Реферати українською » Экология » Екологічна безпека виробничих процесів ТЕХНІЧНОГО обслуговування и ремонту сільськогосподарськіх машин


Реферат Екологічна безпека виробничих процесів ТЕХНІЧНОГО обслуговування и ремонту сільськогосподарськіх машин

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат на задану тему:

>Екологічна безпекавиробничихпроцесівтехнічногообслуговування й ремонтусільськогосподарських машин


>ЗМІСТ

1.Основніекологічнітерміни йвизначення

2.Загальніположення

3. Екологічнівимоги дорозміщення,проектування йбудівництвапідприємств ТОР

4. Екологічнівимоги приексплуатаціїпідприємств ТОР

>Використаналітература

 


1.Основніекологічнітерміни йвизначення

>Проблеми забезпеченняекологічної безпекиавтомобільного транспорту ізкожним фатальністюнабувають все более актуального характеру,оскількичасткаавтомобільного транспорту взабрудненнянавколишньогосередовищаскладає від 40 до 60%загальнихвикидів відантропогенноїдіяльності, акрупнихмістах досягати 70-80%. При цьомувнесокстаціонарнихджерел, котрізнаходяться набалансіпідприємствавтомобільного транспорту,складає 15-20 %. Таким чином,виробничо-технічна базапідприємствавтомобільного транспорту,призначена длязберіганнярухомого складу йпроведеннятехнічногообслуговування й ремонту (ТЕ й Р)автомобілів,єоднією ізнайважливіших структуричастиніекологічної безпекиАТК вцілому.

>Істотнийвплив нарівеньекологічної безпекиавтотранспортнихзасобівнадаєякістьробіт по ТІ й Р.Відомо, щонесправностірізних системдвигунаможуть привести до збільшеннявикидівшкідливихречовин в розмірі 5 й более раз. разом із тім, разом ізголовноюметою —забезпеченнямзаданогорівняпрацездатності йрівняекологічної безпекиавтомобільного парку, передпідприємствамиавтомобільного транспортустоїтьтакож позначка забезпеченнявласноїекологічної безпеки.

>Багатогранність йскладністьструктурипідприємствавтомобільного транспорту,виконуванихробіт,технологічногообладнання, щовикористовується,зумовлюєрізноманіття форм йнапрямівзабрудненнянавколишньогосередовища. При цьому можнавиділитинаступніосновнівидизабрудненьнавколишньогосередовища відпідприємствавтомобільного транспорту:

—>хімічне -викидхімічнихз'єднань, щоприводять дозмінихімічнихвластивостейнавколишньогосередовища, щонадаютьнегативнудію наекосистеми йтехнологічніпристрої;

—>механічне -засміченнянавколишньогосередовища агентами, щонадаютьлишемеханічнадія безхіміко-фізичнихнаслідків;

—>фізичне - змінуфізичнихпараметрівсередовища,включаючитеплове,світлова,шумова йелектромагнітназабруднення.

>Викидишкідливихречовин відпідприємствавтомобільного транспортунадаютьдію на усіпідсистеминавколишньогосередовища,включаючи атмосферу,гідросферу,ґрунт,літосферу, флору й фауну,техносферу й ноосферу.

>Враховуючиважливістьекологічних проблем, що стояти передсуспільством,необхіднорозглянутиосновнівимоги, щопред'являютьсяконтролюючими органами допідприємств йвиробничихпроцесівавтомобільного транспорту.

1.Основніекологічнітерміни йвизначення

>Забруднююча атмосферуречовина —домішки ватмосфері, котріможутьзробитинесприятливийвплив наздоров'я людей й (чи) наоточуючусередовище.

Джерелозабрудненняатмосфери —об'єкт, щопоширюєзабруднюючі атмосферуречовини.

>Гранично припустимаконцентрація (ГДК) —забруднюючоїречовини в атмосферномуповітрі — максимальнаконцентраціядомішки ватмосфері, Яка приперіодичній дії чивпродовжвсього життялюдини ненадає наньогошкідливої дії,включаючивіддаленінаслідки, й наоточуючусередовище вцілому.

>Максимальнаразова гранично припустимаконцентрація (>ПДКмр) — максимальна20-30-хвилиннаконцентрація, при діїякій улюдини невиникаютьрефлекторніреакції (>затримкадихання, змінубіопотенціалів кору головногомозку,відчуття запаху,роздратуванняслизистих й т.п.), а прирегламентованійчастотіповторнихдій (не менше 99 % проб) нерозвиваютьсяпідгостріефектинеспецифічного йспецифічного характеру (збільшенняобертається помедичнудопомогу із приводузагостреннязахворювань легких,серця й т.п.).

>Гранично припустимасередньодобоваконцентрація (>ПДКсс) —концентраціязабруднювача вповітрі, ненадаюча налюдинупрямої чинепрямої дії прицілодобовомувдиханні.

>Інвентаризаціявикидів —систематизаціявідомостей пророзподілджерелзабрудненняатмосфери напевній територї,кількості йскладівикидів.

>Граничнодопустимийвикид (ПДВ) —масавикидівшкідливихречовин заодиницю години відданогоджерела чисукупностіджерелзабрудненняатмосфериміста чиіншогонаселеного пункту ізурахуваннямперспективирозвиткупромисловихпідприємств йрозсіюванняшкідливихречовин ватмосфері, щостворюєприземнуконцентрацію, що неперевищує їхні граничнодопустиміконцентрації (ГДК) для населення,рослинного й живого світу.

>Дозволи навикид,скиданнязабруднюючихречовин воточуючусередовище,розміщеннявідходіввиробництва — документ, щовстановлюєнормативи граничнодопустимихвикидів,скидань,кількостіосвіти йнакопиченнявідходіввиробництва йспоживання йіншіумови, щозабезпечуютьохоронунавколишнього природногосередовища йздоров'ялюдини.

>Очищення газу —відділення від газу чиперетворення внешкідливеполяганнязабруднюючих атмосферуречовин.

>Каналізаційнасітка— систематрубопроводів,каналів чилотків йспоруд ними длязбору йвідведеннястічних вод.

>Стічні води — води, щовідводяться послевикористовування впобутовій йвиробничійдіяльностілюдини, атакожорганізованоговидалення із територїатмосфернихопадів.

>Платня зазабрудненнянавколишнього природногосередовища —платня завикиди, -скиданнязабруднюючихречовин,розміщеннявідходів йіншізабруднення вмежахвстановленихлімітів, атакож понадвстановленіліміти по ставках,встановленимзаконодавствомМоскви.

>Захаращення земель —розміщення вневстановленихмісцяхпредметівгосподарськоїдіяльності,твердихвиробничих йпобутовихвідходів (>металолом,склобій,будівельне йпобутовесміття йін.).

>Самовільнезаняття земель —користуванняземельноюділянкою завідсутностіоформленого вустановленому порядку прававласності,володіння,користування чиорендиземлі.

>Забруднення земель —погіршення врезультатіантропогенноїдіяльності (>включаючиаварії)якості земель, у томучисліпозбавленихродючогоШару грунту (>кар'єри,кам'янистіповерхні й т.д.), щохарактеризуютьсязбільшенням (>появою)хімічнихречовин чирівнярадіації впорівнянні із їхніранішеіснуючимизначеннями (>фоновими чи на вушкопорівнюваногоперіоду).

>Технічнінорматививикидів —викиди дляобладнання, а всіхвидівпересувнихджерелвикидівшкідливих (>забруднюючих)речовин у повітря,встановленідержавними стандартамиСанітарно-захисна зона —територіяміж межами проммайданчика,складіввідкритого йзакритогозберіганняматеріалів йреагентів,підприємствсільськогогосподарства, ізурахуваннямперспективи їхнірозширення йзабудовою,призначена для:

—забезпечення необходимихгігієнічних нормвмісту вприземномушаріатмосферизабруднюючихречовин,зменшення негативноговпливупідприємств,транспортнихкомунікацій,лінійелектропередач наоточуюче населення,чинниківфізичної дії — галасу,підвищеногорівнявібрації,інфразвуку,електромагнітниххвиль йстатичноїелектрики;

—>створенняархітектурно-естетичногобар'єруміжпромисловою йжитловоюзабудовою привідповідномуїївпорядкуванні;

—>організаціїдодатковихозеленюючихплощ ізметоюпосиленнясанітарно-гігієнічних ймікрокліматичнихфункційзеленихнасаджень.

Зонаобмеженогоземлекористування —територія, щознаходиться взонівпливу підприємства за межамисанітарно-захисноїзони, вякійвикористовуванняземліобмежено йдиференційованозалежно від типу йінтенсивності техногенногонавантаження.

>Об'єктекологічнонебезпечний —об'єктгосподарської йіншоїдіяльності,надаючийшкідливудію наоточуючусередовище йздоров'я населення,значне помасштабності йтривалості йпредставляючезагрозу для життя, іздоров'я населення.

Режимобмеженоїгосподарськоїдіяльності — характеристикацільових установок,напрямів,обмежень,перетворенняміськогосередовища,встановлюваних наосновідокументаціїмістобудівногопланування ймістобудівногорегулювання, атакожвимоги до порядкуздійсненнягосподарськоїдіяльності у зв'язку ізреалізацієюданихперетворень. Для СЗЗ режимобмеженоїгосподарськоїдіяльностівиражається вдозволенихвідповідно додіючихнормативно-законодавчихдокументіввидівфункціональноговикористовування територї,будівництва,реконструкції,озеленення йвпорядкування.

2.Загальніположення

>Організації, щоздійснюютьбудівництво нових,реконструкцію (>технічнепереозброєння),експлуатаціюпідприємствавтосервісу,повиннізабезпечуватидотриманнявстановленихнормативівякостінавколишнього природногосередовища шляхомвиконаннявимогзлагодженихтехнологій, забезпеченнянадійної,ефективної роботиочиснихспоруд,технологічногообладнання, установок йзасобів контролю;дотриманнятехнічнихнормативіввикидів; правильногоскладування йсвоєчасногознешкодженнявідходів;проведеннязаходівщодоохорони земель, вод й атмосферногоповітря.

Уціляхсистематизаціїробіт поприродоохороннійдіяльності йпідвищенняособистоївідповідальності наказомкерівника підприємствапризначається особа,відповідальна заприродоохоронну діяльність. Унаказіуказуються посади,прізвищавідповідальнихосіб йконкретніоб'ємивиконаної роботи.

>Відповідно додіючихвимог,кожнепідприємствоповинне матірдозвільну,нормативну,законодавчу йіншудокументацію вобластіохоронинавколишнього природногосередовища, Упереліктакоїдокументаціївходять:

— млойрозрахунківграничнодопустимихвикидів (>ГДВ) читимчасовозлагодженихвикидів (>ТЗВ) у повітря;

—>дозволи наГДВ чиТЗВ;

—млойрозрахунківграничнодопустимихвикидів уводоймища;

—>дозвіл наскидання води йводокористування;

—>дозвіл назберіганнявідходів;

—>дозвіл навивізвідходів;

—>екологічний паспорт підприємства;

—>акти,розпорядження,протоколи,виданіпідприємствудержавними органами контролю надполяганнямнавколишньогосередовища;

—>державна йвідомчазвітність ізохоронидовкілля;

—>державністандарти вобластіохоронинавколишнього природногосередовища йіншіобов'язкові довиконаннянормативи, правила, методики,інструкції.

>Документація поохоронінавколишнього природногосередовища винназнаходитися укерівника підприємства чи увідповідальної особини,призначеноївідповідним наказом.

>Викиди йскиданнязабруднюючихречовин воточуючуприроднесередовище,виробничі йпобутовівідходи, щомаютьмісце напідприємстві,вираховуються в порядку,встановленомуурядом ймісцевими органами влади.Облік йнормуваннявикидів,розміщеннявідходівповинніздійснюватися напідставірезультатівінвентаризаціїджерелзабруднення, місцьскладуваннявідходів.

>Викид,скиданнязабруднюючихречовин воточуючусередовище,розміщеннявідходів на територї підприємствадопускаються воб'ємах,встановленихДозволами навикиди йскидання,розміщеннявідходів,ліцензіями наводокористування,видаванимиспеціальноуповноваженими наце органами. УДозволах,ліцензіях наводокористуваннявстановлюютьсянормативи граничнодопустимихвикидів,скиданьзабруднюючихречовин,кількість й складрозміщуванихвідходів йумови, щозабезпечуєохоронунавколишнього природногосередовища.

Порядок йумовивидачідозволів навикид,розміщеннявідходів йліцензій наводокористуваннявизначаютьсявідповіднимирозпорядливими йнормативними документами,введеними вдіювідповіднимміністерством.

Контроль завиконаннямекологічнихвимог,дотриманнямвимогприродоохоронногозаконодавства,здійснюєтьсяпредставникамиінспекційспеціальноуповноважених нацеорганів.

>Керівникиорганізацій й особини,призначенівідповідальними заздійсненняприродоохороннихзаходів,зобов'язані:

- нерідше самогоп'ять років, й послереконструкції підприємства чи йогоділянок,організовувати йздійснюватипроведенняробіт поінвентаризаціїджерелвикидів,скидань,розміщення на територї підприємствавідходів, щоутворюються;

->забезпечувати контролю надсвоєчасноюрозробкоюпроектівнормативів граничнодопустимихвикидів,скиданьзабруднюючихречовин,проектівнормативівлімітіврозміщеннявідходіввиробництва йспоживання;

—>своєчасно вустановленому порядкуодержувати (>продовжувати)дозволи навикидзабруднюючихречовин у повітря, нарозміщеннявідходіввиробництва йспоживання, атакожліцензію наводокористування (занаявностіартезіанськоїсвердловини,скидання уводнийоб'єкт чи нарельєф);

>виконувативимоги поздійсненнювиробничогоекологічного контролю задотриманнямвстановленихнормативіввикидів,скиданьзабруднюючихречовин вприроднесередовище,лімітіврозміщеннявідходів,технічнихнормативіввикидів відпересувнихджерел йвиконаннямприродоохороннихзаходів;

—>забезпечуватипроведенняінструментальнихвимірювань, контролю задотриманнямдозволених йтехнічнихнормативіввикидів ватмосфернеповітря йскидань відджерелзабрудненнявиробничихділянок підприємства воточуючусередовище, втерміни,визначені планами —графіками контролю.Інструментальнівимірюванняповинніздійснюватисяорганізаціями, щомаютьліцензію на правопроведенняданихробіт. Порядок йумови,проведеннялабораторнихдослідженьпараметрівповітряробочоїзони й атмосферногоповітря намежісанітарно-захисноїзонивизначаютьсявідповіднимирозпорядливими йнормативними документамиорганівСанепіднадзора;

—>планувати йреалізовувати заходьщодоуловлювання,утилізації,знешкодженнязабруднюючихповітряречовин,скорочення чивиключення їхнівикидів у повітря, атакожуловлювання йзнешкодженнязабруднюючихречовин, щоскидаються воточуючусередовище;

—ведуть уустановленому порядкуоблік йзвітність за складом йкількістьзабруднюючихречовин,наявностіосвіти, поставок,використовування йрозміщення всіхвідходів підприємства йвідходів, щозавозяться зсторони, щовикидаються йскидаються;

—>виконуватирозпорядженняспеціальноуповноваженихорганів поусуненнюпорушеньвимогприродоохоронногозаконодавства йнормативно-технічноїдокументації поохороніприроди;

—>погоджувати зспеціальноуповноваженими органами усізмінитехнологічногопроцесу йобладнання, щопризвелизміни умівпроектної йіншоїнормативної йдозвільноїдокументації поохоронінавколишнього природногосередовища;

—>негайноінформувативідділ оперативногоекологічного контролю про усівипадкиаварійних йзалповихвикидів йскиданьзабруднюючихречовин воточуючусередовище;

—ізметоюзниження,попередження йнедопущеннязабруднення природногосередовищасвоєчаснопроводити роботи потехнічномуобслуговуванню, ремонту йусуненнюнесправностей вочиснихспорудах,газоочисних установках йтехнологічномуустаткуванні;

—>забезпечуватисвоєчаснийвивізвідходіввиробництва йспоживання із територї підприємства;

—до початкуробіт пореконструкції,дооснащеннюділянокпідприємство забезпечитирозробкутехніко-економічногообґрунтовування проектуреконструкцій,дооснащення.Погоджуватирозробленіпроекти ізмісцевими органамиохоронинавколишнього природногосередовища;

— приотриманніпопередження проможливінесприятливі длярозсіюваннядомішокметеорологічніумовипроводити заходьщодозниження чиприпиненнявикидів у повітря,злагоджені ізмісцевими органами поохоронінавколишнього природногосередовища.

>Винні впорушеннівимогприродоохоронногозаконодавства,недотриманнітимчасовихекологічнихвимогпроектування,будівництва йексплуатаціїпідприємств, несутьдисциплінарну,адміністративну чикримінальну відповідальністьвідповідно дозаконодавчихактів.

>Порушеннявимогприродоохоронногозаконодавства,встановленихнормативіввикидів йскидань,розміщеннявідходів йінших умів, щороблятьвплив наполяганнянавколишнього природногосередовища,спричиняє за собоюприпинення чиповнеприпиненнядіяльностіпідприємствавтомобільного транспорту.


3. Екологічнівимоги дорозміщення,проектування йбудівництвапідприємствавтомобільного транспорту

>Проведенняоцінки дії наоточуючусередовищеобов'язкове на всіхетапахпідготовкидокументації, щообґрунтовуєгосподарську йіншу діяльність доїїуявлення надержавнуекологічнуекспертизу.

>Матеріали заоцінкою діїпідприємствавтомобільного транспорту наоточуючусередовищеповинні висловлюватись вДекларації (>клопотанні) пронаміри. Ускладіматеріалівповинні бутипредставлені: запискапояснення подокументації, щообґрунтовує,описнаміченоїдіяльності підприємства,описможливихвидів дії наоточуючусередовище,описполяганнянавколишньогосередовища,якогоможеторкнутися врезультатідіяльності підприємства.

Урезультатіоцінки діїдіяльності підприємства наоточуючусередовищеповинні бутивизначенінормидопустимихзначеньвикидівшкідливихречовин у повітря, котріповиннізабезпечуватизначенняприземнихконцентрацій умежах установленоїсанітарно-захисноїзони не понад ГДК длякожноїшкідливоїречовини.

Привизначенні нормвикидівповиннівраховуватися:змістшкідливихречовин ватмосферімісцяпередбачуваногорозміщення підприємства,аерокліматична характеристика,рельєфмісцевості йумовитуманоутворення.

>Нормидопустимихзначеньскиданьзабруднених водповиннівідповідатитехнічнимумовампід'єднування доміськихмережканалізації й водостоку.

Припроектуваннівиробничихділянок, впроцесі роботитехнологічногообладнання яківиділяютьсяшкідливіречовини,повинне бути передбаченевикористовування передовогосучасногообладнання й систем поуловлюванню йзнешкодженнюшкідливихвикидів.

Припроектуваннівиробничихділянок, впроцесі роботитехнологічногообладнання яківикористовується вода,повинне бути передбаченевикористовування системводооборотногопостачання й передовогообладнання поочищеннюзабруднених вод. Проектом винен бутипередбаченийзбірзливовихстічних вод шляхом прокладкимережізливовоїканалізації чиствореннямвідповіднихухилів територї длянапряму стоку наочисніспоруди.

Припроектуваннівиробничихділянокповинні бутипередбаченімісцязбору йнакопиченнявідходів,відповіднівстановленим правиламнакопичення й порядкуповодження ізвідходами.Нормидопустимихзначеньграничноїкількостінакопиченняпромисловихвідходів й умівскладування їхнього на територї підприємстваповиннівиключитизахаращення територї йзабрудненняґрунту,поверхневих йґрунтових водшкідливимиречовинами, щомістяться впромисловихвідходах.

>Нормидопустимихзначеньрівнівінфразвуку,низькочастотного галасу йметодичніприйоми їхньоговстановленнярегламентуютьсявідповідними нормативами.

Припроектуванні підприємствавизначаютьсярозмірисанітарно-захисноїзони й комплексзаходівщодоїїорганізації йвпорядкування, котріпідлягаютьтвердженню органівДержсанепіднадзора.

Ускладітехніко-економічногообґрунтовування (ТЕО)будівництва підприємства, щопредставляється наекологічнуекспертизу,повинніпредставлятисяматеріали заоцінкою дії наоточуючусередовище" увиглядіоформленогоокремогорозділу ">Охоронанавколишньогосередовища". Склад, порядок розробки,узгодження,твердження йпроведенняекологічноїекспертизи передпроектної йпроектноїдокументаціївизначаєтьсявідповіднимикерівними документами. Запредставленимиматеріаламидержавноюекологічноюекспертизоювидаєтьсявисновок провідповідністьухваленихрішень поохоронінавколишнього природногосередовищаекологічнимвимогам, нормам й правилам.Позитивнийвисновок державноїекологічноїекспертизи заматеріалами ТЕО (проекту)єобов'язковим документом длявидачідозволу накомплекснеприродокористування, атакожвідкриттяфінансування йкредитуваннябудівництва підприємства.

>Матеріали ТЕО (проектубудівництва), що незадовольняютьекологічнимвимогам, непідлягаютьтвердженню, а роботи побудівництву неповинніфінансуватисяустановамивідповіднихбанків.Забороняєтьсянадання земельніділянок подбудівництво без позитивноговисновку державноїекологічноїекспертизи на ТЕО, проектбудівництва чи занаявності вув'язненнізауважень пропорушення (>недотриманні)екологічних правил,нормативів йвимог. Приотриманні негативноговисновку, передпроектні чипроектніматеріалиповинні бутидопрацьованівідповідно довисловлених вув'язненнізауважень йпропозиційекспертноїкомісії, после чоговідкоректованіматеріалипредставляються вдержавнуекологічнуекспертизу наповторнийрозгляд.

При позитивномувисновкуекспертнихорганів наматеріали ТЕО чи проектубудівництвавидаєтьсядозвіл наприродокористування напроектовані йреконструюютьсяджерелазабруднення.Дозвіл наприродокористуваннявидається на рядків до одного року із моментувведення підприємства вексплуатацію.Надання земельніділянок подбудівництво проводитися занаявності позитивноговисновку державноїекологічноїекспертизи.

>Місцерозміщення підприємстваповинневибиратися встрогійвідповідності ззатвердженою вустановленому порядкугенеральними планамирозвиткуміста, селища, проектамипланування йзабудови.Забороняєтьсябудівництвопідприємств натериторіях йоб'єктах, що особливоохороняються,включаючиохороннізони,земліприродоохоронного,рекреаційного,історико-культурного (>пам'ятники садово-парковогомистецтва й т.д.)призначення.

>Роботи пододатковомурозміщенню на територї підприємстваділянок, непередбачених ТЕО чи проектомбудівництва,вважаютьсяреконструкцією, апроекти їхнірозміщення,будівництвапідлягаютьобов'язковомуузгодженню іздержавноюекологічноюекспертизою.

>Розділ ">Охоронанавколишньогосередовища" ускладіпроектноїдокументації набудівництво підприємства виненрозроблятисяорганізацією, щомаєліцензію навиконання цого видуробіт.

>Будівництво,реконструкція підприємстваповинніздійснюватися позатвердженим ТЕО (проектам),маєпозитивнийвисновок державноїекологічноїекспертизи, встрогійвідповідності ізвимогамидіючихприродоохоронних,санітарних йбудівельних норм й правил, ізурахуванням з висновками йзауважень,зроблених приузгодженнітехніко-економічногообґрунтовування проекту (проектубудівництва).

>Забороняється вухобудівництво,реконструкція підприємства дозатвердженняпроектноїдокументації йвідведенняземельної ділянки внатурі. Недопускається змінузатвердженого проекту взбитоквимогамекологічної безпеки без необходимихдодатковихузгодженьцихзмін іздержавноюекологічноюекспертизою.

Привиконаннібудівельнихробіт винневживатисязаходів по -охороніприроди,впорядкуванню територї йоздоровленнюнавколишнього природногосередовища, у томучислі заходьщодозапобіганнязабрудненнянавколишнього природногосередовища,передбачені проектом.

>Введення підприємства вексплуатаціюповиннепроводитися заумовивиконання вповномуоб'ємі всіхекологічнихзаходів,передбачених проектом.Забороняєтьсявведення вексплуатацію підприємства беззавершенняпередбачених проектомробіт поохороніприроди,рекультивації земель,оздоровленнюнавколишнього природногосередовища.

>Забороняєтьсявведення вексплуатаціюобладнання, що невідповідаєекологічнимвимогам ускладізатвердженого проекту.


4. Екологічнівимоги приексплуатаціїпідприємствавтомобільного транспорту

>Вимоги до персоналуекологічноїслужби

>Залежно відвеличинипідприємствавтосервісу наньомуможе бутистворенийвідділохоронинавколишньогосередовища, чи введена посадуеколога (>інженера ізохоронидовкілля).Ефективність роботи підприємства позабезпеченнювласноїекологічної безпеки взначніймірізалежить від роботи персоналуекологічноїслужби,основними завданнямиякоїєнаступні:

• контролю наддотриманням впідрозділах підприємствачинногоекологічногозаконодавства,інструкцій,стандартів йнормативів ізохоронидовкілля;

• контролю наддотриманнямтехнологічнихрежимівприродоохороннихоб'єктів,аналіз їхнього роботи;

• контрольправильностіексплуатаціїочисних йзахиснихспоруд;

• контролю наддотриманнямекологічнихстандартів йнормативів, заполяганнямнавколишньогосередовища врайонірозташування підприємства;

•перевіркавідповідностітехнічногополяганнятехнологічногообладнаннявимогамприродоохоронногозаконодавства;

•складаннятехнологічнихрегламентів,графіківаналітичного контролю,інструкцій йіншоїтехнічноїдокументації;

•розробка йупровадженнязаходів,направлених навиконаннявимогекологічногозаконодавства подотриманнюстандартів йнормативів вобластіохоронинавколишньогосередовища,раціональноговикористовуванняприроднихресурсів,створенняекономіки замкнутого циклу припроектуванні,будівництві йексплуатації новихоб'єктів підприємства, атакожрозширенні йреконструкціїдіючихвиробництв;    

•складанняперспективних йпоточнихпланів ізохоронидовкілля, контролю над їхнівиконанням;

>розробкапланівупровадженняновоїтехніки,проведеннянауково-дослідних йдосвідченихробіт зстворення напідприємствітехнологічнихпроцесів замкнутого циклу,заснованої наекологічнораціональнійциркуляціїматеріалів,заощадженні йзаміщенніневідновлюванихресурсів,мінімізації, повторномувикористовуванні,переробці йутилізаціївідходів,упровадженнімаловідходної,безвідходної йекологічночистоїтехнологіївиробництва,раціональноговикористовуванняприроднихресурсів, атакожрозробціпланівкапітальногобудівництва поприродоохороннихоб'єктах;

•розробказаходів пополіпшеннюохоронинавколишньогосередовища наосновівивчення йузагальнення передовогодосвідувітчизняних йзарубіжнихпідприємств;

• забезпеченняпроведенняекологічноїекспертизитехніко-економічнихобґрунтовувань,проектів, атакожстворюваних новихтехнологій йобладнання;

•розрахунокризиків дляполяганнянавколишньогосередовища приреалізаціїпідприємствомпрограм поочищенню йіншимприродоохороннимзаходам;

•розробкаекологічнихстандартів йнормативів підприємствавідповідно додіючихдержавних,міжнародних (>регіональними) йгалузевихстандартів, контролю над їхньоговиконанням йсвоєчаснийперегляд;

•розробказаходів позапобіганнюзабрудненнянавколишньогосередовища,дотриманняекологічних норм, щозабезпечуютьсприятливіумови роботи, а, попопередженнюможливостіаварій й катастроф;

•розслідування причин йнаслідківвикидівшкідливихречовин воточуючусередовище,підготовкапропозиції по їхньогопопередженню;

• доля вроботікомісій попроведеннюекологічноїекспертизидіяльності підприємства;

• організація йпроведенняробіт зстворення напідприємствіефективноїсистемиекологічноїінформації,поширюваної на всіхрівняхуправління,ознайомленняпрацівників підприємства ізвимогамиекологічногозаконодавства;

•веденняоблікупоказників, щохарактеризуютьполяганнянавколишньогосередовища,створеннясистемизберіганнявідомостей пронещаснівипадки,данихекологічногомоніторингу,документація поліквідаціївідходів йіншоїінформаціїекологічного характеру, щонадається врозпорядження координатораприродоохоронноїдіяльності (>еколога);

•складання установленоїзвітності;

• доля врозробціучбовихпрограм й організаціяекологічногонавчання.

>Рішенняпоставлених завданьпред'являєвисоківимоги дорівняпрофесійноїпідготовки персоналуекологічноїслужби підприємства,який винен знаті:

•екологічнезаконодавство;нормативні йметодичніматеріали поохоронінавколишньогосередовища йраціональномувикористовуваннюприроднихресурсів;системиекологічнихстандартів йнормативів;

•технологічніпроцеситехнічногообслуговування й ремонтуавтомобілів, гаражного йіншогообладнання, щоє напідприємстві;

•пристрій,принципи роботи,експлуатаційніумови йвимоги доочиснихспоруд йобладнання;

•виробничу йорганізаційну структуру підприємства йперспективи йогорозвитку;

•основиекономіки,організаціївиробництва, роботи йуправління;

•засоби контролювідповідностітехнічногополяганняобладнання підприємствавимогамохоронинавколишньогосередовища йраціональногоприродокористування,діючіекологічністандарти йнормативи;

•методи йпристрійтехнічнихзасобівекологічногомоніторингу;

• порядокпроведенняекологічноїекспертизипередпланових,передпроектних йпроектнихматеріалів;

• порядокобліку йскладаннязвітності ізохоронидовкілля;

•передовийвітчизняний йзарубіжнийдосвід вобластіохоронинавколишньогосередовища йраціональноговикористовуванняприроднихресурсів;

•засобуобчислювальноїтехніки,комунікацій й зв'язку;

правила йнормиохорони роботи.

>Діючиминормативними документамивстановленінаступнікваліфікаційнівимоги до персоналуекологічноїслужби підприємства:

Начальник відділенняохоронинавколишньогосередовища:

>Вищапрофесійнаосвіта й стаж роботи зафахом наінженерно-технічних йкерівних посадах ізохоронидовкілля не менше 5 років.

>Інженер ізохоронидовкілля (>еколог)

1категорії:

>Вищапрофесійнаосвіта й стаж роботи напосадіінженера ізохоронидовкілля (>еколога) 2категорії не менше 3 років.

>Інженер ізохоронидовкілля (>еколог)

2категорії:

>Вищапрофесійнаосвіта й стаж роботи напосадіінженера ізохоронидовкілля (>еколога) не менше 3 років.

>Інженер ізохоронидовкілля (>еколог):Вищапрофесійнаосвіта безпред'явленнявимог до стажу роботи.

>Вимогиповітроохоронногозаконодавства

>Охоронаатмосфери відвикидівшкідливихречовинздійснюєтьсявідповідно до закону "Проохорону атмосферногоповітря", ГОСТ 17.2.6.01-86 ">Охоронаприроди. Атмосфера.Прилади длявідбору пробповітрянаселенихпунктів.Загальнітехнічнівимоги", ГОСТ 17.2.3.01-86 ">Охоронаприроди. Атмосфера. Правила контролюякостіповітрянаселенихпунктів" ГОСТ 17.2.3.02-86 ">Охоронаприроди. Атмосфера. Правилавстановленнядопустимихвикидівшкідливихречовинпромисловимипідприємствами".

Приексплуатації підприємстванеобхіднодотримуватистандарти,нормативи, правила йіншівимогиохорони атмосферногоповітря.

>Підприємстваповинніодержувати вмісцевомуорганіМіністерстваприроднихресурсів (>МПР)дозвіл на граничнодопустимівикидизабруднюючихречовин у повітря, для чогонеобхідно:

— провестиінвентаризаціюджерел й самихзабруднюючихречовин у повітря.Інвентаризація проводитисявідповідно до методикипроведенняінвентаризаціївикидівзабруднюючихречовин у повітря длястанційтехнічногообслуговуванняавтомобілів,розробити проектнормативівГДВ у повітрявідповідно до ">Рекомендацій пооформленню йзміступроектівнормативів граничнодопустимихвикидів у повітря (>ГДВ) дляпідприємств",затвердженими в1989г.Держкомітетом СРСР поохороніприроди;

—>представитирозробленіінвентаризації йГДВ наекспертизу йузгодження дорегіонального органу. ТомуГДВузгоджується із органомсаннадзора й затверджуєтьсярегіональним органом,який на йогопідставі йвидаєдозвіл навикидизабруднюючихречовин.

>Якщо вповітрінаселеного пунктузабрудненняатмосфериперевищуєвстановлені ГДК, авикиди підприємства неможуть бутипонижені ізоб'єктивних причин,необхіднорозробити планзаходівщодозниженнявикидів.Післяузгодження планузаходіврегіональний органвидаєдозвіл натимчасовозлагодженівикидистроком на 1рік. Черезрікперевіряєтьсявиконання планузаходів,розраховується томуГДВ по нових параметрах йвидаєтьсядозвіл навикиди, чи процедураповторюється.

Упроцесісвоєївиробничоїдіяльностіпідприємствоавтомобільного транспортуповинне:

—здійснювати контролю наддотриманнямвстановленихнормативіввикидівшкідливихречовин у повітря йефективністю роботигазоочисних установок;

—>виконуватипрограми й заходьщодоохорони атмосферногоповітря.Упроваджуватималовідхідні йбезвідходнітехнології, заходьщодоулав4-ливанию,утилізації,знешкодженнюшкідливихвикидів;

—>проводити заходь, що покарали,щодозменшеннявикидівшкідливихречовин ватмосфернеповітря занесприятливихметеорологічних умів;

—>виконуватирозпорядженнядержавнихінспекторів поохороніприроди;

—>здійснювати контролю наддотриманнямтехнічнихнормативіввикидів відпересувнихджерелвикидівшкідливихречовин у повітря.

>Нормуваннявикидівзабруднюючихречовин у повітря

>Існуюча системанормуваннявикидівзабруднюючихречовин у повітряприпускаєпослідовнепроведення двохетапівробіт:

—>проведенняінвентаризаціївикидівзабруднюючихречовин у повітря;

—>нормуваннявикидів напідставірозрахунківрозсіювання йоблікуфоновихконцентрацій.

>Інвентаризаціямає насвоїйметіотриманняповних йдостовірнихданих проджерелавиділення (>технологічномуустаткуванні),джерелахзабрудненняатмосфери (>димарі,вентиляційні установки),розподілі їхнього по територї підприємства (>привласнення координатХ,У), атакожвідомостей пропараметривикидівгазоповітрянихсумішей (>лінійна (м/с) йоб'ємна (>куб.м/с)швидкості, температура,висота (м) надрівнемземлі,діаметр гирла (м)джерелавикиду,кількості (г/с йт/г)) й складвикидів.

Припроведенніінвентаризаціїкеруютьсянаступнимиположеннями:

—відповідальність заповноту йдостовірністьданихінвентаризаціїнесекерівник підприємства;

—>інвентаризація виннапроводитисяперіодично, раз нап'ять років;

—припроведенніінвентаризаціїпідприємствозобов'язановрахувати усіпоступаючі у повітрязабруднюючіречовини;

—приінвентаризаціївикидівповиннівикористовуватисябезпосередніінструментальнівиміри. Увипадкахвідсутностіінструментальних методикдопускаєтьсявживаннярозрахунковихгалузевих методик.

>Останнявимога напрактиці невиконується. Практикапоказує, що саміінгредієнтипереважновизначатирозрахунковим способом (наприкладсірчистийангідрид й бензин відкотельної, що працює намазуті,органічніречовини (толуолу, бензол, ацетон йін.) — відвиробництвазабарвлення), аінші —інструментальним (>діоксид азоту й оксидвуглецю відкотельних,деревний йметалевий пив віддеревообробки йметалообробки).

>Матеріалиінвентаризаціїсупроводжуютьсятехнічнимзвітом пообґрунтовуваннюповноти йдостовірностіданих.

Привикористовуваннірозрахункового методудодаютьсярозрахунки,виконанівідповідно додіючоїнормативно-методичноїдокументації, вустановленому порядкузлагодженоїМіністерствомприроднихресурсів РФ.Розрахункипредставляються вповномуоб'ємі,окремо покожномуджерелу йінгредієнту. Ускладітехнічногозвітупредставляютьсядовідки провитрату,типі,складісировини, щовикористовується,матеріалів,палива, проосновнітехнічні характеристикивстановленогообладнання.

Уосновірозрахунковихметодіввизначеннявикидів відтехнологічнихпроцесів лежативеличинипитомихвиділеньзабруднюючихречовин наодиницюобладнання водиницю години (>металообробка,деревообробка),питомівиділення наодиницюсировини йматеріалів (>зварка,лудіння,литвометалів йпластмас),питомівиділення ізодиниціповерхні (>гальваніка,миттяпаливноїапаратури).

Привикористовуванніінструментального методу ускладітехнічногозвітупредставляютьсяпротоколивимірівконцентрацій,оформленівідповідно додіючого порядку, ізвказівкою місць,кількості йтривалостівідбору проб,використанихметодіввизначенняконцентрацій,приладового забезпечення.

Увипадках, колиіснуючівикиди ускладі проектукваліфіковані як ПДВ й заминулий послеузгодженняперіод (за 5 років) невідбулося їхнього збільшення, незмінився складвикидів,умови їхньогонадходження у повітря —можливапролонгація дії проектунормативівГДВ.

Напідставзлагодженихданихінвентаризаціїрозробляється проектнормативіввикидів.

>Нормуваннявикидівприпускає напершомуетапівизначеннявеличинимаксимальнихприземнихконцентрацій, котрістворюютьвикиди підприємства взонінайближчоюжилоюзабудови чи на територї, що особливоохороняється, — природногокомплексі,пам'ятникуісторії й культури,рекреаційнійзоні йін.Визначення величинприземнихконцентрацій проводитисявідповідно до "Методикирозрахункуконцентрацій...",використовуваннямавтоматизованихпрограмрозрахунківрозсіювання (>найбільш частопрограми, щовикористовуються, — ">Еколог" й "Гарант").

>Якщовикидданоїконкретноїречовини ізданого конкретногоджерела прирозсіюванні (ізурахуванням фону)створює вприземномушаріжитловоїзабудовиконцентрацію, що неперевищує нормативуякості атмосферногоповітря ,цейвикидкваліфікується як граничнодопустимий —ГДВ.Якщовикид ізурахуванням фону прирозсіюванністворює вприземномушаріконцентрацію, щоперевищуєсанітарно-гігієнічний норматив ГДК —вінкваліфікується яктимчасовозлагоджений (>ТЗВ). У цьомувипадку ускладі проектунормативіввикидівнеобхіднонауковообґрунтувати величинунеобхідногозниженнявикиду длядосягнення граничнодопустимоївеличини йзапланувати заходь, щозабезпечуютьцескорочення.

>Якщо проектнормативіввикидіввиконанийвідповідно довимогдіючоїнормативно-методичноїдокументації —відділомнормування йдозволівготуєтьсяВисновок проузгодження проекту йвидаєтьсяДозвіл навикид.Обов'язковимдоповненням до.Дозволу, щовстановлюєнаднормативнівикиди,є планзаходівщододосягненнянормативів граничнодопустимихвикидів. Контроль завиконаннямзапланованих проектомзаходівлежить наінспекції поохороні атмосферногоповітря.

>Вимогиводозахисногозаконодавства

>Охоронаповерхневих вод, напідприємствахавтомобільного транспорту винназдійснюватисявідповідно до ГОСТ 17.1.3.13-86 ">Охоронаприроди.Гідросфера.Загальнівимоги доохорониповерхневих вод відзабруднення" й "Правиламиохорониповерхневих вод".Умовивідведенняповерхневихстічних водповинні бутизлагоджені ізрегіональним органом поохороніприроднихресурсів й органами, щоексплуатуютьканалізаційні йводостічнімережі йвідповідатиСНіП 2.04.03-85 ">Каналізація.Зовнішнімережі йспоруди" йдіючим правилам прийомустічних вод вмережіводовідведення.Технічніумовипід'єднування доміськихмереж водопроводу,Каналізації й водостокуповинні бутизлагоджені із органами, щоексплуатуютьцімережі,відповідно дозатверджених правилкористуваннявказаними мережами й прийому у якихстічних вод.

>Збірповерхневихзливовихстічних вод винензабезпечуватисязівсієїплощі підприємства шляхом прокладкизливовоїканалізаційноїмережі чиствореннявідповіднихухилів територї длянапряму стоку наочисніспоруди.Експлуатація безобладнання їхньогоочиснимиспорудамизабороняється.

Напідприємствіповиннепроводитисясвоєчаснеочищенняканалізаційнихмереж йочиснихспоруд відопадів йуловленихнафтопродуктів,замінафільтруючихматеріалів.Очисніспорудиповиннізабезпечуватизатвердженінормативніпараметриякостіочищеннястічних вод.Власники підприємстваповинніорганізовуватилабораторний контрольхімічного складустічних вод, щоскидаються уводніоб'єкти, нарельєфмісцевості, впідземнігоризонти,каналізаційні йводостічнімережі.Відбір проб йхімічнийаналізстічних вод для контролю заефективністю роботиочиснихспоруд проводитисявідповідно додіючихГостів,нормативних йметодичнихдокументів (ГОСТ 17.1.5.05.-85).Умовивідбору пробповинніобмовлятисязавчасно привисновкудоговорів ізхіміко-аналітичнимилабораторіями. Уразівиявленняпогіршенняякостіочищеннястічних вод надвстановленими нормативамискидання, робота підприємстваприпиняється доусуненняпорушень.

>Нормативискиданнязабруднюючихречовин, щоскидаються вміськуканалізацію йміськузливовумережу,визначаються правилами прийомустічних вод вцімережі,нормативно-правовими актами, йзакріплюються в договорахабонування,ув'язнених ізвласникоммереж.

Екологічнівимоги поповодженню ізвідходамивиробництва йспоживання

>Накопиченнявідходів й порядокповодження із лицарями упідприємствахавтосервісу виненздійснюватисявідповідно донормативнихдокументів ">Граничнікількостінакопиченняпромисловихвідходів на територї підприємства, М., 1985 р.", ">Граничнийвмісттоксичнихз'єднань впромисловихвідходах внакопичувачах,розташованихзовні територїпідприємств. М., 1985 р.", "Порядокнакопичення,транспортування,знешкодження й погребениетоксичнихпромисловихвідходів.Мінохоронздоров'я СРСР, М., 1985 р."

>Підприємстваповинні матірдозвіл назберігання йвивізпромисловихвідходів, дляотриманняякогойомунеобхідно провестиінвентаризаціюутвореннявідходів йрозробити проектлімітіврозміщеннявідходів на територї підприємства.

Упроцесісвоєїдіяльності підприємстваповинніздійснюватиоблік,збір,зберігання йвивізвідходів іздотриманнямнормативів, правил йіншихвимог поповодженню ізпромисловимивідходами.

>Кількістьвідходів,знайденихрозміщеними внесанкціонованихмісцях,визначаєтьсядержінспекторамирозрахунковим методом чиінструментальнимвиміром. Привиявленніфактівсамовільногорозміщеннявідходів внесанкціонованихмісцяхдержінспектормає правоприпинитирозміщеннявідходів йзастосовувати довиннихвідповіднісанкції.

>Вивізпромисловихвідходів,побутовогосміття виненздійснюватисяорганізацією, щомаєвідповіднуліцензію, вмісця,визначені для їхніутилізації чипереробки.

>Вимоги довстановленнясанітарно-захисних зон

>Санітарнозахисна зона (СЗЗ) —цеособливафункціональна зона, щовідділяєпідприємство відзони чи відінших зонфункціональноговикористовування територї із нормативнозакріпленимипідвищенимивимогами доякостінавколишньогосередовища.

СЗЗвстановлюється вціляхзниженнярівнязабруднення атмосферногоповітря,рівнів галасу йіншихчинниківнегативної дії до граничнодопустимихзначень намежі ізтериторіями зарахунок забезпеченнясанітарнихрозривів йозелененнятериторій.

>Встановлення між СЗЗ засукупності всіхвидівтехногеннихдійоб'єкту наоточуючусередовище йздоров'я населення.

>Розробка проекту СЗЗ підприємства (группідприємств)виконується напідставіоформленого вустановленому порядку договору (контракту) настворення проекту, щоєперелікоморганізаційних,економічних йправовихположень, щовстановлюютьфункціонально-технологічне йюридичнезакріпленнязобов'язань, прав йвідповідальностісторін наперіод дії договору (контракту).

>Договір (контракт)полягаєпроектноюорганізацією ззамовником проекту,якимможуть бутибезпосередньоінвестор (>прямийдоговірпідряду чисубконтракт) чиіншіюридичні особини (>договірсубпідряду чи контракт), щомаютьнеобхідніфінансовікошти.

>Замовник ізучастюорганізації, щовиконуєрозробку проекту СЗЗ, виненздійснити йогоузгодження із органами державногонагляду ізоплатоювідповіднихвитрат.

>Узгодженняповинні бутиоформлені увиглядітекстових йграфічнихдокументів (>акти,протоколи,довідки,листи,висновки,штампи йнаписи на планах й т.д.)

У СЗЗдіє режимобмеженоїгосподарськоїдіяльності.

Проект СЗЗ підприємства виненміститинаступнірозділи:

—>загальнівідомості пропідприємство;

—>аналізфункціональноговикористовування територї врайонірозташування підприємства;

—коротка характеристикаприродно-екологічнихособливостейтериторій;

—>оцінкаранішевиконанихрозрахунків між СЗЗ;

—>розрахунок СЗЗ починникузабруднення атмосферногоповітря;

—>розрахунок СЗЗ починникушумової дії;

—>розрахунок СЗЗ поіншихчинникахнегативної дії;

—>аналізводоспоживання йводовідведення;

—>утвореннявиробничихвідходів;

—заходьщодозниженнянегативної дії насередовищенезаселеного;

—>обґрунтовування між СЗЗ посукупностіпоказників;

—заходьщодопланувальноїорганізації йвпорядкування СЗЗ;

—організаціясанітарно-гігієнічного контролю намежі СЗЗ й на територїжитловоїзабудови,прилеглої до СЗЗ;

—>табличніматеріали;

—>графічніматеріали, у томучислі:

• схемафункціональноговикористовування територї врайонірозташування підприємства;

•>генеральний план підприємства;

•схемарозміщенняджерелвикидів йзабруднення атмосферногоповітря (>існуючеположення й прогноз);

•схемарозміщенняджерел галасу,вібрації,ЕМП,радіації, йзони їхнього дії (>існуючеположення й прогноз);

•схема повстановленнюмежі СЗЗ;

•схемапланувальноїорганізації СЗЗ;

•планвпорядкування йозеленення СЗЗ;

•схемарозміщенняпостівсанітарно-гігієнічного контролю.

>Регламентованийрозмір СЗЗвизначається впершучергукласом підприємства чивиробництва поприведеній вкласифікації.Цейкласзалежить від характерувиробництва, щовизначає складшкідливихдій,діапазонупитомихвикидів йін. Урядівипадківрозміри СЗЗдиференційованізалежно відпотужностівиробництва.

>Відповідно доцієїкласифікаціїбільшістьвиробництв,підприємств йоб'єктівможуть бутивіднесені до одного ізп'ятикласів. Дляоб'єктів (>підприємств,виробництв),віднесених доякого-небудь ізцихкласів,встановленінаступнірозміри СЗЗ:

дляоб'єктів I класу — 2000 м;

дляоб'єктів II класу — 1000 м;

дляоб'єктів III класу — 500 м;

дляоб'єктів IV класу — 300 м;

дляоб'єктів V класу — 100 м.

Для окремихвиробництв,підприємств йоб'єктів, неохарактеризованих вкласифікації,розміри їхнього СЗЗможутьвстановлюватисярегіональними

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація