Реферати українською » Экология » Структура природоохоронних витрат та методи Нарахування еколого-економічних збитків від забруднення НАВКОЛИШНЬОГО середовища


Реферат Структура природоохоронних витрат та методи Нарахування еколого-економічних збитків від забруднення НАВКОЛИШНЬОГО середовища

Страница 1 из 2 | Следующая страница

 

>Реферат

іздисципліни «>Екологія»

На тему:

"Структураприродоохороннихвитрат таметодинарахуванняеколого-економічнихзбитків відзабрудненнянавколишньогосередовища"


>Зміст

1. Структураприродоохороннихвитрат таметодинарахуванняеколого-економічнихзбитків відзабрудненнянавколишньогосередовища

2.Збитки відзабрудненняатмосфери

3.Збитки відзабрудненняводнихоб’єктів

4.Збитки, котрізавдаютьсяземельним ресурсів

Списоклітератури


1. Структураприродоохороннихвитрат таметодинарахуванняеколого-економічнихзбитків відзабрудненнянавколишньогосередовища

>Здійсненняпроцесівприродокористуванняпов’язане ізвитратамиматеріальних йтрудовихресурсів, що прямо чипобічновпливає накінцевіпоказники роботи підприємства.

>Природоохороннівитрати –цевиражені угрошовійформівитрати підприємства (>крімекстернальнихвитрат), на забезпеченняпроцесівприродокористування.

Уструктуріприродоохороннихвитрат варторозрізнятитакі:витрати назапобіганнязабруднення;витрати назменшенняшкідливоговпливу,здійсненогозабрудненням наоб’єктиекосистем;витрати наліквідаціюнаслідківзабруднення. перший видвитратможерозглядатися як альтернативадвоміншим. Зурахуванням цогоостаннідвіскладовіпоєднуються до однієїгрупувитрат. Отже,загальнівитратипідприємств наприродоохоронну діяльністьформуються із двохскладових: >поточнівитрати наприродоохоронну діяльність;економічнізбитки,пов’язані ізкомпенсацією негативноговпливузабруднення віддіяльностісуб’єктагосподарювання на йогоресурси таоб’єктиекосистем.

Допоточнихвитрат можнавіднести усівитрати наутримання йобслуговуванняосновнихфондівприродоохоронноїспрямованості, утомучислівитрати на оплату роботиобслуговуючогоперсоналу,поточний йкапітальний ремонт,амортизаційнівідрахування,енергетичнівитрати тощо, атакожвитрати на оплатуіншихпослуг ізохоронинавколишньогосередовища (>екологічний аудит,екологічнестрахування тощо).Питомачасткаприродоохороннихпоточнихвитрат взагальнихвитратах навиробництвотоварноїпродукціїколивається вмежах 0,2–3%.

>Збиткомвважаютьсяфактичні йможливівтрати, котрівиникаютьвнаслідокпевнихприроднихявищ чинегативнихзмін від антропогенноговпливу.Усівидизбитків можнарозділити на >вимірювані (>грошові чинатуральні) й >умовновимірювані,тобто тих, що практично непіддаютьсякількіснійоцінці.Вимірюванізбиткиподіляються наекономічні йсоціально-економічні, аумовновимірювані – насоціальні йекологічні.

>Економічнийзбиток –цевиражені угрошовійформіфактичні йможливівитрати,заподіяніекономічнимсуб’єктамвнаслідокекодеструктивноговпливу, атакождодатковівитрати накомпенсаціюцихзбитків.

>Всіекономічнізбиткиподіляються нап’ятьвидів:

  1)фактичні,тобтовтрати чинегативнізміни, щовиникають відзабрудненнянавколишньогосередовища йможуть бутиоцінені угрошовійформі узвітномуперіоді;

  2)можливі, котріможливі вперспективі череззабруднення природногосередовища,тобтомаютьумовно-теоретичний характер;

  3)відвернені, котрістановлятьрізницюміжфактичними йможливимизбитками;

  4)ліквідовані –частиназбитків, на якої їхні було бзменшенозавдякипроведеннюприродоохороннихзаходів;

  5)потенційні –збитки, котріможуть бутизавданісуспільству вмайбутньому черезнинішнєзабрудненнянавколишнього природногосередовища.

>Існуєдекількапідходів довизначеннязбитків відпорушень станунавколишнього природногосередовища, котрі зрізнимступенемповнотивраховуютьвитрати, щовиникаютьунаслідокзабрудненнясередовища танегативнихзмін його стану. Однакгрошовевираженнязбитківвизначаєтьсяпо-різному.Одніпропонуютьвизначати їхні завитратамиваловоїпродукції,інші – заприведенимивитратами на заходь ізліквідаціїнаслідківзабруднення йвідтворенняпродукції, щовтрачається,треті – зазміноюекономічноїоцінки ресурсу.Оцінюютьсязбитки угрошовомувираженні запевнийперіод години.Вониможуть бутинесуттєвими,якщо неперевищуютьпорігчутливості тастійкостіекологічноїсистеми, йсуттєвими,якщоперевищують.

Нарівні великихтериторій (>регіонів,країн)застосовуєтьсяспрощена (>емпірична)оцінкаеколого-економічнихзбитків.Їївикористаннядозволяєвстановитилишеприблизнімасштабиекономічнихзбитків йефективностізаходівщодозапобігання чиліквідаціїзбитків відзабруднення.

При цьомуоцінкаекономічногозбитку,заподіяноговикидамизабруднень вприроднесередовище (>атмосферне таводне) від окремихстаціонарнихджерелзабрудненняпротягом року,визначається заформулою:

аводнихоб'єктів:

;

б) дляатмосфери:

,

де      >mі      –фактичнийобсяг (>маса)викидузабруднюючоїречовини;

aі       –відноснаагресивність (>рівеньнебезпечності для живого) й->їзабруднюючоїречовини;

> –вартіснаоцінказбитку відодиницівикидушкідливихречовин (>коефіцієнтпереведенняобсягівзабруднення угрошовіодиниці);

>   –коефіцієнт, щовраховуєрегіональніособливості територїзони активногозабруднення;

>f   –коефіцієнт, щовраховує характеррозсіюваннязабруднюючоїречовини ватмосфері тавизначається напідставіінженерно-технічнихрозрахунків.

>Головнаідеятакої методикиполягає до того, що усішкідливі
>речовини, котріпотрапляють всередовище,приводяться до «>моно-забруднення».

>Коефіцієнт aі, щохарактеризуєвідноснунебезпекушкідливихвикидів,розраховується наосновіпорівняльногоаналізушкідливоговпливу окремихречовин. Розміркоефіцієнтавідносноїагресивностізабруднюючихречовинєоберненоювеличиною до їхні ГДК.

>Коефіцієнтвідносноїнебезпекизабрудненнятериторій > виненвраховуватиособливості йсоціальнузначущістьдосліджуваногорегіону, йогореакцію навикидизабруднюючихречовин. Дляоцінкизбитку відвикидів у повітрякоефіцієнтвизначається задвомаознаками:природнимиособливостями (>лісирізнихвидів, полі,пасовище, сади тощо) й типом територї (курорт,приміська зона,населений пункт,промислова зона). Дляводнихресурсівкоефіцієнтвизначаєтьсядиференційовано забасейнамирік.

>Існуютьрізнізначеннякоефіцієнтів > для атмосферногозабруднення йзабрудненняводойм.Цікоефіцієнтивстановлені нормативно врозрізізабруднень вмежахемісійнихнормативів та тихий, щоперевищуютьвстановленіліміти, йкорегуютьсявідповідно доінфляційногопроцесу.

>Коефіцієнт >f, щовраховує характеррозсіюванняшкідливихдомішок ватмосфері,визначається задисперсним складом пилку йшвидкістю йогоосідання чи взалежності відкоефіцієнтаочищеннявикидів.

>Швидкістьосіданнявизначається заспеціальниминомограмами, акоефіцієнточищеннярозраховується заформулою:

,

де      V1          –річнийобсягвикидівзабруднюючихречовин безочищення;

V2      –річнийобсягвикидівзабруднюючихречовин послеочищення.

>Значеннякоефіцієнтаf прирозрахункахзбитків,завданихнавколишньомусередовищу від атмосферногозабруднення,визначається так:

§ длягазоподібнихдомішок тадрібнодисперснихчасток (пив тааерозолі) іздужемалоюшвидкістюосідання (менше 1см/с)вважається, що:

,

де      h       –геометричнависотаустяджерелавідносносереднього
>рівнязони активногозабруднення, м;

>  – поправка напідйом смолоскипавикидів у повітря, щорозраховується заформулою:

,

де          –середньорічнезначеннярізниці температурахустіджерела (сурми) танавколишньомусередовищі,0З;

u  –середньорічнезначенняшвидкостівітру нарівні флюгера, м/с;якщо йогозначення невідоме,вважається, що
u = 3 м/с;

§ длячасток пилку тааерозолів, котріосідаютьзішвидкістю від 1 до 20см/с,вважається, що:

,

§ длячасток, котріосідаютьзішвидкістю понад 20см/с,вважається, щонезалежно відзначення h,,Т та u: >f=f3=10.

Поправка >f=f3 = 10застосовуєтьсятакож длявикидівзабрудненняпересувнимиджерелами йчасток пилкуодночасно із парами води.

>Розглянемоінші методикивизначеннязбитків.

 

2.Збитки відзабрудненняатмосфери

 

>Збитки,заподіянідержаві врезультатінаднормативнихвикидівзабруднюючихречовин ватмосфернеповітря,відшкодовуютьсяпідприємстваминезалежно від формвласності тавидівгосподарськоїдіяльності. Розмірзбитку відзабрудненняатмосфери (За)визначається заформулою:

За = До1 · До2 · Зп · Ма,

де      До1      –коефіцієнт, щовраховуєрозташуванняджерелавикиду (табл. 1);

До2      –коефіцієнт, щовраховуєвисотувикиду (табл. 2.);

Зп –питомийзбиток відвикиду 1 тзабруднюючоїречо-вини, грн./т (табл. 3);

Ма     –масавикиду у повітря зарік, т.

>Таблиця 1. Величинакоефіцієнта К1

>Значеннякоефіцієнта

Характеристика пункту, дерозташован>ийоб’єктзабруднення

0,1 >Підприємстворозташоване далеко віднаселенихпунктів нанезручних длясільськогосподарськоговикористання землях, котрі нестановлятьвеликої ціності длязбереження якландшафтних йзаповідних зон
0,3 >Підприємстворозташоване далеко віднаселенихпунктів насільсько-господарських землях, котрі невимагаютьспеціальнихмеліоративнихробіт
0,5 >Підприємстворозташоване населітебній територїсільськогосподарськихнаселенихпунктів
0,7 >Підприємстворозташоване населітебній територї міст ізнаселенням до 100 тис.чол.
1,0 >Підприємстворозташоване населітебній територї міст ізнаселенням від 100 до 500 тис.чол.
2,0 >Підприємстворозташоване населітебній територї міст ізнаселенням понад 500 тис.чол.
2,5 >Підприємстворозташованепоблизуландшафтних,водоохоронних,санітарних,замовлених,заповідних,паркових йлісопаркових зон умістах йнаселених пунктах
3,0 >Підприємстворозташованепоблизутериторійкурортних місць,історико-архітектурнихпам’яток, щоохороняються Державою, місцьмасовоговідпочинкупрацівників умістах таіншихнаселених пунктах

>Таблиця 2. ВеличинакоефіцієнтаК2 (>залежно відвисотивикиду)

>Висотавикиду, м

>Значеннякоефіцієнта

15 1,5
16–40 1,3
41–80 1,0
81–150 0,7
151–220 0,3
221–500 0,15

 

>Таблиця 3.Питомізбитки відвикиду 1 тзабруднюючоїречовини у повітря

>Інгредієнт

>Питомийзбиток, грн./т

Пив 120
>Сірчистийангідрид таінші окисусірки 150
>Окиси азоту 250
>Фтористийводень таіншіфтористісполуки 1100
>Вуглеводні 180
>Окисвуглецю 70

>Якщовихіднимиданимизабрудненняатмосфериєконцентраціяшкідливихречовин, тообсягекономічнихзбитків (За)визначається заформулою:

За = З>з.н. · R + З>к.г · R + Зц.р · P.S + Зін · Ф,

де З>з.н                      питомізбитки,завданіздоров’ю населення, грн. на 1 особу (табл. 4.);

З>к.г              питомізбиткикомунальномугосподарству, грн. (табл. 4);

R  –  кількість населення взонівпливу підприємства;

Зц.р        –питомізбиткисільському йлісовомугосподарству, грн. (табл. 5);

P.S  –площасільськогосподарських йлісовихугідь, га;

Зін     –питомізбиткипромисловості, грн. на 1 млн. грн.фондів (табл. 5);

Ф –вартістьосновнихпромислово-виробничихфондів, млн. грн.

>Якщопараметризабрудненняатмосферивиражені в тоннах,економічнізбиткивизначаються заформулою:

За =f1 ·f2 · За · Мв,

де      >f1            –коефіцієнт, щовраховуєкількість населення,якомузавданозбитків (табл. 6);

>f2   –коефіцієнт,якийвраховуєнародногосподарськезначеннянаселеного пункту (табл. 7);

За           –питомізбитки від 1 тшкідливоїречовини, щонадійшла у повітря, грн./т;

Мв         –масавикиду у повітря,т/рік.

>Таблиця 4.Питомізбитки,завданінаселенню йкомунальномугосподарству (на 1 особу),залежно відконцентрації пилку ісірчаногоангідриду вприземномушаріатмосфери

>Середньо->річнаконцен->трація пилку,мг/м3

>Питомізбитки, грн.

>Середньо->річнаконцентраціясірчаногоангід-риду,мг/м3

>Питомізбитки, грн.

>населенню

>комунальномугосподарству

>населенню

>комунальномугосподарству

0,30 35 10 0,10 20 5
0,45 55 30 0,15 30 15
0,60 70 50 0,20 37 24
0,75 85 60 0,25 44 32
0,90 100 87 0,30 47 39
1,05 110 100 0,35 50 44
1,20 114 102 0,40 52 49
1,35 119 106 0,45 53 51
1,50 121 110 0,50 54 52
1,65 124 115 0,55 55 53

>Таблиця 5.Питомізбитки,завданісільськомугосподарству (на 1 га) тапромисловості (на 1 млн. грн.фондів),залежно відконцентрації пилку тасірчаногоангідриду вприземномушаріатмосфери

>Середньорічнаконцентрація пилку,мг/м3

>Питомізбитки, грн.

>Середньо-річнаконцентраціясірчаногоангід-риду,мг/м3

>Питомізбитки, грн.

>сільському йлісовомугосподарству

>проми-
>словості

>Сільському йлісовомугосподарству

>промисловості

0,1 10 100 0,05 10 -
0,2 16 200 0,1 20 100
0,3 25 300 0,2 50 200
0,5 40 400 0,3 90 300
0,6 55 1200 0,4 105 450
0,9 70 2000 0,5 120 600
1,2 90 2900 0,6 135 700
1,5 120 3700 0,7 145 850
1,8 150 4500 0,8 160 1000

>Таблиця 6.Значеннякоефіцієнта, щовраховуєкількістьжителівнаселеного пункту

>Кількість населення, тис.осіб

>Значеннякоефіцієнта >f1

До 100 1
100,1 – 250 1,2
250,1 – 500 1,35
500,1 – 1000 1,55
понад 1000 1,8

>Таблиця 7.Значеннякоефіцієнта, щовраховуєнародногосподарськезначеннянаселеного пункту

пір.

Типнаселеного пункту

>Значеннякоефіцієнта >f2

1 >Організаційно-господарські такультурно-побутовіцентри місцевогозначення ізпереважаннямаграрно-промисловихфункцій (>районніцентри,міста районногозначення, селища та села) 1
2 >Багатофункціональніцентри,центри ізпереважаннямпромислових йтранспортнихфункцій (>республіканський таобласніцентри,міста державного,республіканського, обласногозначення) 1,25
3 >Населеніпункти,віднесені докурортних 1,65

>Стягненняплатежів завикидизабруднюючихречовин ватмосфернеповітря незвільняєоб’єкти відвідшкодуваннязбитків занаднормативнівикиди.Наднормативнимивважаються:

§викидизабруднюючихречовин, котріперевищуютьрівеньграничнодопустимих читимчасовопогодженихвикидів ватмосфернеповітря,встановленихдозволами навикид, котріоформленівідповідно додіючихвимог;

§викидизабруднюючихречовинджерелами, котрі немаютьдозволів навикид, у томучислі і заокремимиінгредієнтами;

§викидизабруднюючихречовин у повітря, щоздійснюються ізперевищеннямграничнихнормативівутворення їхнього для окремихтипівтехнологічного таіншогообладнання.

>Наднормативнівикидиможуть бути черезнеефективну роботугазоочисних установок,технологічногообладнання принесправнихгазоочисних установках чиневикористанні їхні,порушеннятехнологічнихрежимів,невиконання увстановленітермінизаходівщододосягненнянормативівГДВ,аварійнихвикидів тощо.

>Розрахунокрозміріввідшкодуваннязбитків занаднормативнівикидизабруднюючихречовин ватмосфернеповітряздійснюється наосновірозмірумінімальноїзаробітної плати ізурахуваннямрозмірівцихвикидів йрегулювальнихкоефіцієнтів.

>Розміркомпенсаціїзбитків водиницях національноївалюти (Здо)визначається заформулою:

Здо = Мй ·1,1П · Ай · Дот · До>зі,

де Мй    –маса й->їзабруднюючоїречовини,викинутої ватмосфернеповітрянаднормативно, т;

>1,1П   –базова ставкакомпенсаціїзбитків участкахмінімальноїзаробітної плати (П) за 1 тумовноїзабруднюючоїречовини на даний моментперевірки, од. національноївалюти/т;

Ай    – безрозмірнийпоказниквідносноїнебезпечності й->їзабруднюючоїречовини;

Дот  – коефіцієнт, щовраховуєтериторіальнісоціально-економічніособливості;

До>зі   – коефіцієнт, щозалежить відрівнязабруднення атмосферногоповітрянаселеного пункту й->юзабруднюючоюречовиною.

>Розрахунокмасинаднормативнихвикидівзабруднюючихречовин ватмосфернеповітря (Мй)виконується заформулою:

Мй = 0,0036 (V · Зй – М>ді) · Т,

де     V        –об’ємнавитратагазопилового потоку навиході ізджерела, м3/з;

Зй –середняконцентрація й->їзабруднюючоїречовини (зсеріївідібраних проб),г/м3,розрахована яксередняарифметична;

М>ді    –потужністьдозволеноговикиду й->їзабруднюючоїречовини для цогоджерела,г/с,встановленадозволом навикид;

Т  –термін роботиджерела врежимінаднормативноговикиду, рік.

>Термін роботиджерела врежимінаднормативноговикидувизначається із моментувиявленняпорушення.

 

3.Збитки відзабрудненняводнихоб’єктів

>Об’ємискидівзабруднюючихречовин та їхньогокомпенсаціявизначаються напідставіданихобстеженняоб’єктів тааналізужурналівоблікуводоспоживання,водовідведення, роботиканалізаційнихнасоснихстанцій ізурахуваннямвимогдозволів наспеціальневодокористування тазатверджених нормГДС.Економічнізбитки відзабруднення води (Зв)визначаються заформулою:

Зв = l ·З>dв · Мз,

де     l                           >коефіцієнт,якийвраховуєрозташуванняджерелавикиду таводозабезпеченістьрегіону (табл. 8);

З>dв       –питомізбитки відскиду 1 тзабруднюючоїречовини у воду (табл. 9);

Мз     –масавикиду у воду,т/рік.

Занаявностінаднормативнихскидів угідросферу ізпорушеннямводоохоронногозаконодавствазбитки внаціональнійвалюті (Знад)визначаються заформулою:

>Таблиця 8.Регіональні (>басейнові)коефіцієнти

>Басейниморів йрічок

>Значеннякоефіцієнта l

>Азовське море 2
>Чорне море 2
Дунай 2,2
Тиса 3
Прут 3
>Дністер 2,8
Дніпро (кордон України – до м. Києва) 2,5
Дніпро (>Каховськийгідровузол доЧорного моря) 1,8
>Західний Буг тарікибасейнуВісли 2,5
Десна 2,5
Південний Буг 2,2
>РічкиКримськогопівострова 2,8
>СіверськийДонець 2,2
>Міус 2,2
>Кальміус 2,2

>Таблиця 9.Питомізбитки заскиди окремихзабруднюючихречовин
уводніоб’єкти

>Забруднюючіречовини

>Питомізбитки, грн./т

>Амонійний азот 35
>Зависліречовини 1
>Органічніречовини 14
>Нафтопродукти 206
>Нітрати 3
>Нітрити 172
>Сульфати 1
>Фосфати 28
>Хлориди 1

Знад = V · Т (З· Збуд) · (>0,0003Ай · n) · · 103

де     V        –витратиповоротних вод, м3/рік.;

Т  –тривалістьнаднормативногоскиду, рік.;

З –середняконцентраціязабруднюючихречовин узворотних водах,г/м3;

Збуд                дозволенаконцентрація дляскидузабруднюючихречовин (>ГДС),г/м3;

0,003 –базова ставкавідшкодуваннязбитків, участкахмінімальноїзаробітної плати заодиницюмасиречовини;

Ай          –показниквідносноїнебезпечностіречовин,визначений згідно ізпереліком ГДКшкідливихречовин;

n  – величинамінімальноїзаробітної плати, грн.;

>  –коефіцієнт, щовраховуєкатегорію водногооб’єкта;

103      –коефіцієнт, щовраховуєрозмірність величин.

 

4.Збитки, котрізавдаютьсяземельним ресурсів

 

>Обсягекономічнихзбитків відзабруднення земельніресурсів (Згрн)визначається заформулою:

Згрн = q · З>dгрн · Мв · ·,

де     >q        –коефіцієнт, щовраховуєродючість земельніресурсів;

З>dгрн   –питомізбитки відвикиду 1 тзабруднюючихречовин наґрунт;

Мв        –масавикиду наґрунт;

>  –коефіцієнт, щовраховує зонурозміщеннявідходів;

>  –коефіцієнт, щовраховує характермісцярозміщеннявідходів.

>Ця формулавикористовується дляпідрахунківекономічнихзбитків завикористанняземлі подпобутові,органічнівідходи.Якщовідходипов’язані ізнебезпечнимиречовинами,Міністерствоекології йприроднихресурсів Українивикористовує методикувизначенняекономічнихзбитків ізурахуваннямякостіґрунтів,токсичностіречовин таглибиниїїпросочування уґрунт.

>Основою длярозрахунківвеличинизбитків відзабруднення земельніресурсівєгрошоваоцінкаконкретноїземельної ділянки, котра напідставі Закону України «Про плату на грішну землю»визначається тауточнюєтьсяДержкомземом України.Витрати наздійсненнязаходівщодозменшення чиліквідаціїзабруднення земельніресурсівзростаютьзалежно відглибинипросочуваннязабруднюючихречовин успіввідношенні 103,тобтозізбільшеннямглибини удесятероразіввитрати дляліквідаціїзабрудненнязростаютьутричі. Весьвпливзабруднюючихречовин наземельніресурсирозподіляється начотиригрупинебезпечності,основою якієпоказникиграничнодопустимихрівнів (НДР) таорієнтовнодопустимихконцентрацій (>ОДК)хімічнихречовин уґрунті, мг/кг.

Отже,розмірвідшкодуваннязбитків (Р>в.з.)визначається заформулою:

Р>в.з. = А · Рбуд · Доіз · Дозв · Ш>егз,

де     А        –питомівитрати наліквідаціюнаслідківзабрудненняземельної ділянки,визначені як 0,5 Рбуд;

Рбуд –грошоваоцінказемельної ділянки дозабруднення, грн.;

Доіз     –коефіцієнт, щохарактеризуєвмістзабруднюючихречовин (м3) воб’ємізабрудненоїземлі (м3)залежно відглибинипросочування;

Дозв     –коефіцієнтнебезпечностізабруднюючихречовин;

Ш>егз  –показникшкалиеколого-господарськогозначення земель (табл. 10).

>Таблиця 10. Шкалаеколого-господарськогозначення земель


землі зон санітарноїохорониводозаборів,прибережноїзахисноїсмугивздовжрічок йнавколоводойм

5,0
земліоздоровчого тарекреаційногопризначення 4,5
земліприродоохоронного таісторико-культурногопризначення 4,0
>Прибережнізахиснісмугивздовжморів 3,5
землісільськихнаселенихпунктів й селищміського типу 3,0
землісільськогосподарськогопризначення таземлі запасу 1,0
землі поджитловою тагромадськоюзабудовою міст 0,8
Болота 0,5
землілісового фонду 0,3
земліпромисловості, транспорту,зв’язку та оборони 0,2

>Грошоваоцінказемельної ділянки дозабруднення (>Гд)визначається заформулою:


Рбуд = (П>агр · Р>агр),

де     Р>агр    –грошоваоцінка 1 м2агровиробничоїгрупиґрунтів,грн./м2,визначається заформулою:

,

де     Ру           –грошоваоцінка 1 м2відповіднихугідьсільськогосподарського підприємства,грн./м2;

Б>агр   – балбонітетуагровиробничоїгрупиґрунтівземельної ділянки;

Бу – балбонітету 1 гавідповіднихугідьсільськогосподарського підприємства.

>Коефіцієнтзабрудненняземлі (Доіз)визначається заформулою у (томуразі,якщо Доіз 1 ненараховується):

,

де     Про>зр        –об’ємзабруднюючоїречовини, м3;

Т3 –товща земельного кулі, щоєрозмірноюодиницею длярозрахункувитрат наліквідаціюзабрудненнязалежно відглибинипросочування, тавизначається як 0,2 м (>орний кулю);

Пбуд     –площазабрудненоїземельної ділянки, м2;

Іп –індекс поправки довитрат наліквідаціюзабрудненнязалежно відглибинипросочуваннязабруднюючоїречовини (табл. 11).


>Таблиця 11.Індекс поправки

>Глибинапросочування (Рп), м

Іп

>Глибинапросочування (Рп), м

Іп

0–0,2 0,100 0–1,2 0,049
0–0,4 0,082 0–1,4 0,044
0–0,6 0,070 0–1,6 0,040
0–0,8 0,060 0–1,8 0,037
0–1,0 0,054 0–2,0 0,033

 

 


Списоклітератури

1.ПостановаКабінету міністрів України «Порядоквстановленнянормативівзбору зазабрудненнянавколишнього природногосередовища йстягнення цогозбору» від 1березня 1999 р. №303 //Офіційнийвісник України. – 1999. – №9. – З. 89–92.

2.ПостановаКабінету міністрів України «Провнесеннязмін удодаток 1 до Порядкувстановленнянормативівзбору зазабрудненнянавколишнього природногосередовища йстягнення цогозбору» від 28березня 2003 р. №402 //Офіційнийвісник України. – 2003. – №14. – З. 15–19.

3.ПостановаКабінету міністрів України «Проекспертнугрошовуоцінку земельніділянок» від 11жовтня 2002 р. №1531 //Офіційнийвісник України. – 2002. – №42. – З. 144–149.

4.Базовінормативи плати зазабрудненнянавколишнього природногосередовища України. Методикавизначеннярозмірів плати йстягненняплатежів зазабрудненнянавколишнього природногосередовища України. – До.:Міністерствоохоронинавколишньогосередовища України, 1993. – 22 з.

5.Інструкція про порядокобчислення тасплатизбору зазабрудненнянавколишнього природногосередовища: НаказМіністерстваекологічної безпеки України від 19.07.99 №162/379 //Офіційнийвісник України. – 1999. – №32. – З. 148–164.

6. Методикарозрахункузбитків,заподіянихрибномугосподарствувнаслідокпорушеннязаконодавства проохоронунавколишнього природногосередовища: НаказМіністерстваекологічної безпеки України від 18.05.95 №36 //Бюлетеньнормативнихактівміністерств йвідомств України. – 1995. – №10. – З. 107–118.

7. Методикарозрахункурозміріввідшкодуваньзбитків,заподіянихдержавівнаслідокпорушеннязаконодавства проохорону тараціональневикористанняводнихресурсів: НаказМіністерстваекологічної безпеки України від 18.05.95 №37 //Бюлетеньнормативнихактівміністерств йвідомств України. – 1995. – №11. – З. 3–28.

8. Методикарозрахункурозмірувідшкодуваннязбитків, котрізаподіянідержаві врезультатінаднормативнихвикидівзабруднюючихречовин ватмосфернеповітря: НаказМіністерстваекологічної безпеки України від 18.05.95 №38 //Бюлетеньнормативнихактівміністерств йвідомств України. – 1995. – №10. – З. 129–144.

9.Білявський,Г.О. Основиекології:теорія та практикум [Текст]:навчальнийпосібник /Г.О.Білявський, Л. І.Бутченко. – 2-ге вид., перероб. тадоп. – До.:Лібра, 2004. – 368 з.

10.Джигирей, В.С. Основиекології таохоронинавколишнього природногосередовища.Екологія таохоронаприроди [Текст]:навчальнийпосібник / В.С.Джигирей, В.М. Сторожук,Р.А. Яцюк;Мін-воосвіти й науки України. – 2-ге вид.,доп. –Львiв:Афiша, 2004. – 272 з.

11. Царенка, О.М. Основиекології таекономікаприродокористування [Текст]:навчальнийпосібник / О.М. Царенка,О.О.Нєсвєтов,М.О.Кадацький. – 2-ге вид.,стереот. –Суми:Університетська книга, 2004. – 400 з.

12.Екологія

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація