Реферати українською » Экология » Констітуційні основи регулювання природокористування и ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО середовища


Реферат Констітуційні основи регулювання природокористування и ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО середовища

Страница 1 из 2 | Следующая страница

План

>Загальна характеристикаджерелекологічного права
1.Конституції Ро-сійськоїФедерації іРеспублікиБашкортостан –основніджерелаекологічного права
2. Характеристиказагальних нормКонституції Ро-сійськоїФедерації, щорегулюютьохоронунавколишньогосередовища
3. Характеристикаекологічних нормКонституції Ро-сійськоїФедерації, щорегулюютьохоронунавколишньогосередовища....

4.Розвитоквзаєминміж

>РосійськоюФедерацією іРеспублікоюБашкортостан

вобластіохоронинавколишньогосередовища

5.Використаналітература

1.Загальна характеристикаджерелекологічного права

 

>Підджереламиекологічного праварозуміютьсянормативно-правовіакти, щомістятьнорми, щорегулюютьвідносини в сферівзаємодіїсуспільства іприроди[1] .

>Наявністьрозвитийсистемиджерелекологічного праваєістотноюумовою длявиділеннясукупностіеколого-правових норм вокремугалузь усистеміросійського права.

>Джерелаекологічного правамаютьдеякіособливості.

1. Бозаконодавство проприродокористування іохоронунавколишньогосередовищавіднесено увідповідностізіст.72Конституції Ро-сійськоїФедерації (далі –Конституція РФ) допредметівспільноговеденняФедерації йїїсуб'єктів, ті >еколого-правовінормивстановлюються наобохрівнях;

2.Екологічне правомає >комплексний характер усистеміросійського права, томуправовінормиданоїгалузіє врізнихгалузях права.Порядзіспеціальнимзаконодавством проохоронунавколишньогосередовища,природоресурснимзаконодавством, смердотівтримуватися в актахцивільного,конституційного,підприємницького,карного ііншогозаконодавства.

>Джерелаекологічного права можна >класифікувати понаступнихпідставах:

·          Поюридичнійчинності – назакони іпідзаконніакти;

·          Попредметірегулювання – назагальні іспеціальні;

·          Похарактері правовогорегулювання – наматеріальні іпроцесуальні;

·          Похарактері – накодифіковані і неє такими;

Системуджерелекологічного праваутворять:

·міжнародні домов РФ,загальновизнаніпринципи інормиекологічного права;

·          >Конституція Ро-сійськоїФедерації;

·федеративні домов;

·закони (>конституційні іфедеральні);

·нормативніукази ірозпорядження Президента РФ;

·нормативніпостанови ірозпорядження Уряди РФ;

·          >Конституції,закони,іншінормативніправовіакти >суб'єктів РФ;

·нормативніправовіактиміністерств йвідомств;

·нормативніправовіактиорганів місцевого самоврядування;

·локальнінормативніправовіакти;

·судовірішення.

>Звичай якджерелоекологічного правазастосовується впрактиці, але йвінопосередкований увстановлених нормах права.


2.Конституції Ро-сійськоїФедерації і

>РеспублікиБашкортостан -основніджерелаекологічного права

як й вбудь-якійіншійобласті, урегулюваннівідносинвласності наприродніресурси,природокористування,охоронинавколишньогосередовища,визнання,охорони ізахистиекологічних прав йзаконнихінтересівлюдини і громадянинаКонституція Ро-сійськоїФедерації іКонституціяРеспублікиБашкортостанграютьосновніролі.Ціролівизначені тім, що вКонституції (як РФ, то й РБ)закріплюються (>зізнаються)основиконституційного ладу (>розділ 1), права іволілюдини і громадянина (у томучислі і права наохоронуздоров'я ісприятливенавколишнєсередовище - ст. 41,42Конституції РФ),гарантіїїхньогодотримання ізахисти,закладеніосновиправовоїсистеми,основиорганізації імежі державної влади,розмежуванняпредметівведення (ст. 71, 72, 73Конституції РФ).

ПрианалізіКонституції (як РФ, то й РБ) якджерелаекологічного права можнавиділитидвігрупи норм:загального характеру,важливих ізпоглядупослідовного забезпеченняохоронинавколишньогосередовища іраціональногоприродокористування (ст. 1, 7, 10, 71, 72Конституції РФ), й «суто»екологічнінорми права (ст. 9, 36, 41, 42КонституціїРФ)[2] .

>ПравовінормиКонституціїРеспублікиБашкортостан, щорегулюютьприродокористування іохоронунавколишньогосередовища,аналогічні нормамКонституції РФ узазначенійобласті.

>Метоюданої роботиє >аналіз нормКонституції РФ вобластірегулюванняприродокористування іохоронинавколишнього природногосередовища (>основний «тиск» - нанорми, щорегулюютьохоронунавколишньогосередовища) й короткийрозглядвзаєминміжРосійськоюФедерацією іРеспублікоюБашкортостан узазначенійобласті.

3.         Характеристиказагальних нормКонституції Ро-сійськоїФедерації, щорегулюютьохоронунавколишньогосередовища

 

>Під >загальними нормамиКонституції, щорегулюютьприродокористування іохоронунавколишньогосередовища,розуміютьсятакінормиКонституції, котрівизначають не лише порядок йумовивзаємодіїлюдини,суспільства і держави вобластіприродокористування іекології, але й і все спектрвзаємин держави ісуспільства.Данінормиєосновними до таких сфервзаєминлюдини,суспільства і держави, якприродокористування,екологічний контроль, забезпеченняекологічної безпеки іін.

>Відповідно доположень ст.15Конституції,Конституція РФмаєвищуюридичнучинність,прямудію ізастосовується навсій територї Ро-сійськоїФедерації.Органи державної влади,органи місцевого самоврядування,посадові особини,громадяни йїхніоб'єднання >зобов'язанідотримуватиКонституції РФ йзакони.

>Якщоміжнародним договором Ро-сійськоїФедераціївстановленіінші правила,чимпередбачені законом, тозастосовуються правиламіжнародного договору.

>Стаття 1маєосновнезначення. Унійустановлюються форма державної влади вРосійськійФедерації (демократичнафедеративна правова держава ізреспубліканськоюформоюправління) й,відповідно, режимполітичної,економічної ііншої свобод особини всуспільстві.

>Стаття 2 >Конституції РФ (уКонституції РБ – ст.2розділу II)формулює одну ізфундаментальних основконституційного ладу Ро-сійськоїФедерації: «>Людина, його права іволіє>вищоюцінністю». Характерно, щопоняттям «вищийцінність» невизначаєтьсяніякийіншийправовийінститут, що входити упоняття основконституційного ладу.

У з статтею 3розкривається принципнародовладдя вРосійськійФедерації.Носіємсуверенітету йєдинимджерелом влади вРосійськійФедераціїзізнаєтьсяїїбагатонаціональний народ.Одночасно в год. 1 ст. 3визначаєтьсязмістсуверенітету вРосійськійФедерації.Виходячи із того, що йогоносіємєбагатонаціональний народ Ро-сійськоїФедерації вцілому, а чи не населення, щопроживає натериторіях окремихсуб'єктівФедерації, можнаукласти, щоКонституцієювстановлюється принципнеподільностісуверенітету вРосійськійФедерації.Відповідно,будь-які дії окремихорганів державної влади Ро-сійськоїФедерації, >волевиявлення населення, щостановитьлишечастинабагатонаціонального народу Ро-сійськоїФедерації, неможутьуважатисясувереннимиакціями,чиненими абсолютносамостійно інезалежно відконституційного ладу,установленогоКонституцією іфедеральними законами.

>РосійськаФедераціямає всюповноту влади насвоїй територї.Ніякаінша влада на територїРосії невправіпривласнитисобіфункціїверховноїсуверенної влади, а тім понадпоставити собі над нею.Конституційнеположення,закріплене в год. 1 ст. 4,означає, щоцяверховна владапоширюється напевнутериторію,тобтотериторію, щоперебуває подюрисдикцієюРосії. >Частина 2 ст. 4Конституціїзакріплює один ізнайважливішихпринципівфедеративноїправової держави, що прямовипливає із того, щосуверенітет Ро-сійськоїФедераціїпоширюється протягом усьогоїїтериторію. ВерховенствофедеральноїКонституції іфедеральних законів навсій територїРосіїзабезпечуєєдність,погодженість йстабільність >всієїправовоїсистемиРосії.Слідзазначити, що протягом двох рокта вРеспубліціБашкортостанзробленийбільша робота зприведенняреспубліканськогозаконодавства (у томучислі іекологічного) увідповідність зфедеральним.

>Частина 2 з статтею 7 >проголошує один ізосновнихпринципівдіяльності Сучасноїдемократичної держави,відповідно доякогостворення умів, щозабезпечуютьгідне життя івільнийрозвитоклюдини, неє сутоособистоюсправоюсамоїлюдини й йогобатьків, азводиться до рангузагальнодержавної політики. «УРосійськійФедераціїохороняються…>здоров'я людей…»...Основноюметою «>екологічних» законів (чи ті ФЗ РФ «Проохоронунавколишньогосередовища» чиЕкологічний кодекс РБ)є захистздоров'я населення від негативноговпливу,обумовленогозабрудненнямнавколишньогосередовища.

>Стаття 9 >Конституції РФ (уКонституції РБ – ст.10розділу II) говорити, що земля ііншіприродніресурсивикористовуються іохороняються вРосійськійФедерації як основа життя ідіяльностінародів, щопроживають навідповідній територї. Земля ііншіприродніресурсиможутьперебувати вприватній,державній,муніципальній йіншій формахвласності. Увідповідності ж з ч.2 ст.8, у РФзізнаються ізахищаються так самеприватна,державна,муніципальна ііншаформивласності.

Таким чином, >підкреслюєтьсяособливезначенняприроднихресурсів й головного із них –землі якоснови життя ідіяльностінародів. Цеконституційнеположенняорієнтує надбайливе ставлення доприроднихресурсів йїхнєраціональневикористання ізабезпечуєтьсяприродоресурсним йекологічнимзаконодавством. З принципудбайливого ставлення доприроднихресурсіввипливаєконституційнавимогараціональнавикористовувати їхні.Майже вкожному федеральномузаконодавчомуакті, щорегулюєправовеположення і порядоквикористання окремихприроднихресурсів,єприсутнімвимоганайбільшраціональногоїхньоговикористання,чому, як правило,присвяченіспеціальнірозділи законів йбезлічпідзаконнихактів уційобласті. Цеконституційнеположеннядозволяє более справедливовикористовуватизасоби,одержувані відвикористанняприроднихресурсів, вінтересахнародів, щопроживають навідповіднихтериторіях. Уцей годинурегулюванняцихвідносин ізпоглядудотриманняекологічнихвимогзначноюміроюздійснюється вступили у силу 12 января 2002 рокуФедеральним законом Ро-сійськоїФедерації «Проохоронунавколишньогосередовища».

У з статтею 10закріплюєтьсяфундаментальний принципорганізації влади вРосійськійФедерації – принципподілу влади. Суть його втім, щодемократичний політичний режимможе бутивстановлений удержаві заумовиподілуфункцій державної владиміжсамостійнимидержавними органами.Закріплена в ст.10 «система стримувань йпротиваг»представляєєдинуможливу схемуорганізації державної влади вдемократичнійдержаві.

>Відповідно доположень ст.17Конституції РФ (уКонституції РБ – ст.20розділу II), уРосійськійФедераціїзізнаються ігарантуються права іволілюдини і громадянинавідповідно дозагальновизнанихпринципів й нормамміжнародного права івідповідно доКонституції.Основні права іволілюдининевідчужувані і належатикожному віднародження.Здійснення прав й вольлюдини і громадянина неповиннепорушувати права іволііншихосіб.

Правалюдину і громадянина вРосійськійФедераціїносятьуніверсальний характер.Жоден зсуб'єктівФедерації неможевідмовитися відобов'язкувизнати ігарантувати правалюдини і громадянина насвоїй територї.Жодне зпроголошених уКонституції правлюдину і громадянина неможе бутивилучено Державою чиобмежено воб'ємі безвказівкипідставобмеження. Права іволілюдиниможуть бутиобмежені Державоюлише у суворовстановленихвипадках наосновіКонституції і закону.Тимчасовіобмеження ряду прав й вольможливі увипадкувведеннянадзвичайного стану (ст. 56).

>Невідчужуваний характер прав й вольскладаєтьсятакож утім, що громадянин неможевзяти у собізобов'язання перед кім бі ті не було б некористуватися своїм правом чисукупністю прав.

>Згідно ст.18, права іволілюдини і громадянинає >безпосередньодіючими.Вонивизначаютьзміст,зміст йзастосування законів, діяльністьзаконодавчої івиконавчої влади, місцевого самоврядування ізабезпечуютьсяправосуддям.Визначення в ст.18конституційних прав й воль якбезпосередньодіючихруйнуєпорочнутрадицію, що маламісце вминуломунашогосуспільства,розглядатиконституційнінорми якдекларативні, щореалізуютьсялише принаявності закону,розпорядження уряду,інструкції і т.д.

Одна ізголовнихгарантій правлюдину і громадяниназакріплена в ст.19Конституції РФ: «>Усірівні перед законом й судом». Чоловік йжінкамаютьрівні права іволі ірівніможливості дляїхньоїреалізації. Державагарантуєрівність прав й вольлюдини і громадянинанезалежно відпідлоги,раси,національності,мови,походження,майнового іпосадовогоположення,місцяпроживання,відносини дорелігії,переконань,приналежності досуспільнихоб'єднань, атакожіншихобставин.Забороняютьсябудь-якіформиобмеження правгромадян заознакамисоціальної,расової, національної,мовної чирелігійноїприналежності.

>Згідно ст.30,кожниймає декларація прооб'єднання,включаючи правостворюватипрофесійнісоюзи длязахистусвоїхінтересів. Правогромадян наоб'єднаннямістить усобі правостворювати надобровільнійосновісуспільнеоб'єднання длязахистуспільнихнтерес йдосягненнязагальнихцілей, правовступати всуспільніоб'єднання чивтримуватися відвступу у яких, атакож правобезперешкодновиходити зсуспільнихоб'єднань.Широкупопулярність уРосіїмаютьтакісуспільніекологічніорганізації, як ГРІНПІС,Всесвітній фонддикоїприроди,Інститутеколого-правових проблем «>Экоюрис», ми уБашкирії - СоюзекологівРеспублікиБашкортостан.

>Стаття 32Конституції >встановлює правогромадян РФбрати доля вкеруваннісправами держави, правообирати і бутивибраними воргани державної влади (>спеціальновповноваженим органом державної влади вобластіохоронинавколишньогосередовища доєМіністерствоприроднихресурсів РФ, уРеспубліціБашкортостан –Госкомекология РБ).

>Згідно ст. 33,громадяни РФмають правозвертатисяособисто, атакожнаправлятиіндивідуальні іколективнізвернення додержавнихорганів йоргани місцевого самоврядування.Зазначене правозабезпечуєможливість активноговпливу громадянина на діяльність держави.

>Стаття 36 >указує, щогромадяни йїхніоб'єднаннявправі матір вприватнійвласності землю.Вільнегосподарювання наземлі не можна,однак,розуміти якдовільне. >Частина 2 ст. 36передбачаєдвіістотнихумови,хоча і неущемляютьгосподарськоїволівласниківземлі, але й врозумних рамкахобмежуючаїхня діяльність: смердоті неповиннінаноситизбиткунавколишньомусередовищу іпорушувати прав йзаконнихінтересівіншихосіб.Якщовласникземлі недотримуєцих умів закону, дляньогонаступаютьюридичнінаслідки,передбаченіекологічним йцивільнимзаконодавством про відповідальність заправопорушення[3] .

>Стаття 45Конституції РФ (уКонституції РБ –ст.55) >гарантуєдержавний захист прав й вольлюдини і громадянина. >Ч.1ст.45діє увзаємозв'язкузі ст.2, при цьомупередбачається, що все ланки державногомеханізмунаділеніобов'язкомзахищати права іволілюдини і громадянина.

>Стаття 46 (уКонституції РБ – ст.56) говорити, що вРосіїкожномугарантуєтьсясудовий захист його прав й воль.Рішення і дії (чибездіяльність)органів державної влади,органів місцевого самоврядування,суспільнихоб'єднань йпосадовихосібможуть бутиоскаржені до суду.Кожнийвправівідповідно доміжнароднихдоговорів РФзвертатися вміждержавніоргани позахисту прав й вольлюдини,якщовичерпані усінаявнівнутрішньодержавнізасоби правовогозахисту.

>Згідност.55,перерахування вКонституціїосновних прав й воль неповиннетлумачитися якзаперечення чиприменшенняіншихзагальновизнаних прав й вольлюдини і громадянина. Неповиннівидаватисязакони, щоскасовують чиприменшують права іволілюдини і громадянина. Права іволілюдини і громадянина >можуть бутиобмежені >федеральним законом лише втіймері, уякийценеобхідно ізметоюзахисту основконституційного ладу,моральності, >здоров'я, прав йзаконнихінтересівіншихосіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави.

>Статті 71, 72 й 73указуютьсфериповноважень Ро-сійськоїФедерації йїїсуб'єктів утій чиіншійобласті.

Увідповідностізі >ст.71, уведенні Ро-сійськоїФедераціїсередіншихперебувають:

·прийняття і змінуКонституції РФ йфедеральних законів;

·регулювання і захист прав й вольлюдини і громадянина;

·формуванняфедеральнихорганів державної влади;

·установлення основфедеральної політики іфедеральніпрограми вобласті … >екологічного...розвитку Ро-сійськоїФедерації;

·федеральніподатки ізбори (>екологічнийподаток);

        Звертаючись до ст. 71, вартозвернутиувагу, що вонвстановлюєпредметиведення >властиво Ро-сійськоїФедерації.

        Стаття 72Конституції >встановлюєобластіспільноговедення Ро-сійськоїФедерації йїїсуб'єктів,серед які,стосовно дорозглянутого запитання,слідзазначити:

· забезпеченнявідповідностіконституцій й законівсуб'єктів РФКонституції Ро-сійськоїФедерації іфедеральних законів;

· захист прав й вольлюдини і громадянина;

· запитанняволодіння,користування ірозпорядженняземлею,надрами,водними ііншимиприродними ресурсами;

·розмежування державноївласності;

·          >природокористування;охоронанавколишньогосередовища і забезпеченняекологічної безпеки; особливоохоронюваніприродні територї;

·          >земельне,водне,лісовезаконодавство,законодавство пронадра, проохоронунавколишньогосередовища;

Уданих областяхРосійськаФедерація йїїсуб'єктиспільновідповідальні за стансправ. Уцій сферідержавна діяльністьповноюмірою неможездійснюватисяокремо аніФедерацією, аніїїсуб'єктами. У 2001році вРеспубліціБашкортостан було бприйнято 4Закони, 8постановКабінету Міністрів РБ, 7розпорядженьКабінету Міністрів РБ, щорегулюють областьохоронинавколишньогосередовища.

Поза межамиведення Ро-сійськоїФедерації іповноваженьРосії по предметахспільноговедення Ро-сійськоїФедерації йїїсуб'єктів,суб'єкти Ро-сійськоїФедераціїмають всюповноту державної влади (>стаття 73Конституції).

>Важливимиєположення з статтею 76. >Згідно ч.4зазначеної з статтею, поза межамиведення Ро-сійськоїФедерації,спільноговедення Ро-сійськоїФедерації йїїсуб'єктів,суб'єкти РФздійснюютьвласнеправоверегулювання,включаючиприйняття законів йіншихнормативнихправовихактів.Закони ііншінормативніправовіактисуб'єктів Ро-сійськоїФедерації неможутьсуперечитифедеральним законам,прийнятим по предметахведення РФ, атакожспільноговедення РФ йїїсуб'єктів (ч.5). Увипадкупротиріччяміжфедеральним законом йіншим актом,виданим уРосійськійФедерації,дієфедеральний закон.

        Згідно ч.1 ст.77, системаорганів державної владисуб'єктівРосіївстановлюєтьсясуб'єктамисамостійновідповідно до основконституційного ладу. Умежахведення Ро-сійськоїФедерації іповноважень РФ по предметахспільноговедення,федеральніорганивиконавчої влади іорганивиконавчої владисуб'єктівФедераціїутворятьєдину системувиконавчої влади вРосії.

>Положення з статтею 78Конституціїє, на мойпогляд, одними з самихпрогресивних.

Так, згідно ст.78,федеральніорганивиконавчої влади дляздійсненнясвоїхповноваженьможутьстворювати своїтериторіальніоргани. >Федеральніорганивиконавчої влади зазгодою із органамивиконавчої владисуб'єктів Ро-сійськоїФедераціїможутьпередаватиїмздійсненнячастинисвоїхповноважень,якщоце несуперечитьКонституції Ро-сійськоїФедерації іфедеральних законів.Органивиконавчої владисуб'єктів Ро-сійськоїФедерації зазгодою ізфедеральними органамивиконавчої владиможутьпередаватиїмздійсненнячастинисвоїхповноважень.Требавідзначити, щоположеннязазначеної з статтеюзакріплені (продубльовані) у ст. 8, 9 нового Федерального закону від 10 января 2002 року «Проохоронунавколишньогосередовища».

4. Характеристикаекологічних нормКонституції Ро-сійської

>Федерації, щорегулюютьохоронунавколишньогосередовища

До такзваним «>екологічного» нормамКонституції Ро-сійськоїФедерації можнавіднестиположення статей 41, 42 й 58.

>Стаття 41 говорити, що >кожниймає декларація проохоронуздоров'я імедичнудопомогу. УРосійськійФедераціїфінансуютьсяфедеральніпрограмиохорони ізміцненняздоров'я населення,приймаються заходьщодорозвитку >державних,муніципальних,приватної системохорониздоров'я,заохочується діяльність, щосприяєзміцненнюздоров'ялюдини, >розвиткуфізичної культури і спорту,екологічному ісанітарно –епідеміологічномублагополуччю.

>Здоров'я -це станповногофізичного,щиросердечного ісоціальногоблагополуччя, а чи не лишевідсутністьхвороб йфізичнихдефектів. Тому подохороноюздоров'ярозумієтьсясукупністьмір,спрямованих назбереження ізміцненняздоров'якожноїлюдини.

Правогромадян наохоронуздоров'язабезпечуєтьсяохороноюнавколишнього природногосередовища,захистом життя іздоров'я населення від негативноговпливу,обумовленогозабрудненнямнавколишньогосередовища.

>Згідно год. 3 ст. 41Конституціїприхованняпосадовими особамибудь-якогорівняфактів йобставин, щостворюютьпогрозу для життя іздоров'я людей,спричиняє відповідальністьвідповідно до федерального закону.Приховання -це не лишеутаюванняінформації, але й іпоширеннясвідомонедостовірної,помилковоїінформації про станнавколишньогосередовища,санітарно -епідеміологічномустані ііншихподіях йобставинах, щозагрожуютьздоров'ю людей.

>Громадянимають декларація прорегулярнеодержаннядостовірної ісвоєчасноїінформації профакторів, щосприяютьзбереженнюздоров'я чироблять наньогошкідливийвплив,включаючиінформацію просанітарно –епідеміологічний стан районупроживання,раціональних нормаххарчування, пропродукти, роботи,послуги,їхнійвідповідностісанітарним нормам й правилам йін.[4]

>Стаття 42Конституції РФ (>ст.50 уКонституції РБ) говорити, що >кожниймає декларація просприятливенавколишнєсередовище,достовірнуінформацію проїї стан й навідшкодуваннязбитку,заподіяного йогоздоров'ю чимайнуекологічнимправопорушенням.

Правогромадян насприятливіумови життяприпускаєреальніможливостіпроживати вздорової, щовідповідаєміжнародному і державному стандартамнавколишньому природногосередовищу,брати доля впідготовці,обговоренні іприйняттіекологічнозначимихрішень,здійснювати контролю надїхньоюреалізацією,одержуватиналежнуекологічнуінформацію, атакож декларація провідшкодуваннязбитку[5] .

Правогромадян насприятливенавколишнєприроднесередовищезабезпечується:

·          >державнимекологічним контролювати станомнавколишньогосередовища ідотриманнямприродоохранительногозаконодавства (уРеспубліціБашкортостан –Госкомекология РБ,Башкирськаприродоохороннаміжрайонна прокуратура);

·          >плануванням йнормуваннямякостінавколишньогосередовища;

·          >проведення державноїекологічноїекспертизи;

·          >здійсненняоцінкивпливу нанавколишнєсередовище;

·          >здійснення державногомоніторингунавколишньогосередовища;

·          >проведенняекологічного аудиту;

·          >економічними методамирегулювання вобластіохоронинавколишньогосередовища (>установлення плати занегативнийвплив нанавколишнєсередовище,установленнялімітів навикиди іскиданнязабруднюючихречовин,наданняподатковихпільг й т.д.)[6] ;

·          >екологічнасертифікація;

·          >формуванняекологічної культури;

·          >розробка ітвердженняобов'язковихвимог вобластіохоронинавколишньогосередовища приздійсненнігосподарської ііншоїдіяльності;

·          >попередженню іліквідаціїнаслідківаварій, катастроф,стихійних лихий;

·          >екологічнестрахування;

·          >утвореннямдержавних йсуспільних,резервних йіншихфондівдопомоги;

·          >організацієюмедичногообслуговування населення.

УРосійськійФедераціїздійснюється >державний,виробничий,муніципальний йсуспільний контроль вобластіохоронинавколишньогосередовища. Контроль вобластіохоронинавколишньогосередовища проводитися ізметою забезпечення органами державної влади РФ, органами державної владисуб'єктівФедерації, органами місцевого самоврядування,юридичними іфізичними особамивиконаннязаконодавства вобластіохоронинавколишньогосередовища,дотриманнявимог, у томучислінормативів йнормативнихдокументів, вобластіохоронинавколишньогосередовища, атакож забезпеченняекологічної безпеки.

>Оцінкавпливу нанавколишнєсередовище проводитися увідношенніпланованоїгосподарської ііншоїдіяльності, щоможезробитипрямий чинепрямийвплив нанавколишнєсередовище,незалежно відорганізаційно –правових формвласностісуб'єктівгосподарської ііншоїдіяльності.Оцінкавпливу нанавколишнєсередовище проводитися прирозробці всіхальтернативнихваріантів передпроектній, у томучисліпередінвестиційної, йпроектноїдокументації, щообґрунтовуєпланованугосподарську ііншу діяльність, заучастюсуспільнихоб'єднань.

>Екологічнаекспертиза (>державн чисуспільна) проводитися ізметоювстановленнявідповідностіпланованоїгосподарської ііншоїдіяльностівимогам вобластіохоронинавколишньогосередовища[7] .

>Державниймоніторингнавколишньогосередовища >здійснюєтьсявідповідно дозаконодавства Ро-сійськоїФедерації ізаконодавствомсуб'єктівФедерації ізметоюспостереження за станомнавколишньогосередовища, у томучислі за станомнавколишньогосередовища околицяхрозташуванняджерел антропогенноговпливу івпливомцихджерел нанавколишнєсередовище, атакож ізметою забезпечення потреб держави,юридичних йфізичнихосіб удостовірнійінформації,необхідної длязапобігання чизменшеннянесприятливихнаслідківзміни станунавколишньогосередовища. Порядокорганізації іздійснення державногомоніторингунавколишньогосередовищавстановлюється Урядом РФ.Інформація про станнавколишньогосередовища,їїзміні,отримана приздійсненні державногоекологічногомоніторингу,використовується органами державної влади Ро-сійськоїФедерації, органами державної владисуб'єктівФедерації, органами місцевого самоврядування для розробкипрогнозівсоціально -економічногорозвитку іприйняттявідповіднихрішень, розробкифедеральнихпрограм вобластіекологічногорозвиткуРосії,цільовихпрограм вобластіохоронинавколишньогосередовищасуб'єктівФедерації ізаходівщодоохоронинавколишньогосередовища.

>Екологічний аудит –незалежна, комплексна,документованаоцінкадотриманнясуб'єктомгосподарської ііншоїдіяльностівимог, у томучислінормативів йнормативнихдокументів, вобластіохоронинавколишньогосередовища,вимогміжнароднихстандартів йпідготовкарекомендацій ізполіпшеннятакоїдіяльності. Уцей годину уРеспубліціБашкортостандіють 4аудиторськіфірми, щопредставляютьпослуги поекологічномуаудиті.

>Екологічнасертифікація проводитися ізметою забезпеченняекологічнобезпечногоздійсненнягосподарської ііншоїдіяльності на територї Ро-сійськоїФедерації,може бутиобов'язкової чидобровільної.

>Нормування вобластіохоронинавколишньогосередовищаздійснюється ізметою державногорегулюваннявпливугосподарської ііншоїдіяльності нанавколишнєсередовище, щогарантуєзбереженнясприятливогонавколишньогосередовища і забезпеченняекологічної безпеки.Нормуванняполягає увстановленнінормативівякостінавколишньогосередовища,нормативівприпустимоговпливу нанавколишнєсередовище приздійсненнігосподарської ііншоїдіяльності,іншихнормативів вобластіохоронинавколишньогосередовища, атакождержавнихстандартів вобластіохоронинавколишньогосередовища.Нормативи інормативнідокументи вобластіохоронинавколишньогосередовищарозробляються,затверджуються іуводяться вдію наосновісучаснихдосягнень науки ітехніки ізурахуваннямміжнародних правил йстандартів вобластіохоронинавколишньогосередовища.

>Екологічнестрахування (ст.18 ФЗ «Проохоронунавколишньогосередовища»)здійснюється ізметоюзахистумайновихінтересівюридичних йфізичнихосіб навипадокекологічнихризиків. УРосійськійФедерації >можездійснюватисяобов'язковедержавнеекологічнестрахування[8] .

Зметоюформування >екологічної культури іпрофесійноїпідготовкифахівців вобластіохоронинавколишньогосередовищавстановлюється системазагального і комплексногоекологічногоутворення, атакожпоширенняекологічних знань, у томучислі череззасобимасовоїінформації[9] .

>Громадянимаютьширокіповноваження дляреалізаціїсвоїхекологічних прав, щоприпускаютьможливістьстворюватисуспільніоб'єднання поохоронінавколишньогосередовища,вступати в члени такихоб'єднань йфондів,вносити своїзаощадження;брати доля в зборах,мітингах,пікетах, ходах, референдумах поохоронінавколишньогосередовища,викладати свою думку,звертатися ззаявами,скаргами,петиціями,вимагатиїхньогорозгляду;вимагати вадміністративному і судновому порядкускасуваннярішень пророзміщення,проектування,будівництво,реконструкції,експлуатаціїекологічношкідливихоб'єктів;вимагатиобмеження,призупинення,припиненняїхньоїдіяльності;порушувати запитання прозалучення довідповідальностівиннихюридичнихосіб йгромадян.

Заекологічніправопорушення,посадовихосіб йгромадяни несутьдисциплінарну,адміністративну,гражданско –правову чикримінальну відповідальність, а підприємства,установи,організації –адміністративну ігражданско –правовувідповідальність[10] .

Так було в 2001роціГоскомекология РБпред'явила вАрбітражний суд РБ 105позовнихзаяв провідшкодуваннязбитку,нанесеногодержавіпідприємствами,організаціями іустановами, щопорушуютьприродоохранительноезаконодавство (у 2000-му р. - 99позовів).Пред'явленовимог назагальну суму 35 142 566,12рублів.СтягненоАрбітражним судом РБ у бюджетРеспублікиБашкортостан йдобровільнозадоволенийпідприємствами-порушникамивимог назагальну суму 9мільйонів 375тисячрублів (у 2000-му р. - 4мільйони 833тисячірублів).

Екологічнісуспільніоб'єднаннягромадянможутьрозробляти,затверджувати іпропагувати своїекологічніпрограми,захищатиекологічні права іінтереси населення,розвивати йогоекологічну культуру,залучатигромадян доприродоохранительнойдіяльності; зарахуноксвоїхзасобів йдобровільноїучасті населеннявиконувати роботи ізохорони івідтворенняприроднихресурсів;сприятидержавним органам уборотьбі ізпорушеннямиприродоохранительногозаконодавства;створюватисуспільніфонди поохоронінавколишньогосередовища івитрачати їхнього напроведенняекологічнихзаходів;рекомендуватисвоїхпредставників дляучасті удержавнійекологічнійекспертизі,проводитисуспільнуекологічнуекспертизу (щостаєюридичнообов'язкової послетвердженняїїрезультатів органами державноїекспертизи);вимагатипризначення державноїекологічноїекспертизи;виступати ізвикладомсвоєїплатформи взасобахмасовоїінформації.

>Згідно ст.13 Федерального закону РФ «Проохоронунавколишньогосередовища» від 10 января 2002 р.,органи державної влади йїхніхпосадовихосібзобов'язанісприятисуспільнимоб'єднанням йгромадянам уреалізаціїїхніх прав вобластіохоронинавколишньогосередовища.Посадові особини ігромадяни, щоперешкоджаютьздійсненнюекологічних прав й обовязків,залучаються довідповідальності увстановленому порядку. В частности,громадяни ісуспільніоб'єднаннягромадянможутьжадати відгідрометеорологічних йіншихвідповіднихорганівнаданнясвоєчасної,повної ідостовірноїінформації про станнавколишньогосередовища іміри поїїохороні.

Уповномуоб'єміпідлягаєвідшкодуванню школа,заподіяназдоров'ю чимайнугромадян урезультатінесприятливоговпливунавколишньогосередовища,викликаногодіяльністюпідприємств,установ,організацій чи окремихгромадян. Привизначеннізбиткумайнавраховуєтьсяпрямийзбиток,пов'язаний ізруйнуванням йзниженнямвартостібудов,житлових йвиробничихприміщень,устаткування, пропустиливигода відвтративрожаю,зниженняродючостіґрунтів[11] .

>Підприємства, діяльність якіпов'язана ізпідвищеноюнебезпекою длянавколишньогосередовища,відшкодовуютьзаподіяна школа згідно ст. 1079 ДК РФ.

>Юридичні іфізичні особинивправівисуватипозовнівимоги до суду чиарбітражний суд проприпиненняекологічношкідливоїдіяльності, щозаподіює школаздоров'ю імайнугромадян йнавколишньомусередовищу.Рішення суду в цьомувипадкуєпідставою дляприпиненняфінансуваннятакоїдіяльностівідповіднимибанківськимиустановами.

>Територіїзістійкиминегативнимизмінами внавколишнімсередовищі, щозагрожуютьздоров'ю населення, стануприроднихекологічних систем,генетичнихфондіврослин йтварин,оголошуються зонамиекологічногонещастя, щотягнеприпиненнядіяльності, що негативновпливає нанавколишнєсередовище;припинення роботицехів,агрегатів,устаткування і т.д.,обмеження окремихвидівприродокористування.Фінансову відповідальність несутьвинуватцідеградаціїсередовища.

Таким чином,передбачається велика система заходів, щозабезпечуєекологічніконституційні правагромадян.

УздійсненніпередбаченихКонституцієюекологічних правгромадянвирішальногозначеннянабуваєїхнєінформаційне забезпечення.Важливо тутпідкреслитинеможливістьутаювання,прихованняекологічнихвідомостей. Увідповідностізі ст.7 Закону РФ від 21 июля 1993 р. «Продержавнутаємницю» непідлягаютьзасекречуваннювідомості пронадзвичайніподії ікатастрофи, щозагрожуютьбезпеці іздоров'югромадян, про станекології,охорониздоров'я,санітарії, профактипорушення прав й воль громадянина. Утакийспосібреалізуються вобластіекологіїположення ст.29Конституції про волюінформації[12] .

>Стаття 58Конституції РФ (ст. 65Конституції РБ)закріплює >обов'язок шкірногозберігати природу інавколишнєсередовище,дбайливоставитися доприроднихбагатств.

Зрозвиткомнауково -технічногопрогресузбільшивсянегативнийвпливлюдськоїдіяльності нанавколишнєприроднесередовище,внаслідок чогозабруднюютьсяатмосфернеповітря, вода, земля. Урезультаті катастроф йстихійних лихийдеградуютьземлі.Відпожеж,забрудненняповітря іпідземних водгинутьлісу. Усіце негативнопозначається наздоров'я людей.Ученізатверджують, що за годину передРосієюкоштує заподіянняекологічноговиживання.Необхідноприпинити подаліруйнуванняприроди.

>Конституційнийобов'язокгромадянзберігати природу інавколишнєсередовище,дбайливоставитися доприроднихбагатствконкретизується вдекількох законах.Насампередце передбачене в новому Федеральномузаконі Ро-сійськоїФедерації «Проохоронунавколишньогосередовища» від 10 января 2002 р. №7-ФЗ.

>Згідно ст.11 цого Федерального законукожний громадянинмає декларація просприятливенавколишнєсередовище, наїї захист від негативноговпливу,викликаногогосподарською ііншоюдіяльністю,надзвичайнимиситуаціями природного і техногенного характеру, надостовірнуінформацію про станнавколишньогосередовища і навідшкодуванняшкодинавколишньомусередовищу.

>Громадянимають право:

·створюватисуспільніоб'єднання,фонди ііншінекомерційніорганізації, щоздійснюють діяльність вобластіохоронинавколишньогосередовища;

·направлятизвернення доорганів державної влади РФ,органи державної владисуб'єктівФедерації,органи місцевого самоврядування,іншіорганізації іпосадові особини проодержаннясвоєчасної,повної ідостовірноїінформації про станнавколишньогосередовища вмісцях свогопроживання, заходах дляїїохорони;

·брати доля в зборах,мітингах,демонстраціях, ходах йпікетуванні,зборіпідписів подпетиціями, референдумах ізпитаньохоронинавколишньогосередовища і несуперечномузаконодавству Ро-сійськоїФедерації акціях;

·висуватипропозиції пропроведеннясуспільноїекологічноїекспертизи ібрати доля вїїпроведенні увстановленому порядку;

·сприяти органам державної влади Ро-сійськоїФедерації, органам державної владисуб'єктівФедерації, органам місцевого самоврядування врішенніпитаньохоронинавколишньогосередовища;

·звертатися воргани

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація