Реферати українською » Экология » Згубна Вплив діоксінів та діоксідів на навколішнє середовище


Реферат Згубна Вплив діоксінів та діоксідів на навколішнє середовище

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ПЛАН

>Вступ

1.Джерелазабрудненьнавколишньогосередовища

1.1Джерелахімічноїприроди

1.2Стійкіорганічнізабруднення (>СОЗ)

1.3Діоксини - якджерелазабрудненнянавколишньогосередовища.

1.4Аерозольнезабруднення

1.5Фотохімічний туман (зміг)

1.6Іншіджерелазабруднень

2.Хімічна характеристикадіоксидів

2.1Діоксидвуглецю, йоговластивості,добування

2.2Діоксидсірки,фізичні тахімічнівластивості

2.3Діоксид азоту

3.Реакція назабрудненняатмосферидіоксидами

3.1Реакція назабрудненняатмосфери оксидами азоту

3.2Сумішдіоксидусірки та озону

3.3Сумішдіоксидусірки тадіоксиду азоту

3.4Сумішдіоксидусірки та фтороводню

3.5Суміш озону тадіоксиду азоту

4. Заходьщодозменшенняризиківзабруднення

5.Забруднення атмосферногоповітря таруйнуваннязонового куліТернопільськоїобласті

>Висновки

>Література


>ВСТУП

>Однією ізнайбільшактуальних проблемсучасностієохоронанавколишньогосередовищаОсобливозагостриласьця проблема в $ 20столітті, колинедосконалістьтехнічнихпроцесівпризвели дозабрудненняатмосфери, води йґрунту.

>Екологічний станбагатьохрайонівнашої країнивикликаєзаконнутривогугромадськості. Убагатьохрегіонахнашої країниспостерігаєтьсястійкатенденція добагаторазового, у десятки й более разперевищеннюсанітарно-гігієнічних норм повмісту ватмосферіоксидіввуглецю, азоту, пилку,токсичнихз'єднаньметалів,амінів йіншихшкідливихречовин.Єсерйозніпроблеми ізмеліорацією земель,безконтрольнимзастосуванням усільськомугосподарствімінеральнихдобрив,надмірнимвикористаннямпестицидів,гербіцидів.Відбуваєтьсязабрудненнястічними водамипромислових йкомунальнихпідприємств великих ймалихрік, озер,прибережнихморських вод. Черезпостійнезабруднення атмосферногоповітря,поверхневих йпідземних вод,ґрунтів,рослинностівідбуваєтьсядеградаціяекосистем,скороченняпродуктивнихможливостейбіосфери.

>Підзабрудненнямнавколишньогосередовищарозуміютьнадходження вбіосферубудь-якихтвердих,рідких йгазоподібнихречовин чивидівенергії (>теплоти, звуку,радіоактивності й т.п.) укількостях, щошкідливовпливають налюдину,тварин йрослини якбезпосередньо, то йнепрямим шляхом.

>Безпосередньооб'єктамизабруднення (акцепторамизабрудненихречовин)є:

· атмосфера,

· вода,

· грунт.

>Опосередкованимиоб'єктамизабруднення (жертвамизабруднення)єскладовібіогеоценозу:

·рослини,

·тварини,

·гриби,

·мікроорганізми.

>Забрудненнясередовищапроживанняшкідливовідбивається наздоров'ї людей, приноситизначнізбитки народномугосподарству.Останнім годиною обстановкапогіршиласянастільки, що багаторайонівоголошені районамиекологічногонещастя.Загальнівикидидвоокису азотуоцінюються в6,5х108т/рік,викидисіркискладають2,4х108т/рік,промисловістьвикидає5,2х107т/рікрізнихвідходів.

>Викидивуглекислого газу,сірчистихз'єднань у повітря врезультатіпромисловоїдіяльності,функціонуванняенергетичних,металургійнихпідприємствведуть довиникнення парниковогоефекту йзв'язаного із нимпотеплінняклімату. Пооцінкахученихглобальнепотепління безуживаннязаходів поскороченнювикидівпарниковихгазів складі від2-х до 5градусівпротягомнаступногосторіччя, щоз'явитьсябезпрецедентнимявищем заостанні дестьтисяч років.Потеплінняклімату, збільшеннярівня океану на 60-80 див докінцянаступногосторіччяприведуть доекологічноїкатастрофинебаченого масштабу, щозагрожуєдеградацієюлюдськомуспівтовариству


1.ДЖЕРЕЛАЗАБРУДНЕНЬНАВКОЛИШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА

1.1ДЖЕРЕЛАХІМІЧНОЇПРИРОДИ

>Можнавиділитидекількаджерелзабрудненнянавколишньогосередовища,кожен із які непокращуєекологічнуситуацію напланеті.

>Наймасштабнішим йзначнимєхімічнезабрудненнясередовищаневластивимиїйречовинамихімічноїприроди.Серед них -газоподібні йаерозольнізабруднювачіпромислово-побутовогопоходження.Прогресує йнакопиченнявуглекислого газу ватмосфері.Подальшийрозвиток цогопроцесуприскорюєнебажанутенденцію у бікпідвищеннясередньорічноїтемператури напланеті.

Атмосферазабруднюється врезультатівпливутрьохосновнихфакторів:промисловості,побутовихкотелень й транспорту. Узалежності відмісцярозташуваннячастка шкірного ізтрьохджерелзабруднення сильноколивається. Однакзагальновизнанимє тієї факт, щопромисловевиробництво стало ще одним знайгрізніших «>кривдників»навколишньогосередовища.Джереламизабрудненнястаютьтеплоелектростанції, щовикидають разом здимом у повітрясірчистий йвуглекислий газ.Такожсюди можназарахуватиметалургійні підприємства, особливокольоровоїметалургії, щовикидають уповітряоксидинітрогену,сірководень, хлор, фтор,амоніак,сполукиФосфору,частки ісполукиМеркурію іАрсену.Сюди ж належати йцементні,хімічні заводі.Шкідливігазиопиняються вповітрі врезультатіспалюванняпалива для потребпромисловості,опаленняжитла, роботи транспорту,спалювання іпереробкипобутових йпромисловихвідходів.

>Атмосфернізабруднювачі можнаподілити напервинні, щонадходять просто у атмосферу, йвторинні, котріє результатомметаморфозиперших.Наприклад,сірчистий газ, щопотрапляє у повітря,окислюється досірчаногоангідриду,взаємодіє із парами води іутворюєкрапелькисірчаноїкислоти. Привзаємодіїсірчаногоангідриду ізаміакомформуютьсякристалисульфатуамонію.Подібним шляхом урезультатіхімічних,фотохімічних,фізико-хімічнихреакційміжзабруднюючимиречовинами і компонентамиатмосферивиникаютьіншівториннізабруднюючіречовини.

>Основнимджерелом штучногозабрудненняатмосфериєпромислові підприємства,транспортнізасоби, підприємства комунального сектора,сільськогогосподарства.

>Середгалузейпромисловостіголовнимиджереламиатмосфернихзабрудненьвиступають:електроенергетика (27%),металургія (26%),будівельнаіндустрія (13%).Підприємстватеплоенергетики,металургійних йхімічнихгалузей,котельні установкиспоживаютьщорокублизько 70% твердого йрідкогопалива, якувидобувається. Урезультаті їхнідіяльності у повітрявиділяютьсянаступнігазовівикиди:

–вуглекислий газ (ЗІ2) –продуктизгоранняпалива, якіщорічнопотрапляє у повітря понад 2 млрд. т.Нешкідливий длялюдськогоорганізму,використовується впобуті,господарськихцілях.Особливунебезпекустворюєвуглекислий газ,затримуючитепловевипромінювання вприземномушаріатмосфери.Оксидкарбону —цесполука, що активнореагуєзіскладовимичастинамиатмосфери,вінсприяєпідвищеннютемператури напланеті істворенню парниковогоефекту

–чадний газ (ЗІ) – продуктнеповногозгоранняпалива. Уповітряпотрапляє ізавтомобільнимивикидами (60%),викидамипромисловихпідприємств, приспалюваннітвердихвідходів, прилісовихпожежах.Щороку йогопоступає у повітряблизько 250 млн. т.Значначастина йогопоглинаєтьсягрунтовимимікроорганізмами. Газ без запаху,кольору,смаку. Призначнихконцентраціях взакритихприміщенняхвступає вреакцію ізгемоглобіномкрові,витісняючикисень йможепризвести докисневогоголодуванняорганізму, йогозагибелі;

>Сірчистийангідрид.Виділяється впроцесізгоряннясульфуровмісногопалива чипереробкисірчистих руд (до70 млн т нарік).ЧастинасполукСульфуруможевиділитися пригорінніорганічнихзалишків угірничоруднихвідвалах

>Сірчанийангідрид.Утворюється приокислюваннісірчистогоангідриду.Кінцевим продуктомреакціїстаєаерозоль чирозчинсірчаноїкислоти вдощовійводі, щопідкислює грунт,загострюєзахворюваннядихальнихшляхівлюдини.Випаданняаерозолюсірчаноїкислоти іздимовихфакелівхімічнихпідприємствспостерігається принизькійхмарності івисокійвологостіповітря.Листяні платівкирослин, щоростуть навідстаніменшій за 1 км від такихпідприємств,звичайнобувають густозасіяні маленькиминекротичнимиплямами, щоутворилися вмісцяхосіданнякрапельсірчаноїкислоти.Пірометалургійні підприємствакольорової ічорноїметалургії, атакож ТЕСщорокувикидають у повітря десяткимільйонів тоннсірчаногоангідриду.

>Сірководень йсірковуглець.Надходять у повітряокремо чи разом ізіншимисполукамиСульфуру.Основнимиджереламивикидустають підприємства ізвиготовлення штучного волокна,цукру,коксохімічні,нафтопереробні заводі, атакожнафтопромисли. Уатмосфері привзаємодії ізіншимизабруднювачамиповільноокислюються досірчаногоангідриду.

>Оксидинітрогену.Основнимиджереламивикидує підприємства, щовиробляютьазотнідобрива,азотну кислоту інітрати,аніліновібарвники,нітросполуки,віскознийшовк,целулоїд.Кількістьоксидівнітрогену, шонадходять у повітря,складає 20 млн т нарік.

>СполукиФлуору.Джереламизабрудненняє підприємства ізвиробництваалюмінію,емалей,скла,кераміки,сталі,фосфорнихдобрив.Флуорвмісніречовининадходять у повітря увиглядігазоподібнихсполук —фтороводню чи пилкуфторидунатрію ікальцію.Сполукихарактеризуютьсятоксичнимефектом.Похідніфторуєсильнимиінсектицидами.

>СполукиХлору.Надходять у повітря відхімічнихпідприємств, щовиробляютьсоляну кислоту,хлоровмісніпестициди,органічнібарвники,гідролізний спирт,хлорневапно, соду. Уатмосферіспостерігаються якдомішкимолекулихлору йпарівсоляноїкислоти.Токсичністьхлорувизначається виглядомсполукїхньоюконцентрацією.

Уметалургійнійіндустрії привиплавцічавуна іпереробці його на стальвідбуваєтьсявикид у повітрярізнихважкихметалів йотруйнихгазів. То врозрахунку на 1 т межовогочавунавиділяєтьсякрім 2,7 кгсірчистого газу й 4,5 кгпиловихчастинок, щоскладаютьсязісполукАрсену,Фосфору,Плюмбуму, паріртуті ірідкіснихметалів,смолянихречовин йціаністогогідрогену.

1.2СТІЙКІОРГАНІЧНІЗАБРУДНЕННЯ (>СОЗ)

>Найбільшу проблемусьогодністановлятьвисокостійкіхлорорганічнісполуки,об’єднані угрупустійкихорганічнихсполук.Дев’ять із нихстворенілюдиною,ще триутворюються якпобічний продуктдеякихтехнологічнихпроцесів.Ціречовини належати дорізнихкласівхімічнихсполук, але й, Незважаючи начисленнівідмінності тарізнийступіньнебезпеки,СОЗвизначаютьтакічотиризагальнівластивості:

1)високотоксичністьнавіть унезначнійкількості;щебільшатоксичністьпродуктів, щоутворюються урезультатіїхньогорозкладу;

2)стійкість дорозкладу (>важкоруйнуються йзалишаютьсянезмінними удовкіллівпродовж:багатьох років послевикористання);

3)здатністьконцентруватися вжировихтканинахлюдини йтварин, котріпредставляютьверхні ланкихарчовоголанцюжка;

4)здатністьдолатизначнівідстані задопомогоюповітрянихпотоків,воднимишляхами та у зв'язку зміграціямиптахів,тварин йриб.

>Стійкість дорозкладу унавколишньомусередовищі таздатністьСОЗпоширюватися —найбільшсерйозна проблема длянашоїпланети,аджевражаютьсяживіістотинавіть там, деніколиСОЗ незастосовувалися — заПівнічним колом, вАнтарктиці та навіддалених островахсвітового океану.

>Проведені США,Мексиці таіншихкраїнахдослідженнявиявили, щовживанняпродуктівнавіть іздужемалимвмістомСОЗспричинюєрозбалансуванняімунноїсистеми удорослих, а й удітей —серйозніпроблеми ізкоординацієюрухів та урозумовійдіяльності.

>Конференція ООН ізнавколишньогосередовища тарозвитку, Якавідбулася вРіо-де-Жанейро учервні 1992 року,прийнялаПрограму «Порядокденний на XXIстоліття», вякій,зокрема,визначено напрямивсесвітньогоспівробітництва ізметоюдосягненнявисокоїякостінавколишньогосередовища таздоровоїекономіки для всіхнародівземноїкулі. Урозділі 19 Програми,якийприсвяченийпитаннюпідвищення безпекивикористанняхімічнихречовин,зазначено, щооднією ізголовних завданьсвітової спільнотиєприпинення чизабороназастосуванняхімікатівпідвищеноїнебезпеки,тобто таких, котрівідрізняютьсятоксичністю,стійкістю,здатністю донакопичення йвикористання якінеможливоналежним чиномконтролювати.

У 1994році назустрічахпредставників США,Канади,Японії та низькієвропейськихкраїннеодноразовопорушувалося запитаннящодонеприпустимостіподальшогопоширенняСОЗ. Зцієюметою було бскладеноперелік здванадцятиречовин,стосовно якієнеобхідністьвжитипершочерговихзаходів.Зазначенийперелік,якийвідразу жохрестили «>брудноюдюжиною»,складається ізтрьох групСОЗ, щостановлятьзначнузагрозу дляздоров'ялюдини танавколишньогосередовища.

>Перша групаСОЗ —високотоксичніпестициди (>дихлордифеніл-трихлоретан (ДДТ),ділдрин,алдрин,гептахлор,мірекс,токсафен,ендрин,хлордан,гексахлорбензол (>ГХБ).

Друга групаСОЗ —промисловіпродукти (>поліхлорованідифеніли —ПХД)

>Третя групаСОЗпредставленіїдіоксинами


1.3ДІОКСИНИ -ЯКДЖЕРЕЛАЗАБРУДНЕННЯНАВКОЛИШНЬОГОСЕРЕДОВИЩА

>Великоїшкодинавколишньомусередовищу таздоров’ю людейзавдаютьдіоксини.Діоксини - велика групахлорованихвуглеводнів, доякоївходятьвласнедіоксини (>поліхлорованідибензодіоксини),фурани йполіхлорованібіфеніли.Діоксини -безбарвнікристали,нерозчинні уводі,хімічнодужеінертні,дужестійкисполуки, ізтривалим годиноюнапіврозпаду..

Ос-кількирозчиняються жирами, томаютьздатність добіоакумуляції,тобто донакопичення ворганізмі.

>Усідіоксиниєвисокотоксичними та канцерогенами (>речовини, котріздатнівикликатизлоякісніпухлини), а ">лідер"цієїгрупи –2,3,7,8-тетрахлордибензо-p-діоксин – затоксичністюпереважаєтакіотрути, яксинильна кислота,стрихнін, кураре,поступаючисьлишеботулінічному,стовбнячному тадифтерійному токсинам.Його гранично припустимаконцентрація - 1012мікрограма накілограмречовини чилітррідини.

>Діоксини, котрі можнаназвати ">екологічнимбрудом",єпобічними продуктами, котріутворюються присинтезідеякихгербіцидів, привиробництвіцелюлози, приелектролізних процесівотриманнянікелю ймагнію,литтісталі таміді,переплавці брухтузаліза, привиробництвіалюмінію, а й у процесівнафтопереробки, приспалюванніхлоровміснихсполук,спалюванніавтомобільногомастила та бензину,сміття тощо.

>Діоксинимаютьвисоку температуруплавлення,дуженизькулеткість, злерозчиняються уводі йкраще - уорганічнихрозчинниках.Цісполукивирізняютьсявисокоютермічноюстабільністю, смердоті нереагують із кислотами й лукаминавіть прикип'ятінні.

>Діоксини можназустріти практичноскрізь: вповітрі,ґрунті, врибі,м’ясних продуктах,молочних й т.д.Джереламидіоксанівєпромислові підприємства.Вониутворюються при :

 -виробництвіпестицидів,гербіцидів йдефоліантів якпобічний продукт.

-виробництвіцелюлози в процесіввідбілювання, щопередбачаютьхлоруванню:діоксинизнайдені упульпі,фільтратах,стічних водах,твердихвідходах, вготовійпродукції.

-електролізних процесівотриманнянікелю ймагнію,литтісталі йміді –>переплавці брухтузаліза, атакож привиробництвіалюмінію.

- у процесівнафтопереробки.

-спалюванні хлормісткихсполук, атакож призагорянні та поломкахелектричногообладнання

-спалюванніавтомобільного олії й бензину, увихлопних газахавтомобілів, щопрацюють набензині,якийміститьсвинцеві присадки.

-порушенні правилзахороненняпромисловихвідходів.

-використанніхімічнихречовин у військовихконфліктах.

>Єдані про ті, що запевних умівпотенційнимджереломдіоксинівможе бутихлорованаводопровідна вода.

 Грунтєосновним деподіоксину вприроді.Діоксининадзвичайностабільні вгрунті йзберігаються в основному уверхніх кулях - наглибині 2-5 див. Зґрунтудіоксинипоглинаютьсярослинами йґрунтовимиорганізмами, апотім ізовочами й фруктами, а ще черезінші ланкихарчовихланцюжків -організмптахів йтварин -потрапляють уорганізмлюдини. Таким чином,концентрованімолочніпродукти (олію, сир),м'ясовеликоїрогатоїхудоби,яйця йм'ясоптахівможутьмістити їхнівисокіконцентраціїДіоксининерозчинні уводі.Потрапивши увиглядіпромисловихвикидів дорічок смердотіосідають умулі йґрунті, ізтовщіморської водинакопичуються утканинахгідробіонтів, де їхньогоконцентрація у десятки йсотнітисячразівперевищує їхнівміст уводі.Особливістюдіоксинівє їхньогоздатність добіоакумуляції (>накопичення уживихорганізмах). Умодельнихдослідах звнесеннямрадіоактивноміченогоТХДД було б показано, що уличинкахкомарів йогоконцентрація у 9000 вищий, ніж уводі.Наступна ланкахарчовоголанцюжка, щоспоживає личинок комара -риба чиводоплавний птах, ">цілеспрямовано"підвищуватимеконцентраціюотрути ужировихтканинах свогоорганізму,звідки вон практично невиводиться.Споживачрибиотримаєконцентраціїдіоксинів, котріможуть у десяткитисячразівперевищуватирівні його унавколишньомусередовищі.

>Діоксиниєдужестійкимисполуками. Тому годину їхньогонапіврозпаду унавколишньомусередовищідужетривалий: дляполіхлорованихдіоксиніввінстановить від 102 до 139 років; дляфуранів - 29-79 років.

>Діоксинизавждиутворюються призастосуванніхлору й прибудь-якихвисокотемпературних процесів уметалургії, приспалюванніпластмас.Роботасміттєспалювальнихзаводів —щеоднеджерелоутвореннядіоксинів.Навіть припаліннісигаретиутворюється невеликакількістьдіоксинів.

Зарегіональноюоцінкоюстійкихтоксичнихречовин, Яказдійснюється подегідою ВООЗ,концентраціядіоксиніввиявленанавіть у грудномумолоціжінок.Причому в Україніцейпоказникєвищим упорівнянні ізаналогічнимипоказниками уБолгарії,Чехії,Фінляндії,Угорщині,Ірландії,Норвегії,Румунії,Росії таСловаччині.

Приспоживаннізабруднениххарчовихпродуктів людинаотримує до 95%діоксинів.Інші 5% людинаотримує ізповітря й ізпилом. Уїжусільськогосподарськихтвариндіоксинипотрапляють ззабрудненої води йкормів,насичених пестицидами йгербіцидами.Американськівченівважають, що ізяловичиною людинаможеотримати до 37пгТЕ/добу; зсвининою йкурятиною - 12-13; молокоможе "забезпечити" 17, аіншімолокопродукти - 24пгТЕ/добу.Особливо сильнозабрудненіморепродукти,зокрема,риба.. Зрічковихрибособливунебезпекускладаютьпридоннімешканці.Хлорорганічнісполукимаютьособливістьнакопичуватися ужировійтканині. Томупроби для контролю навмістдіоксинів (чи ториба, свинина, чипродукціяптахівництва)берутьсясаме із жировогоекстракту продукту.

якуникнутинебезпечноговпливудіоксинів напобутовомурівні?

1. Не можнаспалюватиполімерніматеріали.

>Пластиковепакування,одноразовийпосуд,пакети й сумки,оздоблювальніматеріали й т.ін. -спалювати не можна.Крім того, що самвиробимістятьневеликікількостідіоксинів,останніще ідодатковоутворюються при їхнізгорянні. Танавіть нехлорованіполімери,такі якполіпропіленспалюватинебезпечно.Середпродуктів їхньогогоріння,виявлено увеликійкількостіетан,етилен та їхнього гомологи, ацетилен,леткіциклічнівуглеводні,іншіекологічнонебезпечніпродукти.

2. Не можнаспалюватистаріелектроприлади, котрімістятьтрансформатори

3.Якщовибрати зсміттяскло, метали йполімерніматеріріали, то, присміттявикидидіоксанів уповітрязнижуються более ніж у 10разів.           

4.Потрібноуникатиспоживанням'яснихпродуктів,багатих на жир, атакожриби, особливопридонної,виловленоїпоблизусміттєспалювальних чицелюлозно-паперовихпідприємств.

1.4АЕРОЗОЛЬНЕЗАБРУДНЕННЯ

>Аерозоліявляють собоютверді чирідкічастинки, щознаходяться вповітрі взависломустані.Твердікомпонентиаерозолівнерідкодуженебезпечні дляживихорганізмів, люди смердотівикликаютьспецифічнізахворювання. Уатмосферіаерозольнізабруднення можнаспостерігати увигляді дмитрика, туману,імли чисерпанка.Значначастинааерозолівформується ватмосфері привзаємодіїтвердих йрідкихчастинокміж собою чи ізводяноюпарою.Середнійрозміраерозольнихчастинокскладає 1—5мкм. У атмосферу земліщорічнонадходитьблизько 1 куб. кмпилоподібнихчастинок штучногопоходження. Великакількістьпиловихчастинокутворюєтьсятакож уходівиробничоїдіяльності людей.

>Основнимиджереламиштучнихаерозольнихзабрудненьповітряє ТЕС, котріспоживаютьвугіллявисокоїзольності,збагачувальні фабрики,металургійні,цементні,магнезитові й сажазаводів.Аерозольнічастинки відцихджерелвідрізняються великоюрізноманітністюхімічного складу.Частішевсього в їхніскладівиявляютьсясполукикремнію,кальцію йвуглецю,рідше -оксидиметалів:заліза,магнію,марганцю, цинку,міді,нікелю,свинцю,сурми,вісмуту, селен,миш'яку,берилію,кадмію, хрому, кобальту,молібдену, атакожазбест.Щебільшарізноманітністьвластивоорганічному пилку,включаючиаліфатичні йароматичнівуглеводні,солі кислот.Вонаутворюється приспалюваннізалишковихнафтопродуктів, впроцесіпролізу нанафтопереробних,нафтохімічних йіншихподібнихпідприємствах.Виробництво цементу йіншихбудівельнихматеріалівтакожєджереломзабрудненняатмосферипилом.Основнітехнологічніпроцесицихвиробництв -подрібнення йхімічнаобробкашихт,напівфабрикатів йодержуванихпродуктів в потокахгарячихгазівзавждисупроводжуютьсявикидами пилку йіншихшкідливихречовин у повітря. Доатмосфернихзабруднювачіввідносятьсявуглеводні -насичені йненасичені,включаючи від 1 до 13атомівкарбону.Вонипіддаютьсярізнимперетворенням,окисленню,полімеризації,взаємодіючи ізіншимиатмосфернимизабруднювачами послезбудженнясонячноюрадіацією. Урезультатіцихреакційутворюютьсяперекислісполуки,вільнірадикали,з'єднаннявуглеводнів із оксидаминітрогену йсірки часто увиглядіаерозольнихчастинок. Задеякихпогодних умівможутьутворюватися особливовеликіскупченняшкідливихгазоподібних йаерозольнихдомішок вприземномушаріповітря.

>Звичайноцевідбувається в тихийвипадках, коли вшаріповітрябезпосередньо надджереламигазопиловоїемісіїіснуєінверсія -розташування кулі более холодногоповітря подтеплим, щоперешкоджаєповітряниммасам йзатримуєперенесеннядомішок вгору. Урезультатішкідливівикидизосереджуються под кулеюінверсії,зміст їхні уземлірізкозростає, щостаєоднією із причинпоявиранішеневідомого вприродіфотохімічного туману.


1.5ФОТОХІМІЧНИЙ ТУМАН (ЗМІГ)

>Фотохімічний туманєбагатокомпонентноюсумішшюгазів йаерозольнихчастинокпервинного йвторинногопоходження. До складуосновнихкомпонентів зможувходять озон,оксиди азоту йсірки,численніорганічнісполуки такзваніфотооксиданти.Фотохімічний змігвиникає врезультатіфотохімічнихреакцій запевних умів:наявності ватмосферівисокоїконцентраціїоксидів азоту,вуглеводнів йіншихзабруднювачів,інтенсивноїсонячноїрадіації йбезвітря чидуже слабкогообмінуповітря в куляхатмосфери.Стійкабезвітряна погода,звичайно щосупроводжуєтьсяінверсіями,необхідна дляствореннявисокоїконцентраціїреагуючихречовин.

>Такіумовистворюютьсячастіше вчервні-вересні йрідшевзимку. Притривалійяснійпогодісонячнарадіаціявикликаєрозщеплевання молекулдіоксиду азоту ізутворенням оксиду азоту й атомарноїкисню.Атомарнийкисень ізмолекулярнимкиснемдають озон.Здавалося б,останній,окисляючи оксид азоту, винензновуперетворюються вмолекулярнийкисень, а оксид азоту - вдіоксид. Алі цого невідбувається.Оксид азотувступає вреакції ізолефінамивихлопнихгазів, котрі при цьомурозщеплюються поподвійному зв'язку йутворюють осколки молекул йнадлишок озону. Урезультатітривалоїдисоціаціїновімасидіоксиду азотурозщеплюються йдаютьдодатковікількості озону.Виникаєциклічнареакція, урезультатіякій ватмосферіпоступовонагромаджується озон.Цей процес внічний годинуприпиняється. У своючергу озонвступає вреакцію ізолефінами. Уатмосферіконцентруютьсярізніпероксиди, котрі всумі йутворюютьхарактерні дляфотохімічного тумануоксиданти. Останнієджерелом такзванихвільнихрадикалів,якимвластивіособливіреакційнійвластивості.Такісмоги –поширенеявище над Лондоном, Парижем,Лос-Анджелесом, Нью-Йорком йіншимимістамиЄвропи й Америки. Посвоїйфізіологічній дії наорганізмлюдини смердотіукрайнебезпечні длядихальної йкровоносноїсистеми й частобувають причиноюпередчасної смертиміськихжителів ізослабленимздоров'ям.

1.6ІНШІДЖЕРЕЛАЗАБРУДНЕНЬ

>Важливимджереломатмосфернихзабрудненьєтранспортнізасоби всіхвидів.

>Середньостатистичнийавтомобіль зарікпробігузабирає ізатмосфери 4,35 ткисню,викидаючи 3,25 твуглекислого газу, 0,53 кг оксидувуглецю, 0,093 твуглеводнів, 0,027 токсидів азоту.Наприкінці ХХстоліття у світінараховувалосьблизько 1 млрд.автомобілів.

>Автомобільнівикиди –цесумішблизько 200речовин,серед якіальдегіди ізрізким запахом йсильноюподразливоюдією,канцерогенніречовини, котріможутьвикликатираковізахворювання таінші.

>Основнимиджереламизабрудненняповітряногопростору надсільськими районамиєтваринницькі йптахокомплекси,агрохімічнісклади,сховищапротравленогонасіння, поля ізвнесеними нимиотрутохімікатами ймінеральнимидобривами.

>Таблиця.Вмістмолекулярнихкомпонентів ватмосфері

>Компоненти >Вміст ватмосферімл/м3 Часперебування внижніх куляхатмосфери >Сумарнийантропогеннийвикид у повітрят/р
>Великіміста >Сільськамісцевість
>Вуглекислий газ 330 330 8 років 2,0 1010
>Водяна пара (0-2)104 (0-2)104 10днів -
>Сульфати 1 1 5днів 7 108
>Сірководень 0,005 0,005 0,5 дня 7 108
Озон 0,1-0,2 0,02 10днів -
>Оксиди азоту 0,1-0,5 0,01-0,2 5днів 2 109
>Аміак 0,01-0,02 0,01 2-5днів 4 106
>Вуглеводні 2 0,01 - 5 107
Метан 3 1,5 3 рокта 1 108
>Фреони 10-4 10-4 30-70 років 1 106

>Ще однимпотужнимджереломзабрудненнянавколишньогосередовищаєпобутовівідходи.Сьогоднікожна людинащоденновикидає понад2-х кгтвердихпобутовихвідходів.Масасвітового потоку такихвідходівстановитьщорічно 400 млн. тонн, із які 80% «>знешкоджується» шляхом погребение подземлею. Зсміттям убіосферущорокупотрапляє 85 млн. тоннорганічноговуглецю.Окрімістотноговнеску углобальнепотепління,звалищний газсприяєще ізагорянню як самихзвалищ то йоб’єктівпоблизу них. При цьому на –>звалищахзнаходитьсябіля 10 %полімернихматеріалів а

>Кожні 10 роківкількістьсинтетичнихполімерівподвоюється, смердотіпостійно ">збагачуються"відходами, щомістятьсоліважкихметалів,іншітоксичнісполуки.Відтак, пригоріннізвалищутворюється та переноситися уповітрявеличезнакількість невластивихприродіотруйнихречовин, частонавіть - зневстановленоюхімічноюбудовою тавідповідно -прогнозованиминаслідками дляздоров'я.Обов'язковими продуктамигоріннязвалищєактивніканцерогени.

>Джереломнебезпечногохімічного табіологічногозабрудненнядовкілляє так звань «>звалищнийфільтрат» -атмосфернаволога,насиченатоксичнимисполуками,патогеннимибактеріями та продуктамиїхньоїжиттєдіяльності.Усецеможемігрувати уґрунтові води - й часто надоситьвеликіглибини та набагатокілометровівідстані від самогооб'єктузабруднення.

>Усіперерахованіризики такризовіявищаспонукалилюдство достворенняцілоїгосподарськоїгалузі, щоотрималаназву ">wastemanagement" -керування (>управління)відходами.використання.Лідерами урозвиткуефективнихтехнологійповодження ізвідходамиє країниЗахідноїЄвропи, асеред нихперебуває напершомумісці,безумовно,Німеччина.Власненімці напрактиці довели, щонайдоцільнішеіти шляхомповногороздільногозбиранняпідходів. :окремо -полімери,окремо - папір та картон,окремо -залізо ,окремо -кольорові метали,окремо -склокольорове,окремо -склобіле,окремо -тканини,окремо -харчовірештки йт.ін.

>Сучаснатехнологія погребениеТПВ уземліпередбачає вякостіобов'язковихетапів:

- максимальноповнерозділеннясміття звилученнямтоксичнихвідходів тацінноївторинноїсировини,

-компостуванняорганічнихрештків.

-пресування ізметоюзменшенняоб'ємуТПВ.

-відведення таспалення ізенергетичноюметою ">звалищного газу",

- дренажфільтрату, йоговідведення тазнезараження.

Коли жцікавого в Україні ?Лише 52 % населенняохопленосистемоювидаленнявідходів. Заостанні роктапоступововпроваджується практика їхніроздільногозбирання. Однак вбільшості невеликих міст таабсолютнійбільшостісілпобутовівідходивзагалі та невивозяться, щопризводить дорозростаннявеличезноїкількостістихійнихсмітників, частонаближених дожитла,джерелводопостачання, місцьвідпочинку. У цихмісцяхлише заприблизноюоцінкоюзнаходиться до 66% всіхТПВ, щопродукуються в Україні,частина із нихєтоксичними.Переважнабільшість (до 90%) їхньогофункціонує врежиміперевантаження, ізпорушеннямпроектнихпоказників та правил безпеки.

Узагальніймасіпобутовихвідходів, щовивозиться на укра-їнськісмітники, до 25%становлятьхарчовірештки, 20% -папір, 10% - метав, 12% -скло.Обсягивторинноговикористаннявідходівпостійноскорочуються.

В Україні практично немаєпідприємствзахідногозразка ізкомплексноюпереробкоюодразудекількохвидіввідходів,приміром - зотриманням навходінесортованихвідходів, але ввиході:металобрухту,подрібненогоскла,полімерних гранул,макулатури та готового компосту.


2.ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКАДІОКСИДІВ

2.1ДІОКСИДВУГЛЕЦЮ,ЙОГОВЛАСТИВОСТІ,ДОБУВАННЯ

>Діоксидвуглецю,вуглекислий газ, (ріс. вуглекислий газ, анг.Carbondioxide,нім.Kohlensuref,gasfrmigeKohlensuref,Kohlendioxyd n) —>хімічнасполука,поширена вприродних газах, щомістять його вкількості віддекількохвідсотків до практично чистоговуглекислого газу.Безбарвний,маєкислуватий смак й запах.Єкінцевим продуктомокисненнявуглецю, негорить, непідтримуєгоріння йдихання.Токсичнадіявуглекислого газувиявляється при йоговмісті вповітрі 3-4 % йполягає вподразненнідихальнихшляхів,запамороченні, головномуболі,шумі увухах,психічномузбудженні,непритомномустані.

>Вуглекислий газє продуктомспалюваннявикопногопалива.Вінмаєпарниковівластивості,тобтосприяєутриманню тепла наповерхні землі й вноситиосновний внесок углобальнепотепління.

При 20 °З одиноб'ємі водирозчиняється 0,88об'ємів .Воднийрозчин йогомаєкислуватий смак. Навідміну відмонооксидудіоксидвуглецюєсолетворним оксидом —ангідридомкарбонатноїкислоти .

>Підтискомблизько 60атмдіоксидвуглецю призвичайнійтемпературіперетворюється врідину. Узрідженомустані усталевихбалонах його можназберігати йтранспортувати. При сильномуохолодженнівінперетворюється вснігоподібнумасу (>сухийлід), котрасублімує (>випаровується неплавлячись) при —>78,5°С.

>Діоксидвуглецю непідтримуєдихання йгоріннязвичайнихвидівпалива. Аліречовини, щомають понадспоріднення докисню, ніжвуглець,можутьзабирати уньогокисень. Так,наприклад,запаленасвічкагасне ватмосфері , азапаленамагнієвастрічкапродовжуєгоріти:


>Незначнікількостінешкідливі длялюдини йтварин, але й приконцентрації його вповітрі понад 3% заоб'ємомвінстаєшкідливим, а при 10 % й понад —смертельним.

У народномугосподарствідіоксидвуглецю широкозастосовується вхімічнійпромисловості привиробництвісоди,сечовини тощо, а й увиробництвіцукру, вина, пива, длявиготовленнягазової води й т. буд. Широковідоміприродніджерелудіоксидувуглецю увиглядімінеральних вод «>Нарзан», «>Боржом» таінші.Спресованийтвердий подназвою «>сухийлід»застосовують дляохолодженням'яса,риби йіншиххарчовихпродуктів, щошвидкопсуються.Сухийлідзначно більше, ніжзвичайний,знижує температуру й привипаровуванні незалишаєніякоїрідини. Утехніцідіоксидвуглецюодержуютьобпаленнямвапняку ізодночаснимодержанням смаленоговапна:

>CaCO3 =CaO + CO2

Улабораторнихумовах йогозвичайноодержують при діїхлоридноїкислоти намармур:

>CaCO3 +2HCl =CaCl2 + CO2

Уприродідіоксидвуглецюпостійноутворюється принайрізноманітніших процесів:горіннівугілля йіншихвидівпалива,диханні,бродінні,гнитті тощо.


2.2ДІОКСИДСІРКИ,ФІЗИЧНІ ТАХІМІЧНІВЛАСТИВОСТІ,ДОБУВАННЯ,ЗАСТОСУВАННЯ

>Діоксидсірки, (іншіназви:сульфітнийангідрид,сірчистий газ) —безбарвний газ, ізрізкимзадушливим запахом.

>Фізичнівластивості.

>Діоксидсірки призвичайнихумовахявляє собоюбезбарвний газ, ізрізкимзадушливим запахом.Вінважчий відповітря більше, ніж у два рази. Приохолодженні до —10°Сдіоксидсіркискраплюється вбезбарвнупрозорурідину, а подтиском 2,5атм.скраплюється призвичайнійтемпературі. Тому його можназберігати йтранспортувати встальнихбалонах урідкомустані.Випаровуваннярідкогосупроводжуєтьсязначнимохолодженням (до —50 °С). Уводідіоксидсіркирозчиняєтьсядуже добро: в одномуоб'ємі водирозчиняється до 40об'ємів .Діоксидсіркиотруйний, хоч йзначно менше, ніжсірководень.Наявність його вповітрі вкількості 0,33мг/дм3 й понадвикликаєзадишку йзапаленнялегенів. Томупрацювати із нимслідобережно.

>Хімічнівластивості

>Діоксидсіркизаймаєпроміжнеположення у низціокиснення —відновленнясірки.Сірка вньому позитивночотиривалентна. Тому атомсірки вмолекуліможе чивіддаватище дваелектрони, чиприєднуватичотири чишістьелектронів. Отже, взалежності від умівдіоксидсіркиможе бутивідновником чиокисником.Більшрізко вньоговираженівідновнівластивості.

Привзаємодії ізокисникамивиявляєвідновнівластивості.

>Наприклад:

>Навпаки, привзаємодії іздужесильнимивідновникамивінвиявляєокислювальнівластивості.

>Наприклад:

>Добування.

>Сульфітний газутворюється приспалюваннісірки вповітрі чи вкисні:

P.S +O2 =

Алі впромисловості дляодержаннявикористовуютьзвичайно болеедешевусировину,головним чиномзалізний колчедан (>пірит)FeS2.Горінняпіритувідбувається зареакцією:

>Значнікількостіодержують якпобічний продукт укольоровійметалургії привипалюваннісульфідних руд,наприкладцинкової обманки:


Улабораторнихумовахдіоксидсіркиодержуютьзвичайно при дії нагідросульфітнатріюсульфатноюкислотою (чихлоридною), чи шляхомрозчиненняміді всульфатнійкислоті принагріванні:

>Застосування

>Діоксидсіркизастосовують урізнихгалузяхпромисловості.Найбільші йогокількостійдуть навиробництвосульфатноїкислоти.Діоксидсіркимаєздатністьубиватирізнімікроби, тому нимобкурюютьскладськіприміщення,підвали,винні бочки тощо, атакожовочі йфрукти,щобзапобігти їхнізагниванню.

>Діоксидсіркизнебарвлюєрізніорганічнібарвники йзастосовується длявідбілюваннявовняних йшовковихтканин,соломи тощо. Алі йоговідбілюючадіямаєінший характер, ніжкисню йхлору.Кисень й хлорруйнуютьзабарвлюючіречовини, аутворює із нимибезбарвніречовини.Деякі із них із годиноюможутьпоступоворозкладатися.Наприклад,відбіленасульфітним газом солома, ізякоїроблятькапелюхи, подвпливомсонячногосвітлапоступовожовтіє,повертаючисвійпопереднійколір.

2.3ДІОКСИДАЗОТУ

>Діоксид азоту йгемітетраоксид азоту призвичайнихумовахявляють собоюгазовусуміш бурогокольору іззадушливим запахом.Цясуміш при21,15°Сзгущується вясно-жовтурідину, а при —>11,2°Сзамерзає вбезбарвнумасу.

При —>11,2°С йнижчійтемпературііснуютьлишебезбарвнімолекулигемітетраоксиду. Привищійтемпературімолекулидисоціюють намолекулидіоксиду азоту темно-бурогокольору. Зпідвищеннямтемпературирівновагадисоціаціїдедалізміщується в бікутвореннядіоксиду, а при140°Снастаєповнадисоціація . Прицій йвищійтемпературііснуютьлишемолекули . Таким чином, у температурномуінтервалі від —>11,2°С до +140°Собидваоксидиперебувають урівновазі один із одним.Цюрівновагу можназобразити такимрівнянням:

100% <=> 100%

при —>11,2°С при +>140°С

>Зміщеннямцієїрівновагипояснюється ті, що ізпідвищеннямтемпературиколірсумішістаєтемнішим, а призниженнітемпературипоступовоясніє доповногознебарвлення притемпературізамерзання.Діоксид азоту, на свійчергу,вище140°Стежпочинаєрозкладатися й при600°Сповністюперетворюється вмонооксид азоту NO йкисень:

Тому ізпідвищеннямтемператури понад140°Счорно-бурийколір газупоступовоясніє, а при600°С газстаєбезбарвним.

Улабораторнихумовахдіоксид азотузвичайноодержуютьтермічнимрозкладомнітратусвинцю зареакцією:

>2Pb(NO3)2 =2PbO +4NO2 +O2


Упромисловості йогодобувають великікількостях длявиробництванітратноїкислотиокисненняммонооксиду азотукиснемповітря.

Ухімічномувідношеннідіоксид (йгемітетраоксид) азотувідзначається якдужесильнийокисник. Так,він легкоокиснюєсульфітнийангідридSO2 усульфатнийангідридSO3:

>SO2 + NO2 =SO3 + NO

>Діоксид азотудужеотруйний.Вдихання йоговикликаєсильнеподразненнядихальнихоганів. Томупрацювати із нимсліддужеобережно.

Уводіобидваоксиди азоту добророзчиняються. При цьомугемітетраоксид азотувступає вхімічнувзаємодію із водою йутворюєсумішнітратної йнітритної кислот:

N2>O4 + H2>O =HNO3 +HNO2

>Якщосумішцихоксидіврозчиняти вїдких луках, тоутворюєтьсясумішвідповіднихнітратів йнітритів,наприклад:

N2>O4 +2NaOH =NaNO3 +NaNO2 + H2>O

Умолекулі N2>O4 один атом азоту позитивноп'ятивалентний, а один — позитивнотривалентний. Тому йогоструктурнійформулінадають такоговигляду:

>O =N3+ —O —N5+ =O

 

 Про


>Забруднення атмосферногоповітрядіоксидом азотумістить усобізагрозу задляздоров'я людей, але й й наноситиекологічну шкодувсьому природногосередовищу.Негативнийбіологічнийвпливдіоксиду азоту нарослинивиявляється взнебарвленнілистів,зів'яненніквіток,припиненніплодоносіння й зростанню.

>Небезпекадіоксиду азотуполягаєще до того, щовін добророзчиняється уводі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація