Реферати українською » Экология » Екологічна безпека мастильних-охолоджувальніх рідін


Реферат Екологічна безпека мастильних-охолоджувальніх рідін

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Чернігівськийдержавнийпедагогічнийуніверситетімені Т.Г.Шевченка

>Заочневідділення

Кафедраекології татехногенної безпеки

>ДИПЛОМНАРОБОТА

>ЕКОЛОГІЧНАБЕЗПЕКАМАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХРІДИН

>КОТЛОБАЙІННААНАТОЛІЇВНА

>Науковийкерівник:

до. т. зв.,доц.кафедриекології та

>техногенної безпеки

>МартинюкО.Г.

>Чернігів - 2008


>Зміст

>Вступ

>Розділ 1. Характеристикамастильно-охолоджувальнихрідин (>МОР)

1.1 Складмастильно-охолоджувальнихрідин

1.2 Характеристика тапризначенняМОРУнізор-М

1.3Вимоги до розробки,застосування та роботи ізМОР

>Розділ 2.Використання мор приобробціметалів

2.1ЕфективністьвикористанняМОР навториннійсировині примеханічнийобробцісталі

2.2Застосуваннямастильно-охолоднихрідин прифрезеруванні

>Розділ 3.Охоронанавколишньогосередовища привикористанні мор

3.1Основніметоди очищення відМОР

3.2РегенераціявідпрацьованихМОР

3.3 Методдеемульгування

3.4Методиелектрохімічногоочищення

3.5 Методультрафільтрації

3.6РозділеннявідпрацьованихМОР

3.7 Установки дляочищенняМОР

3.8Застосуванняфлокулянтів вочистцістічних вод відМОР

3.9Утилізаціявідходіввиробництва вскладіМОР

>Розділ 4.Розрахунокекологічногозбитку привикористаннівідходів вскладірозробленихМОР

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

 

>Актуальність.Промисловістьспричиняєзначнийнегативнийвплив надовкілля, щохарактеризуєтьсявикидомнебезпечнихречовин,накопиченням якрідких то йтвердихтоксичнихвідходів.Необхідністьохоронинавколишньогосередовища приводити доістотнихзмін узагальнихпідходах до забезпеченняекологічноїефективностівиробництв,запровадження системкомплексноїпереробкисировини.

>Використовуваніранішепроцеси і установки дляуловлювання йзнешкодженнявідходіввиробництвхарактеризуютьпасивнийпідхід доохоронинавколишньогосередовища. При такомупідходікількістьвідходів, щоутворяться впроцесівиробництва,залишається практичнонезмінною, що невідповідаєновимпідвищенимвимогамохорониприроди.Необхіднозмінювати іудосконалювати самтехнологічніпроцеси у тому,щоб комплексно йнайбільшеповнопереробляти впроцесівиробництвавихідніматеріали,скорочувати тім самимобсягвідходів,переводити нихформи,найменшшкідливі длянавколишньогосередовища чи легкопіддаютьсявториннійпереробці чиспеціальномузбереженню,тобтонеобхідностворюватималовідхідні йбезвідхіднітехнологічніпроцеси.

>АсортиментвідомихМОРдещообмеженийдорожнечею тадефіцитністюсировини:мастил,ціннихінгібіторів, котрі незавждивиявляютьефектпіслядії,необхідний дляефективногозахисту відруйнувань, а чи невідповідаютьвимогамекологічної безпеки. ТомурозробкасинергічнихМОР навториннійсировині ізвисокимипротикорозійнимивластивостями тапониженоюекологічноюнебезпекоюєактуальноюнауково-технічноюзадачею,пов’язаною із принципамиринковоїекономіки тапідвищеннямякісногорівнядовкілля.

Предметдослідження -мастильно-охолоджувальнірідини та їхнівластивості.

>Об`єктдослідження -закономірностівпливу на станзабрудненнянавколишньогосередовища привикористаннімастильно-охолоджувальнихрідин.

Мета роботиполягає до того,щобдати характеристику таосновні напрямизастосуваннямастильно-охолоджувальнихрідин.

>Згіднопоставленої метиосновними >завданнями роботиєнаступні:

>дати характеристикумастильно-охолоджувальнимрідинам (>МОР);

>розглянутивикористанняМОР приобробціметалів;

>проаналізуватинеобхідністьохоронинавколишньогосередовища привикористанніМОР;

провестирозрахунокекологічногозбитку привикористаннівідходів вскладірозробленихМОР.


>Розділ 1. Характеристикамастильно-охолоджувальнихрідин (>МОР)

 

1.1 Складмастильно-охолоджувальнихрідин

>СучасніМОР -цескладнібагатокомпонентнісистеми [24].Розрізняютьводні ймасляніМОР. Узалежності віддисперсностікомпонентів, котрівводять доосновноїфази,водніМОРподіляють начотиригрупи:розчиниелектролітів,синтетичніМОР,напівсинтетичніМОР,емульсії [24].Розчиниелектролітіввідносять досередовищ ізіоннимступенемдисперсності, їхні можназастосовувати уякостісамостійнихМОР чи як основу дляприготуваннябагатокомпонентнихсинтетичних чинапівсинтетичнихМОР.Найчастіше, якелектроліти,використовуютьсолінеорганічних кислот:NaHCO3,Na2>CO3,NaNO3,Na2>SiO3,Na3>PO4,Na2B4>O7, K2>CrO4 таін.Солідодаються ізметою покращанняфункціональнихвластивостей [15]. Уякостіінгібіторів >корозії уводнихсередовищах широкозастосовуютьсяNaNO2 чиNa2>Cr2>O7 таін., щонебажано,зважаючи на їхньоговисокутоксичність [9].Концентраціяелектролітів часто вже неперевищує 2%, що обумовлененебезпекоювипаданнятвердихмінеральнихсполук на деталяхобладнання,руйнуючимвпливомвисокихконцентраційелектролітів налакофарбовіпокриття й нагумовідеталі, атакож їхнітоксичністю [9].

>СинтетичніМОР -цесередовища ізмолекулярнимступенемдисперсності.Основними компонентами, щодиспергуютьсяєрізноманітніводорозчинніорганічніпродукти,серед якіпереважаютьповерхнево-активніречовини (ПАР). УсинтетичнихМОРзастосовують ПАР всіхтрьохвидів (>аніоноактивні,катіоноактивні,неіоногенні). яккомпонентисинтетичнихМОРвикористовуютьсятакожводорозчинніполімериневисокоїмолярноїмаси (М 104) -олігомери чи жкомплекснісполуки (ввузлахкристалічноїрешітки якізнаходятьсякомплекснііони,здатні доіснування у водногорозчині).Комплекснісполукиможутьпокращуватимастильні таіншівластивостіводнихрозчинів.Наприклад, широковикористовувананатрієвасільетилендіамінотетраоцтовоїкислоти (>трилон Б)єінгібіторомкорозії,пом’якшувачем води, промоторомдеякихбактерицидів.

>НапівсинтетичніМОРвідносяться досередовищ ізколоїднимступенемдисперсності.Компонентами, щодиспергуютьсяємалов’язкі (3 - 10 мм2/з)мінеральні чисинтетичні олії,водонерозчинніорганічнірідини.КомпонентаминапівсинтетичнихМОРєводорозчинні тавододиспергованіполімери ізмолярноюмасою более як 104 (>полівініловий спирт,алкідні смоли,фенолформальдегідні смоли,казеїн,натуральний каучук,полівінілацетат,полівінілхлорид,синтетичний каучук (>КС-65).

>Емульсії -грубодисперснісумішінерозчинних фаз.Основною (>дисперсійною)фазоюзвичайноє вода, адисперсною -найдрібнішікраплинки масел.Емульсіюодержують шляхомдовільного чипримусовогодиспергування уводіконцентрату,якийназиваютьемульсолом. Узагальномувипадкувінскладається із такихкомпонентів:базовоїмасляноїоснови;емульгатора;протиспрацьовувальних,протизадирних таантифрикційних присадок; добавок, котріпокращуютьексплуатаційнівластивостіемульсії (>інгібітори,бактерициди,стабілізатори таін). Уякостіосновиемульсолівзвичайновикористовуютьсередньов’язкімінеральні оліїнафтенової чизмішаноїоснови. Частка олії наемульсолі неперевищує 85%.

>Емульгатори -речовини, котрінадаютьстійкістьемульсіям,тобтоє їхністабілізаторами.Існуєдвігрупиемульгаторів. Допершої,найбільшважливої,групивідносять ПАР, котрірозчинні вобох фазахемульсії (чи водній із них), сильноадсорбуються намежірозділу тазменшуютьвнаслідок цогоміжфазнийповерхневийнатяг. Дляодержаннястійкихемульсій типу “олію уводі”необхідніемульгатори, котрі добророзчиняються уводі. До них належати милавищихорганічних кислот;солінафтенових,смолянихсульфокислот,аніоноактивнісинтетичні ПАР таін.милоподібніпродукти. Убагатьохемульсійемульгаторамиєводомаслорозчиннісульфонати. Друговігрупуемульгаторівскладаютьтвердівисокодисперснімінеральні порошки.Емульсії типу “олію уводі” добростабілізуютьсягідрофільними порошками (глинами,каолінами,бентонітами, оксидами, карбонатами, сульфатамиметалів таін). Частоемульгаторвідіграє рольмастильного агенту,покращуєрозтікання тамийнівластивостіемульсії,підсилюєантикорозійнудію.Емульсолиможуть бутилегованірізнимипротизадирними,протиспрацьовувальними йанти-фрикційними присадками,бактерицидами йінгібіторами.

>МасляніМОРмістятьбазовемінеральне олію (60-95%) тарізні присадки. Захімічним складоммінеральне олію -складнасумішвисокомолекулярнихвуглеводнів, котріумовноподіляють надекілька груп:нафтенові,ароматичні йнафтеноароматичні,парафінові.

>Структурно-груповий складмінеральних маселвизначаєздебільшогофункціональні таексплуатаційнівластивостімаслянихМОР,зокремавиявляєсильнийвплив наефективність діїхімічноактивних присадок, котрівводяться до масел для покращання їхньоготехнологічнихвластивостей.Окрімзгаданихвуглеводнів, у мастиламістятьсяприроднімаслорозчинні ПАР йасфальтосмолистіречовини.Маслорозчинні ПАР -цесірчисті,азотисті йкисеньвмісніорганічнісполуки. Зсірчистихсполуквикористовуютьсульфіди тамеркаптани.Азотистісполуки маселумовноподіляють наосновні танейтральні. Доосновнихвідносятьсильніазотистіоснови,такі, якгетероциклічнісполуки (гомологипіридину,хіноліну,ізохіноліну,акридину).Гетероциклічніазотистісполуки та їхньогопохіднівикористовують якінгібітори. Донейтральнихазотистихсполук належати - гомологипіролу,індолу,карбазолу тарізніречовини типуамідів.Кисеньвміснісполуки в мастилапредставлені фенолами танафтеновими компонентами. Останнівідносяться донайважливішихприродних ПАР, їхньоговміст у мастиламожесягати 3%.Нафтеновікомпонентиєтиповимикарбоновими компонентами,здатнимиутворюватирізнісолі (>нафтенати).НайчастішемасляніМОРготують наосновііндустріальних масел.Вважають, щокращими мастиламиєтакі, дев’язкість неперебільшує 50 м2/з при 40 °З.

>ОсобливугрупуМОРскладаютьсинтетичні олії (РМ).Вониповністюнегорючі,виключнохімічноінертні татермічностабільні,працездатні придуженизьких температурах,маютьдобріантифрикційнівластивості.Синтетичні олії, якМОР,застосовуютьсяобмеженовнаслідок їхнідорожнечі.Нерідко РМвикористовують як присадки (>в’язкісні,антипінні) доводних ймаслянихМОР. РМ можнаподілити надвігрупи:кремнійорганічні тафторорганічні.

>Використовують й такзванібіологічні олії (>БМ). До нихвідносять оліїрослинного йтваринногопоходження.Вониможутьзастосовуватися яксамостійнімастильнізасоби, то й як добавки доіншихМОР. Намастильнуздатністьрослинних масел позитивновпливаютьприсутні тамфосфатиди.Касторове оліюінодізастосовують яксамостійниймастильнийзасіб навідповідальнихопераціях. До рецептурбагатьохсучаснихМОР наводній тамасляній засадах уякостікомпонентів, котріпокращуютьмастильні тазмочувальнівластивості,входятьтакірослинні олії якрапсове,кукурудзяне,соснове,коріандрове,осіркованебавовняне таін. ДоБМ можнавіднеститалеве олію, якуодержують якпобічний продуктсульфатної варінняцелюлози зхвойноїдеревини [25].

Доорганічнихрідин, котрівикористовуються уМОР,відносятьхлорованівуглеводні (>тетрахлоридвуглецю,трихлоретилен,перхлоретилен таін),ароматичні тациклічнівуглеводні (>хлорбензол,тетралін таін),спирти (>гліцерин,гліколі,ізопропіловий спирт таін.),прості таскладніефіри,альдегіди,алкілкарбоновікислоти.Сюдивідносятьсятакожжирнікислоти, із якінайбільшепоширеннямаєолеїнова кислота (>олеїн).Внаслідокдефіцитностіжирних кислот, щодобуваються ізрослинних татваринних масел, всечастіше яккомпонентиМОРвикористовуютьсинтетичніжирнікислоти (>СЖК) - продуктокисленняпарафіну (ізфракціями З56 та З79). Цепрозорімаслянірідини. Уякостіжирозамінниківвикористовуютьтакожасидол (ГОСТ 103302-77), щоуявляє собоюнерозчинну уводі кислоту, якоїодержують прилужномуочищеннімасляних тасоляровихдистилятів,асидолмилонафт (ГОСТ 13302-77). Догрупиорганічнихрідинвідноситьсясинтетичнепарафінове олію, скипидар та багатоіншихпродуктів.

ДляодержанняМОР, ззаданимивластивостями, домінеральноїосновивводятьрізнілегуючі добавки, котріназивають присадками. Узалежності відпризначення їхніподіляють наантифрикційні (котрізменшуютькоефіцієнттертяміжоброблюванимвиробом таінструментом),протиспрацьовувальні (котрізменшуютьспрацьовувальністьінструменту),протизадирні (котрізапобігаютьзаїданню йсхоплюваннюматеріалів,інструменту тавиробу),миючі (котрізапобігаютьосіданню йадгезіїзабруднень),антиокислювачі -антиоксиданти (котріінгібітуютьокислення),в’язкісні (котріпідвищуютьв’язкість йзмінюютьіндексв’язкості),спеціальні (тих, щотрибополімеризують,насичуютьвзаємодіючіматеріали продуктамирозпаду,полегшуютьдиспергування таін),антипінні (котріінгібуютьпіноутворення),багатофункціональні (котріодночаснопідвищуютьвластивості масел задекількомапоказниками) таін.Розрізняють присадкиорганічного йнеорганічногопоходження для покращаннятехнічних характеристикМОР [4].

якантифрикційні присадкивикористовуютьзвичайнотехнічнірослинні олії йжири,такі якрапсове олію, свинячий жир (лярд),жирнікислотирослинних масел та їхніефіри, атакожполімерні (>димери,тримери)ненасиченіжирнікислоти.Звичайнийвмістжирових добавокскладає 5-25% [5].Полімерніжирнікислотиефективні уже приконцентрації 1-2%. Уякостіантифрикційних присадокзастосовуютьтакож ПАР, котріутворюють наповерхняхтертямультимолекулярніадсорбційні шари, йтвердімастильніречовини. якстабілізаториемульсійперспективніполімернісполуки типупродуктіволігомеризації,тіломеризаціїетилену таіншихвищих a -олефінів.

>Протиспрацьовувальнівластивості маселможутьпокращуватися привикористанніантифрикційних присадок.Протиспрацьовувальні присадкизменшуютьспрацьовуваннярізальногоінструменту призбільшеннінавантаження. З нихскладімаслянихМОРнайбільшвідомідіалкілфосфати (>RO) 2 >P*>OH, (R -алкіл З318).Іноді їхнізамінюютьфосфатами (>RO2)P (>O)OH.Застосовуютьтакожпохіднідитіофосфорноїкислоти,головним чиномдіалкілдитіофосфати цинку [ (>RO) 2>P (P.S) P.S] 2>Zn, (>R-алкіл,ізоалкіл З810).ДитіофосфатидодаютьмаслянимМОРтакожантиокислювальні таантикорозійнівластивості. До складумаслянихМОРвводятьтакожосіркованіжири таполімерніжирнікислоти. ДляводнихМОР якпротиспрацьовувальні тапротизадирні присадкивикористовують тих жсполуки, що і длямаслянихМОР. ДлясинтетичнихМОР взначнійміріпротиспрацьовувальні йпротизадирнівластивостімаютьсамебазовіречовини:наприклад,полігліколі та їхньогопохідні,солікарбонових тасульфамідкарбонових кислот,оксіалкілованіалкілфосфорнікислоти. Зінших присадок цогопризначенняслідвідзначитиводорозчиннісолісульфаміновоїкислоти,тіосульфатнатрію, хлоридкадмію, сульфатнікелю таборати.

>Протизадирні присадки -цехімічноактивнісірку-, хлор- йфосфорвмісніорганічнісполуки.Товарнийасортиментхлорвміснихпротизадирних присадок, щовикористовуються дляМОР, порівняно ізсірковмісними,відносно невеликий. Цепов’язано ізпритаманнимиїмнедоліками:низькоютермічноюстабільністю,корозійноюактивністю татоксичністю.Найпоширенішоюприсадкою цого типуєхлорованийпарафін.Хлорвмісні присадки укількості 3-15%застосовують приобробцівисоколегованих сталей.Середантизадирних присадок, котрімістятьсірку та хлор воднійсполуцівикористовуютьхлорсульфідований лярд (6 - 8%сірки, 6 - 8%хлору)хлорсульфідованийдіізобутилен (19 - 22%сірки, 23 - 25%хлору).Хлорсульфідованіжири йолефінивходять у складмаслянихМОР уконцентрації 0,5 - 10% [6].

>Необхідноюумовоюпроявленнямиючої діїсередовищає йоговисокаповерхневаактивність,оскількинизькийповерхневийнатягзабезпечує покращаннязмочуваностітвердихчастиноксередовищем.Наслідкомадсорбції ПАР, ізутвореннямгелеподібнихплівок, йрозклинюючоготискуєвідокремленнячастинок відтвердихповерхонь,утвореннястійкоїсуспензії йвидаленнячастинок зструменемрідини ззонирізання.Найкращі тут затухав тагасо-маслянісуміші [5].Відзначаєтьсятакожсприятливийвплив такихкомпонентівнетиповихводнихМОР: содакальцинована (>джерелолужності,покращуємиючі тамастильнівластивості),триетаноламін (>покращуєзмочувальні,миючі таемульгуючівластивості); ПАРОС-20,ДС-20 (>зменшуютьповерхневийнатяг,покращуютьзмочувальні,миючі таемульгуючівластивості).Присадка (3-8%) длялегуванняіндустріальних маселВНИИНП-360 (>сумішалкілфенолятубарію йдіалкілфенілдитіофосфату цинку;містить неменш як 1,4%сірки та 0,8% фосфору)підсилюємиючий,антикорозійний тапротиспрацьовувальнийефекти [5].

Уякостіантиокислювальних присадок доМОРвикористовуютьсяокремо чи усумішахвідоміантиоксиданти типуароматичнихамінів (>дифеніламін таін),фенолів (>похіднихбітіофенолів таін.). Добавка 0,1-0,2%вказанихантиоксидантіввважаєтьсядостатньою.Такі жвластивостімаютьдіалкілдитіофосфати [7].

Дляодержанняплівки, Якарозділяєповерхнірізця йоброблюваноїдеталінавіть уважкихумовах (>важкооброблюваністалі тасплави;форсованірежимиобробки)додаютьспеціальні присадки, котрірозчиняються умаслі ймістять хлор, фосфор й (чи)сірку (>дибензилсульфід таін) [6]. Припідвищених температурах татиску смердотіреагують ізметалевоюповерхнею йутворюютьхлориди,фосфіди чисульфіди.АктивністьМОР можнарегулювативідповідними присадками ізурахуваннямсхильності довиділенняхлору,оскількихлорвмісні присадки легкогідролізуються,слідбрати доувагинебезпекукорозії приобробцічорнихметалів.Сірка таїїсполуки непридатні дляМОР, котрізастосовуються приобробцікольоровихметалів черезутворення,наприклад,сульфідуміді.Сіркузастосовують приважких танадважкихумовах (>важкооброблюваністалі; велика подача таглибинарізання) йсередніхшвидкостяхрізання,оскількиїйпритаманна болеевисоканесучаздатність таопір дозсуву, йкрім того вонрозкладаєтьсялише при 1000С [6].

>Найбільше поширеннясередантипінних присадокмаютьдиметилсилоксановіполімери.Необхіднакількістьцихречовин 0,0005-0,001%. Дляводнихемульсійзастосовуютьсилікони,кальцієвісолізаміщенихжирних чисульфокислот.Антипінна ад'ювантний доМОР, котразапропонована США,уявляє собою гельнафтового олії,мікрокристалічногопарафіну (2-10%) йполіетилену, ізмолярноюмасою 1000-12000 (1-10%) [6]. Уякостіантипіннихсполуквикористовуютьтакожвищіетоксильованіжирніспирти.Силоксанові оліїдоситьважкозмиваються йможуть негативновпливати нафінішнуобробкувиробів (>фарбування,лакування,емалювання).

>Бактерицидидодають у складМОР для їхнізахисту відмікробіологічногоураження.Найбільш широкозастосовуютьсяпохіднітріазину (>наприклад,відомий бактерицид “>Гротан”).Вмістбактерициду вемульсіїскладає 0,05-0,15%.

>Антитуманні присадкизменшуютьутворення йвиділення олійного туману (>аерозолю) привикористанніМОР намаслянійоснові. Уякостіантитуманних присадок (0,5-3%) рекомендованополіолефіни,наприклад,сополімеретилену тапропілену (ізвмістомпропілену 30-50%).

Прирозробці новихМОРслідвраховуватитоксичнівластивостіречовин, що частовикористовують як присадки доМОР. Тактриетаноламін,окрімлокальної дії нашкіру таслизовіоболонки,маєздатністьпроникатикрізьнеушкодженушкіру,призводячи доураженнявнутрішніхорганів.Нітритнатріюхарактеризуєтьсяподразнюючоюдією нашкіру таслизовіоболонки,крім того,встановлено, щовінєканцерогенноюречовиною.Євідомості проможливістьураженняшкіри увиглядіекзем прибезпосередньомуконтакті ізолеїновоюкислотою. Таким чиномнайбільшважливою, але йодночасно інайбільшскладноюзадачеюєвибір складуМОР, присадок, котрі привикористанні упевнихкомбінаціяхзабезпечуютьнеобхіднийтехнологічнийефект, непризводячи при цьому донебажаноїпобічної дії.Особливогозначення, ускладіМОР,надаютьпротикорозійним добавкам,вибором яких, можназначно підвищитиякістьмеханічноїобробкисталі та забезпечитивисокийрівеньїїексплуатаційнихвластивостей вагресивнихсередовищах.

 

1.2 Характеристика тапризначенняМОРУнізор-М

Концентрат 1: 20.Застосовується науніверсальнихверстатах приабразивнійобробці.Переваги -низькаціна, 4грн/кг.Недоліки: прироботішвидковтрачаєантикорозійнівластивості,необхіднічастідоливкиконцентрату (нерідше 1 рази втиждень). Притривалійексплуатації (более 6місяців)з'являютьсяознакибіопошкодження, усистеміохолодженняутворяться грибки,необхідніповназамінаМОР йпромиванняверстата.Такожмаєнедостатньогарнімиючівластивості,виникаєшламоутворення привиконаннішліфувальнихоперацій.

>Syntіlо-R4

2,5% -5%.Застосовується наобробних центрах прибритвеній йабразивнійобробці.Недолік:високаціна - 40грн/кг.Переваги:необмеженабіостійкістьвиключаєутвореннябактерій йгрибів.Маєвисокітехнологічнівластивості (>мастильні,охолодні),ефективнозмиває шлам,руйнуєлакофарбовіпокриття йзабезпечуєвисокустійкістьрізальногоінструменту.

>Syntіlо-81Е (3% -4%)

>Застосовується наобробних центрах пришліфуванні.Недолік:високаціна, 40грн/кг.Переваги:володієгарноїфільтрувальністю,відмінноюмиючоюздатністю йнадійнимзахистом відкорозії.Відрізняєтьсявисокоюдовговічністю йстабільністю,забезпечуєвисокупродуктивністьрізання,навіть притривалихумовахїїексплуатаціївідсутнясхильність доналипання.Інгібуєкольорові метали, приконцентраціях, щорекомендуються, неутворюєпіни, неушкоджуєлаковіпокриття.

>Адмініл-М (концентрат 1: 10)

>Застосовується настрічково-відрізнихопераціях.Використання двохкомпонентів, щомаютьсинтетичну ймаслянуосновизабезпечуєвисокіантифрикційнівластивості,корозійну захист,біостійкість.Переваги: збільшеннястійкостістрічковихполотнин.Недолік:складністьрозчиненняскладовихкомпонентів,потрібнетривалеперемішування доутворенняоднорідногорозчину.

>Також частовикористовуютьсяУкринол-1 М,Аквол-6,Універсал-1.

>Cіmperіal60C

>Мастильно-охолоднарідина длясередніх йважкихрежимівобробкиметалу.

>Cіmperіal60C -прозоранапівсинтетичнамастильно-охолоднарідина, щовиготовляється увиглядіводорозчинногоконцентрату.

>УніверсальнаМОРCіmperіal60Cрекомендується дляважкихрежимівобробки, атакожвирубки йпротяганнячорних йкольоровихметалів.Cіmperіal60Cможевикористовуватися як на окремихверстатах, то й в центральних системах.

>Властивості йпереваги

>підходить для широкого спектруматеріалів йвиробничихоперацій

>спеціальніпротизадирні (EР) присадкизменшуютьзносінструмента

особливопідходить дляінструменту, що працює ізмалимзаднімкутом

>дозволяє підвищитишвидкість й подачуматеріалу,рекомендується дляоперацій, деважливийтермінслужбиінструмента йчистотиобробкиповерхні.

>високийрівеньантикорозійногозахисту

>спеціальновідібранісировинніматеріализабезпечуютьдовгийтермінслужбирідини

>підвищенаемульсійнастабільність (>навіть принесприятливихумовах)

>відмінні характеристики, щозмазують, длянапрямнихверстата

>підходить якзамінамастильно-охолоднихолій в автоматах йбагатошпиндельнихверстатах, там деконструкціядозволяєвикористовуватиМОР наводнійоснові

>чистий продукт, що недимить й незаймається

невикликаєподразненняшкіри рук

незалишаєплям наміді ймідних сплавах

доброзмивається, незалишаючи облогу

>МасляніМОР

>ІloformPN 350 (>щільність 1350кг/м3 при150С).

>Застосовують принарізуваннірізьбленнямітчиками, бомає великий резервбіологічноактивнихречовин,високуюадгезійнуздатність,виявляє захист відкорозії, атакожвисокустійкість дотиску.

>Varіocut G600SP (>щільність 882кг/м3 при150С).

>Застосовується дляшліфуваннязубівзубцюватихшестірень.Відміннімастильнівластивостігарантуютьпереваги взапобіганніутворенняприжогів наповерхняхзубів пришліфуванні.МОРзбільшуєтривалістьтермінуслужбишліфувальногоінструмента й збільшенняінтерваліввиправлення.Низькіпоказникиутворення туману йпінинавіть привисоких лещатах йподачіМОРвідповідаютьвимогам,висунутим досучаснихобробнихцентрів.

>Varіocut G 500 (>щільність 990кг/м3 при150С)

>Застосовується приабразивнійобробціінструментальних сталей. Дляформувальногошліфування,виїмок вінструментах, таких яксвердла,фрези.Забезпечуєзбереженнявисокоїточностішліфувального кола вплинітривалогоперіоду іоптимальне ставленнязносу кола дозніманняметалу.

>ОММ-1.

>Використовується вякостіМОР наопераціяххонінгування,поліруваннячавунів,вуглецевих йнизьколегованих сталей й надеякихопераціяхшліфування.Володієвисокимимиючимивластивостями,збільшуєстійкістьалмазноабразивногоінструмента,знижуєшорсткістьобробленоїповерхні.

>Асфол-1.

>Застосовується приглибокомусвердліннівуглецевих йлегованих сталей.Ефективнотранспортує стружку,маєгарні щозмазують йпрохолоджуютьвластивості.

ЧастовикористовуютьсятакожРовелМР-10,У-3 марки А.

Іхочадеякісучасніобробніцентридозволяють вестиобробку безмастильно-охолоднихрідин,більшістьверстатіввимагаєїї грамотноговикористання.Адже длядосягненнямаксимальнихпоказниківпродуктивності йвідмінноїякостіпродукції, щовипускається, насучасномумашинобудівномупідприємствінеможливообійтися безраціональнообраноїмастильноїрідини.ТількиграмотневикористанняСОЖдозволяєзбільшитистійкістьінструмента йпрацювати нанайбільшефективних режимах.

>ЕмульсолСВК (Марка: А)

>ЕмульсолСВК, марка А,являє собоюкомпозицію наосновімінеральної олії (до 80%) й добавокрізногофункціональногопризначення:кислотинафтової,аміноспирту (>триетаноламіну) йповерхнево-активноїречовини, щозабезпечують продуктунеобхідніексплуатаційнівластивості.ОсновнимиспоживачамиЕмульсолує підприємствамашинобудування йметалургії.

>ЕмульсолСВК (Марка: Б)

>ЕмульсолСВК, марка Б,являє собоюкомпозицію наосновімінеральної олії (до 7%) й добавокрізногофункціональногопризначення:кислотинафтової,аміноспирту (>триетаноламіну) йповерхнево-активноїречовини, щозабезпечують продуктунеобхідніексплуатаційнівластивості.ОсновнимиспоживачамиЕмульсолує підприємствамашинобудування йметалургії.

>ЕмульсолСВК (Марка: У)

>ЕмульсолСВК, марка У,являє собоюкомпозицію, Яка неміститьмінеральної олії, наосновіаміноспирту (>триетаноламіну),поверхнево-активноїречовини й добавокрізногофункціональногопризначення, щозабезпечують продуктунеобхідніексплуатаційнівластивості.ОсновнимиспоживачамиЕмульсолує підприємствамашинобудування йметалургії.

>ЕмульсолСВК-Мет

>Призначений дляодержанняемульсій,застосовуваних приобробціметаліврізанням йтиском. Немістятьшкідливихкомпонентів типунітратунатрію,хлору іін.Основніспоживачі:машинобудівні йметалообробні підприємства.

>CimperialHD812

>CimperialHD812 -зручна вкористуванні йнадійнамастильно-охолоджувальнарідина,призначена для роботи вумовахпідвищеногонавантаження.Цяуніверсальнаемульсіяпідходить длябагатьохінтенсивнихпроцесівобробкиметалу,включаючишліфування.

>CіmperіalHD812може безбороннозастосовуватися длябагатьохметалів: відалюмінію до (>нержавіючої) стали.Завдяки боможливийнегативнийефект -плями наалюмінії - бувзведений домінімуму,CіmperіalHD812підходить длябільшостітипівданогометалу.

>РідинаCіmperіalHD812 буврозробленаспеціально для водипідвищеноїтвердості (>початковатвердість від 15 до30°d). Длям'якої води рекомендованоCіmperіal 821.

>CіmperіalHD812 -багатофункціональна і абсолютнобезпроблемнарідина.Цярідиназабезпечуєвисокуякістьобробки ймаєвідміннустабільність.СтабільністьвизначаєдовгийтермінслужбиCіmperіalHD812, щозначнознижуєзагальнийобсягвитрат.

>CіmperіalHD812 -чистий йнеагресивний продукт, щозапобігаєзасолюваннюшліфувальнихкіл йпідтримуєзагальну чистотуверстата.

>CіmperіalHD812помітнополіпшуєвиробничіпоказники.Ефективнізмащеннязнижуютьзагальнукількість тепла,вироблюваного взоніметалообробки, щодозволяєзбільшитишвидкості й подачуматеріалу, йвідповідно,продуктивність,зізбереженням йнавіть ізпідвищеннямзагальноїякості деталей, щовипускаються.

>CіmperіalHD812 неміститьхлору, щопомітноскорочуєвитрати поутилізаціївідходів.

>Cimperial 821

>Зручна вкористуванні йнадійнамастильно-охолоджувальнарідина,призначена для роботи вумовахпідвищеногонавантаження.Цячудовауніверсальнаемульсіяпідходить длябагатьохінтенсивнихпроцесівобробкиметалу,включаючишліфування.Cіmperіal 821може безбороннозастосовуватися длявсілякихметалів: відалюмінію до (>нержавіючої) стали.Завдяки боможливийнегативнийефект -плями наалюмінії - бувзведений домінімуму,Cіmperіal 821підходить длябільшостітипівданогометалу.РідинаCіmperіal 821 буврозробленаспеціально длям'якої води (>початковатвердість від 5 до15°d). Длятвердої води мирекомендуємоCіmperіalHD812.Cіmperіal 821 легкозмішується,вимагаючилишезвичайногозмішування. ДляавтоматичногозмішуваннярекомендуємовикористовуватиCіmcool (>r)MіxMaster. Унормальнихумовахпочаткова температура води виннаскладати 5 -25°C.Застосовується вконцентрації від 4 до 10%.Берегти відзамерзання йпрямихсонячнихпроменів.Зберігати притемпературі 5° -30°C.

 

1.3Вимоги до розробки,застосування та роботи ізМОР

>Найважливішимивимогами домастильно-охолоднихрідин приобробцірізаннямє:зменшеннязносуінструмента,досягненняоптимальноїякостіоброблюваноїповерхні імінімальнавитрата. Тому,щобзвестивитрати домінімуму, вартовизначитися,чомувіддатиперевагу - олії, чиводозмішувальнійМОР.

>Вибірроблять узалежності від видуоброблюваногоматеріалу, але восновінайбільшважливихтехнологічнихкритеріїв конкретногопроцесуметалообробки.

>МасляніМОР, в основному,застосовують приважкихопераціяхметалообробки,наприклад, таких як,протягання,глибокесвердління,нарізуваннязубів,хонінгування й т.п.

>ВодозмішувальніМОРзастосовують, колинеобхідно забезпечитигарнумиючу іохолоджувальнудію привисокійпродуктивностіобробки.

>Сучаснімастильно-охолоджувальнірідиниPETROFERвиробляються наосновівисокопотужних,фізіологічно йгігієнічнонешкідливих присадок,спеціальнопідібранихемульгаторів йвисокоефективнихінгібіторівкорозії.

>МОРкомпаніїPETROFERзнижують температуру взонірізання,підвищуютьпродуктивність йтермінслужби дорогогоінструменту,причому,досягається оптимальнаякістьоброблюваноїповерхні деталей.

>Мастильно-охолоджувальнірідиниPETROFERволодіютьвисокоюбіостабільністю,чудовимиантикорозійнимивластивостями йтривалимтерміномслужби.Спеціальнопідібранікомпонентидозволяютьконтролюватимікрофлору пристабільному рН, щозабезпечуєтривалий йнезмінний захист відкорозіїустаткування іоброблюваних деталей.

ПрирозробціМОР самасерйознаувагаприділялася їхнісанітарно-гігієнічнійнешкідливості.СучасніпродуктиPETROFERмістятьтакіречовини, щозастосовуються вкосметичнійпромисловості якінгредієнти кремів й віншихзасобахвідходу зашкірою.Наявністьособливихполярних присадокдозволяє максимальнообмежититуманоутворення. Урезультаті,негативнийвплив наобслуговуючий персоналзнижено доледьвідчутногорівня.

Дляпідтримкирідин уробочомустаніпотрібнімінімальнівитрати.Завдякичудовійстабільностіемульгаторів й контролюмікрофлоривідпадаєнеобхідність упостійних добавкахагресивнихконсервантів.

>СучасніМОРPETROFER можнаутилізуватибудь-якимтрадиційним способом. РядМОР немістятьмінеральних масел й неемульгуютьсторонні олії.Вспливаючі наповерхнюМОРсторонні олії можнавидалити задопомогоюмаслознімачів, чивичерпуванням.

>Санітарні правилавстановлюютьзагальнівимоги доприготування,збереження йзастосуваннямастильно-охолоднихрідин (>МОР) йтехнологічнихзмащень (МС)різного класу (>водних,водоемульсійних,масляних,синтетичних), довиробничогоустаткування.

>Санітарні правила прироботі ізмастильно-охолоджувальнимирідинами йтехнологічнимизмащеннямивводяться вдію із моментуїхньоготвердження.

ДозастосуванняповиннідопускатисяМОР, щовідповідаютьвимогампогодженої із органамисанітарно-епідеміологічноїслужбинормативно-технічноїдокументації наконкретнутехнологічнурідину.

>Підприємство, щозастосовуєМОР,повиннерозробити напідставідійсних Правилінструкцію, щорегламентує порядокексплуатаціїтехнологічнихрідинстосовно до конкретноговиробництва.

>ЯкістьМОР виннаперевірятисязаводськимилабораторіями принадходженнітехнологічнихрідин ізнафтомаслозаводів й впроцесіпромисловоїїхньоїексплуатації навідповідністьпаспортнимданим йтехнічнимумовам наконкретнітехнологічнірідини.

>Масовачасткахімічнихречовин,використовуваних як присадки вробочихрозчинахМОР, виннавідповідатиДСТ 12.3 025-80 ">Обробкаметаліврізанням.Вимоги безпеки" й ТУ натехнологічнурідину,погодженим із органамисанітарно-епідеміологічноїслужби.

>Підприємствам, щозастосовуютьтехнологічнірідини, приготуванніробочихрозчинів ізконцентратівМОР категоричнозабороняєтьсядодаватиінгредієнти, непередбачені ТУ наМОР.

>ГотуванняробочихрозчинівМОРповиннездійснюватисяцентралізовано, уприміщеннях,покриттяпідлог у які винне бутистійким довпливунафтопродуктів й матірухил для стокурідин.

>Готуванняробочихрозчинівповиннездійснюватисяспеціальноюслужбою под контролем технолога.

ДляготуванняМОРповиннівикористовуватися оліїпереважно селективногоочищення.

>Емульсії,виготовлені наосновірегенерованихолій,повиннівідповідативимогам ТУ наМОРДСТ 6243-75 ">Емульсоли й пащі.Методидослідження".

>Ємності длязбереження йготування,трубопроводитранспортуваннятехнологічнихрідинповиннівідповідатиДСТ 12.3 025-80 ">Обробкаметаліврізанням.Вимоги безпеки" й не бутиджереломзабрудненнятехнологічнихрідин.

>Очищення,мийка йдезінфекціяємкостей длязбереження,приготування йтранспортуванняМОРповинніздійснюватися передкожнимнаступнимзаливаннямтехнологічнихрідин.

>ЗберіганняМОР намаслянійоснові із хлор - йсірковмісними присадкамиповиннепередбачатиумови, щозапобігаютьпотрапляння у якихвологи.

>Замінаводнихробочихрозчинів уциркуляційних системахМОР виннапроводитися нерідше 1 рази намісяць, улітнійперіод - 1 якщо в двохтижнів, длямаслянихМОР - 1 якщо в 3місяці.

Контроль заповітрямробочоїзониповиннийздійснюватисяпідприємствами, щозастосовуютьМОР.

Приобробціметалів, щомістять усвоємускладінікель, хром,свинець,марганець йіншідодатковікомпоненти, заводіповинніпроводити контрольїхньогозмісту вповітріробочоїзони.

Привстановленніїхніхконцентраційвище ГДКнеобхіднозробитизамінуМОР уциркуляційнійсистемінезалежно відтермінівпопередньоїзаміни.

ПриексплуатаціїводнихМОР ізвикористаннямцентралізованих системподачітехнологічнихрідинповиннийздійснюватися контролю надбіостійкістювідповідно доДержстандарту 9.085-78 ">Рідинимастильно-охолодні.Методиіспиту набіостійкість".

Контроль забіостійкістю виненздійснюватисялабораторіямивиробництв, щозастосовуютьМОР, нерідше 2разів у десятьднів.

>СистемициркуляціїМОРповинні бутиоснащеніпристроямиочищеннятехнологічнихрідин відмеханічних (пив, стружка й т.д.)забруднень.

>Способи,вибірпристроївочищення йфільтруваннятехнологічнихрідин упроцесіїхньоїексплуатаціїповиннівизначатися характеромвиробничихзабруднень й ТУ наконкретнуМОР.

>Металорізальнеустаткуванняповинне матірзахисніпристрої (кожухи,укриття,екрани іін), щозапобігаютьрозбризкуванняМОР йзабрудненняробочоїзони.

>Конструкціяциркуляційних системМОР винна бути проста доїхньогоперіодичногоочищення.

>Системиемульсійногоохолодженняповинні бутивідділені відгідравлічноїсистеми, щозаливаєтьсяолією вавтоматичнихметалорізальнихверстатах, ізметоювиключенняпідтікання олії наемульсію.

СистемациркуляціїМОР винна матірпристроїдозованої йспрямованоїподачітехнологічнихрідин у зонуобробкиметалів ізавтоблокуваннямподачірозчинівМОР приприпиненні роботиустаткування.

>СистемициркуляціїМОРповинні матірвідмінну відіншихвиробничих систем (>гарячого й холодноговодопостачання,стиснутогоповітря іін)фарбування йконтрастувати ізфарбуваннямверстата.

>Забезпеченнясанітарно-побутовимиприміщеннямипрацюючих зМОР виннездійснюватисявідповідно доСНІПІІ-92-76, при цьомупроцесирізання вартовідносити догрупи 1 "у",гарячуобробкуметалів - догрупи 2 "а".

>Працюючі зМОРповиннізабезпечуватисязахисними мазями,пастами ймиючимизасобамивідповідно до характерузастосовуванихтехнологічнихрідин.

>Працюючі зМОРповинні бутизабезпеченіспецодягом,взуттям,засобамиіндивідуальногозахистувідповідно до ">Типовихгалузевих нормбезкоштовноївидачіспеціальногоодягу,взуття ііншихзасобівіндивідуальногозахисту",затвердженимиДержавнимкомітетом СРСР по роботи йсоціальнихпитаннях.

>Очищення й ремонтспецодягуповинніпроводитисяцентралізовано,відповідно доДержстандарту 12.3 025-80 ">Обробкаметаліврізанням.Вимоги безпеки".

>Обов'язковоюумовою припраннієперіодичневидалення ізповерхнімиючогорозчинумасляноїплівки.

>Працюючі зМОРповинні бутизабезпечені чистимообтиральнимматеріалом (>дрантя й т.п.), що неповинне бутиджереломушкодженняшкіри при йоговикористанні.

>Післязакінчення роботи зМОРнеобхідномити руки,тілогарячою водою.Застосування дляцієї метисинтетичнихмиючихзасобів йгосподарського мила недопускається черезвисокийзміст вони луці, щоволодієвираженоюподразнювальноюдією йможе бутидодатковим чинником увиникненнізахворюваньшкіри.

Категоричнозабороняєтьсямити рукитехнологічнимирідинами йвикористовувати них якмиючізасоби длязбиранняверстата.

1.4 Контроль заМОР увідповідності із правиламиTRGS 611

Контроль замастильно-охолоджувальнимирідинами в даний годину ставшинабагатоскладніше, ніжкілька років тому.

>Відповідно до новихзаконодавчихположень й правил (>наприкладTRGS 611)існуючараніше практика,замінюватимастильно-охолоджувальнурідину,якщо вона ужеміститьнеприємні запахи,тепер неприйнятна.Навіть зпростихвартіснихрозумінь.

>Причиною, щоспонукала доприйняття нових законів,положень й правил, сталипроблемизіздоров'ямобслуговуючого персоналу, особливопроблемизішкірою й органамидихання.

>Лікарнянимкасам,професійнимсуспільствамстрахувальників йпрофспілкамудалосяспонукати підприємствастворити для персоналубільш-меншздороверобочесередовище. При цьомунайчастішекритикуєтьсяпоганий контролю надмастильно-охолоджувальнимирідинами.

При цьомудужеважливимє не лише простазамінастароїемульсії нанову, але й йїї контроль (>хімічнийаналіз) йдокументація.16 до 18розпоряджень пронебезпечніречовинирегулюютьобов'язкироботодавцявідносно забезпеченнязахиснихмір йпроведення контролю.Згідно ізцимивимогами особа, щоздійснюєвиміри, винна (якпропонують правилаTRGS 611), матірнеобхідні вційобластізнаннями йвідповіднеустаткування.

Дляспівробітника,якомупорядзісвоєюпоточноюроботою припадатище йвиконувати контрольМОР й вестидокументацію,це непосильно.

Весьобсягробіт,зв'язаний із контролемМОР,вимагає від персоналурозумінняхімічнихпроцесів йвзаємозв'язку,уміннясправлятися увиникаючими проблемами й, надостаннючергу,глибоких знань вобластімашинобудування йтехнології.

>Професійносправитися із такоюроботоюможе тому лишенавчений персонал.Щобуникнутивиникнення проблемнеобхіднододатковенавчання персоналу, щообслуговуємашини, участинізвертання ізмастильно-охолоднимирідинами.

>Крім того для збільшеннятермінуслужби йзниженнявитрат напридбання іутилізаціюмастильно-охолоджувальнихрідиннемаловажливу рольвідіграєтіснеспівробітництвофірм, щопропонуютьпослуги у контролі іутилізаціїМОР із їхнівиробниками.

>Якщонеобхідні роботи ізвідходу й контролюмастильно-охолоднихрідинпроводити насовість, то тут дляперевірки шкірноговерстата чикожної установкивідповідно до правилTRGS 611знадобляться 15хвилин утиждень.


>Розділ 2.Використання мор приобробціметалів

 

2.1ЕфективністьвикористанняМОР навториннійсировині примеханічнийобробцісталі

>ЕфективністьвикористанняМОР втехнологіїмеханообробкибезпосередньопов’язана ізінтенсифікацієюпроцесурізання йпідвищеннямстійкостірізальногоінструмента. діяМОРзалежить відїї складу,присутностіпротикорозійних,протиокислювальних таін. присадок, атакож відособливостей конкретноготехнологічногопроцесу йоброблюваногоматеріалу [24]. Цезумовлюєнеобхідністьвикористанняузагальнюючихметодівоцінкиефективності діїМОР таузагальненоїфункціїкорисностіпротикорозійних присадок вскладіМОР. ДодиференційованихвластивостейінгібованихМОР можнавіднести:

1.Охолоджуючі тамастильнівластивості.Вонибезпосередньовпливають напродуктивність таекономічністьмеханообробки,стійкістьрізальногоінструменту, котразалежить відтемператури взонірізання йрозподілу тепла всистеміінструмент - стружка -МОР - деталь.МОРзнижуютьзагальнутепловупотужністьрізання,інтенсифікуютьтеплообмін взонірізання.

>ОхолоджуючавластивістьМОРобумовлюєзміну температурного поля була взонірізання,зниженнятемпературнихдеформацій,підвищенняточності,обробки йстійкостірізальногоінструмента.ВідохолоджуючоїздатностіМОРзалежать припустимашвидкістьрізання, подача,теплостійкістьрізальногоінструменту.ТермічназдатністьМОРвідводити тепловизначаєтьсяїїтеплопровідністю,питомоютеплоємністю,теплотоювипаровування,змочуваністю.

>Останняобумовлюєефективнуплощутеплопереносу приохолодженні.ЗниженняповерхневогонатягуМОРсприяєкращомурозтіканню пометалу.Основнийпоказник,якийхарактеризуєтеплообмін -коефіцієнттепловіддачі,якийвизначається комплексом До [8]:

До=l0,65р/n) 35 (1.21),

 

l >теплопровідність, Зр - >ізобарнатеплоємність. Величина Дозалежить відтеплофізичнихвластивостейМОР й томуможе бутиміроюїїохолоджуючоїздатності.Беруть доувагитакожзв’язокміжстійкістюінструмента Т йтемпературою взонірізанняt:

Т= (>1/t) n (1.22),

>n=0,35…0,38,C-const. >Суттєвийвплив на l ЗрМОРмають ПАР, котрідодаються якполіфункціональні присадки. Проякіснімастильнівластивостісудять позниженнюенергосиловихпараметріврізанняPx,Py,P>z, атакож М>кр.

2. Характеристикиоптимальнихпараметрів стануповерхневого кулі деталей:геометричні (>шорсткість) тафізико-механічні (>мікротвердість,внутрішнізалишковінапруження) [6].

>Шорсткістьповерхні,крімпараметрів Ra, R>z,характеризуєтьсябезрозмірним комплексом D [5]:

D= (>100/t>m) >1/v> (R>p/>r) (1.23)

>t>m -відноснаопорнадовжинапрофілю нарівнісередньоїлінії, %.

v - параметрпочаткової ділянкикривоїопорноїповерхні,

R>p -відстань відлініївиступів досередньоїлінії

>r>середнійрадіуслокальнихвиступів.

Дляоцінки характерудеформаціїмікронерівностейзапропоновано параметр g>пластичності [2]:

 (1.24)

>Цінність цого параметруполягає до того, щовінмістить якгеометричні характеристикиповерхні (Rа,>r), то йфізико-механічнівластивості (Є й >НВ - модульпружності,твердість).

Контактвважаютьпластичним, колицей параметр понадодиниці. Ззбільшеннямнавантаженнявідбуваютьсяструктурнізміни, котрірізкозмінюють структурночутливімеханічні тафізичнівластивості.Особливо сильнозбільшуєтьсяграницятекучості: длянизьковуглецевоїсталі (e=7), >sTзростає в 2,2 рази, дляаустенітної - в 4,2 рази.Шорсткістьзначновпливає накоефіцієнттертя >f.Зменшенняїї за 30 яразів,зменшує >f у два рази [5].Товщинамасляноїплівкитакож на 35%визначаєтьсяшорсткістюповерхнізразка.Процестертязумовлюєпевнузносостійкість деталей.

3.Експлуатаційнівластивостісталі послемеханообробки зМОР. Це,по-перше,визначенняхімічного опоруобробленоїповерхніметалукорозії таКМР.Перспективнимєаналізкореляційнихзалежностейкінетичних татермодинамічнихпараметрівкорозії відшорсткості,мікротвердості,залишковихвнутрішніхнапруг. Так, призгинітеоретичнийкоефіцієнтконцентраціїнапружень a0 , щохарактеризуєвплившорсткості награницювитривалості,становить:

, (1.25)

g=>t -висотанерівностей, >r -радіусзападин.

ЗаОдінгом [2] можнаоцінитизміну опорувтомі взалежності відшорсткостіповерхніемпіричнимкоефіцієнтом

 

>Т=1+a>>s26

пришліфуванні a= 4 причистовомуточінні a=6причорновому a= >s -границявитривалості призгині.Нерівності -цеконцентраторинапружень, котрієоднією із причинзниженняграницівитривалості. Показано [5], щозменшенняRa від 0,74 до 0,22мкмзбільшує >s на 14%, а рядківслужби более ніж у два рази.Крім того,опірвтомізалежить відвеличини й знакувнутрішніхзалишковихнапружень [4].Корозійнатривкістьсталі всередовищах із рН 0…14залежить, як відгеометричних (>шорсткості), то йбільшоюмірою - відфізико-механічнихпараметрів стануповерхневого кулі [18], на котрівпливаєтакож складМОР.

4.Фізико-хімічні,адсорбційно-хемосорбційні,захисні,адгезійно-когезійнівластивостіМОР

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація