Реферати українською » Экология » Екологічна експертиза


Реферат Екологічна експертиза

>Зміст

>Вступ................................................................................................................ 2

1.Правовий статусексперта йзамовників державноїекологічноїекспертизи. 3

2.Вимоги додокументацій наоб`єкти державноїекологічноїекспертизи.. 4

3.Суб`єкти йоб`єкти державноїекологічноїекспертизи............................... 5

>Висновок.......................................................................................................... 6

Списоклітератури........................................................................................... 7


>Вступ

Усучаснихумовахекологічний аспект безпеки Українимаєнадзвичайновеликезначення йвимагаєпосиленоїуваги із боці держави.

Екологічнізагрози замасштабністю негативноговпливуможутьперевищуватинаслідкибудь-якоїагресії.

>Транскордонніпереміщеннязабруднюючихречовинзавдаютьвеличезнихекономічнихзбитків,збільшуютьтехногенненавантаження наекосистему України,призводять допоширенняепідемій тарізнихзахворювань.Підвиглядомсировини,добрив таіншоїпродукції натериторію Українизавозятьсярізного родувідходи, авідсутністьдієвоїсистемирегулювання та контролю заввезеннямвідходівзагрожуєперетворенню України узагальноєвропейськийсмітник.

Однаккритичний станнавколишньогосередовищазумовленийздебільшоговнутрішніми причинами. Цепов'язанонасамперед із тім, щопродуктивнісили Українипротягомтривалого годинирозвивалися безврахуванняекологічнихнаслідків.Нині до 10 %втрат валовоговнутрішнього продуктувідбуваєтьсявнаслідокзменшенняпродуктивності тапередчасноївтратиосновнихфондів,природних йлюдськихресурсів.


1.Правовий статусексперта йзамовників державноїекологічноїекспертизи

>Питання проправовіформиекологічноїекспертизирегулюються Законом України «Проекологічнуекспертизу» від 9.02.1995 р. й Законом «Проохоронунавколишнього природногосередовища» тощо.

УЗаконі «Проекологічнуекспертизу»регулюються запитання продержавнерегулювання тауправління вгалузіекологічноїекспертизи, статусекспертаекологічноїекспертизи тазамовникаекологічноїекспертизи, права йобов'язкизамовниківекологічноїекспертизи, порядокпроведенняекологічноїекспертизи,фінансуванняекологічноїекспертизи, відповідальність запорушеннязаконодавства проекологічнуекспертизу,міжнароднеспівробітництво вгалузіекологічноїекспертизи.

>Формиекологічноїекспертизи. У Україніздійснюєтьсядержавна,громадська таіншіекологічніекспертизи.

>Висновки державноїекологічноїекспертизиєобов'язковими длявиконання йвраховуютьсянарівні ізіншими видамидержавнихекспертиз привирішенніпитань прореалізацію,експлуатацію тощо.

>Висновкигромадської таіншоїекологічноїекспертизимаютьрекомендаційний характер йможуть бутивраховані припроведенні державноїекологічноїекспертизи, атакож приприйняттірішень.

Громадськаекологічнаекспертизаможездійснюватися вбудь-якій сферідіяльності, щопотребуєекологічногообґрунтування, заініціативоюгромадськихорганізацій чиіншихгромадськихформувань. Громадськаекологічнаекспертизаможездійснюватисьодночасно іздержавноюекологічноюекспертизою.

>Іншіекологічніекспертизиможутьздійснюватись заініціативоюзаінтересованихюридичних йфізичнихосіб надоговірнійоснові зспеціалізованимиеколого-експертнимиорганізаціями йформуваннями.


2..Вимоги додокументацій наоб`єкти державноїекологічноїекспертизи

>Екологічнаекспертиза в Україні -це виднауково-практичноїдіяльностіспеціальноуповноваженихдержавнихорганів,еколого-експертнихформувань таоб'єднаньгромадян, щогрунтуються наміжгалузевомуекологічномудослідженні,аналізі таоцінціпроектних таіншихматеріалів йоб'єктів,реалізація йдія якіможе негативновпливати чивпливає на станнавколишнього природногосередовища таздоров'я людей, йспрямована напідготовку з висновками провідповідністьзапланованої йпрактичноїдіяльностівимогамзаконодавства проохорону йвідтворенняприроднихресурсів, забезпеченняекологічної безпеки, захистекологічних прав таінтересівгромадян й держави.

>Основнимивимогами додокументаціїекологічноїекспертизиє:

1)визначенняступеняекологічногоризику й безпекизапланованої чиздійснюваноїдіяльності;

2) організаціякомплексної,науково-обґрунтованоїоцінкиоб'єктівекологічноїекспертизи;

3)встановленнявідповідностіоб'єктівекспертизивимогамекологічногозаконодавства,санітарних норм,будівельних норм й правил;

4)оцінкавпливудіяльностіоб'єктів... на стан природногосередовища,здоров'я людей йякістьприроднихресурсів;

5)оцінкаефективності,повноти,обґрунтованості тадостатностізаходівщодоохоронинавколишнього природногосередовища йздоров'я людей;

6)підготовкаоб'єктивних,всебічнообґрунтованих з висновкамиекологічноїекспертизи.

>Об'єктамиекологічноїекспертизиможуть бутипроекти законів,нормативнихактів,документаціяновоїтехніки,технологій,матеріалів,речовин,продукція...,екологічніситуації внаселених пунктах, атакождіючіоб'єкти такомплекси,військові,оборонні таіншіоб'єкти.

>Екологічнаекспертиза проводитися наосновіпринципівзаконності,гарантуваннябезпечного природногосередовища,збалансованостіінтересів йврахуваннягромадської думи,науковоїобґрунтованості,незалежності,об'єктивності,комплексності,варіантності,привентивності,гласностіекологічної безпеки.

3.Суб`єкти йоб`єкти державноїекологічноїекспертизи

>Державнаекологічнаекспертизаорганізовується й проводитисяеколого-експертнимипідрозділами,спецустановами,комісіямиМіністерстваохоронинавколишньогосередовища таядерної безпеки, МОЗ й їхніуправліннями.

Допроведення державноїекологічноїекспертизиможутьзалучатисьфахівцііншихустанов,організацій йпідприємств, атакожекспертиміжнароднихорганізацій.

>Здійснення державноїекологічноїекспертизиєобов'язковим длявидівдіяльності таоб'єктів, щостановлятьпідвищенуекологічнунебезпеку.Переліквидівдіяльності таоб'єктівпідвищеноїекологічноїнебезпекивстановлюєтьсяКабінетом міністрів.

>Проведеннядодатковихекологічнихекспертизздійснюється заініціативоюзаінтересованихосіб напідставі договору... чи зарішеннямКабінету міністрів,місцевих радий чивиконкомів.

>Об'єктом державноїекологічноїекспертизиможуть бути: 1)державніінвестиційніпрограми,проекти схемрозвитку йрозміщенняпродуктивних сил,розвитку окремихгалузей народногогосподарства; 2)проектигенеральнихпланівнаселенихпунктів,промисловихвузлів, схемрозміщенняпідприємств; 3)інвестиційніпроекти,проекти набудівництво нових тарозширення йреконструкціюдіючихпідприємств...; 4)проектизаконодавчихактів...; 5)документація повпровадженнюновоїтехніки,технологій...


>Висновок

>Протягом 1996 р.Мінекобезпеки України увідповідності зчиннимекологічнимзаконодавством й,зокрема, Законом України "Проекологічнуекспертизу", проводило роботу поінструктивно-методичномузабезпеченню й практичномуздійсненнюеколого-експертноїдіяльності.

УціломуздійснюванаМіністерствомекологічна політика вчастині державноїекологічноїекспертизи бувспрямована на:

забезпеченнякомплексної,всебічнообгрунтованоїоцінкидокументації, котранадавалась органамМінекобезпеки дляздійснення державноїекологічноїекспертизи;

>концентраціюзусильеколого-експертнихпідрозділів наоцінціпроектноїдокументаціїстосовно тихийвидівдіяльності таоб’єктів, щостановлятьпотенційнуекологічнунебезпеку тавикликаютьзанепокоєннягромадськості;

>розвиток й подалівдосконаленнянормативної йінструктивно-методичноїбазипроведення державноїекологічноїекспертизи.

У 1996 р. ними було брозглянуто 4182одиницірізноїдокументації. За результатамиздійсненоїекологічноїекспертизи 779проектнихматеріалів (19%) було бвідхилено чи спрямоване длядоопрацювання якекологічнонедостатньообгрунтованих.Крім того,розглянуто 7000матеріалівпопереднього згоди місцьрозташуваннягосподарськихоб’єктів. При цьому 290 (4%) із них від згодивідхилено,завдякичомупопередженонеобгрунтованевикористанняпевнихплощорних земель талісовихнасаджень.

>Здійснення державноїекологічноїекспертизи органамиМінекобезпеки Українисприяєзапобіганнюнаднормативномузабрудненнюдовкілля танераціональномувикористаннюприроднихресурсів.


Списоклітератури

1.    Закон України «Проохоронунавколишнього природногосередовища».ВідомостіВерховної Заради, 1991, 41.

2.ПостановаВерховної Заради України №188, від5.03.1998р. «ПроОсновнінапрями державної політики України угалузіохоронидовкілля,використанняприроднихресурсів та забезпеченняекологічної безпеки». >ВідомостіВерховної Заради, 1998, №38-39.

3.    >ПостановаКабінету міністрів України 391, від30.03.1998р. «ПрозатвердженняПоложення продержавну системумоніторингудовкілля»..

4. С.П. Богомолов. Екологія. Навчальний посібник. М.: 2001.

5. С.Бобилев. Економіка природокористування. М.:, 2002.

6. Ю.О.Злобін. Основиекології. До.:Лібра, 2000.

7.Т.А.Хоружая. Методи оцінки екологічної небезпеки. М.:ЭБМ-контур, 2002.

8. В.С.Джигирей.Екологія таохоронанавколишнього природногосередовища.Навчальнийпосібник. До.: “Знання”,КОО, 2000.


Схожі реферати:

Навігація