Реферати українською » Экология » Природно-Заповідний фонд Харківської області


Реферат Природно-Заповідний фонд Харківської області

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

1.Природно-заповідний фондХарківськоїобласті

2. Характеристикаголовнихоб’єктівприродно-заповідного фондуХарківськоїобласті

3.Інформація проприродно-заповідний фонд м.Харкова

>Заключення

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Екологічнаситуація, щосклаласьсьогодні напланеті,потребуєпошукуефективнихзасобів йшляхівзахистунавколишнього природногосередовища відзнищення. Насьогодні усімзрозуміло, щонеобхіднозберегти природу не лише якумовуіснуваннялюдини, але й і якобов’язкову основуїїгармонійногорозвитку.

Україна,починаючи ізДекларації пронезалежність,сформуваларозумінняможливостіекологічних проблем.Принциповіположеннящодо цогозафіксовані вКонституції,формуючиполітико-правову базурозвиткуприродокористування,екологічної безпеки йохорониприроди.Прозоре,чистеповітря,ріки, озера,джерела,зеленіліси таіншіприродніугіддя ізвластивимїмсвітомрослин йтварин,захищені відводної тавітровоїерозії поля,багата ірізноманітнаквітуча земля –цевеличезне,безцінненаціональнебагатство,справдіжиттєвонеобхіднесередовище дляповноцінноготворчого життявсього народу.

Один зшляхівзбереження природногосередовищаєформуванняекологічної культуриособистості, якоїнеможливосформувати безнаявності улюдинипевних знань тапереконань, котрі на свійчергу,регулюютьпрактичну діяльністьособистості унавколишньомусередовищі,підпорядковуютьїївимогамраціональногоприродовикористування таєпоказником свідомішого йвідповідальногоставлення доприроди.

Уроботісьогоденнянеобхідноприділитиособливуувагуреалізації напрактиці такихважливихморальнихкатегорій, якекологічніціннісніорієнтації йстосунки ізнавколишнімприроднимсередовищем,розумінняекологічних проблем,результативність у їхнівирішенні, відповідальність занаслідкипрактичноїдіяльності унавколишньомусередовищі таосмисленнянеповторностіприроди.

НаХарківщині багатомальовничихкуточківприроди,красивих озер,невеличкихстеповихділянок, місцьпоселеньрідкіснихвидівтварин.Всі смердотіпотребуютьнашоїуваги йтурботи.

>Природно-заповідний фондХарківщинивиконуєважливуекологічну,освітню,виховну таприродно-охоронну діяльність.


1.  >Природно-заповідний фондХарківськоїобласті

>Заповідна справа наХарківщинібересвій вушко із ХІХстоліття.Сучаснамережаприродно-заповідного фондуобластізапочаткована у1972р.Зістворенням у 1989. обласногокомітету ізохорониприроди робота повведенню новихзаповіднихтериторій таоб’єктівактивізувалась.

>Природно-заповідний фондХарківськоїобластіскладаютьприроднікомплекси таоб’єкти, щомаютьособливуприродоохоронну,наукову,естетичну,рекреаційну таіншуцінність йвиділення ізметоюзбереженняприродноїрізноманітностіландшафтів,генофондурослинного йтваринного світу,підтриманнязагальногоекологічного балансу, забезпечення фоновогомоніторингунавколишнього природногосередовища.

У Україніприродно-заповідний фондохороняється якнаціональненадбання йскладовачастинасвітовоїсистемиприроднихтериторій таоб’єктів, щоперебувають подособливоюохороною. Унаціональніймережіналічується понад 6728територій таоб’єктівзагальноюплощею 2354,2 тис. га, щоскладаємайже 4% територї держави. З 1991 доприродно-заповідного фондуобласті було б введено 58ціннихтериторій таоб’єктівплощею 17365,5 га. Насьогодніприродно-заповідний фондобластіналічує 211територій таоб’єктівзагальноюплощею 43150,6 га, щостановить 1,37% відзагальноїплощіобласті.

>Розміщеннязаповіднихтериторій таоб’єктів вобластінерівномірне.Найвищий відсотокзаповідності вПеченізькомурайоні – 28, 15%,Зміївському – 8,45%,Чугуївському – 3,48%.Середрайонівобластіє ітакі, де відсотокзаповідностієнизький. ЦеСахновщинський район – 0,02%,Шевченківський – 0,03%,Золочівський район – 0,05%. Алі вбільшостірайонів відсотокзаповідностістановитьбіля 1%.

>Основнимикатегоріямиприродно-заповідного фондує: заказники – 139,пам’яткиприроди – 42, атакожзаповідні урочища,парки-пам'ятки садово-парковогомистецтва,ботанічний сад, зоопарк, дендропарки,регіональніландшафтні парки.

>Ізюминкамиприродно-заповідного фондуобластіє:

·Ботанічний садзагальнодержавногозначення ХНУ ім.Каразіна,заснований у 1804році,якій був уведень дозаповідного фонду в 1977 р.Колекціяботанічного садуналічує 1500видівфлори. Донеївходятьреліктові,рідкіснівидимісцевої тасвітовоїфлори таекзотики.

·Харківський зоопаркзагальнодержавногозначення,якийзаймає одномумісце в Україні. Тутзберігається колекція дикихтварин,серед якіособливоїувагизаслуговуютьвиди, щознаходяться награнізникнення надХарківськійобласті, але й і у світі.

·Парк-пам'ятка садово-парковогомистецтвазагальнодержавногозначення «>Краснокутський»,заснований І. У.Каразіним.Маєціннубагатуколекціюрослин, до тогочисліінтродукованих із Кріму,Азії, Америки,Європи.

·ДендропаркХарківського аграрногоуніверситету ім. В.В.Докучаєвазагальнодержавногозначеннязаснований у 1972 р.Маєціннуколекціюдендрофлори.

·Регіональнийландшафтний парк «>Печенізьке полі» -перший вобластізаповіднийоб’єктбагатофункціональногопризначення. Тутохоронаприродипоєднується ізнаукою,дослідною тапросвітницькоюроботою.

·Лісовий заказник місцевогозначення «>Григорівськийбір»,якийпредставляє собоюціннийлісовиймасив вмежахміста. Тутохороняєтьсябіля 100видівфлори тафауни.

·Гідрологічний заказник місцевогозначення «>Салтівський», дезберігаєтьсяводно-болотнеугіддя вмежахпромисловогоміста, якуємісцемзростання понад 200видівфлори та проживання 32видівптахів.

·Ботанічнапам'яткаприроди місцевогозначення «Сад ім. Т.Г.Шевченка», Якапредставляє собою 20віковихдубіввіком 200-300 років.Ці дубиєзалишкамикоріннихдубовихлісів, котрі вминулому росли на територї м.Харкова.

·Ботанічнапам'яткаприроди місцевогозначення «Деревогінкго» -реліктовірослинитретинногоперіоду.

 

2.Інформація проприродно-заповідний фонд м.Харкова

>Природно-заповідний фонд м.Харковаскладають 15територій таоб’єктівзагальноюплощею 439,85 га, щостановить 1,44% відплощіміста. До складузаповідного фондувходять 2об'єктазагальнодержавногозначення –ботанічний сад ХНУнайстаріший в Україні (>заснований у 1804році).Колекціяботанічного садувключаєрелікти,рідкіснівидимісцевої тасвітовоїфлори,екзоти.Кількістьвидівфлорискладає 1500видів.Сьогодні вботанічному саду проводитися ремонт оранжерейного комплексу,теплиць,водопровідної йполивної систем.Необхіднепроведеннякапітального ремонтуприміщень,яким понад 100 років,придбанняогорожіботанічного саду повулиціОтакараЯроша (1700 м),ліквідаціяпідтопленої територї повулиціОтакараЯроша.Коштів навирішенняцих проблемнедостатньо, тому Управліннямщорічновиділяютьсякошти зарахунок фондуохоронинавколишнього природногосередовища.

>Харківськийдержавнийзоологічний паркпочинає своюісторію із 1895 року йзаймаєодне зведучих місць вдержаві. Зацінністюзооколекції зоопаркзаймає одномумісце в Україні послеКиївського йвосьмесередзоопарків СНР.Більшістьрідкіснихвидівтварин вумовах зоопаркудають потомство:риби,плазуни.Значногіршаситуація ізптахами тассавцями. Так було в 1990роцінараховувалось 120видівптахів, тепер лише 100видів.Колекціяссавців був представлена 89 видами, тепер вонаскладає 75видів.Деяківидиссавцівпредставлені в одномуекземплярі (слон,тапір, лев,білийведмідь). Причинами цогоєзникненнясоюзноїорганізації (>зоооб'єднання),відсутністьвалютнихкоштів напридбаннятварин,розривзв’язків із державами СНР,відсутністькоштів напридбаннятварин ізметоюкомплектування пар, збільшення видового складу. У зоопаркузберігається колекція дикихтварин,серед якіособливоїувагизаслуговуютьрідкіснівиди та тихвидифауни, котрізнаходяться награнізникнення. Цеорел-бородач,сніговий гриф,тигровийпітон, шимпанзе,білийведмідь,амурський тигр та тихтварини, котрі вумовах зоопарку дали потомство.Серед них олень Давида,мандаринка,орлан-білохвіст, фазанСвайно,сухоніс,барбусвишневий, антигону. Длязбереженняколекціїтварин тадіяльності зоопарку, якнауково-освітньоїустановинеобхіднікошти тапроведеннязаходів пореконструкції таблагоустрою. Зметоюзбереження зоопарку якзаповідногооб’єктауправліннящорічновиділяєкошти зарахунок фондуохоронинавколишнього природногосередовища.

>Ботанічнапам'яткаприроди місцевогозначення «Сад ім. Т. Р.Шевченка»загальноюплощею 0,75 гаохороняється РКП «>Харківзеленобуд».Пам'яткавключає 20віковихдубів від 200 – 300 років, щоєзалишкомкоріннихдубовихлісів, котрі вминулому рослибілямістаХаркова.Заповіднийоб’єктзнаходиться взадовільномустані.

«>Помірки» -ботанічнапам'яткаприроди місцевогозначеннязагальноюплощею 120,4 га.Знаходиться увіданні РКП «>Харківзеленобуд».Розташована вурочищі «>Помірки»лісопарковогогосподарства в кв. кв. 8,916,2329.Пам'яткаприродипредставляє собоюділянкулісу ізнасадженням дуба,клену,берези,хвойнихпорід,ліщини,бересклету таранньоквітучимирослинами.Територіяботанічноїпам’яткиприродипотребуєсанітарного догляду,встановленняінформаційно-охороннихзнаківзагальнодержавногозразку.Обов’язківприписнаданий 23.03.2001 р.

«>Сокольники-Помірки» -ботанічнапам'яткаприроди місцевогозначеннязагальноюплощею 163,1 га.Знаходиться увіданні РКП «>Харківзеленобуд». У кв. 53, 54 –заповіднатериторіяє взадовільномустані. У кв. 52, 60,61, 65, 68єнеобхідність впроведеннісанітарного догляду.Обов’язківприпис на даний 23. 03.2001р.

«>Інститутська» -ботанічнапам'яткаприроди місцевогозначеннязагальноюплощею 0,35 га.Знаходиться подохороноюУкрНДІЛГА ім.Висоцького.Ботанічнапам'яткавключає 15дерев –екзотів:ялиці –одноколірна таколюча,севдотсуга,ялівецьвіргінський,горіхсерцевидний, платанкленолистний,ліщинадеревовидна,евкоміяв'язолиста.

 

3. Характеристикаголовнихоб’єктівприродно-заповідного фондуХарківськоїобласті

>Розширеннямережіприродно-заповідного фондуобласті проводитися згідно ізрішеннямоблради від 20. 11. 1997 р. «Прорезервування длянаступногозаповіданняприроднихтериторій таоб'єктів»,якимзатвердженийперелікціннихтериторій йоб’єктів укількості 199загальноюплощею 79719,8 га.Виконання цогорішеннядастьможливість довестикількістьоб’єктівприродно-заповідного фонду до 364,площу до 110258 га, а відсотокзаповідності до 3,5.

Навиконання цогорішення із 1997 по 2001 рокта доприродно-заповідного фондуобласті буливведені 30територій йоб’єктівзагальноюплощею 13911,9 га. як результат проведеною роботи відсотокзаповідності вобластізбільшився із 0,8 до 1,37.

>Крім тоговиконання Указу Президента України від 10. 03. 1994 р. № 79 «Прорезервування длянаступногозаповіданняціннихприроднихтериторій» вобласті проводитися роботащодостворення Першого вобластінаціонального природного парку – «>Гомільшанськіліси»загальноюплощею 14314,8 га на територїЗміївського таПервомайськогорайонів.

>Заповіднікуточкиприродирідного краюмаютьнеціннезначення длявиховання,освіти таформуванняекологічногосвітогляду населення. Томузбереження природногобагатстваобластієморальнимобов’язком шкірного громадянинанашої країни передЗемлею талюдством.

>ПАРК-ПАМ'ЯТКАСАДОВО-ПАРКОВОГОМИСТЕЦТВАЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГОЗНАЧЕННЯ «>КРАСНОКУТСЬКИЙ»

Один ізнебагатьохстаровиннихпарків, щозбереглися до відома нашихчасів.Початок йогоствореннядатуєтьсякінцем XVIIIстоліття.

>Цятериторія –одне ізнайулюбленіших місцьвідпочинкумешканців райцентру та гостейКраснокутчини.Відвідувачімаютьзмогуознайомитись із великоюколекцієюдеревних тачагарниковихрослин,доторкнутись додавньоїісторіїнашого краю,побачитипідземні ходуколишньогомонастиря.

УминуломуКраснокутський паркмавназву – «>Основ'янськийАкліматизаційний садІванаІвановича таІвана НазаровичаКаразіних».Вінє одним із найвідоміших йнайстарішихцентрівінтродукції таакліматизаціїрослин,цінних у декоративному тагосподарськомувідношенні.

Тутвпершеакліматизовано понад 50видіврослин, щозбагатили флору України.Серед них:гінкгодволопатевий,айлантнайвищий,бундукканадський,кленичервоний таканадськийцукровий (>сріблястий),гледичія,каштани,шовковиця, платанзахідний,тополіканадська табальзамічна,ялиначорна тачервона,гльоди, кизил,обліпиха.Багато ізцихрослинрозповсюджені по парках, садах, селах тамістах України.

У паркузбереглисянайстаріші в Україніматочні дерева такихціннихвидів: соснаВеймутова, соснасибірська,ялицяоднокольорова,ялицяЛоуа, липаамериканська, липаповстяна таінші.

Великуцінністьтакожмають дерева ізцілющимивластивостями:актинідії,гльоди,горобини,жимолості, кизил,лохина,обліпиха.

>Краснокутськоюдослідноюстанцієюсадівництва, увіданніякоїзнаходиться парк,проведені роботи порозчистці його територї відчагарників, очищеноверхній ставши,відновленаялинова червоніючи, щовідділяла парк від плодового саду,розчищенідоріжки,розпочаті роботи пореставраціїпідземнихходівкозачогомонастиря, щоіснував на територї парку,встановленопам’ятникизасновникам парку батьку йсинуКаразіним.

>Працівникистанціїпостійнозбільшуютькількість тарозширюютьасортиментсаджанцівдекоративних,плодових таягідних, до тогочислі й малорозповсюдженихлікарських культур.

>Мандруючи парком,немовпереносишся доекзотичнихкуточківнашоїпланети.Тільки заостанні рокта в паркупосадженіметасеквойя,кавказькамодрина,східнабіота,ягідний тис таіншіекзоти.

Тутзустрічаютьсятаківидиялин:звичайна йпірамідальна,балканська йколюча, атакожгірляндна.Ясен –американський,звичайний,золотавий, плач,ланцетний. На територї паркунараховується 355видівдерев йчагарників.

>Краснокутський паркмаєоригінальнуархітектурно-композиційнупобудову.Увагувідвідувачівпривертають ставки,спорудженіщеченцямиПетропавлівськогомонастиря,зв’язані із нимиканали, щорозташовані на дні балки. Пристворенні парку булиспорудженітераси,доріжки,майданчики,альтанки ймісточки, аджерельцядбайливозахищенідубовимзрубом.

>Довкола паркоточенийвисокимидеревами, щозалишились від природноголісу чивисаджені пристворенні парку. Дерева тасхили балкизахищають його відсуховіїв улітнійперіод, азимову пору – від холодноговітру тазатримуютьсніг.

Унайжаркішу йнайсухішу порулітаповітря в паркусвіже йвологе. Паркпрекрасний протягомцілого року.Блакитьпролісків таяскравіжовті квітикизилузмінюєсвіжа зеленьпершихвеснянихлисточків лип,грабів,буків.Тількивисокопіднятівітимогутніхдубів табундуківканадськихщедовгозалишаютьсячорними,безлистими татемністрункіялинипідкреслюютьяскравусвітлуніжністьвесняного аркушу.Особливокрасивий парквосени унеповторномубагряно-золотаво-зеленомувбраннісвоїх червоній.

>Ніколи за понаддвохсотлітнюісторію вмежах парку незастосовувалисьотрутохімікати. Тому так густо заселили йогоптаство таінші «жителі». Десяткисолов'ївтеплимитравневими ночамивлаштовують тут своїспівочіконкурси. Надеревах йдоріжках частозустрічаютьсябілки. Зпочаткомвесни до паркуприлітаютьсотніпташок:синиць,дроздів,шпаків,голубів,удодів, мухоловок таінших.

У ставкахживуть черепахи, вгущавинівечорамифуркаютьїжаки,інколи ізсусідніхлісівнавідуютьсякосулі,куниці, бо й кабанзабреде доогорожі старого парку.

>НАТАЛІЇВСЬКИЙ ПАРК

>Цясвоєріднапам'ятка садово-парковогомистецтвазагальнодержавногозначеннямаєплощу 48гектарів. Парк бувзакладений у 1884роціцукрозаводчиком І.Харитоненком.Зараз тутрозміщенопротитуберкульознийсанаторій. На територї паркуростутьпереважнососнивіком від 70 до 100 років, атакожзовсіммолоді дерева. Зеленікрони сосен та їхнічервоно-жовтістовбури разомскладаютьцікавукомпозицію.

Тутзустрічаютьсяокреміекземпляри дуба черешковоговіком від 300 до 400 років.Колекціявічнозеленихекзотіввключаєціннудекоративнупороду-соснуВеймутова, Якамаєм'яку,тонку тадовгу хвою.Стовбур цого дерева,покритийсіроюкорою,вінчає густапірамідальна корона.

>Зовсіміншийвигляд укримськоїсосни, котрамає кронуплоскоїформи,голки цого деревадовгі тадужежорсткі. Соснатрьоххвойнапривертаєувагувідвідувачівсвоєюнезвичайноюздібністю –даватимолодіпаростки відпеньківсвіжозрубанихдерев.

>Прикрасою паркуєсибірська таодноколірнапіхти, котрі були уХарківщину ізКрасноярського краю таПівнічної Америки.Сибірськупіхту можнапобачитипоруч із фонтаном,якийспоруджений на томумісці, де вминуломустоявмаєтокгосподарівмаєтку.

>Місцеві жителідужепишаютьсятутешньоюколекцією лип, котравключаєкавказький,кримський,дрібнолистий тавеликолистийвиди.Дужеціннимє клен Шведлера,якийвосениприваблюєувагуяскраво-червонимлистям.

>Різнівидикатальпивліткувпізнають по великимлистямсалатовогокольору.Взимкуці дерева можнавідшукати подовгимстручкоподібним коробочкам. Тому катальпаотрималакумеднуназву «>макаронне дерево».

У старихдубів табільшості сосен зелена кроназнаходиться назначнійвисоті.Внаслідок цогопоглядвідвідувачавільно проходити далековглиб паркуміжстовбурамидерев. До центральногов'їзду взаповідну зонупримикаєкаштанова червоніючи, котрамайже до берегарікитягнеться через парк. Удеякихмісцяхдерева-ветеранизмінилимолодікаштани. Триалеї –каштанова, дубова,ялинковаз’єднуютьрізнікорпусистаровинногобудинку.

>Особливемісце в паркувідведено кущамялівцю. Це не лише гарна декоративноюрослина-довгожитель, але йще ідужекорисна бовиділяє вповітрявеликукількістьлетючихречовин-фітонцидів, котріефективнознешкоджуютьмікроорганізми та грибки.

>ЛогічнимпродовженнямНаталіївського парку вминулому був садкарликовихсортіврізнихплодовихдерев,який перебував народючихґрунтахнеподалік відНаталіївки. Насхилах яру свого годиниствореноп’ятьтерас,укріпленихміцнимипідпорнимистінами, через котрівивелиміднідренажні сурми.

>Підназвою «>Співаючітераси»цемісцеохороняється Державою якпам'ятка архітектури. Праворуч до того, щодугоподібна формабудови, яклінза,збираєсонячніпромені,цезначнопідсилює звуки.Заслуговує наувагу йрозташована на територї паркуцерква, над проектомякоїпрацюваввидатнийархітектор А. Щусєв.Церква в доброгостанізбереглася йсьогодні, вонаєвисокохудожньоюкультовоюспорудою.

>БОТАНІЧНИЙ САДХАРКІВСЬКОГОНАЦІОНАЛЬНОГОУНІВЕРСИТЕТУ ім. У. М.КАРАЗІНА

>Цейприродно-заповіднийоб’єктзагальнодержавногозначеннязаснований на початку XIXстоліттяодночасно ізХарківськимуніверситетом. УХаркові –найстарішийботанічний сад України, йогоісторіяпов’язана іздіяльністювідомихвчених – В.М.Черняєва, М.С.Турчанінова, А.М. Бекетова, В.М.Арнольді,О.А.Коршикова, О.М.Лавренка,Л.А.Шкорбатова таінших.

У 1804роціуніверситету заклопотанням Першого попечителяХарківськогонавчального округу графа З. Про.ПотоцькогомешканцямиХаркова було бнадано 28 десятинвільноїміськоїземлі длявикористання подУніверситетський сад, наякій уже в Перші рокта було бвисадженосотнівидіврослинмісцевої йсвітовоїфлори. У 1914році садмаворанжерейний комплекс,теплиці та парники, атакожнайбагатшийгербарійсвітовоїфлори.

У роктагромадянської таВеликоїВітчизняноївійни садвтративзначнучастинуколекційного фонду,знаменитийгербарійпотрапив дозагарбників.

З 1944 рокупочалосявідновленняколекційботанічного саду.Зараз садрозташований на двох земельніділянкахзагальноюплощею 41,9 га.

На територї саду повулиціКлочківськійрозміщенодендрарій йоранжерейний комплекс. Тутвирощуютьсярослинивологихтропічнихлісів,вологих та сухихсубтропіків,пустель танапівпустель. ЦепредставникиАвстралії таНовоїЗеландії,Південно-східноїАзії, Африки,Середземномор'я,Центральної таПівденної Америки, Китаю таЯпонії.Колекційний фондтропічних йсубтропічнихрослинналічує понад 2000таксонів.Особливуцінністьстановлять самшитболгарський,якому понад 130 років,фінікпальчастий (понад 60 років), дубкам’яний (понад 70 років),саговниквідігнутий (понад 50 років),аспленійгніздоподібний (50 років),ехінокактусГрусона (понад 60 років) та колекціясукуленів,вікдеякихекземплярівперевищує 50 років.

Нановій територї повулиціОтакараЯрошазібранобагатющіколекціїдеревно-чагарникових татрав'янистихрослинвідкритогоґрунтумісцевої йсвітовоїфлори: понад 1000видів й формдеревних йчагарниковихрослин, понад 1000видівтрав'янистихрослинприродноїфлори, понад 2000видів йсортівквітково-декоративнихрослин. Уколекціяхботанічного садуналічується 95видів,занесених в Україну та 15видів,занесених доЄвропейськогоЧервоного списку.Дендрарійзакладено заботаніко-географічним принципом, де представленокомплексифлоринашої країни тарізноманітнихгеографічних зонпланети: «>Північний схід України», «>Європа», «>Середземномор'я», «>Сибір», «Далекий схід», «>СередняАзія», «>Північна Америка», «Китай йЯпонія».

>Ботанічний садможепишатися йбагатоюколекцієюглодів,горіхів,ялин,ялиць,ялівців,жимолостей,ірисів,тюльпанів,лілій,півоній,жоржин,нарцисів,орхідей,гіацинтів. Широкопредставленітакожсосни, дуби,яблуні,цибулі,очитки,астильби,лілійники,примули,айстрибагатолітні.Особливуцінністьстановлятьреліктовівиди:гінкгодволопатеве,метасеквойягліптостробовидна, тисягідний, тисгострокінцевий,тсугаканадська,ефедрадвоколоса,тпатриніясибірська,лунаріяоживаюча,крем'яникгарний, ос мундарозкішна,бруслинакарликова,дріадавосьмипелюсткова,діоскореякавказька. У саду зростанні 77видівендеміків, 650видівлікарськихрослин.

>Майже 1400видів, форм тасортівдеревно-чагарникових йтрав'янистихрослинвпершеінтродуковано напівнічномусході України.

>Харківськийботанічний сад Ведевеликупросвітню роботу – проводитиекскурсії для населення,організує насвоїйбазіучбову тавиробничу практику, длястудентівпрофільнихвузів,надаєконсультації повирощуваннюрослин.

МУЗЕЙПРИРОДИНАЦІОНАЛЬНОГОХАРКІВСЬКОГОУНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ У. М.КАРАЗІНА

Музей бувзаснований в 1807році.Спочаткуце був невеликийкабінетприродознавчоїісторії,якийперетворився назначнийучбовийнауково-просвітницький центр України.

У 1964році музейотримавокремийбудинок повулиціТринклера,загальноюплощеюблизько 5 тис. кв.метрів. З цого годині наісторії музеюпочавсяновийетап.

У 23 залахрозгорнутіекспозиціївідділів:геологічного,безхребетних тахребетнихтварин,еволюціїорганічного світу таохорониприроди.

>Маючивеликінауковіфонди (>майже 250 тис.експонатів), музей протягом свогоіснуваннязабезпечуєучбовий процесприродничихфакультетівХарківськогонаціональногоуніверситету таіншихнавчальнихзакладівмістаХаркова таобласті. Музейпостійновідвідуютьхарків’яни тагостіпершоїстолиці України.

>Ідеяохорониприродизнайшлавідображення впереважнійбільшостіекспонатів йдаєуявлення пророзвиток життя на землі,багатствотваринного світу,законискладнихвзаємодій внавколишньомусередовищі. Тутдемонструютьматеріали ізпитаньохорониповітря,ґрунту,надр,водних табіологічнихресурсів,показуютьрізноманітністьтваринного світу та йогоохорону врізних ландшафтах такліматичних зонах.

>Цікава колекціямушлівналічуєблизькотисячівидів, котрізібрані ізакваторіймайже всіхморів таокеанівземноїкулі.Фонди музеюзберігаютьвеликуколекціюкомах (>майже 100тисячекземпляріврізногосистематичного складу).Середхребетних можнапобачитирідкісні тазникаючівидитварин. Це –дводишніриби,совинийпапуга,качкодзьоб,єхидна, атакож ужезниклі –мандрівнийголуб,селерова корова.

>Увагувідвідувачівпривертаютьскелети –фінвала (>довжина 26метрів), кашалота (>довжина 14метрів), опудаласивучів,тюленів, великого моржа (>довжина 4 метри), калана.Колекціямавп, одна ізнайбільших в Україні,нараховує понад 100екземплярів 52видів.

>РЕГІОНАЛЬНИЙЛАНДШАФТНИЙ ПАРК «>ПЕЧЕНІЗЬКЕ ПОЛІ»

У 1999-муроці наХарківщиніз'явилася новакатегоріяоб’єктівприродно-заповідного фонду –регіональнийландшафтний парк «>Печенізьке полі»,розташований вПеченізькомурайоні наплощі 4,99 тис. га.Вінутворений ізметоюзбереження в природногостанітипових таунікальнихприроднихкомплексів й забезпечення уміворганізованоговідпочинку населення.Територія ландшафтного паркувигідновідрізняється відприлеглоїмісцевостінаявністюзначноїкількостірідкісних тазникаючихвидів.

>Середтварин,занесених доЄвропейськогоЧервоного списку, тутмешкаютьвидра,сліпакзвичайний,орлан-білохвіст,стрепет. 12видівхребетнихвходять в Україну:тхірстеповий, горностай,борсук,видра, тушканчик великий, журавельсірий,луні –степовий тапольовий, гадюкастепова тощо.

Урослинномупокривіпереважаєстеповарослинність.Дужерізноманітна флора балкиГнилушка. Це –найбільшастеповаділянкаобласті, щозбереглася донашого години.Ніде немає такихзначних заплощеютериторій природного степу ізхарактерноюсаме дляСлобожанщинифауною тафлорою. Тутзростає понад 20видівзлаків, 12представників осок, 6 –жовтців, 4 –шавлії.Середвидів,занесених в Україну, -ковили, сончорніючий,зозулинецьболотний,косарикитонкі.Зустрічається багаторідкіснихвидів, щоохороняються вобласті:адонісвесняний,півникиугорські танизькі, анемоналісова.

>Співробітники ЗАТ «>Екоагрофірма» «>Фауна», Якарозташована на територї ландшафтного парку.Кілька років томувзялися завідновленняпопуляціїдужепоширеного колися вцих краяхптаха-дрохви.Сьогоднідрохва занесена доЄвропейськогоЧервоного списку таЧервоної книжки Українистановитькількасотень йнавітьдесятківособин. З територїХарківськоїобластідрохва давнозниклаповністю.Роботи поінкубації та реінтродукціїдрохви в природу, щопроводяться на територї ландшафтного парку, немаютьаналогів над Україні, аіншихкраїнахЄвропи.

У 1999-муроцістворений «>Міжнародний ФондДрохви», президентомякогоєсправжнійентузіаст-природолюб – У. Ф.Свинарьов.ЗатвердженаМіжрегіональнанауково-практичнапрограма – «>Збереження степу тавідтвореннясхідноєвропейськоїпопуляціїдрохви в Україні».

>БУРЛУЦЬКИЙ ТАКАТЕРИНІВСЬКИЙЗАГАЛЬНОЗООЛОГІЧНІЗАКАЗНИКИ

>Близькоп’ятдесяти роківіснуєбабачиний заказник под райцентром ВеликийБурлук.Спочаткувінмав статус місцевогозначення. У 1977році на йогобазі ізметоюзбереження тавідновленнячисельностісурка-бабакастворені заказникизагальнодержавногозначення.

«>Бурлуцький» заказникмаєплощу 326гектарів.Вінявляє собоюрозгалужену систему балок таярів, котріпростягаються від селища ВеликийБурлук до селаКатеринівка.

>Поруч ізБурлуцьким заказником,між селамиКатеринівка таРогозянка,розташованізелені яруги із великимстеповим урочищем «>Мізерне». Це – заказник «>Катеринівський»площею 527гектарів.Сьогодні територїцихзаказниківвходять у складрегіонального ландшафтного парку «>Великобурлуцький степ».

На територїдержавнихзаказниківзаборонені усівидиполювання,рибальства,заготівлі чизнищеннярослинності, щоєкормовою базоюбабаків. Тутдозволяєтьсялишегосподарська діяльність, що неможеспричинити шкодутваринам.

>Місцерозташуваннябабаківвідшукатидуже легко. Наділянці, Яка густо населенатваринами, до 10% територївкритісурчинами. Ценевеличкікурганчики, котрідосягають 1 метр увисоту, їхньогодіаметрскладає до 10метрів.Глибинабабачиноїоселі досягати 3-хметрів,загальнадовжинаходівінколипростягається на 60метрів.Крімосновнихходів,цяпрацелюбнастеповатваринабіля свогожитла врізнихмісцяхробить, навипадокнебезпеки,декілька неглибокихнір, котріслужатьїйтимчасовоюсхованкою.

>Сурок-бабакдоволі великатварина, йогодовжинасягає 60 див. До початкувересня бабакинабирають ваги до 9кілограмів.Вонимаютьхутросірувато-солом'яногокольору ізрудимвідтінком.Вже всерединітравняпоруч із норамиз'являютьсямолодібабачата. Напротязіліта,виходячи покількаразів на день зсвоїхсховищ, смердотіпасуться разом іздорослимитваринами назеленихгалявинах. За весну йліто бабакнакопичує понад 1кілограма жиру.Восенибабакдужерідковиходить наповерхню бо за годинувисихаютьмайже усістепові труй.

Вересень –це час, колисурчині родиничистять свої норки,викидають із нихсміття,готуютьжитло досувороїзими.Незабаром бабакипочинаютьзалягати всплячку. Усонячнідні «>бабиноголіта»інколище можнапобачитибабаків-одинаків, котрігріються насонці. Алібільшачастина за годину уже спіти.

Заходь позбереженню йвідновленнючисельностібабака в заказниках дали своїнаслідки:кількістьцієїрідкісноїтварини тепердозволяєпереселятибабаків віншірайони та заїїмежі.

>ХАРКІВСЬКИЙДЕРЖАВНИЙЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК

>Харківський зоопаркзаснований в 1895році запропозицієюПівденноросійського товаристваакліматизації, яку у тому годинуочолюваввідомийвчений-зоолог,професорХарківськогоімператорськогоуніверситету Олександр Федотович Брандт.

>Спочатку на територїУніверситетського саду буввідкритавиставкасвійськихтварин та 31птахів.Пізнішеекспозиціяпоповнювалась дикимитваринами, якіподарували товариствухарківськімеценати та доставили іззаповідникаАсканія-Нова.

Унаступні рокта було бспорудженоакваріум, за проектомархітекторів З. І. та І. І.Загоскінихзбудувалибджільницько-шовківничустанцію ізмузеєм тапташником.

У 1918році зоопарк було бнаціоналізовано. З 1921 рокупочаласявідбудова тарозширенняспоруд зоопарку, котрі теперрозташувались на територїзагальноюплощею 22 гектара.

>Харківський зоопарктретій завіком послеМосковського таПетербурзького,він укладатидвадцяткунайстарішихзоологічнихпарків світу. Зацінністюзооколекційзаймає одномумісце в Україні послеКиївського йвосьме –середзоопарків СНР. У зоопаркумешкаєблизько 400видівтварин, із які понад 40 –рідкісні,занесені доЧервоних книжок.Серед них:сніговий гриф,тигровийпітон, орлу бородань,білийведмідь таінші.

>Харківський зоопарк –учасникМіжнародноїпрограми позбереженню йрозведеннювидівтварин, щозникають.

>Зараз на територї зоопарку багатодерев тачагарниківрізнихвидів,збудованодекоративнібасейни дляптахів,реконструйовано «>Дімслонів».Найбільшоюбудовоюостанніх роківєприміщення дляутриманняведмедів.

>РОСІЙСЬКИЙОРЧИК

>Цейзагальнозоологічний заказник місцевогозначення,розташований на територїЗачепилівського району,маєзагальнуплощу 1006гектарів.Унікальнийорнітологічний комплекс «>РосійськийОрчик» ставшимісцемпоселеннярідкіснихвидівптахів.Найбільшауваганауковців тутзвернута нанічнучаплю-квакву, котрапоширена напівдніЄвропи, вАмериці,Африці, атакожзустрічається вдеякихкуточках України. НаХарківщиніцеєдинемісцеїїпомешкання.

>Кваквиведутьнічнийспосіб життя. У день смердотісидять надеревах чи вчагарниках,ховаючись відсонячнихпроменів. А колинаступаєвечір,вилітають наполювання. Основураціонуцихптахівскладаютькомахи,ящірки,гризуни.

У заказникуоселилисятакірідкісні птахи, яксірі гуси,лебеді-шипуни, крячкибілощокі,кулики-ходуличники,чаплі, поганки,мешкаютькабани,лосі,козулі.

САДІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА

>Площаскладає – 27 гектар. Часстворення – 1805рік. Довгий годину сад носившиназвуУніверситетського. Праворуч до того, щофахівціуніверситетупостійнозбагачувалидендрологічнуколекціюновими видамирослин, проводили тутчималудослідницьку роботу.

Великуувагуентузіасти-біологиприділялиствореннюмальовничихквіткових клумб, котрі і теперприваблюютьсвоєюкрасоючисленнихвідвідувачів. 1950-гороці тут було бствореноперший в Українірозарій,з'явилисядекоративнікущі йновівидиекзотичнихдерев.

>Прикрасою саду в тих рокта сталимонументальні сходи ізводним каскадом, щопобудували назахідномукінціголовноїалеї на честь300-річчя із днязаснуванняХаркова.Багатосаджанців було бнадісланохарків’янам ізКанади.

>Посланецьдружньої країни – кленсріблястий гарнопочуває собі уцентріміста.Глідбіло-махровий болееніде незустрічається віншиххарківських парках.Цейчагарниквражаєкрасою у поруцвітіння, коли нагілкахрослинрозпускаютьсячисленнібілі квіти.

Уцентрі саду зростанні тополіБолле ізкрасивоюпірамідальноюкроною тагладкоюсіро-зеленоюкорою. Добреакліматизувалася айвазвичайна.Особливіякостівідрізняють тополідухмяну,їїлистя последощунасичуютьповітряприємним ароматом.Поруч можнапобачити соснукримську, дубчервоний, платанзахідний,різноманітнівидибузку.

>Двадцятьдубіввіком 200-300 років, щорозташовані, на територї садуімені Т.Г.Шевченка,взяті подохорону держави.Вониєботанічноюпам’яткоюприроди місцевогозначення.

>НАЦІОНАЛЬНИЙПРИРОДНИЙ ПАРК «>ГОМІЛЬШАНСЬКІЛІСИ»

>Цієїприродно-заповідної територї немає накартіобласті, але й пройдонебагато години йздійснятьсямріїкількохпоколіньхарківськихприродолюбів проствореннясаме вціймісцевостінаціонального природного парку.

Паркплануєтьсярозмістити наплощі 14314,8 гектар на територїЗміївського таПервомайськогорайонів вдолинірічокСіверськийДонець таГомольша. Ядроммайбутнього паркуєландшафтний заказник місцевогозначення «>Гомільшанськалісова дача». Це – один ізнаймальовничішихкуточківХарківщини.Ідея йогоствореннянародилася у ХІХстоліття йналежитьвидатнимхарківськимвченим: О.В.Гурову, А.М.Краснову,В.І.Талієву,Є.М.Лавренку таіншим.

Удругійполовині XXстоліття багато сил таенергіїсправувивчення таобґрунтуваннянеобхідностістворення тутнаціонального природного парку внесливчені-харків'яни: У.Ліленкін,Л.М. Горєлова, В.М.Грамма,О.С.Лисецький, Г.П.Дубинський,Т.В.Догадіна,К.Д. Єрмоленко,І.М.Ремізов.

>ПрофесорХарківськогоуніверситету А.М. Краснов назвавшицюмісцевістьхарківськоюШвейцарією. не безпідстави,їїрельєф – відгірського доплоскоїзаплави.Тутешніландшафтиконтрастні тамальовничі:вкритіреліктовимидібровамивіком 100-140 років,схилиСіверськогоДінцяє одним ізнайкращихдібровнихмасивівпівнічно-східної України.Старісоснові бориперемежаються ізосиковими, чорновільховими тавербовимилісами,заплавними болотами.Залісені «>гірські»краєвидиКозачої міські ізглибокимияругамизмінюють луки тавеликі озера.

Умежахмайбутнього паркузростає понад 800видівсудиннихрослин,серед якіблизько 40видів –рідких, атакожзанесених в Україну. Флора паркувключаєтакожмайже 140видівлікарськихрослин,серед них: тюльпандібровний,аконіт Бессера,в’язільстрункий,аконітдібровний,косарикитонкі,валеріанаросійська.

>Багата йрізноманітнамісцева фауна. Унавколишніхлісахзустрічаютьсятварини,занесені доЄвропейськогоЧервоного списку (>вечірницявелетенська,вуханьбурий,деркач,сліпакзвичайний,поліксена, тощо), 38видівтварин, щомешкають тут, занесено в Україну,серед них:борсукзвичайний, горностай, норкаєвропейська,райдужниця велика,джмільвірменський,мідянка, бражникПрозерпіна. 66видівтвариннараховує Червоній списокХарківськоїобласті, в їхньогочислі:шулікачорний,рибалочкаголуба,ропухасіра, жабаставкова, гадюказвичайна,кажанокпівнічний,цікадачорна.Увагуфахівцівпривертаєрідкарізнокольороваящірка,релікттретинногоперіоду.

>Середкрупнихтварин в паркуєлосі,козулі,кабани,лисиці.Особливуцікавістьвідвідувачіввикликаютьколоніїсіроїчаплі взатоці Косачбіля селищаКоробовиХутори.

Тутчималоціннихісторичнихпам'яток.Знайденісліди стояноккам’яноговіку,руїнипоселеннязрубової культури бронзовоговіку, городища,кургани-могильникискіфської таслов'янської культури.

Збагатьмамісцевостями паркупов’язанінароднілегенди.Створеннянаціонального природного парку дозволитизберегтиунікальну природухарківськоїШвейцарії,впорядкуватирекреаційну діяльність внайпопулярнішомумістівідпочинкумешканцівХаркова таобласті.


>Заключення

Миживемо напланеті Земля,вчимося,працюємо,відпочиваємо й, часом незамислюємося над тім,наскільки світлоприродинеповторний,прекрасний, але йвкрайуразливий.

>Природниймеханізмдужескладний йцільний, йякщорозладжуєтьсяоднекільце цоголанцюга,порушується весьприродний комплекс. Не можназмиритися із тім, що на наших очахзникаютьцілівидитварин йрослин, йцей процеспостійнотриває.Сьогодні подзагрозоюзникненнякожний 5-їпредставникссавців,кожний 10-ї видптахів.

ТомуохоронаперлинСлобожанськогокраю-унікальних в природноговідношеннітериторій таоб’єктів, щознаходиться

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація