхтіологія,охотоведение [2].

Отже, на частини наявних прикладів було доведено наявністьекологоетических підходів у вітчизняному не зовсім розвиненому природокористуванні. Аксіомою, яка потребує спеціальних доказів, представлялася принципова можливість здійснювати експлуатацію природних ресурсів, передусім – біологічних, без заподіяння шкоди їх нормальному відтворення й навколишньому середовищу. Зайве, звісно, додавати, ідея вічногонеистощительного використання природних ресурсів бере початок ще у минулому столітті, зокрема, в працях лісівників.

Обгрунтовуючи доцільність виділення, тож становлення відновного природокористування як самостійного наукового напрями, ми позначили його основні розділи – охорону (відновлення) біологічних природних ресурсів через організацію їх раціональної експлуатації; охорону генофонду живих організмів у природних умовах; створення і функціонування системООПТ; меліорацію; рекультивацію; велику групубиотехнических заходів та інших.

У таблиці 1 представлені заходиприродопользовательного характеру та побутову сфери їх застосування [2].

Таблиця 1

Заходи Сфера застосування Роль в природокористуванні
Глобальні заходи щодо поліпшенню природокористування
Створення і функціонування системиООПТ >Биосферология,биогеоекономика, заповідне справа, рекреація, лісове, рибне і мисливське господарства Збереження й зміцнення екологічного рівноваги. Підтримка корінних екосистем та його рослинних і тварин компонентів. Збереження естетики заповідних ландшафтів. Збагачення околишніх територій корисними видами рослин та тварин. Створення сприятливих умов рекреації у деяких типахООПТ
>Рекультивация

>Ландшафтоведение,

 всі галузі надрокористування, сільське і лісове господарство

Повне чи часткове відновлення ландшафтів, зруйнованих (>поврежденних) здобиччю і транспортуванням з корисними копалинами, інтродукція організмів, адаптованих до нових умов проживання
>Полезащитное лісорозведення >Ландшафтоведение, дендрологія, сільське, лісове і мисливське господарства Підвищення урожайності сільськогосподарських культур, створення стійких систем землеробства, затримання грунтової вологи, збільшення біорізноманіття
Вторинне природокористування Усі галузі біологічного природокористування, частина галузей вторинного природокористування Впровадження принципів, і методівресурсо – і енергозберігаючих технологій, збирання та вторинна переробка сировини, економія біологічних природних ресурсів

Заходи з поліпшенню природничих і оптимізації

штучних біоценозів

Охорона через раціональну експлуатацію >Биосферология, всі галузі біологічного природокористування Уповільнення виснаження біологічними ресурсами планети і деформація біосфери. Часткове відновленнянанесенного шкоди біосфері і реставраціяповрежденних екосистем. Заміна дорогих ітрудоемких відбудовних заходів. Участь оптимізації всіх галузей біологічного природокористування
Охорона й відновлення генофонду вільноживучих організмів. Консерваціязародишевого речовини Генетика,биосферология,ресурсоведение, ботаніка, зоологія, дендрологія, тваринництво, рослинництво, лісове, рибне, мисливське господарства Збереження рідкісних і зникаючих форм рослин та тварин шляхом створення та проведення систем червоних книжок і методичних рекомендацій. Розробка і реалізація програм відновлення окремих форм організмів. Збереження і підвищення генетичного, екосистемного іорганизменного біорізноманіття. Підтримка та поліпшення естетичного достоїнств ландшафтів. Збереження впереохлажденном виглядізародишевого речовини тварин, що потребують тривалої консервації насіння рослин
>Лесокультурние заходи Лісове господарство,ландшафтоведение, дендрологія Відновлення лісових ландшафтів після рубок і пожеж, інтенсифікація побічнихлесопользований. Поліпшення екологічної мозаїки території. Підвищення її біологічної продуктивності
>Охотхозяйственние, рибогосподарські, заповідні біотехнічні заходи Мисливське господарство, рибне господарство, водне господарство, заповідне справа Збереження і підвищення біологічної продуктивності мисливсько-рибальських угідь, створення нових масивів угідь, допомогу бідуючим тваринам
Гуманізація ставлення до диким тваринам Екологічна етика,биогеоценология, зоологія, рибне і мисливське господарства Зниження непродуктивного відходу і підвищення ефективність використання ресурсів тварин. Реабілітація деяких форм експлуатації тварин у свідомості
>Акклиматизация іреакклиматизация диких рослин та тварин Лісове господарство, мисливське господарство, рибне господарство,биогеоценология, заповідне справа, рекреація Заповнення вільних та своєчасне відновлення порушених (неповних) екологічних ніш і екосистем, розширення ареалів господарським цінних і рідкісних форм тварин
Збереження та своєчасне відновлення цінних тварин в неволі (exsitu) >Зоокультура, мисливське господарство, рибне господарство,ресурсоведение, таксономія, рекреація Збереження та своєчасне відновлення генофонду тварин взоосадах,зоопаркх,зоопитомниках, використання вивчення, поповнення природних популяцій, експонування, гібридизація і інтродукція
Збереження та своєчасне відновлення диких рослин exsitu >Ботаника, дендрологія,ресурсоведение, лісове і сільське господарства, рекреація Збереження та своєчасне відновлення диких і адаптованих форм рослин, у ботанічних садках і дендрологічних парках, використання їх задля відновлення, вивчення, експонування
>Охранение і розведення тварин в вольєрах (>полувольное розведення) Лісове господарство,ландшафтоведение, дендрологія Зміст та своєчасне відновлення диких, господарським цінних форм тварин у спеціальних вольєрах і обгороджених площах (збереження зазвичай поєднується з прижиттєвої експлуатацією)
Реалізація Програми CITES >Биоценологияресурсоведение, ботаніка, зоологія, всі галузі біологічного природокористування >Пресечение контрабанди живих організмів, конфіскація і доглядання життєздатних особин, організація їх пересмикування і (принагідно) випуску природні умови
Заходи з поліпшенню грунтів
>Противоерозионние заходи >Ландшафтоведение, грунтознавство, сільське, водне, мисливське і рибне господарства Уповільнення й припинення водної, вітрової, хімічної ерозії грунтів, припинення розвитку і стабілізації яружної мережі, розвиток екологічної мозаїки, збільшення біорізноманіття
Збереження та своєчасне відновлення родючості грунтів Ґрунтознавство,ресурсоведение, сільське, лісове, мисливське, рибне господарства Припинення ерозії, підвищення родючості, розширення спектра користувань, збільшити кількість видів організмів, збільшення ландшафтного розмаїття
Інші позитивні меліорації >Зерноводство, тваринництво, луківництво, садівництво, рекреація Розчистка, реставрація угідь, збільшення площі продуктивних земель потреб сільського господарства,влагозадержание,мелкомасштабная іригація
Заходи з поліпшенню водних басейнів
Прогресивні водні меліорації Сільське господарство і водногосподарчий комплекс Раціональне розподіл і витрати водних ресурсів, розвиток поливного землеробства, осушенняпереувлажненних територій, підвищення продуктивності сільського господарства, поліпшення екологічної мозаїки.
Охорона й відновлення водо-зборів >Ландшафтоведение, водне, сільське, рибне, мисливське господарства Відновлення басейновій гідрографічної мережі «воскресіння» померлих та своєчасне відновлення водності в наявнихводоемов, оптимізація системи гідротехнічних споруд, відновлення водно-болотних ландшафтів, збільшення кількості наземних хребетних тварин і звинувачують риби
Комплексні заходи щодо поліпшенню природокористування
Комплексні методиприродовосстановления

Основи

>ноосферологии, охорона природи й природних співтовариств

Комплексне використання різних перелічених вище видівприродовозрождения (у різних поєднаннях і набір) з метою реставрації, охорони та розвитку великих природних іприродно-антропогенних співтовариств
Екологічний управління економіки й навчання

Усі галузі

природокористування

Сучасні методи екологічного менеджменту.

Освіта з метою сталого розвитку

2. Охорона біологічними ресурсами через їх розумну експлуатацію

Одна з головних умов відновного природокористування – експлуатація ресурсів дикої природи в такий спосіб, ніж порушувався їхвоспроизводственний потенціал і виникала потреба у спеціальних і дорогих відбудовних заходах. Розумно експлуатована ресурс повинен, спираючись на механізми екологічної саморегуляції, самостійно відновлювати свою чисельність рівня експлуатаційної (промислової). Знаменно, що чимало широкомасштабні види людської діяльності які з успіхом використовують Україні цього принципу.

Збір грибів і дикорослих ягід, за дотримання термінів і технології жнив, може бути самих і тієї ж площах практично вічно. Це саме можна сказати і дотаежному кедровому господарству, особливоприпоселковому, яка мала стійкий стаціонарний характер. Щорічне сінокосіння на природних російських луках здійснювалося в такий спосіб, щоб що зберігається отава відтворювала наступного року високоякісний травостій, придатний ефективного сінокосіння. Були потрібні лише незначні меліоративні роботи щодо боротьби з експансією дерев і чагарників. За відсутностіперелова риби у водоймах осілим населенням (але це було правилом) вони могли десятиліттями підтримувати промисловий врожай івоспроизводственное поголів'я постійному рівні. Це ж можна сказати й про мисливських ресурсах за умов стабільного промислового господарства- за наявності консервативної системи спадкових мисливські угіддя. Звісно, всі в співтовариствах згаданих біологічними ресурсами, їх безліч, розподіл повинні відповідати природнимсукцессиям і, отже, дещо змінюватись, але ж надто повільно.

Іноді мовні акценти може істотно проводити розуміння й навіть у сутність проблеми. В усіх цих випадках для користувачів основним була оренда постійного щодо високого врожаю, а збереження ресурсів – необхідним, але супутнім умовою. Вчення російських лісівників Морозова і Нестерова, висунуте наприкінці ХІХ – початку XX ст., – вчення пронеистощительном, вічному лісокористуванні, змістило акценти. На місце вийшла охорона ресурсів, а практичний результат – на друге. Хоча основні показники могли залишатися колишніми. Народилася, повторюємо, найважливіша наука про вічної,неистощительной експлуатації біологічних природних ресурсів. Економічний ефект від участі її застосування в масштабах Землі, часом застосування стихійного, традиційного, визначається сотні мільярдів,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація