Реферат Екологія людини

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>КУРСОВАРОБОТА

На тему:

«>Екологіялюдини»


ПЛАН

1.Вступ.

2.Екологіялюдини,її предмет йзадачі.

3.Зв'язоклюдини йприроди.

4.Залежністьздоров'ялюдини відякості природногосередовища.

5.Демографія іобмеженістьресурсів йжиттєвогопростору.

6.Впливхімічного,радіоактивного ііншихзабрудненьнавколишньогосередовища нарівеньзахворюваності населення.

7.Санітарно-гігієнічні йестетичнінорминавколишньогосередовища.

8.Поняття ГДК.

9.Антропоекологія -галузьмедичної науки.

10.Висновок.


>Всіпроцеси вбіосферівзаємозалежні.Людство -лишенезначначастинабіосфери, а людинаєлише одним звидіворганічного життя - Homo sapiens (людинарозумна). Розумвиділивлюдину ізтваринного світу й давшийомувеличезнамогутність.Людинапротягомстолітьпрагнула непристосуватися до природногосередовища, азробити йогозручним для свогоіснування.Тепер миусвідомили, щобудь-яка діяльністьлюдинивпливає нанавколишнєсередовище, апогіршення станубіосферинебезпечно для всіхживихістот, у томучислі й длялюдини.Всебічневивченнялюдини,їївзаємовідносин знавколишнімсвітомпризвели дорозуміння, щоздоров'я -це не лишевідсутністьхвороб, але й йфізичний,психічний йсоціальнийдобробутлюдини.Здоров'я -цекапітал, даний нам не лишеприродою віднародження, але й йтимиумовами, у які миживемо.

Завизначеннямросійськогоакадеміка-медика У. П.Казначеєва,екологіялюдини -комплекснийміждисциплінарний науковийнапрям, щодосліджуєзакономірностівзаємодіїпопуляцій людей ізнавколишнімсередовищем,проблемирозвиткународонаселення упроцесіцієївзаємодії,проблемицілеспрямованогокеруваннязбереженням тарозвиткомздоров'я населення,вдосконалення виду Homo sapiens. Засучаснимиуявленнями,екологіялюдини -цеспільний науковийпідрозділсоціоекології тамедицини, щовивчаємедико-6іологічніаспектигармонізаціївзаємовідносинміжсуспільством таприродою.

>Екологіялюдинирозглядаєлюдськийорганізм йсередовище йогоіснування вєдності якцілісну систему, вякійістотнезначеннямають нелишескладовіелементи, але й іїхнійзв'язок, характер йдинаміка цого зв'язку.Такевивченнясистеми “людина -середовище" нехарактерне для жадної ізіншихмедичнихдисциплін,понятійнізасоби якірозраховані навиділення окремихелементів йроз'єднаневивченняїхніхвластивостей табудови.

>Виходячи із цого,об'єктомвивченняекологіїлюдинислідвважати систему “людина -навколишнєсередовище", чиантропоекосистему, щоєтериторіальноюсистемою, вмежахякої однотипна (>міська,сільська тощо)людськапопуляціявзаємодіє ізвідносноодноріднимнавколишнімсередовищем йкритеріємефективностіфункціонуванняякоїєвисокийрівеньздоров'я населення.Антропоекосистемиєскладовимичастинамисоціоекосистемвідповідногоієрархічногорівня.

>Головні заподіянняекологіїлюдини буливизначені у 1983 р. напершійвсесоюзнійнараді у м.Архангельську та в 1984 р. напершійвсесоюзнійшколі-семінарі ізданоїпроблеми у м.Суздалі. До нихзокрема належати:

>вивчення стануздоров'я людей тасоціально-трудовогопотенціалупопуляційданоїгенерації;

>дослідженнядинамікиздоров'я тасоціально-трудовогопотенціалупопуляцій в аспектахприродно-історичного тасоціально-економічногорозвитку;

прогноз стануздоров'ямайбутніхгенерацій;

>вивченнявпливу окремихфакторівсередовища таїхніхкомплексів наздоров'я йжиттєдіяльністьпопуляцій;

>дослідженняпроцесівзбереження тавідновленняздоров'я йсоціально-трудовогопотенціалупопуляцій;

>аналізглобальних тарегіональних проблемекологіїлюдини;

>розробка новихметодівекологіїлюдини (>космічних,біохімічних тощо);

>розробкашляхівпідвищеннярівняздоров'я тасоціально-трудовогопотенціалу населення;

>прогнозуванняможливихзмін у характеристикахздоров'я людей подвпливомзмінзовнішньогосередовища;

>розробканауковообгрунтованихнормативівкорекціївідповіднихкомпонентів системжиттєзабезпечення ізурахуваннямпрогнозів тааналізуантропоекологічноїнапруги.

Насучасномуетапірозвиткуекологіїлюдини доназванихзавданьдодаютьсянаступні, болееконкретизовані:

>створенняантропоекологічногомоніторингу -системиспостережень зазмінамипроцесівжиттєдіяльності у зв'язку іздією нимирізнихфакторівнавколишньогосередовища, атакожспостережень таоцінок умівсередовища, котрівпливають наздоров'я населення,зумовлюютьпоширеннязахворювань;

>складаннямедико-географічних карт, щовідображаютьтериторіальнудиференціаціюзахворювань населення,пов'язаних ізпогіршеннямякостінавколишньогосередовища;

>зіставленнямедико-географічних карт із картамизабрудненнянавколишньогосередовища йвстановленнякореляційноїзалежностіміж характером йступенемзабрудненнярізнихприроднихкомпонентівсоціоекосистем тавідповіднимизахворюваннями населення;

>визначеннянауковообгрунтованихзначень граничнодопусти-михтехногеннихнавантажень налюдськийорганізм.

>Існуваннялюдствазавждибазувалось набезперервнійвзаємодії,постійномуобмініречовин таенергії ізнавколишнімсередовищем. 3 самого початкуіснування людей на земліїхняжиттєдіяльність проходила унавколишньомусередовищі, аздоров'яформувалосьзалежно відвпливуприроднихфакторів наорганізм.Внутрішнєсередовищелюдини, вякомуфункціонуютьелементарнічастиниорганізму, щоберуть доля вобмініречовин таенергії, й якузабезпечуєнервові,гуморальнімеханізмирегуляції та гомеостазорганізму,тіснопов'язане ізнавколишнімсередовищем. Донавколишньогосередовища людинапристосувалась упроцесіеволюції й безнього жити неможе ізогляду тих, що воно тає однимцілим ізїївнутрішнімсередовищем.Навколишнєсередовищезабезпечуєнормальнужиттєдіяльністьорганізмулюдини, Яка із початкуперіодуембріональногорозвитку докінця життяконтактує із компонентами цогосередовища. Доцихкомпонентів належатиповітря, вода, грунт,харчовіпродукти тощо.Життєдіяльністьорганізмуперебуває убезперервномудинамічномувзаємозв'язку іздієюцихфакторівнавколишньогосередовища. При цьомузгаданавзаємодія неможеперевищуватиадаптаційнихмеханізмівлюдини.

Намозоклюдинибезперервнодіютьрізноманітні закількістю йякістючисленніподразники ізвнутрішнього йнавколишньогосередовища.Вонивикликаютьутвореннябезумовних йумовнихрефлексів ворганізмілюдини, й всецезустрічається,стикається,взаємодіє й,зрештою,систематизується,урівноважується йзакінчуєтьсяутвореннямдинамічноїрівноваги.Виробленняумовнихрефлексівєбіологічним актом,якийстворює основу для правильногообмінуречовин таенергіїміжорганізмом йнавколишнімсередовищем.Розвиваючивчення провзаємозв'язокорганізму ізнавколишнімсередовищем, яку йогопідтримує, І. П. Павловтвердив, щоумовні йбезумовнірефлексиє органом дляпостійногоздійснення вседосконалішоїрівновагиміжорганізмом йнавколишнімсередовищем.Організмлюдиниможеіснуватилише припостійнійвзаємодії ізприродою йсамовідновлюватись урезультатітакоївзаємодії.Навколишнєсередовище, вякомуживе людина,характеризуєтьсяумовами, котрісприяютьнормальнимфізіологічнимфункціям.Факторинавколишнього природногосередовищаефективновпливають наздоров'я приїхнійкомплексній дії. Комплексоздоровчихфакторів природногосередовищазабезпечуєнормальнийріст йрозвитоклюдини.

>Людина неможе жити безповітря, якує одним ізнайважливішихелементівнавколишньогосередовища.Атмосфернеповітряєпостійнимджереломкисню,необхідного дляоксидаційнихпроцесів йзбереження життя.Важливі ііншікомпоненти атмосферногоповітря,зокремавуглекислота. 3 іншого боці, ватмосфернеповітряпоступаютьгазоподібніпродуктиобмінуречовинлюдини. Отже, впроцесіеволюціїміжорганізмомлюдини йповітрянимсередовищемсклаласяпевнарівновага.Такезначеннямають температураповітря, йоговологість,барометричнийтиск, рухповітря,сонячнарадіація,процеситеплообмінуорганізму ізнавколишнімсередовищем,кліматотворчіфактори тощо. Вода йхарчовіпродуктитакожє компонентаминавколишнього природногосередовища, без якінеможливе життялюдини.Цікомпонентивходять у складорганізму, смердотієджереломмінеральнихречовин,вітамінів,білків,жирів,вуглеводів, щопостійноберуть доля вобмініміжорганізмом йнавколишнімсередовищем.

Неменшважливимєзначення грунту дляорганізмулюдини.Вінєджереломмінеральних,органічних йоргано-мінеральнихречовин йунікальноюлабораторією, вякійвідбуваютьсяпроцесирозкладу та синтезуорганічнихречовин, атакожфотохімічніпроцеси. Грунтвпливає наформуванняздоров'ялюдини,єосновним чинником, щоформуєгеохімічніпровінції, від якізалежитьхімічний комплексорганізму. Грунтєтакожджереломмінеральнихречовин, необходимих для циклуобмінуречовин, для зростаннюрослин, котрівживає людина йтварини.

Отже, можна образносказати, що людина - дитяприроди й неможеіснувати поза нею. За словами М.Рильського, природаєвічнимджереломнашого життя, і творчости. якпоказуютьчисленнінезаперечніфакти,тривалаізоляція від природногосередовищавикликає нелишефізичні, а іпсихічнізахворювання людей, некажучи уже пропадінняїхньоїморальності. Тому можнавважати абсолютнонереальними йнавітьшкідливимиуявленнядеякихфутурологів про ті, умайбутньому, колибіосфера землі якщо остаточнозруйнована,людствостворитьякийсьштучний світло, уякомузможебезбідноіснувати.Треба твердоуяснити, що Єдиний шлях довиживаннялюдства -цезбереженняприродинашоїпланети.

>Комплекснимпоказником, щохарактеризує станбудь-якоїлюдськоїпопуляції,єрівеньздоров'яїїпредставників. Засучаснимиуявленнямиздоров'я -цеприродний станорганізму, щохарактеризується йогоповноюрівновагою ізбіосферою йвідсутністюбудь-якиххворобливихзмін.Офіційневизначенняздоров'яВсесвітньоюорганізацієюохорониздоров'язвучить так: ,,>здоров'я -це станповногофізичного, духовного йсоціальногодобробуту, а чи нелишевідсутністьзахворювання чифізичнихдефектів".

Насьогодні вже напевне доведенобезпосередню залежністьздоров'я населеннятієї чиіншої територї відякостінавколишньогосередовища.Здоров'явіддзеркалюєдинамічнурівновагуміжорганізмом йсередовищем йогоіснування. Уорганізмілюдиниутворюєтьсядинамічний стереотипзізбереженням гомеостазуздоровоїлюдини,якийвиробився впроцесіїїеволюційногорозвитку вумовахнавколишньогосередовища йпідтримуєтьсязавдякинейрогуморальній йендокриннійрегуляції.Закони, щоуправляютьздоров'ямлюдини,єосновою длярозумінняпроцесівформуванняздоров'я.Вченими доведено, що дофакторів, котрівпливають нарівеньздоров'ялюдини,відносятьсяспосіб життя,генетичний чинник,факторизабрудненнянавколишньогосередовища ймедичніекологічніфактори.Гомеостазомвважаютьвідноснудинамічнупостійністьвнутрішньогосередовища йдеякихфізіологічнихфункційорганізмулюдини йтварин, щопідтримуєтьсямеханізмамисаморегуляції вумовахколиваньвнутрішніх йзовнішніхподразників.

>Здоров'ялюдини,забезпеченеїї гомеостазом,можезберігатись й придеякійзмініпараметрівфакторівнавколишньогосередовища.Такийвпливвикликає ворганізмілюдинивідповіднібіологічнізміни, але йзавдякипроцесамадаптації (>пристосування) уздоровоїлюдинифакторинавколишньогосередовища допевних між у шкірногоіндивідуумадозволяютьзберігатиздоров'я.

>Людина привзаємодії ізнавколишнімсередовищемреагуєіндивідуально задопомогоюфізіологічнихреакцій. Системасаморегуляціївнутрішньогосередовищазабезпечуєшвидкуреакціюлюдини,підвищуючистійкістьорганізму.Саморегуляціяздійснюється задопомогоюнервовоїсистеми йбіохімічнихпроцесів, щоєдетекторноюсистемою, котра ловитирізкізміни унавколишньомусередовищі йподає сигнал пронебезпеку.Коригуючіпристроївикликаютьвідповіднуреакціюорганізму, Яканеобхідна дляподоланняцієїнебезпеки.Завдякикоординаційнійфункціїнервовоїсистемиорганізмреагує не так напозитивні, але й і нанесприятливіфактори.Цейшкідливийвплив упереважчійбільшостівипадківєнаслідкомперетворення природногосередовища наштучне.

У силузагальнихсоматичнихвластивостейфізіологічногопристосуванняорганізмможеадаптуватись,акліматизуватись чивиробитиімунітет донайрізноманітнішихзовнішніхфакторів.Усі людиздатніпроявлятинеобхіднупластичністьреакцій увідповідь назмінизовнішніх умів. Це комплексмеханізмів, котрівиробились упроцесіеволюційногорозвиткуживихорганізмів йдозволяютьїмзберегтись уприроді,пристосовуючись дозміни умівнавколишньогосередовища.Адаптаціядопомагає підгримуватистійкимвнутрішнєсередовищеорганізму, колипараметридеякихфакторівнавколишньогосередовищавиходять замежіоптимальних.

>Адаптаціязалежить відсили діїфакторівнавколишньогосередовища й відіндивідуальноїреактивностіорганізму.Критеріємступеняадаптаціїєзбереження гомеостазунезалежно відтривалості дії чинника, доякогосформуваласьадаптація. Уумовахзахворюваннянаступаєкомпенсація, подякоюслідрозумітиборотьбуорганізму за гомеостаз, коливключаютьсядодатковізахиснімеханізми, котріпротидіютьвиникненню йпрогресуваннюпатологічногопроцесу.Якщопоступаютьсигнали провеликунебезпеку йвключенихмеханізмів невистачає,виникає картинастресовихзахворювань,характерних длянашоїцивілізації. Нафоні діїнебезпечнихфакторіввиникаютьтакізахворювання, яккоронарна кісточка,цукровийдіабет,гормональнідисфункції тощо.

>Особливо великихмасштабівзабрудненнянавколишньогосередовищадосягло у наше годину умістах,зокрема великііндустріальних центрах.Розширюється йпоглиблюєтьсяшкідливийвпливзабрудненнясередовища на людей, бокількістьміського населення на землішвидкозростає,Специфічноюрисою Сучасноїцивілізації ставши процесконцентраціїпромисловості та населення великімістах.Урбанізаціяохопила все наше планету. Уостаннідесятиріччяцей процесрізкоактивізувався - від 1950 р.кількість людей, щоживуть умістах,збільшиласьмайже у трьох рази. У болеерозвиненихчастинах світу населення містмайжеподвоїлось, аменшрозвинених воно тазбільшилось учотири рази. Призбереженнінинішньоїтенденціїзростаннячисельності населення міст українах, щорозвиваються,можезбільшитись до 2000 р.ще на 3/4 млрд.осіб. Зацей жперіодчисельність населення міст упромисловорозвиненихкраїнах світузбільшитьсяще на 111 млн.осіб.Вважають, що до 2000 р.чисельністьміського населення в світістановитимеблизько 4,5 млрд.осіб.Очікують, щоміське населеннядосягне 90 %, асільськестановитиме 10 %.

>Наслідкомурбанізаціїєвиникненнягігантськихжитлових йпромисловихрайонів ізнаселенням умільйони й десяткимільйонів людей.Якщо до 1800 р.єдиним у світімістом ізнаселенням понад 1 млн.осіб був Лондон, то, на 1900 р. таких міст ,,>мільйонерів" стало уже 12, на вуходругоїсвітовоївійни - 42, у 1960 р. - 88, а тепер - понад 100, у томучислікількамегаполісів ізнаселенням понад 10 млн.осіб (>Мехіко,Токіо, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Шанхай, Москва тощо). Такихкраїнах, якБельгія,Голландія,Японія,щільність населеннядосягла уже 300-400осіб на 1 км2 адеяких районахДелі таКалькутти -астрономічноїцифри - понад 150000осіб на км2 щостворюєнестерпніумови для таких людей,викликаємасовіфізичні тапсихічнізахворювання,

>Міськесередовище для таких людейєштучним йвідірваним від природного, вякомутисячоліттями проходилоїхнє життя встанірівноваги йстабільноїбіологічноїцілості.Деградованештучнеміськесередовищевиявляєкомплекснушкідливудію наздоров'я населеннявнаслідокзабруднення атмосферногоповітря,дефіцитусонячногопроміння, води, атакожстресовихфакторів,зумовленихнапруженим ритмом життя,скупченістю населення,недостатністюзеленихнасаджень тощо.Усіціфакторималоїінтенсивностіпротягом життялюдинивикликаютьхронічну,кумулятивну тасинергічнудію,можутьспричинюватизахворювання,зменшуютьфізичнийрозвитокдітей,скорочуютьтривалість життялюдини, атакожзмінюють структурузахворюваності йсмертності,

>Атмосфернеповітрянаселенихпунктівпостійнозабруднюється й за всіма параметрамидокорінновідрізняється відповноцінного природногоповітря, якує чистимо йстимулюєбіологічніпроцеси. Удітей, котріпроживають у районахміста ізінтенсивнозабрудненимповітрям,єзмінипоказниківімунобіологічного статусуорганізму. Уводіїв йпасажирівавтобусівзмінюютьсяпоказникирозумової тафізичноїпрацездатності.

>Найбільшпоширеноюшкідливоюдомішкоюповітряногосередовищаємонооксидвуглецю. Привдиханні цого газунаступаєшвидкавтомлюваність,головнийбіль,запаморочення,порушення сну,лабільність настрою,ослабленняпам'яті,порушеннядіяльностісерцево-судинноїсистеми таінших системорганізму.Оксидвуглецюутворює ізгемоглобіномкровістійкусполуку -карбоксигемоглобін,якийблокує транспорткисню ворганізм.

>Доведена прямакореляціяміжконцентрацієюбензпірену вповітрі йсмертністю від ракулегенів.Взагалісмертність від ракулегенівсередмешканців міствдвічібільша, ніжсередмешканців села. 3 тихийелементів, котрізабруднюютьповітря,виникненню ракулегенівкрімбензпіренусприяютьмолібден, арсен, цинк,ванадій йкадмій. Узагазованих районах Чикаго від ракулегеньвмирає у 10разів більше, ніж увіддаленихпередмістях. Увідпрацьованих газахавтомобілівпостійноприсутнійтакожсвинець,внаслідок чого укрові уводіїв йпасажирівзнаходять йогокіль-кість,шкідливу дляздоров'я.Чим понадсвинцю вповітрі, тім понад його вкрові, йце Веде дозниженняактивностіферментів, щоберуть доля внасиченнікровікиснем, й допорушенняобміннихпроцесів ворганізмі.

Умістахшвидкозростаєкількістьзахворювань након'юнктивіт,екзему,фарингіт,ларингітвнаслідокзабрудненняатмосфери оксидомвуглецю, оксидами азоту,аміаком,вуглеводнями,сірчистим газом,формальдегідом,фторидами,аерозолямисірчаноїкислоти,поверхнево-активнимиречовинами тощо,як1викликаютьотруєння, а,крім того,знижуютьімунобіологічнівластивостіорганізму.

>Оксиди азотувикликаютьподразненняслизовихоболонокверхніхдихальнихшляхів й у важкихвипадкахможутьпризвести до смертивнаслідокнабрякулегенів. УВеликобританії врезультатізабрудненняповітрясірчистим газом й оксидами азотущорічновмирає відбронхіту понад 30 тис, Чоловік,Захворюваність напневмонію,інфарктміокарда,алергічніхвороби,зокремабронхіальну астму,такожпов'язана ззабрудненнямповітря.

У 1952 р. вЛондонігустий туман іздомішкою дмитрика йпромисловихгазів увигляді зможу зап'ятьднівспричинив зазагибельблизько 5 тис,мешканців.Головним компонентом зможу бувсірчистий газ, щовикликаєгострийбронхіт.Особливошкідливий дляздоров'яфотохімічний зміг.Вінє комплексомотруйнихгазів йаерозолів, котріутворюються врезультатіфотохімічнихреакцій, щоперебігають поддієюсонячноговипромінюванняміж компонентамиповітря йгазовимивикидамиавтомобілів йпромисловихпідприємств. У 1962 р. уЛондоніфотохімічний зміг ставши причиною 700смертельнихвипадківсеред людей, щохворіли наважкіформибронхіту.Фотохімічний змігвикликає людиподразнення очей,слизовихоболонок носа й горла,симптомизадухи,загостреннялегеневих тарізниххронічнихзахворювань.

Укомплексі проблемсучасногоміставеликезначеннямає проблема галасу.Йогоінтенсивність урозвиненихкраїнахщорічнозбільшується на 0,5-1дБ, йцеєоднією із причин, котра Веде дозахворювань.Рівні галасу наміськихвулицяхдосягають 85-87дБ йзумовлюютьзначнузашумленістьтериторій, щоприлягають домагістралей.

Спектр дії галасу наорганізмдужебагатогранний.Крімвибірковоїнегативної дії галасу наоргани слуху,вінвикликаєзагальнізміни вціломуорганізмі.Негативнатриваладія галасувикликаєшумовухворобу ізявищамизрушень уфункціональномустаніцентральноїнервовоїсистеми. При цьомупорушуєтьсядинамікапроцесівзбудження вкорі головногомозку,спостерігаютьсяфазовізміниумовно-рефлекторноїдіяльності,сповільненняпсихічнихреакцій привирішеннітестовихзавдань,зниженняпрацездатності, слуху,послабленняуваги,врештівиникнення неврозу.Суб'єктивнівідчуттязводяться дороздратованості,швидкоївтомлюваності,порушенняконцентраціїуваги,болю вділянцісерця тапідвищеннятискукрові.

>Відомийнегативнийвплив галасу насерцево-судинну систему, Частотазахворюваньцієїсистеми люди, щоживуть узашумлених районах, укількаразів вищий, аішемічна кісточкасерця вонизустрічається у три разичастіше.Зростаєтакожзагальназахворюваність.Крім того,високийрівень галасуселітебнійзонісприяєпідвищеннюзахворюваності населення нагіпертонічну йгіпотонічнухворобу, гастрит,виразковухворобушлунка,хворобизалозвнутрішньоїсекреції йобміну.

Донегативнихфізичнихфакторівналежитьтакожвібрація. При діїлокальноївібраціїзначноїінтенсивностіпорушуєтьсярегуляція тонусупериферичнихкровоноснихсудин, щоспричинюєпорушеннявазомоторноїкоординації йвегетативнийполіневрит. діязагальноївібраціїпорушуєнормальнуфункцію кору великогомозку, щовикликаєрозвитокгіпоталамічного синдрому ізнейроциркуляторнимипорушненнями.

>Впливелектромагнітного полярадіочастотногодіапазонуспричинюєпідвищеннязахворюваності населеннянеспецифічного характеру.

>Кінець ХХ ст.ознаменувався тім, щовнаслідокнауково-технічноїреволюції йурбанізаціїнашоїпланетинавколишнєсередовищенеухильнопогіршується врезультатіантропогенноїдіяльності, котрапіддає йогощоразбільшій діїфізичних,хімічних йбіологічнихнавантажень. Люди уже неспроможніадаптуватися доцихшвидких йглобальнихзмін.Крім того,постала проблемадемографічноговибуху йобмеженостіприроднихресурсів тажиттєвогопросторуЗемноїкулі.

На початкунашоголіточисленнякількість населення землісягала 230 млн.осіб. У 1900 р. вонастановила уже 1,6 млрд. в 1950 р.досягала 2,5, в1970р. - 3,6, в1985р. - 4,8,наприкінці 1991 р. -6 млрд., а й упершійполовині ХХІ ст. запередбаченнямифуторологівнаблизиться до 12 млрд.осіб. Отже,щорічночисельність людей на землізростає, априродніресурси, задопомогою яких, можна забезпечити життя цого населення, підвищити йогоякість,катастрофічнозменшується -вичерпуються йруйнуються.

>Наслідкомневідповідностіміжзростанням населення йобмеженістюприроднихресурсів тажиттєвогопросторунашоїпланетистаєнестачахарчовихпродуктів.Варіантміграції нановіземлі практичновичерпав собі. Убагатьох районах світу, особливо векономічнослабкорозвиненихкраїнах іздужешвидкимзростанням населення,виробництвопродуктівхарчування понад надзмозізадовольнити потребу населення, врезультаті чогоголодування сталопостійнимявищем. ЗаданимиПродовольчої йсільськогосподарськоїорганізації ООН, тепер у світіголодуєблизько 400 млносіб йспостерігаєтьсятенденція до зростаннюцієїцифри.Кожнийрік у світівмирає від голоду 30 млн.дітей.Загальнеякісне йкількісненедоїданнясприяєвиникненнюепідемій,гострихінфекційнихзахворювань,паразитарнихзахворювань,щегострішевиникає проблемасоціальних умів.

Неменшузагрозу длялюдстванесеантропогеннезабрудненнякомпонентів природногосередовища.Хімічне,радіоактивне табактеорологічнезабрудненняповітря, води, грунту,продуктівхарчування, атакож шум,вібрація,електромагнітні поля тощовикликають ворганізмах людейтяжкіпатологічніявища,глибокігенетичнізміни. Цепризводить дорізкого збільшеннязахворювань,передчасногостаріння і смерти,народженнянеповноціннихдітей.

>Патологіянеепідемічногопрофілю особливохарактеризується зростаннямкількостівипадківсерцево-судинних йонкологічнихзахворювань, котрієосновнимисеред причинсмертності,інвалідності йтимчасовоїнепрацездатності населення.Негативнийвпливфакторівнавколишньогосередовища наорганізмлюдиниможепроявлятись увиглядізапалення,дистрофічнихзмін,алергічного стану,порушення урозвитку плоду йпошкодженняспадковогоапаратуклітини, 70-80 % всіхвипадків ракувикликанідієюхімічнихканцерогенів.Вжетеперблизько 4 %новонародженихвідрізняєтьсягенетичними дефектами, котріведуть далі довираженихспадковихзахворювань.

>Біологічнийефектзабрудненняповітряможе бутимісцевим йзагальним.Місцевадіяможеспричинюватигострізахворюваннядихальнихшляхів йлегенів.Загальнадіязводиться доти, щобільшістьцихречовиндіє на процесобмінуречовин. Часто передзагальноюдієюмаємісцемісцевадія, томузагальнадіязавжди виннарозглядатись усукупності ізмісцевоюдією.Можуть бутизахворювання, котрієхарактернимиобміннимизахворюваннями, але йвиникливнаслідокзагальної діїповітрянихзабруднень.

>Забруднення атмосферногоповітрясприяютьпоявіпідвищеноїкількостізапальнихзахворюваньорганівдихання й очей,захворюваньсерцево-судинноїсистеми,інфекційнихзахворювань, ракулегенів.Діти, котріпроживають у районах,забрудненихатмосфернимивикидами, частомаютьнизькімасутіла йрівеньфізичногорозвитку, атакожфункціональнівідхиленнясерцево-судинної йдихальної систем.Захворюваністьхворобамиорганівдиханнястановить всередньому 73,5 % відзагальноїзахворюваності.

Водатакожналежить донайважливішихфакторівнавколишньогосередовища.Вонаєнеобхідною дляжиттєдіяльностілюдини, й томузабрудненняїїє причиноюбагатьохзахворювань.Хвороби, котрівикликаютьсябактеріологічним тахімічнимзабрудненням води,виникаютьвнаслідокпопадання уводоймипромислових тасільськогосподарськихстічних вод, атакож нечистотнаселених місць.Найбільшунебезпеку поширеннязахворюваньводним шляхомпредставляютькишковіінфекційнізахворювання,зокрема холера,черевний тиф,паратифи,дизентерія,лептоспіроз,сибірськавиразка,туберкульоз. ЗаданимиВ003, 80 % всіхзахворювань українах, щорозвиваються,пов'язані ізнедоброякісною водою йпорушеннямсанітарно-гігієнічних норм.Зараз у світівнаслідокзахворювань, щопередаються приспоживаннізабрудненої води,щоденновмираємайже 25 тис, людей.

>Хімічнезабруднення водиртуттювикликаєхворобумінімато ізважкимураженнямцентральноїнервовоїсистеми.Надлишокнітратів упитнійводівикликає угруднихдітейсинюшність,утрудненедихання,метгемоглобінемію.Внаслідок діїкадмію наорганізмвиникає зерняткоітай-ітай.Доведено, щоєпрямийзв'язокміжконцентрацієюнітратів йчастотою ракушлунка,сечовогоміхура,нирок,тонкої кишки,стравоходу йпечінки,Синтетичнімийніречовинивідрізняютьсящеподразнюючою йалергізуючоюдією нашкіру ізвиникненнямдерматитів,порушеннямобміннихпроцесівшкіри йцілогоорганізму.

>Змінимікроелементного складу водитакожможутьвикликатитакізахворювання, як зоб (тиреотоксикоз), флюороз,карієсзубів тощо. Так,недостатнякількістьфтору уводі узахідномурегіоні Українипризводить до збільшеннязахворюваності людей накарієсзубів.Показникикарієсузубівсеред населення Львова йобластідосягають 96 %.Збільшеннякількостіфтору упитнійводі до 1,0-1,9 мг/лспричинюєвиникненняфлюорозу йхарактеризуєтьсяураженнямзубів ізутворенням нимиплямжовто-буроїпігментації,дефектівемалі тощо.

>Особливостівмістурізноманітниххімічнихречовин угрунтідаютьзмогувивчити станорганізму йзрозуміти сутьзахворювань.Забруднення грунтуотрутохімікатами,мінеральнимидобривами,промисловими тагосподарсько-фекальнимивідходамипризвело доти, що грунт ставшиджереломзахворювань натуберкульоз,бруцельоз,паратифи таіншішлунково-кишковізахворювання, атакожгельмінтозів.Пестициди ймінеральнідобриває причиноюбагатьохзабруднень йотруєнь.Потрапляючи упитну воду йпродуктихарчування, смердотіспричинюютьпорушеннядіяльностіцентральноїнервової,серцево-судинної таінших системорганізму,аномалійновонароджених тазниженнядіяльностіімунноїсистеми.Вониможутьвикликатирістзлоякіснихпухлин та бути причиноюзниженнятривалості життя. Убагатьохкраїнахзбільшився донебезпечнихконцентраційвміст уматеринськомумолоці рядутоксичниххімічнихречовин.

>Викидипромисловихпідприємствзабруднюють грунтсвинцем,сіркою,залізом, цинком, марганцем, хромом,ртуттю,міддю,натрієм,калієм,магнієм табагатьмаіншимиінгредієнтами йтакожстають причиноюотруєння людей черезрослинні йтваринніпродуктихарчування та воду.Небезпекарадіаційногозабрудненнягрунтівполягає до того, щовпливцихзабруднень наорганізмлюдинипроявлятиметьсяпротягомбагатьохпоколінь.

>Впливрадіоактивноговипромінювання наорганізмлюдини особливонебезпечний. Урезультатіекспериментів натваринах тавивченнянаслідківопромінення уатомнихвибухах уХіросімі та вНагасакі, апізніше вЧорнобилі було б доведено, щогострабіологічнадіярадіаціїпроявляється увиглядіпроменевоїхвороби йздатнапризвести до смерти.Хронічнарадіаційнадія налюдину десятками й сотнямиберщорічнопротягомкількох роківпризводитьтакож допроменевоїхвороби, долокальнихураженьшкіри,кришталика ока,кровотворногокістковогомозку,пневмосклерозу.Згодомможутьвиникатизлоякісніпухлини тавродженіаномалії, котріпередаютьсяспадково.Меншідозиопромінювання (до 100бер заперіод життя)даютьвіддаленінаслідки. Упромисловорозвиненихкраїнахкожна 4-6 людиназахворює на рак, а й у 6-10 %новонародженихспостерігаютьсягенетичніпорушення.

>Хронічнапроменева зерняткорозвивається притривалій діїопромінення увідносномалих дозах йхарактеризуєтьсяураженнямрізнихорганів й систем,хвилеподібнимперебігом.Відносно ранопроявляютьсячисленніпорушеннянервово-вісцеральної й, впершучергу,нервово-судинноїрегуляції,спостерігаютьсясимптомифункціональноїнедостатності, апізніше й структурногоураженнянайбільшрадіаційно-чутливихорганів й систем.Спочаткунестійкістьпоказниківкровізмінюєтьсязменшенням числалейкоцитів йтромбоцитів.Гемодинамікастаєнедостатньою,знижуєтьсяартеріальнийтиск,змінюєтьсяелектрокардіограма.3'являютьсязрушенняферментатизноїактивності йсекреторно-моторноїфункції травного каналу. Унервовійсистемірозвиваютьсярегуляторнізміни,формуєтьсяастенічний синдром.Зростаєпочуттявтомлюваності,розбитості,порушення сну,афективнанестриманість ізпідвищеноюранимістю йгіперпатією дозовнішніхподразнень,головнийбіль.Виявляютьсятакожзміни уструктурізагальноїзахворюваності йсмертності.

>Важкопереоцінититрагічнінаслідкичорнобильськоїкатастрофи, що стала Українифатальним чинником,якийспричинивзагрозугенетичномуздоров'юнації.Радіоактивніпродукти -гамма-випромінювачі -створиливисокийрадіаційний фон йсприялизовнішньомуопроміненню людей.Багато із них же ворганізм черезорганидихання,травлення,шкіру.Післяаваріїосновнимрадіонуклідом буврадіоактивний йод, щоє одним ізнайбільштоксичнихрадіонуклідів йнагромаджується ущитоподібнійзалозі, апотім ізїї гормонамиздійснюєкругообіг ворганізмі,відщеплюється впечінці йчасткововиводиться черезнирки.Радіоактивнийцезійвідкладаєтьсяпереважно вм'язах,проникає вклітини йпіддаєорганізмрівномірномуопроміненню.Плутонійєдуженебезпечнимелементом,він переходити вамерицій йпоглинаєтьсяорганізмом,викликаючидужеважкізахворювання.

>Визначеннявпливу наорганізмцілого рядуінкорпорованихрадіонуклідів помиляюсявстановлюватидопустиму дозуопромінення длялюдини, щовідповідаєконцепції 35бер.Цяконцепція не скількимеди4на, якекономічна.Вонанауково необгрунтована йзагрозлива дляздоров'я.Ця нормаможе бути причиною 250випадківгенетичниханомалій на 1 млн людей.Вжетисячімешканцівзараженихрайонів сталиїїжертвою. У 1986 р. було бконстатованоопроміненнящитоподібноїзалози, якупідвищуєризикзахворювання на рак у 5,8 тис,дітей й у 7 тисдорослих.Професор Ю. Щербак утверждает, що в Україні на територї,насиченійатомноюрадіацією,живе понад 4 млн.осіб.Майже 100 тис, людейживе там, дерівеньрадіації всещезагрожуєздоров'юлюдини.Підрахункидемографів показали, щопротягомодного-двохпоколінь в Україніосновначастина молодого населенняможе бутипсихічно йфізичнонеповноцінною ізогляду тих, щоз'являтьсямільйонипсихічнохворих йнедорозвинених людей.

>Найбільшепотерпіла відрадіаціїЖитомирська область. Назабрудненій територїпроживає 362 тис, людей. У 1986 р. 5,5 тис.дітейотримали туткритичну дозуопромінення.Радіоактивнезабрудненняохоплює понад 600населенихпунктів. УселищіНародичі 1990-го р.двітретинидітей малізахворюваннящитоподібноїзалози, збільшеннялімфовузлів,печінки,захворюваннякрові інирок, катаракту,вегетосудиннудистонію тощо.Констатовано численні проявианомалій упоголів'їтварин.Сільське населеннявимушенеспоживатипродуктивласноговиробництва, щодає 80-90 %сумарногоопромінення.

>РадіонуклідиКиївського таКанівськогоморівзабруднюютьпід-грунтові води, котріп'ють понад 4 млн. людей. УРівненськійобласті заражене 304населеніпункти шість маютьпівнічних районахобласті, депроживаємайже 250 тис. людей томучислі 80 тис,дітей.Серед населеннязбільшуєтьсякількістьшлунково-кишковихзахворювань,середдітей йвагітнихжінок стали болеечастимивипадкианемії.

>Внаслідоккатастрофічногопогіршення станунавколишньогосередовищазагальнийрівеньздоров'я населення України востанні роктарізкознизився.Смертністьперевищиланароджуваність.Порушилисьгенетичніпроцеси,народженнядітей ізрізнимиспадковимихворобамизбільшилось у 2-4 рази. Українапосіла першемісце в світі зарівнемдитячоїсмертності.Зменшиласьтривалість життя людей на 6 років,виріспоказникпервинноїінвалідизації.

>Значнозбільшиласькількістьсерцево-судиннихзахворювань, особливоінфарктуміокарда таішемічноїхворобисерця,судиннихураженьмозку,захворювань на рак,бронхіальну астму,цукровийдіабет,алергічнихзахворювань тазахворювань травного каналу. УЧернівецькійобластіспостерігаються удітейвипаданняволосся йневрози. УмістіКалушімайжевдвічічастіше, ніж у стране вцілому,народжуютьсятяжкохворідіти.

>Харчовіпродукти, що їхніспоживає людина,єнеобхідноюумовою життялюдини, аодночасно ізцим - причиною того, що 70-90 %забрудненьнадходить ворганізм ізхарчовими продуктами.Використаннямінеральнихдобрив Веде донагромадження продуктихарчуваннянітратів,нітритів йнітрозоамінів.Нітритисприяютьрозвитковідиспепсії удітей, смердотінебезпечні для таких людей, щохворіють надизбактеріоз кишок,хворобидихальної тасерцево-судинноїсистеми.Нітритивикликаютьутворення ворганізміметгемоглобінемії,зменшуютьвміствітамінів ворганізмі,знижуютьстійкістьорганізму доонкогеннихфакторів.Надлишковінітрити ворганізміберуть доля вутворенні болеескладнихсполук, асаменітрозоамінів ізканцерогеннимивластивостями.

>Взагалі усіхарчовіотруєнняподіляють набактеріальні,небактеріальні ймікотоксикози.Бактеріальніотруєння -цетоксикоінфехції,тобтоотруєння, котрівикликаютьмікроорганізмигруписальмонел.Цізахворюваннявиникають вумовахспоживаннязараженихмікробамим'ясних ймолочнихпродуктів,качиних тагусячихяєць,морозива,рибних тарослиннихпродуктів. Доотруєньбактеріальногопоходженнявідносятьінтоксикації,зокремаботулізм, щови-никає приспоживаннізараженоїриби,м'яса тощо. Доцієїгрупизахворюваньвідносятьтакожотруєння, що їхньоговикликаютьстафілококи.Вонипов'язані ізвживаннямнедоброякіснихкремовихвиробів,морозива, молока, сиру,консервів.

>Дужечисленнимиєхарчовіотруєннянебактеріальноїприроди.Вонивиникаютьчастіше навнаслідокпотрапляння вхарчовіпродуктихімічнихотрут тарадіонуклідівСюди належатиотруєння, щовиникають привживанні зерна,протравленогоінсектицидами,внаслідокобприскуванняовочівінсектицидами тощо.Отруєннясвинцем,міддю, цинком таіншимиметаламинастає припереходіцихелементів із посуд уїжу.Найбільшнебезпечнимєотруєнняотрутохімікатами.Крім того,отруєнняможенаступати привживанніотруйнихрослин,деякихорганівтварин тощо. Домікотоксикозів належатиерготизм,фузаріоз,аліментарно-токсичнаалейкія.

>Сучаснасоціоекологічна кризу, щосупроводжуєтьсякатастрофічнимпогіршеннямякостіжиттєвогосередовища йвідповідно до цогозниженнямрівняздоров'янародонаселенняЗемноїкулі, поставила подзагрозу нелишеподальшийрозвитоклюдськоїцивілізації, а ііснуваннялюдствавзагалі. У зв'язку ізциммедичніаспектигармонізаціївзаємодіїсуспільства таприродинабираютьособливої ваги.Високийрівеньздоров'я населеннястаєосновнимпоказникомоптимізованоїсоціоекосистеми, апараметринавколишньогосередовища, щозабезпечуютьцейрівень, -визначальнимикритеріями приоптимізаціїсоціоекосистем.

Зацих уміврізкозросла рольдавньоїмедичноїдисципліни ->гігієни,назваякої скидатися ізгрецькоїмови йозначаєздоров'я.Аджебезглуздоспочаткунераціональноюгосподарськогодіяльністюспричинятимасовізахворювання люди, апотімнамагатисялікувати їхнього,використовуючинайновішідосягненняфармакології.Доцільнішеосновнізусилляспрямувати напрофілактикувказанихзахворювань,визначитифактори, котрівикликають їхні, йдомагатисяусунення їхнього.Самегігієнаєгалуззюмедицини, щовивчаєвпливрізноманітнихфакторівсередовища наздоров'ялюдини,їїпрацездатність тадовголіття ізметою розробкипрактичнихзаходів,спрямованих наоздоровлення умів життя, іпопередженнязахворювань. Отже,гігієназосереджуєувагу наоцінці умівнавколишньогосередовища, щовпливають наздоров'я людей, нарозробцікритеріївякостінавколишньогосередовища, нанауковомуобгрунтуванніоптимальних длялюдинипараметрівнавколишньогосередовища, щоєосновоюгігієнічногонормування.

>Гігієнічненормуваннястосуєтьсянауковогообгрунтуваннягігієнічнихнормативів дляповітрянаселенихпунктів йвиробничихприміщень, для води йпродуктівхарчування, длябудівельнихматеріалів йпредметіводягу тощо. Наосновівивченнявпливуфакторівнавколишньогосередовищарозробляютьгігієнічнінорми,Гігієнічним нормативомназивають суворовизначенийдіапазонпараметрів чинникасередовища,якийєоптимальним чипринаймні неєнебезпечним із точкизорузбереженнянормальноїжиттєдіяльності йздоров'ялюдини,людськоїпопуляції ймайбутніхпоколінь. При такомунормуванніфакторинавколишньогосередовища неповинні негативновпливати нафізичний йпсихічнийрозвитоклюдини,їїсамопочуття,працездатність,репродуктивнуфункцію тасанітарніумови життя.Регламентуютьсятакож йсоціальніфактори, котрівикликаютьвтомулюдини,знижуютьфункціїорганізму йпрацездатність.Гігієнічненормуваннязабезпечуєоптимальний станорганізму впроцесінавчання,виховання,трудовоїдіяльності йвсього життя.

Дооб'єктівгігієнічногонормування належати граничнодопустимі длялюдськогоорганізмуконцентрації (ГДК)шкідливиххімічнихдомішок уповітрі,воді,грунті, продуктаххарчування,гранич-нодопустимірівні (НДР) йдози (>ГДД)шкідливихфізичнихфакторівсередовища антропогенногопоходження,зокрема галасу,вібрації тощо,оптимальні йдопустиміпараметримікроклімату йоптимальний йдопустимий складдобовогохарчовогораціону йпитної води,

У зв'язку із тім що вреальнихумовах людинавідчуває насобікомбіновану,комплексну йсполученудіюхімічних,фізичних табіологічнихфакторівнавколишньогосередовища йцереальненавантаженнявизначаєможливізміни устаніздоров'я, введенопоняття максимальнодопустименавантаження (>МДН).Підцимпоняттямслідрозумітитакумаксимальнуінтенсивність діївсієїсукупностіфакторівнавколишньогосередовища, котра невиявляє прямого чипобічногошкідливоговпливу наорганізмлюдини таїїнащадків й непогіршуєсанітарних умів життя.Гігієнічнінормативимаютьзаконодавчу силу йєюридичноюосновою длясанітарного контролю.Гігієнічнівимогивтілюються в життя шляхомзаконодавчихактів йсанітарногозаконодавства,запобіжного й поточногосанітарногонагляду, санітарної просвіти йдиспансеризації.

3метоюпідготовкигігієнічнихнормативів йсанітарних правил та контролю запроведеннямсанітарно-гігієнічнихзаходів усистеміМіністерстваохорониздоров'я Україниствореносанітарно-епідеміологічну службу ізустановами, щоносятьназвусанітарно-епідеміологічнихстанцій.СЕСздійснюютьзапобіжний йпоточнийнагляд,вивчаютьсанітарний станнаселених місць,проводять заходь вділянціпопередження йборотьби ізінфекційними,професійними таіншимизахворюваннями,

>Запобіжнийнаглядпочинається ізперевіркизбереженнягігієнічних норм йсанітарних правил упроцесіпроектування табудівництварізноманітнихоб'єктів йзакінчуєтьсяприйомомоб'єкту вексплуатацію.Поточнийдержавнийсанітарнийнаглядполягає усистематичномунагляді засанітарним станомоб'єктів впроцесі їхніексплуатації.Якщовстановленопорушеннясанітарних норм й правил, працівникиСЕСмають правопритягатипорушників довідповідальності. Отже,санітарія,назваякої скидатися відлатинського словаsanitas йтакожозначаєздоров'я,єпроведенняпрактичнихзаходів дляздійсненнявимоггігієни ізметоюохорони йзміцненняздоров'я населення.

Дляздійсненняпереліченихзавдань угігієні тасанітаріївикористовуютьспеціальніметоди, до які належати:санітарнийопис,фізичні,хімічні,санітарно-статистичні,експериментальні,бактеріологічні,фізіологічні,клінічні таіншіметоди. Угігієніможутьтакожвикористовуватиметоди йданісуміжнихдисциплін,зокремафізіології,біохімії,токсикології тощо

>Іншанауковадисципліна, щознаходиться настикумедицини тагеографії, -медичнагеографіяздавнавивчалатериторіальнудиференціаціюзахворювань йзв'язок їхнього ізпросторовоюнеоднорідністюгеографічноїоболонки землі. Удругійполовині ХХ ст., колиякістьнавколишньогосередовищавнаслідокнераціональноїгосподарськоїдіяльностіпочаларізкопогіршуватися,медичнагеографіяособливуувагу сталаприділятитериторіальнійдиференціації тихийзахворювань, котрі булизумовленіхімічним,біологічним,радіоактивним,електромагнітним,шумовим таіншими видамизабруднення, атакожіншиминегативнимизмінаминавколишньогосередовища,

Набазімедичноїгеографії тагігієни, щодоповнюють одна одну,сформувалась нованауковадисципліна -екологіялюдини (>ecology of man), чиантропоекологія.Її не можнаототожнювати, якцеінодімаємісце, ізіншоюнаукою -людськоюекологією (humenесо1оgу),тобто ізсоціоекологією.Аджеекологіялюдини, завизначеннямамериканськогоеколога Є.Одума,єекологієюбіологічного виду Homo sapiens йможерозглядатисяподібно доекологіїрослин,екологіїтварин таекологіїмікроорганізмів якрозділпопуляційноїекології.Вонавивчаєвзаємодію ізприродоюлюдини якбіологічноїістоти нарівніорганізму тапопуляції. Навідміну віднеї,екологіялюдськогосуспільства, чисоціоекологія,зосереджує своюувагу нарозгляданнівзаємодії ізприродоюлюдськогосуспільства (із всім йогонауково-технічнимпотенціалом йсоціальноюорганізацією), якувпливає нанавколишнєсередовищесвоєюгосподарськоюдіяльністю.

>Перелічені заподіянняпотребують свогонайскорішоговирішення особливо тепер в Україні.Відбудовасамостійної державипотребуєвисокоїпродуктивності роботи, якоїможе забезпечитилишездорове населення. Ависокийрівеньздоров'я населеннябезпосередньозалежить відякостінавколишньогосередовища. Отже,лишеневідкладневирішеннясоціоекологічноїпроблеми в Українізабезпечитьмайбутнє нашіймолодійдержаві.


>Література:

> Гігієна довкілля / Під ред. Р. І. Сидоренко. - М., 1985.

> Даценко І. І. Жива вода. -

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація