Реферати українською » Экология » Стічні води та очисні споруди


Реферат Стічні води та очисні споруди

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

1.Розрахунковівитратистічних вод

2.Розрахунковіконцентраціїзабрудненнястічних вод

3.Необхіднийступінь очищеннястічних вод

3.1.Нормативиякості водиводоймища

3.2.Нормативнийкоефіцієнтзміщуваннястічних вод із водоюрічки

3.3.Необхіднийступінь очищеннястічних вод

3.3.1.Допустимаконцентраціязавислихречовин вочищенихстічнихводоймах

3.3.2.Допустимабіологічна потреба вкисніочищенихстічних вод

3.3.3.Розрахунок порозчиненому уводіводоймищакисню

4.Технологічна схема очищеннястічних вод

5.Розрахунокосновнихспоруд

5.1.Решіткидробарки

5.2.Пісковдавлювачі тапісковімайданчики

5.3.Первиннівідстійники

5.4.Аеротенки

5.5.Вториннівідстійники

5.6.Споруди длязнезараженнястічних вод

5.7.Мулоущільнювачі        

5.8.Метантенки

5.9.Муловімайданчики

5.10.Повітродувнастанція

6. Схемависотногорозташуванняочиснихспоруд

>Література


>Вступ

>Розширенняоб’ємівкапітальногобудівництва міст йнаселенихпунктіввимагаєпроведення великогооб’ємубудівельнихробіт, впершучергу, попроектуванню системводопостачання йводовідведення.

>Збільшеннявитрат води, якоїспоживаютьнаселеніпункти йпромислові підприємства,розміщені на їхнього територї (>викликане впершучергузбільшеннямчисельності населення й зростаннямпромисловості)робитьдоситьважливимпитанням,пов’язане ізпроектуванням,будівництвом таексплуатацією нових йреконструкцією старихводовідвіднихочиснихспоруд.

Неменшважливимзавданням, якустоїть насьогоднішній день передфахівцями, щопрацюють угалузіводопостачання таводовідведення,є забезпеченнянеобхідногосанітарного стануводойм (>річок, озер таін.), котрівикористовуються длягосподарсько-питних,культурно-побутових тарибогосподарськихцілей. Тому, припроектуванніочиснихспорудводовідведеннянеобхідно правильновизначитирозрахунковівитратистічних вод, щопоступають віднаселеного пункту,відповідніконцентраціїзабруднень у яких,визначитинеобхіднийступінь їхні очищення таприйнятитехнологічну схему й складочиснихспоруд.

>Ціллюданого курсового проектуєзакріплення,розширення іузагальнення знань,отриманих под годинувивчення курсу “>Водовідведення та очищеннястічних вод” тазастосуванняцих знань для комплексноговирішення конкретногоінженерного заподіяння.


1.Розрахунковівитратистічних вод

>Розрахунковівитратипобутових тавиробничихстічних водвизначаємо посумарномуграфікуприпливу їхнього наочисніспоруди протягом доби.

>Згідно із заподіяння,добовівитратигосподарсько-побутових йвиробничихстічних водрівні:

>Сумарнадобовавитратастічних вод, щоподається наочисніспоруди:

>Середньосекунднівитратистічних вод (>побутових,виробничих йсумарних)становлять:

>Витратипобутовихстічних водрозподіляємо погодинам доби увідповідності дографікадобовоговодовідведення, щозалежить відвеличинизагальногокоефіцієнтанерівномірності,якийвизначаємо згідно [1, табл. 2].

Длявитратизагальниймаксимальний ймінімальнийкоефіцієнтнерівномірності якщорівнийвідповідно:

У годину максимальногоприпливувитратапобітовихстічних вод якщорівна:

У годинумінімальногоприпливувитратапобітовихстічних вод якщорівна:

>Розподілпогодиннихвитратпобітовихстічних водвиконуємо увідповідності ізорієнтованимрозподілом,приведеним в [3, табл. 3.6.] зазагальнимкоефіцієнтомнерівномірності,який длясередньоїсекундноївитратипобутових вод згідно [3, табл. 3.6]рівний До>заг.=1,25.

>Погодиннівитративиробничихстічних водвизначаємо ізурахуваннямданих узавданніпроцентнихрозподілівстічних вод позмінах,коефіцієнтапогодинноїнерівномірності тагодини максимальноговодовідведення вмежахзміни. Уіншігодинизміни,окрімгодини максимальноговодовідведення,витративиробничихстічних водприпускаєтьсяприйматиоднаковими.

>Витративиробничихстічних вод позмінамскладають:

>1-а зміну:

>2-а зміну:

>3-а зміну:

>Визначаємомаксимальніпогодиннівитрати длякожноїзміни заформулою:

, м3/рік

де Довір. –коефіцієнтгодинноїнерівномірностіприпливувиробничихстічних вод (згідно іззавданням Довір.=1,4)

Замаксимальну годинуводовідведенняприймаємотретю годинукожноїзміни. Длярешти часівкожноїзмінивитративизначається заформулою:

, м3/рік

, м3/рік

, м3/рік

, м3/рік

>Сумарнийграфікприпливустічних вод, наочисніспорудиподаємо увиглядітаблиці.

>Таблиця 2

>Витратистічних вод, щопоступають наочисніспорудипротягом доби

>Витратипобутовихстічних вод >Витративиробничихстічних вод, м3/рік >Сумарнівитрати, м3/рік
% м3/рік
>ІІІ-а зміну 0-1 2 1120 556,87 1676,87
1-2 2 1120 556,87 1676,87
2-3 2 1120 826,9 1964,9
3-4 2 1120 56,87 1676,87
4-5 2 1120 556,87 1676,87
5-6 5,05 2828 556,87 3384,87
6-7 5,15 2884 556,87 3440,87
7-8 5,15 2884 556,87 3440,87
>І-а зміну 8-9 5,2 2912 247,5 3159,5
9-10 5,2 2912 247,5 3159,5
10-11 5,2 2912 367,5 3279,5
11-12 5,1 2856 247,5 3103,5
12-13 5 2800 247,5 3047,5
13-14 5,1 2856 247,5 3103,5
14-15 5,2 2912 247,5 3159,5
15-16 5,2 2912 247,5 3159,5
>ІІ-а зміну 16-17 5,2 2912 433,13 3345,13
17-18 5,15 2884 433,13 3317,13
18-19 5,1 2856 643,1 3499,1
19-20 5,1 2856 433,13 3289,13
20-21 5,1 2856 433,13 3289,13
21-22 3,8 2128 433,13 2561,13
22-23 2 1120 433,13 1553,13
23-24 2 1120 433,13 1553,13
Сума 100% 56000 10500 66500

>Максимальнасумарнагодиннавитратастічних вод (табл. 2):

 (3 18 до 19 рік)

>Мінімальнасумарнагодиннавитрата:

 (3 22 до 24 рік)


2.Розрахунковіконцентраціїзабрудненьстічних вод

 

>Розрахунковіконцентраціїзабрудненьгосподарсько-побутовихстічних вод позавислимречовинам,біохімічнійпотребі вкисніБПК>ПОВН таповерхнево-активнимречовинам ПАРвизначаємо заформулою:

, мг/л

де a –кількістьзабруднень позавислимречовинам,БПКзаговорили українською у. та ПАР однієїмешканця: , , ;

Nз, N>ис –розрахунковакількістьмешканців вканалізованих районах й неканалізованихвідповідно, Nз = 208000чол., N>ис = 32000чол. (згідно іззавданням);

 -добовавитратагосподарсько-побутовихстічних вод, м3/>доб;

>Середніконцентраціїзабруднень (позавислимречовинам,БПК>повн й ПАР) всумішігосподарсько-побутових йвиробничихстічних водвизначаємо заформулою:

, мг/л

де З>поб., Звір. –концентраціїзабруднень (позавислимречовинам,БПКзаговорили українською у. І ПАР)відповідно впобутових йвиробничихстічних водах (>приймаємо згідно заподіяння):

 

  

>Q>поб.,Qвір. –витратипобутових йвиробничихстічних водвідповідно,Q>поб. = 56000 м3/>доб,Qвір. = 10500 м3/>доб.

>Еквівалентукількістьмешканців (позавислимречовинам йБПКзаговорили українською у.),тобтотаку їхнікількість, котра вносититаку-жкількістьзабруднень, що івиробничістічні води,визначаємо заформулою:

,чол.

де: Звір. –концентраціязабруднень (>завислихречовин йБПКзаговорили українською у.)виробничихстічних вод, мг/л;

 -витративиробничихстічних вод,

а –кількістьзабруднень позавислимречовинам йБПКзаговорили українською у. На одногомешканця: ,

>Приведенукількістьжителів (позавислимречовинам йБПКзаговорили українською у.)визначаємо занаступними формулами:

,чол.

,чол.


3.Необхіднийступінь очищеннястічних вод

 

3.1.Нормативиякостіводоймища

 

>Згідно правилохорониповерхневих водводоймищ відзабрудненьстічними водами,концентраціязавислихречовин дляводоймищрибно-господарського видукористування ІІкатегорії не виннаперевищувати более як на 0,75 мг/л упорівнянні ізконцентрацієюзавислихречовин урічковійводі, котра згідно іззавданнямрівна 6 мг/л.

>Біологічна потреба вкисніБПКзаговорили українською у врозрахунковомустворі не виннаперевищувати 3 мг/л.

>Концентраціярозчинногокисню не винна бутинижчою від 6 мг/л – вбудь-якийперіод року впробі,відібраній до 12 часів дня.

>Нормативиякості водиводоймищаприймали згідно [3], табл. 4.1.

3.2.Розрахунковийкоефіцієнтзміщуваннястічних вод із водоюрічки

Значимістькоефіцієнтазмішування, щовизначаєчасткувитратирічки, Яка реальноможебрати доля врозбавленністічних вод урозрахунковомустворі,рекомендуєтьсявизначати методомВ.А.Фролова – І. Д.Роздзіллера.

>Коефіцієнттурбулентноїдифузіївизначаємо заформулою:

,

де V>mid –середняшвидкістьтечії води врічціміжвипускомстічних вод йрозрахунковимствором, V>mid = 1,9 м/с – згідно ззавданням;

М>mid –середняшвидкістьрічки натій жділянці, М>mid = 2,8 м;

>Коефіцієнт, щовраховуєгідравлічніумовизмішуваннястічних вод із водоюрічки,визначаємо заформулою:

,

де -коефіцієнтзвивистостірічки ;

 -коефіцієнт, щозалежить відмісця йконструкціївипускустічних вод уводоймище: привипускубіля берега ; прирусловомувипуску прирусловомурозсіюючому .Приймаємобереговийвипуск

 -середнясекунднасумарнавитратастічних вод, щоскидаються уводоймище:

м3

>Коефіцієнтзмішуваннястічних вод ізрічковоювизначаємо заформулою:

,

деQ>p –розрахунковавитрата води врічці (>витрата95%-оїзабезпеченості),Q>p = 8 м3/з – згідно ззавданням;

 е = 2,718 – основа натуральногологарифму;

L –відстань фарватеромрічки відмісцявипускустічних вод дорозрахунковогоствору, котраприймаєтьсярівною L = 500 (затечією відмісцявипускустічних вод) – дляводоймищрибогосподарськогокористування.

3.3.Необхіднаступінь очищеннястічних вод

 

3.3.1.Допустимаконцентраціязавислихречовин вочищенихстічних водах

>Граничнодопустимуконцентраціюзавислихречовин вочищенихстічних водах, щоскидаються уводоймище,визначаємо заформулою:

, мг/л

де Р –допустиме збільшенняконцентраційзавислихречовин врічковійводі послевипускустічних вод, Р = 0,75 мг/л;

-концентраціязавислихречовин врічковійводі довипускустічних вод, ;

3.3.2Допустимабіологічна потреба вкисніочищенихстічних вод

>Допустимубіологічну потребу вкисніочищенихстічних водрозраховуємо заформулою:

, мг/л

де -граничнодопустимезначенняБПКзаговорили українською у врозрахунковомустворірічки, ;

 -БПКзаговорили українською у >річкової води домісцявипускустічних вод, ;

>t –тривалістьпереміщення води відмісцявипускустічних вод дорозрахунковогоствору:

>k – константаспоживаннякиснюсуміші йрічкової води,k = 0,077 (приt>p = 140З – температурарічкової води влітку)інтерполювали згідно [6],дод. 5.

 мг/л.


3.3.3. >Розрахунок порозчиненомукисню уводіводоймища

>Потрібна оптимальнаконцентраціярозчиненого уводіводоймищакисню длялітніх умів якщозабезпечена,якщоБПКстічних вод, щоскидаються уводоймище, неперевищує величину:

, мг/л,

де: Прор –концентраціярозчиненогокисню врічковійводі домісцявипускустічних вод Прор = 9,8 мг/л;

 -найменшаконцентраціярозчиненогокисню, Яка винна бутизабезпечена врічковійводі, ;

->БПКзаговорили українською урічкової води довипускустічних вод,

>Необхіднийступінь очищення позавислимречовинам й поБПК якщорівнийвідповідно: (із двохприймаємо ті,котре менше):


4.Технологічна схема очищеннястічних вод

 

>Технологічна схема й складочиснихспорудпризначається взалежності віднеобхідного ступеня очищення,витратстічних вод тамісцевих умів (характергрунтів,рельєф майданчика й т.ін.).

Проектомпередбаченаповнабіологічна очищеннястічних вод іздоведеннямконцентраціїзабруднень вочисних стоках поБПКзаговорили українською у. тазавислимречовинам до 15 мг/л.

До складуспоруд очищеннястічних водприймаємо (згідно іззавданням):

-решітки (>дробарки);

-пісковдавлювачі;

-первиннівідстійники;

-аеротенки;

-вториннівідстійники;

-контактнірезервуари.

Дообробки облогустічних водпроектуємо:

-мулоущільнювачі;

- метантенки;

-мулові тапісковімайданчики.


5.Розрахунокосновнихспоруд

 

5.1.Решітки-дробарки

Длязатримання йподрібненнякрупнихплаваючихзабруднень, щомістяться встічних водах,приймаєморешітки-дробарки.

Примаксимальнійгодиннійвитратістічних вод м3/рікнеобхіднаплощапрорізіврешітокдорівнюватиме:

,

деVp – рекомендованашвидкість рухустічних вод впрозорахрешіток-дробарок примаксимальнихвитратах; згідно [1], п. 5.14 /

>Необхіднакількістьрешіток-дробарок маркиРД-600 якщорівна:

 (прим.)

де -площаоднієїрешітки (>приймаємо згідно [3], табл. 11.2.)

>Остаточноприймаємо 2робочих й 1резервнурешітку-дробарку маркиРД-600 із характеристиками:

- максимальнапропускназдатність – 2000 м3/рік;

- ширинаотворів – 10 мм;

-сумарнаплощащілиннихотворів 4550 м2;

-діаметр барабана – 635 мм.

5.2. >Пісковловлювачі та >піскові >майданчики

 

Длявидалення зстічних водпіску таіншихмінеральнихдомішківпроектуємоаерованіпіскоуловлювачі.

>Площу поперечногоперерізуаерованіхпісковловлювачіввизначаємо заформулою:

, м2

де: Vр —швидкість рухустічних вод впісковловлювачі, котраприймається вмежах0,08...0,12м/с - згідно [1], табл. 28.

Nз -мінімальнакількістьсекційпісковловювачів (не менше двох)

 м2

>Робочуглибинупісковловлювачавизначимо заформулою:

м

Ширінупісковловлювачавизначимо зспіввідношення:

>Довжинупісковловлювачавизначимо заформулою:

, м

де: K>s -коефіцієнт,який згідно [1], табл. 21приймаєтьсярівним 2,39;

H>s -розрахунковаглибинапісковловлювача,рівна: М>s =Н/2 =0,82м

U>o -гідравлічнакрупністьпіску, згідно [1],табл.28приймаєтьсярівною: U>o = 13,2мм/с.

м

>Згідно [3], табл. 11. 4приймаємоаерованіпісковловлювачі (Т.П. №902-2-2) із характеристиками:

-кількістьсекцій (>відділень) – 3;

-пропускназдатність (максимальна) — 100.000 м3/>добу;

- ширинасекції У =3м;

-глибина М= 2,1 м;

-довжина L = 12 м;

-витратиповітря нааерацію – 300 м3/рік.

>Витрати води длягідрозмивузнайдемо заформулою:

, м/с

де: в - ширинапіскового лотка, в = 0,5 м;

Lл -довжина лотка,рівнадовжиніпісковловлювача завиключеннямдовжинипісковогоприямку: Lл = 12 - 3 =9м;

Vл -висхіднашвидкістьпромивної води, згідно [8], ст. 93 Vл = 0,0065 м/с.

>Діаметрзмивного трубопроводу якщорівний:

де: VТР. -швидкість рухузмивної води втрубопроводі;приймається VТР. =2,0…3,0м/с.

>Приймаємозмивнийтрубопровіддіаметром ( мм).

>Фактичнапшидкість руху води на початкузмивного трубопроводу:

Привідстаніміжзбризкувачамиz = 0,4 м число їхнього назмивномутрубопроводі якщорівне:

Для забезпеченнянеобхідноїрівномірностірозподілу води подовжинізмивного трубопроводу вода взмивнийтрубопровідмаєподаватись под напором:

де: hпро -висота куліпіску в ятки доподачіпромивної води, згідно [8], ст. 56 hпро = 0,2 м.

>Діаметротворівзбризкувачівзнайдемо заформулою:

 (чи 12 мм)

де: -коефіцієнтвитратизбрискувачів,якийорієнтовноприймаєтьсярівним 0,82.

>Витратиповітря дляаерованихпісковловлювачів:

де: =3м3/(м2/рік) -питомівитратиповітря нааерацію (>приймали згідно [3], табл. 1 1.4)

>Кількістьпіску,якийзатримується впісковловлювачі,визначимо заформулою:

, м3/>добу

де: 0,03 - нормазатриманняпіску,якийвидаляється ізаерованогопісковловлювача,л/(чол-добу) згідно [1], п. 6.31;

 - приведенокількістьжителів позавислимречовинам.

>Вологістьпіску - 60 %, про'ємна ваги - = 1 ,5т/м3.

Дляпідсушуванняпіску,якийвиділяється ізпісковловлювача задопомогоюгідроелеваторів,влаштовуютьсяпісковімайданчики,необхіднаплоща яківизначається заформулою:

, м2

де: -навантаження напісковімайданчики, згідно [1], п. 6.33 .

>Приймаємо 4картипісковихмайданчиків ізрозмірами вплані: 23 x 11 м.

5.3.Первиннівідстійники

Длявидалення зстічних водосновноїчастинигрубодисперснихдомішокприймаємопервиннівідстійникирадіального типу,розрахунок якіздійснюємо покінетиціосадженнязваженихречовин ізврахуваннямнеобхідногоефектуосвітленнястічних вод,якийдорівнює:

де: 150 -нормативнаконцентраціязавислихречовин навиході ізпервинноговідстійника, мг/л

>Розрахунковезначеннягідравлічноїкрупностізваженихречовин, щозатримуються впервиннихвідстійниках,визначається заформулою:

,мм/с

де: М>set -глибинапроточноїчастинивідстійника, згідно [3], табл. 12.6 М>set =3,4м (>попередньоприймаємодіаметрвідстійника 24 м);

K>set -коефіцієнтвикористанняоб'ємупроточноїчастинивідстійника,який згідно [1], табл. 31дорівнює K>set = 0,45 (длярадіальнихвідстійників);

>t>set -тривалістьвідстоювання в секундах, котра дляефекту очищення

Є = 45 % згідно [3], табл. 12.1дорівнюєt>set = 609 з ();

 -коефіцієнт,якийвраховуєвпливтемператури води наїїв'язкість, згідно [3], ст. 103 замінімальноютемпературоюстічної водивзимкуt =9°С (згідно іззавданням) =4,34 ;       

h -глибина кулі мулу, h = 0,5 м ;

n2 -показникстепеня,якийзалежить відагломераціїзавислихречовин впроцесівідстоювання й згідно [3], ст. 102 п2 = 0,25 (длякоагулюючихзавислихречовин).

>Приймаємотиповірадіальнівідстійникидіаметром м.

>Пропускназдатність одноговідстійника якщорівна:

де:den -діаметрвпускного прилаштую, згідно [8], табл. 23den = м;

V>tb — 0 -турбулентнаскладова.

>Необхіднакількістьпервиннихвідстійниківстановитиме:

 (прим.)

До>зап -коефіцієнт запасу,рівний 1,2 ( при = 2 прим.) До>зап = 1,0 при .

>Остаточноприймаємо апервиннихвідстійникарадіального типу

>діаметром %Ц м. ,

>Об'єм облогу, щозатримується впервинномувідстійнику,знаходимо заформулою:

м3/>добу

де: -густина облогу,

де: Рос -вологість облогу, Рос - 95 %;

-нормативнаконцентраціязавислихречовин навиході ізпервинноговідстійника, =>150мг/л

5. 4.Аеротенки

Длябіологічної очищеннястічних вод відорганічнихзабрудненьприймаємоаеротенки із регенератором активного мулу згідно [1], п. 6.141.Необхідниймінімальнийступіньрециркуляції активного мулу:

 = 80…100-муловийіндекс; — доза активного мулу взоніаерації.

>Приймаємо Rй=0,3 - згідно [1], п. 6.145 (привидаленні мулу ізвториннихвідстійниківмулососами).

>Розрахунковатривалістьокисленняорганічнихзабруднень ваеротенкахвизначається заформулою:

, рік

де : Len -БПКзаговорили українською у.сумішістічних вод, навході ваеротенк, Len = 177,2 мг/л;

Lex –БПКзаговорили українською у.стічних вод, навиході ізаеротенка, Lex = 15 мг/л;

 - доза активного мулу врегенераторі, котравизначається заформулою:

;

P.S -зольність активного мулу, P.S = 0,3 - згідно [1], табл. 40; 

Tw –середньорічна температурастічних вод, Tw = 150З - згідно іззавданням;

 -питомашвидкістьокислення, котравизначається заформулою:

, мг/()

де : - максимальнашвидкістьокислення, згідно [1], табл. 40

Зпро -концентраціярозчиненогокисню ваеротенку, згідно [1], п. 6.157 Зпро=>2мг/л;

Допро - константа, щохарактеризуєвпливкисню, згідно [1], табл. 40 До0 = 0,625мгО2/л;

Дое - константа, щохарактеризуєвластивостіорганічнихзабруднень, згідно [1], табл. 40 Дое = 33 мгБПКзаговорили українською у/л;

 -коефіцієнтінгібірування продуктамирозпаду активного мулу, згідно [1], табл. 40 = 0,07л/гр.

>Розрахунковатривалістьокисленняорганічнихзабруднень:

>Тривалістьобробки води ваеротенкувизначимо заформулою:

, рік

рік

>Тривалістьрегенерації активного мулу якщодорівнювати:

Т>рег = Т0>аер= 8,28 - 1,9 = 6,38 рік.

>Середнятривалістьперебуваннястічних вод всистеміаеротенк-регенератор якщорівна:

>Приймаємо Тсірий = 5 рік

>Згідно [1], п. 6.142об'ємаеротенкувизначається посередньогодиннійвитратістічної води заперіодаерації вгодини максимального припливу, Якадорівнює:

>Об'ємаеротенку якщорівний:

>Об'єм регенератора:

>Сумарнийоб'ємаеротенка:

>Частка регенератора взагальномуоб'єміаеротенкастановитиме:

Узалежності від цого згідно [3], табл. 27.7приймаємоаеротенк-витискувач із характеристиками (>Nт.п. 902-2-195):

ширина коридору – 4,5 м;

>робочаглибина – 4,4 м;

числокоридорів -довжинасекцій – 54 м;

>робочийоб'ємсекції – 2134 м3;

>кількістьсекцій - 8.

>Фактичнийсумарнийоб'єм:

>Підаеротенквідводимо 1 коридор, под регенератор – 1 корів. (вкожнійсекції).

>Об'ємаеротенка: ;

>об'єм регенератора:  

>Фактичнатривалістьобробкистічних вод ваеротенкустановитиме:

>Фактичнатривалістьрегенерації активного мулу:

>Фактичнатривалістьокисленняорганічнихзабруднень якщорівна:

>Середню дозу активного мулу всистеміаеротенк-регенераторвизначимо заформулою:

>Навантаження наактивний мул якщорівне:

де: P.S = 30% чи 0,3 -зольність активного мулу.

Завеличиноюq1, згідно [1], табл. 41знаходимомуловийіндекс: .Уточнимонеобхідниймінімальнийступіньрециркуляції активного мулу:

Ос-кількиприйнята величина ступенярециркуляції активного мулу R = 0,3 неменша відмінімальноїнеобхідної RІ = 0,18 торозрахуноквиконановірно.

Системааерації

>Приймаємопневматичнубульбашкову системуаерації

>Питомівитратиповітря нааераціюмуловоїсуміші ваеротенкувизначимо заформулою:

де:q0 -питомівитратикиснюповітря, котрі приповнійбіологічнійочистці згідно [1], п. 6.157рівні 1,1мг/мгБПКзаговорили українською у. (приочищенністічної води доБПКзаговорили українською у =15-20мг/л);

>k1 -коефіцієнт,якийвраховує типаератора; длядрібйопузирчатоїсистемиаерації приспіввідношенніплощинзони, щоаерується, тааеротенку = 0,1 таким, щодорівнює:k1 =1,47 (згідно [1], табл. 42);

>k2 -коефіцієнт,якийзалежить відглибиниаеротенку; при На = 4,4 м згідно [1], табл. 43k2 =2,68 (>інтервали дляглибинизануренняаератора ()

>k3 -коефіцієнт,якийзалежить відякості води,який згідно [1], п. 6.157 длягосподарсько-побутовихстічних водрівний:k3 = 0,85;

>k -коефіцієнт, щовраховує температурустічних вод йвизначається заформулою:

;

(де: Tw -середньомісячна температурастічної води залітнійперіод, Яка згідно іззавданням: Tw =19°С;

ЗA-розчинністькиснюповітря уводі ваеротенка:

де: ЗT-розчинністькиснюповітря уводі при атмосферномутиску йсереднійтемпературі залітнійперіод Tw =19°С, згідно [7], табл. 3.5рівна ЗT = 9,21 мг/л,

З0 –концентраціякисню вмуловійсуміші, З0 = 2 мг.

Отже,питомівитратиповітря нааераціюмуловоїсуміші ваеротенку:

>Середнярозрахунковаінтенсивністьаераціїмуловоїсуміші якщорівна:

>Необхідно,щобвиконуваласьумова:

де: ->мінімальнодопустимаінтенсивністьаерації, згідно [1], табл. 43рівна (>інтерполювання)

 -максимальнодопустимаінтенсивністьаерації, згідно [1], табл. 42рівна

Урегенераторахрекомендуєтьсяприйматикількістьаераторів у два разибільшу, ніж ваеротенках.Тодіінтенсивністьаерації якщоскладати:

- врегенераторі:

- ваеротенку:  

Ос-кількивиконуєтьсяумова:

торозрахуноквиконановірно.

>Необхіднівигратиповітря нааераціюмуловоїсуміші ваеротенкустановитимуть:


5.5.Вториннівідстійники

 

Длявиділення активного мулу ізмуловоїсуміші послеаеротенківпроектуємовториннірдіальнівідстійники, котрірозраховуємо погідравлічномунавантаженню заформулою:

де: KSS -коефіцієнтвикористанняоб'ємузонивідстоювання,якийвизначається згідно [1], п. 6.161, KSS = 0,4;

М>set -глибинапроточноїчастинивідстійників, згідно [3], табл. 12.6 М>set = 3,7 м;

а>t -залишковаконцентрація мулу вочищенійстічнійводі, а>t = 15 мг/л; аа - доза активного мулу, аа =2,0 г/л (ваеротенку);

j –муловийіндекс, (>визначили прирозрахункуаеротенків – п. 5.4.пояснювальна записка).

>Необхіднуплощуповерхнівториннихвідстійниківвизначимо заформулою:

>Площаповерхні одногорадіальноговідстійника при йогодіаметрі D = 30рівна:

>Кількістьвідстійників якщоскладати:

>Остаточноприймаємо 3вториннихвідстійникарадіального типудіаметром шкірного D = 30 м йробочоюглибиною М>set =3,7м.


5.6.Споруди длязнезараженнястічних вод

 

>Очищеністічні води передвипуском їхнього уводоймузнезаражуютьсярідким хлором. ДлязнезараженнявикористовуєтьсяхлораториЛОНЦИ.

Прирозрахунковійдозі активногохлору послебіологічної очищеннянеобхіднапродуктивністьхлораторної згідно [1], п. 6.223 якщорівна:

, кг/рік

де: 1,5 -коефіцієнт запасу.

, кг/рік

>Добовівитратихлорудорівнюють:

 >кг/добу

>Річнівитратихлору будутьскладати:  

 >т/рік

>Витратапитної води дляприготуванняхлорної води:

де: -питомавитратапитної води

>Згідно [3], табл. 66.38приймаємотиповухлораторнумаксимальноюпродуктивністю кг/рік ізрозмірами вплані27х12 м. Уприміщенніхлораторноївстановлено 3вакуумниххлоратора маркиЛОНИИ - 100 ( 2 роб. й 1рез.)продуктивністю 2-12 кг/ріккожний.     

>Кількістьбалонів-випаровувачів, котрінеобхідновстановити вхлораторній,розрахуємо заформулою:

де: P.Sбал -вихід хлору із одногобалона,

P.Sбал = 0,7 кг/рік - згідно [7], табл. 5.1;

 -площаповерхнітари.

>Приймаємобалони ізрідким хлоромємністю 40 л йвагою 50 кгкожний.Кількістьбалонів, необходимих надобу,розрахуємо заформулою:

Длязмішуванняхлорної води ізстічною водоюприймаємо згідно [3], табл. 16.2 (задобовоюпродуктивністю м3/>добу)змішувачі типу лотокПараля ізрозмірми:

-довжина: = 13,97 м ;

-найбільша ширина: D = 1,68;

- ширинагорловини: в = 100 м.

Для контактустічної води із хлором протягом 30хв згідно [1], п. 6.228приймаємоконтактнірезервуари,об'єм яківизначимо заформулою:

>Кількість облогувологістю 98% вконтактних резервуарахстановитиме:

де: 0,5 -питомакількість облогу (згідно [1], п. 6.231),л/м3.

 >Згідно [3], табл. 12.5приймаємо 3відділенняконтактнихрезервуарів на кшталтгоризонтальнихвідстійників ізрозмірами: L = 30 м, У = 9 м, М = 3,1 м йзагальнимоб'ємом .

5.7.Мулоущільнювачі

Наканалізаційнихочиснихстанціях ізаеротенками длязгущуваннянадлишкового активного мулувикористовуютьмулоущільнювачі, вролі якіможуть бутиспеціальніспоруди типувертикальних чирадіальнихвідстійників.

>Будемопроектувативертикальнімулоущільнювачі.

>Визначеннявитратинадлишкового активного мулувиконуємо заформулою:

, м3/рік

де: -добовавитратастічних вод, = 66500 м3/>добу

1,3 -коефіцієнтсезонноїнерівномірності приросту мулу;

З>н.а.м = Зр -концентрація активного мулу врегенераторі, Зр =53г/л,

Р -приріст активного мулу:

,

де:

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація