Реферати українською » Экология » Екологічна безпека Приморськ теріторій Кріму


Реферат Екологічна безпека Приморськ теріторій Кріму

>Реферат

на задану тему:

 

«>ПРОБЛЕМИЕКОЛОГІЧНОЇБЕЗПЕКИПРИМОРСЬКИХТЕРИТОРІЙКРИМУ ПРИЕКСПЛУАТАЦІЇВУГЛЕВОДНЕВИХРОДОВИЩ»


>ПРОБЛЕМИЕКОЛОГІЧНОЇБЕЗПЕКИПРИМОРСЬКИХТЕРИТОРІЙКРИМУ ПРИЕКСПЛУАТАЦІЇВУГЛЕВОДНЕВИХРОДОВИЩ

>Приморські територї Кріму –ціннийприродний ресурс, щомаєвеличезнебіосфернезначення. Уприлеглих перед тимшельфових зонахзнаходитьсявисокоперспективніпокладивуглеводневоїсировини,здійснюєтьсядобування природного газу для забезпечення потребекономікипівострова.Функціонуваннянафтогазового комплексу Крімувизначаєтьсясукупністюекологічних таекономічнихфакторів: із одного боці,стримуванннядобуваннясировиниможепризвести довиникнення проблемсоціального характеру (>зокрема,дефіциту природного газу), ізіншого боці,інтенсифікаціяпроцесутягне за собоюважкопередбачуванінаслідки (>забрудненнятериторій).

>Органузуватидобуваннявуглеводнів вакваторіях складно.Оскількеводнесередовищемінливе,будь-якезабрудненняпоширюєтьсядужешвидко. Тому проблемаекологічної безпекиєключовою восвоєннінафтогазоноснихресурсів на шельфахЧорного моря. У цьомуконтекстіактуалізуєтьсядія комплексуадміністративно-правових таекономічнихзаходів,спрямованих на захистприроди.

>Висвітленняекологічних проблем успеціальнійлітературіпереважнозводиться доконстатаціїфактів, щозасвідчуютьтехногеннінавантаження на територї.Особливості роботинафтогазового комплексу охарактеризованедосить добро врядіпублікацій.Темісталогорегіональногорозвитку ізурахуваннямзабезпеченостіприродними ресурсамиприсвяченочималопраць.Проте, Незважаючи навагомийпотенціал,нагромадженийнаукою вдані іцарині,проблемизбалансованогорозгортаннянафтогазового комплексу,досягненняекологічної безпеки придобуваннінафтогазовоїсировини вшельфових зонах ,забрудненнянафтопродуктамиакваторіїЧорного морящеочікують свогорозв’язання.

Проблема: >Екологічнанебезпекаексплуатаціївуглеводневих,нафтовихродовищ уприморськихтериторіях Кріму.

>Аналізситуації

>Безперервнезростанняантропогеннихнавантаженьпризводить донегативнихекологічнихявищ, щовідбивається насоціально-економічномустаніприбережнихтериторій. Череззабрудненняморськогосередовища,незбалансованістьвикористаннявуглеводневихресурсів, атакожвідсутністьсистемиінтегрованогоуправлінняприморськимитериторіями,

>3гідно ізоцінкамиспеціалістів, Українащорокувтрачаєблизько 1,7 млрд. грн. ЗаданимиІнститутугеологічних наук НАН України,деградаціяекосистемиЧорного морявикликаєслушнутривогу,бопорушення, котрівідбуваються вїї компонентах тафункціональнихпідсистемах,можутьспричинитидеструкціюприроднихпроцесів нелише локального, а ірегіональногорівня.

>Основнимизабруднювачамиморськогосередовищаєнафтопродукти.Щороку у водиЧорного моря їхніскидається 110-130 тис. т.Джереламинадходженнявуглеводнів вакваторію шельфувиступаютьскиди,витоки,аварії,промислові стоки із берега (17%),судноплавство (35%),дампінггрунтів йтранскордонні перенось (10%),річкові стоки (28%), атакожеманація ізглибиннихгоризонтівземлі (10%).Кількістьнафтовихвуглеводнів ушельфових зонахперевищують ГДК в 3-6разів, аблизько про.Зміїний – у 10-20разів. УКерченському,Феодосійському портахїхнійвмістперевищує ГДК у 2 рази, аСевастопольському порту - до 10разів.ДослідженняздатностіЧорного досамоочищення віднафти,виконанеІнститутомбіологіїпівденнихморів НАН України, показало, щоокислювальнаактивність води зарахунокнафторозкладальноїмікрофлори таїїадаптації допідвищених дозвуглеводнів в 1,8 разу вищий в моряхСередземорськогобасейну, ніж уЧорномуморі, й що ізглибиною до 25 м.цейпотенціалзнижується у 2 рази і понад;цепов’язано ізвідмінностями увидовомускладімікрофлори,їїмікробіологічнійактивності, а й у температурах води.Концентраціянафтопродуктів уЧорномуморіперевищуєтаку вІндійському іТихому океанах йможе бутипорівняноюлише ззабрудненням вод Атлантики натанкерних трасах у районахдобуваннянафти.Звідси можназробитивисновок, щоакваторіяЧорного моря болееуразлива довуглеводневихзабруднень,бопотенціалїхніхприроднихмеханізмівсамоочищеннядоситьнизький.Наприклад,донні осадинафтовогозабрудненняруйнуються зарік лише на 47%, таким чином,руйнуваннявуглеводнівзавдякимікроорганізмам, котрірозкладаютьціречовини, неперевищуєполовини від їхньогозагальногонадходження, арештаскидівосідає на пляжах.Результатимоделюванняситуації,виконані для цогорегіонуІнститутомокеанології РАН,показують, що процесмаєчітковираженісизонність:вмістнафтопродуктів уводізростає дотравня, усередньомуперевищує ГДК у 5разів, й лише дожовтнязнижується,тобтосаме накурортний сезонприпадаєпікпогіршенняекологіїприморськихтериторій.Збиткивнаслідокпогіршенняоздоровчоїздатностіприбережнихрекреаційнихресурсівоцінюють у9млрд. грн. Ос-кількицей чинникзабрудненнянеминучевизначатимекурортно-оздоровчийпотенціалприбережнихтериторій,перешкоджаючиїхньомуекологічнозбалансованомурозвиткові,виникаєнагальна потреба у тому,щобвпровадитижорсткінормативищодозабрудненняморської води йрозробити системуінтегрованогоуправлінняприродокористуванням уприбережних зонах Кріму.

>Довкіллязабруднюєтьсянафтопродуктамитакож под годинуексплуатаціїродовищ.Починаючи із2-їполовини XIX ст. аж до 1938 р. усісвердловини,пробурені в Кріму,тампонувалисяглиною, щопризвело доперетіканнявуглеводнів ізпродуктивних (>глибинних)нафтогазовихшарів уверхні. Тому наразівиникласитуація, коли сталиможливимивибухи на старихвідпрацьованихродовищах.

>Активнийрозвитокнафтогазовоїгалузізбільшуєантропогеннінавантаження наморськесередовище.Залежно відякостісировини,застосованихтехнологій,глибинидобування,геологічноїструктуриродовищ прибуріннівикористовуєьтся тієї чиінший компонент.Усьогоналічується понад 400високотоксичних добавок.Загальнакількістьскидів накожнупройденусвердловину под годинубуровихробітсягає5тис. м.3, при цьомузабруднюється 1 тис. м.3пластових йбаластних вод.Слідзазначити, щовикористовуваний усвітовійпрактиці комплекснормативно-правовихдокументів, котрірегулюютьосвоєннянафтогазовихресурсів, неміститьокремого актастосовносамеданихконкретнихмоментів.

>Певнийінтересстановитьаналізвмістуважкихметалів у районахдобування газу нашельфі,поблизуморськихстаціонарних платформ. НародовищахШтормове таАрхангельськевідзначенопідвищеннявмістумідіпроти ГДК у 2-5разів.Концентраціяважкихметалів йтоксичнихелементів удонних облогах, котрінагромаджуються под годинудобуваннянафти і газу,дотеперчітко невнормовано,боєдинимкритеріємоцінкиє їхньогоспіввіднесення ізфоновимизначеннями. Українськимнауковим центромекології морярозробленовідповідністандарти ізурахуваннямєвропейськихнормативів, але й смердоті незатверджені на державномурівні, Незважаючи наочевиднунеобхідність.

>Важлива проблема –активізаціясейсмічності.Відбираннявуглеводневоїсировини ізнадрможеспровокуватилокальніземлетрусизначноїруйнівноїсили.Роботанафтогазового комплексу частопорушуєрівновагуприроднихгеологічних систем, щоможепризвести до катастроф.Загальновідоміісторичніпрецеденти –потужніземлетрусипоблизунафтогазовихсвердловин уСкелястих горах (США) йгазовихродовищах вУзбекистані, атакожлокальний4-бальнийземлетрус,якийтрапився уберезні 1986 р. наХрестищенськомугазоконденсатномуродовищі в Україні.

>Нафтопродуктимаютьвластивістьпереміщуватись йнагромаджуватись у зонахтектонічнихрозломів;наближаючись доповерхні, смердотіпотрапляють упідземніводнігоризонти, щосприяєрозвитковітехногенних катастроф.Тектонічнізсуви, котріможуть бутивикликаніпроцесомбуріння йспроводжуватисявикидами газу, несутьзагрозусерйознихзмін планктонові тощо.Докладневивченняморського днавиявилоблизько 4000 активнодіючихгазовихфакелів,приурочених дорозломівземної кору йлокалізованих напвнічно-західномушельфіЧорного моря,Керченсько-Таманськомушельфі, атакожуздовжберегів Кавказу наглибинах від 50 до 700 м.,віком 10-30 тис. років. Цеявищесвідчить нелише проіснування вназваних зонахперспективнихплощ длядобування газу, а і пропотенційнізагрози.

>Сюгодні на територї Україниіснує 15пунктів контролю, котрівходять умережуспостережень зарозвиткомекзогеннихгеофізичнихпроцесів, із них Крімупрацюють лише два.ДинамікусейсмоактивностіКримськогорегіонуконтролюють буквальноліченіслужби.Опрацюванняодержанихемпіричнихпоказниківдає малоінформації дляпрогнозних з висновками. Тому ізурахуваннямрізкогорозширенняобсягівпромисловогодобуваннявуглеводнів усейсмічноактивних зонах, щоперетинаютьрозломиможепризвести доекологічних катастроф.

>Створене у 2002 р.ТОВ «Нафтову компанію «>Приазовнефть» здобулоліцензію нарозробкуТемрюцько-Ахтарськоїнафтогазоносноїдільниці,розташованої нашельфіАзовського моря.Нафтовий холдинг «Роснафта»маєнамірінвестувати болееяк1,5 млрд. крб. угеологорозвідуваннятериторій,багатих навуглеводневіресурси,розміститичотириназемні тап’ятьморськихсвердловин уТемрюцькомурайоні надільниціміжселищамиПересип йПриазовський. Отже,техногенненавантаження на шельфзросте, щопризведе допогіршенняситуації.

Длявирішенняданоїпроблеминеобхідноздійснитиопитуваннягромадської думи.Цейзахідздійснюється задопомогоюанкетування.

Длявирішенняпроблемиекологічної безпекиприморськихтериторй Кріму приексплуатаціївуглеводневихродовищрекомендуєтьсяпоставитигромадськостітакізапитанняанкети.Відповідігромадянзалишатьсяконфіденційноюінформацією.


Анкета

 

1. як Вівважаєте,якийсучасний станприморськихтериторій Кріму:

а)Задовільний

б)Незадовільний

в)Критичний

2. Чизадовільняє Вассучасний станприморськихтериторій Кріму:

а) Так

б) Ні

3.Якезначеннямає для Васекологічна безпекаприморськихтериторій Кріму:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Чизацікавлені Ві, увирішенніекологічноїпроблемиприморськихтериторій Кріму:

а) Так

б) Ні

5.Які заходь Ві бхотілизапропонувати для покращанняекологічного стануприморськихтериторій Кріму:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Чиє запитанняохоронидовкілля йсталогорозвиткуприморськихтериторій базою для розробки національної таміжнародної політики:

а) Так

б) Ні

7. На вашу думку, уряддостатньоувагиприділяєекологічнійбезпечіприморськихтериторій Кріму:

>а)Так

>б)Ні

>в)Взагалі неприділяє

8. Чи винна проблемаекологічної безпекиприморськихтериторій Крімурозглядатися наміжнародномурівні:

>а)Так

>б)Ні

9. Чимаєздійснюватисявведення новихродовищ наоснові детальногомоніторингу:

>а)Так

>б)Ні

10. як Вівважаєте, чиєперспективнимвирішенняпроблемиекологічної безпекиприморськихтериторій Кріму:

>а)Так

>б)Ні


>СтратегіяПР-заходу

>Необхідно забезпечитибезперервниймоніторинг задобуваннямвуглеводневоїсировини, станомакваторії тапоширеннямзабруднень.

>Основним про>єктоммоніторинговихдослідженьє дноЧорного моря, не бажаючиосадовий кулю йпідстильнаконсолідована кора,дуже активна яксейсмічно, то йтектонічно. >Даніявищанеобхідновідстежувати под годинубуріннясвердловини зазаради безпекиплатформи.

>ЦіліПР-заходу

·Повідомитигромадськість проекологічнунебезпеку приексплуатаціївуглеводневихродовищ;

·Створеннясистемиспостережень за станом йдинамікоюзмінигеоекологічнихпараметрів;

·Розробканауково-методичного забезпеченнядосліджень задопомогоюгеоінформаційнихтехнологій;

·ВпровадженнясистемиінтегрованогоуправлінняприморськимитериторіямиКримськогорегіону.

·Необхідноприйнятинаціональнупрограму ізліквідаціїджерелнаднормативнихвикидівшкідливихкомпонентів векосистемиЧорного таАзовськогоморів.

>Програмування

>Звернення дофізичних таюридичнихосіб, котрізаймаютьсяпідприємницькоюдіяльністю, щозабруднюютьморськесередовище та йогоприбережнізони:

>Шановніпідприємці!

>Імперативом Сучасноїепохи ставши тієїнезаперечний факт, щонинілюдствоможе чиспільновижити, чи – ж такиспільно –загинути.Усвідомленняспільностілюдськоїцивілізації на нашійпланетістворюєпередумови дляоб’єднаннязусиль,згуртування всіх вім’явиживання,людствоєдине, якєдині й йогопроблеми тазакономірностірозвитку.Розв’язатипроблемиекологічної безпеки силамиоднієї особини чигрупиосіб –неможливо. Тутпотрібніспівробітництво взагальнодержавномумісштабі йтісна конструктивнавзаємодія всіх!Спільністьінтересів тадій всіхпідприємців тазвичайнихгромадянє для Насжиттєвоюнеобхідністю,єдиноюможливоюумовоюпрогресу. Ми просто вол>язанірозв>язатиціживотрепетніекологічніпроблемиприморськихтериторій Кріму,бо смердотістворюютьнебезпеку самомужиттюлюдини,тобто нам.


>АкціїПР-програми

 

1.Необхідноорганізуватимережупозавідомчихпостійнихстанцій йпостів,підпорядкованихвідповіднимекологічним службам таобладнанихсучаснимиприладамидистанційного контролю,зокрема, засейсмоактивністюприморськихтериторій Кріму. (смердотіпроведуть системніекологічнідослідження йпрогнозування техногенноговпливуоб’єктівнафтовоїгалузі надовкілля).

2.Введення новихродовищ наоснові детальногомоніторингувпливунегативнихекологічнихявищ (>цедастьзмогу забезпечитиінформаційнупідтримку йзавбачитинебажаніеколого-економічнінаслідки врегіоні).

3. Укожнійприбережнійадміністративнійодиниціслід провестипаспортизаціюякостішельфовоїзониморськоїекосистеми;

4. Ос-кількидобування вперспективівестиметься йРосією, йУкраїною,доцільноукластиміжурядові догоди ізпитаньмоеіторингуцієїзони тастворенняспільноїбагаторівневоїсистемигеодинамічного контролю.

5.Необхіднорозробитинаціональну таміжнароднуполітику вцариніохоронидовкілля йсталогорозвиткуприморськихтериторій.

>Засобиінформації, щовикористовуються длякомунікації ізгрупамигромадськості:

>Неконтрольованізасоби:

· з статтею,нариси;

·фотоматеріали;

·прес-конференції;

·комплектиматеріалів дляпреси;

·поширенняновин увиглядіслайдів йкінострічок длятелебачення;

·спеціальніпрограми для радіо тателебачення;

·репортажі ізмісцяподій;

·інформуванняредакторів,журналістів тарепортерів.

>Контрольованізасоби:

1.         >Засобидрукованоїкомунікації

·річнізвіти;

·інструкції тарозпорядження;

·підбіркизаконодавчихактів;

2.         >Засобиаудіовізуальноїкомунікації

·слайдовіматеріали;

·кінострічки;

·уснівиступи ізвикористаннямвідеоматеріалів.

3.         >Засобиміжособистісногоспілкування

·спільнідискусії;

·сесіїзапитань йвідповідей;

·усні заяви,свідчення;

·неформальнеобговорення;

·персональнізвіти.

4.         ПР-рекламування:

·звернення догромадськості, заяви промісіюорганізації, чиінституту.


Схожі реферати:

Навігація