Реферати українською » Экология » Вплив антропогенних факторів на здоров'я людини


Реферат Вплив антропогенних факторів на здоров'я людини

 

Тема: >Впливантропогеннихфакторів наздоров’ялюдини.

 

План

>1.Основніантропогенніфактори.

>2.Контроль станусередовища.

>3.Найвпливовішіхімічні тафізичніфактори.


     1.Основніантропогенніфактори. >Негативнийвпливлюдини насвоєвласнездоров’явеличезний.Різноманітністьзасобів,якими вонруйнуєсвоєздоров’я і генофонд, неможе невражати:отрутохімікати іпобутовахімія,важкі метали іпластмаси, наркотики ітютюн, шум таелектромагнітні полярадіація ікислотнідощі,біологічна іхімічназброя,промисловівідходи,нафта і багатоіншого.Кількістьантропогеннихфакторів непідлягаєоблікові іповнійкласифікації.Людинадослідилавплив у собілишедекількох групстворених неюфакторів й лишеумовновиокремилакілька їхнікатегорій, котрівважаєпровідними.Сьогодні до таких «найвпливовіших »факторів належати :хімічні –пестициди (>отрутохімікати),мінеральнідобрива,важкі метали,сильнодіючіотруйніпромисловіречовини,дими(в томучислітютюновий),будівельніматеріали іпобутовахімія;фізичні-шум,електромагнітневипромінювання тарадіація.

    Багато ззазначениххімічнихречовин нерозкладаютьсяпротягомтривалого години іздатнінагромаджуватися вланцюгахживлення.Деякіречовинидовго невиводяться ізорганізму,акумулюючися втканинах та органах ;черезтаке збільшенняконцентраціїїхнійнегативнийвплив наорганізмпостійнозростає іпосилюється(так званькумулятивнийефект).

     Заданимиміжнародноїорганізації Європейський союзвиробниківхімічнихречовин,промисловістьвиробляє більше, ніж 11 тис.хімікатів, із які 3 тис.становлятьсерйозну задляздоров’ялюдини, аїї життя.

   Вмістприблизно 800речовин удовкілліконтролюється в УкраїніМіністерствомекології йприроднихресурсів,Міністерствомохорониздоров’я,гідрометеорологічноюслужбою,громадськимиорганізаціями.Втімтакий контроль неохоплюєнавітьтретинивідомихречовин,небезпечних длялюдини. Контрольхімічного станусередовищапотребує великихфінансових йматеріальних витрат,високоїкваліфікаціїекспертів. Тому врозвиненихкраїнахЄвропистворюютьсяспеціалізованіекологічніуніверситети.Прикладомможеслугуватиекологічнийуніверситет умістіАрлоні (>Бельгія), де набазівищоїбіологічної,хімічної .медичної чиекономічноїосвіти готуютьексперти-екологи,здатніконтролювати стансередовища іприйматиефективнірішеннящодо йогоохорони.

2. Контроль станусередовища .Основний метод контролюступенячистотисередовища –цеоцінкавмісту вньомупевнихшкідливихречовинвідносно граничнодопустимихконцентрацій (ГДК) й доз (>ГДД)цихречовин як убіотопі, то й напевнихрівняхтрофічнихланцюгів.Розробку ГДК йГДДздійснюютьспеціалізованінауково-дослідніорганізації.Зазвичай ГДКвідображаютькритичнийдіапазонякогось чинника, за межамикотрого людина ззони оптимумупотрапляє й зонупесимуму.Перевищення ГДК йГДД,завждисупроводжуютьсяпогіршеннямпопуляційногоздоров’я населення.

     3. >Отрутохімікати, чипестициди,становлятьвеликугрупурізнихречовин йсполук дляборотьби зшкідниками іхворобамисільськогосподарськихрослин табур’янами.

    Запризначеннямотрутохімікатиподіляють на: >інсектициди (>застосовуються дляборотьбизішкідливимикомахами) ; >бактерициди (>направленіпротизбудниківбактеріальниххвороб) ; >фунгіциди (>протигрибніпрепарати);зооциди (>застосовуються длявинищеннягризунів);нематоциди (>направленіпротикруглихчерв’яків,зокрема нематод);гербіциди (>застосовуються дляборотьби ізбур’янами) таін.Багатопрепаратівмаютькомбінованудію,наприкладінсектицид ДДТзнищує ікомах, й нематод, йгризунів.

   Основними характеристикамиотрутохімікатівєїхнілеткість,здатністьпроникатикрізьшкіру,нагромаджуватися,розкладатися івиводитися ізорганізму.Промисловістьвиробляєпереважно 7 групотрутохімікатів:хлорорганічні,фосфороорганічні,ртутєорганічнісполуки,карбамати,нітрофеноли,специфічнігербіциди тамідєвмісніфунгіциди.

     >Хлороорганічнісполуки (>ХОС). >Найвидоміший пестицидцієїгрупи –інсектицид ДДТ (>дихлородифенілтрихлорометилметан).Інсектициднівластивості ДДТвідкрившвейцарськийхімік П. Мюллер (зацейомуприсудженоНобелівськупремію) . У 1943 р.розпочалосьмасовевиробництво ДДТ, однамільйонначасткаграмаякогомиттєвопаралізувалакомаху. Досередини 60-х років у світі уже було бвироблено ірозпилено по поляхблизько 1,5 млн. т цого препарату.Застосування ДДТрізкопідвищилосільськогосподарськевиробництво і далозмогуЛатинської Америки таПівденно-СхідноїАзії.

     Однак вже у 50-хрокахз’явилисяновідані про ті, щодеякікомахивтратилисприйнятливість до ДДТ .Почалинадходитивідомості про зазагибельдеякихвидівкомахоїднихптахів,бджіл й креветок, прозменшенняефективностіопиленняквітковихрослин. ДДТ упідвищенихконцентраціях сталивиявляти втканинахпромисловихриб,зокремамакрелі,споживанняякоїпризводило до тяжкихотруєнь людей.Підвищенийуміст препаратувиявляли впечінціпінгвінів йнавіть ужіночомумолоці.З’ясувалося, що ДДТєхімічностійкоюсполукою ізперіодом природногонапіврозпаду 49 років,вінмаєздатністьнагромаджуватися вґрунті іводі. Зґрунту та із водою пестициднаходив уланцюгиживлення. Накожномунаступномутрофічномурівні йогоконцентраціязбільшувалася кілька десятків,сотні інавітьтисячіразів.Потрапляючи в дозах доостанньогоконсументатрофічноголанцюга –людини, ДДТнагромаджувався втканинах йспричинявзахворюваннянервовоїсистеми,серця,печінки. Отже, ДДТвиявивсятоксичнимдовгоіснуючимпестицидом звираженоюкумулятивноюдією. Черезнебезпечність дляздоров’ялюдиницей пестицид було бзаборонено практично в всіхкраїнах світу, але йнавітьтеперуміст його втканинахлюдини всередньомувдвоєперевищує ГДК.

    До ДДТблизькі задієюгексахлороциклогексан (>ГХЦГ),гептахлор,хлорбензол, через щоціХОСмайжеповсюднозаборонені чи ж їхнізастосуваннядужеобмежено.

    >Фосфорорганічнісполуки (ФОС), навідміну відХОС,сьогоднідоситьінтенсивновиробляються івикористовуються всільськомугосподарстві.Серед ФОСєречовини >отруйні  (>метафос,меркаптофос) й >високотоксичні (>фосфамід),застосування які вжецілкомзаборонено;єсполуки >середньоїтоксичності (хлорофос,карбофос), котрізастосовуютьсядосить широко.Більшість ФОС,навітьнизькотоксичні,характеризуютьсякумулятивнимефектом й томуможутьстановитинебезпеку дляздоров’ялюдини.

     >Ртутєорганічнісполуки (РІС)єпотужнимифунгіцидами ібактерицидами.Вонивисокотоксичні, легкопроникають умозок,характеризуютьсякумулятивнимефектом. РІС,насампередгранозан ймеркурам, удеякихгосподарствахвикористовуються дляпередпосівногопротруюваннянасіння. Томунайчастішеотруєнняпов’язані ізвипадковимуживаннямтакоїдезінфікованоїсировини.

   Головноюдіючоюречовиноює ртуть.Потрапляючи в притулок, воннагромаджується органів,зв’язуєтьсяS-S – групамиферментів йпорушуєїхню роботу. Увипадкахотруєнняз’являютьсяметалевийприсмак уроті,кволість,головнийбіль.Високідозиртутіпризводять до смерти відгостроїсерцево-судинноїнедостатності чи до тяжкихпорушеньсвідомості.

   Отруєнняможутьспричинятибудь-якіртутєвміснісполуки. Ртуть у нассобі ані ворганізмі, ані вбіотопах недезактивується.Вонанагромаджується вґрунтах чиводоймах й далімігруютьтрофічнимиланцюгами,поступовоконцентруючись, як ДДТ. Збіологічногокругообігу ртутьвилучаєтьсялише врезультатіїївиносу вСвітовий океан й погребение вдоннихосадовихвідкладах.

   Карбамати.Пестицидицієїгруписинтезовані наосновікарбаміновоїкислоти таїїпохідних.

    Карбаматимають широкий, спектр дії іможуть бутивикористані й якінсектициди, й якфунгіциди, й якбактерициди, й якгербіциди.Спільнаїхняособливістьполягає увідсутності кумулятивногоефекту,швидкомурозпаді (>протягомодного-кількохтижнів),низькійтоксичності длялюдини імалійлеткості.Завдякицимвластивостямкарбаматиєосновноюгрупоюкомерційнихпестицидів, котрізастосовуються врозвиненихкраїнах.Поки щоєдиноюнегативноювластивістюцихпрепаратіввважаєтьсяїхняневибірнатоксичність длякомах,зокрема длябджіл.

    На шкода,останнім годиноюз’явилисядані пронебезпечність длялюдини ікарбаматів : так, доведено, щосевім йдеякііншіпрепаратиспричинюютьмутагенніефекти.

   Нітрофеноли –цефенольнісполуки, щодобуваються ізкам’яноговугілля ізастосовуються якінсектициди,фунгіциди тагербіциди.Нітрофеноливпливають набудь-якіклітиниорганізму,тобтомаютьнеспецифічнудію, іпорушуютьрегуляціюпроцесівокисногофосфоритування. Урезультатіпосилюється роботамітохондрій,значноактивізуютьсяпроцесиокислення ідихання.Нітрофенолитоксичні длялюдини,маютьканцерогеннівластивості, і урозвиненихкраїнах їхньоговиробництво та вікористуваннязаборонено.

   Специфічнігербіціди. До них належати тазваніконтактнігербіциди й системні.

   Ціпрепаратипорушують фотосинтез чигормональнийобмін урослин й томузастосовуються дляборотьби ізбур’янами.Специфічнігербіциди,подобні доатразину і 2,4-Д,нестійкі, невиявляють кумулятивногоефекту,протедеякі із нихвисокотоксичні. Наоснові такихгербіцидів було брозробленодефоліант «>оранж» (пестицид, щовикликаєвспихання таопаданнялистя). «Оранж»застосовувавсяармією США под годинувійни уВ’єтнамі длядемаскуванняпартизанів, йцеспричинилочисленнізахворювання імутації вв’єтнамців, котріпотрапили под «оранжевий »дощ (>точніше, в «оранжеву »пилюку), а й уамериканськихсолдатів.Наслідкицієїхімічноївійнидосідаютьвзнаки як уВ’єтнамі, то й вСполучених Штатах.

   Мідєвмісніфунгіциди.Найвідомішіпестицидицієїгрупи – >бордоськарідина та >мідний купорос. >Діючаречовина у яких – сульфатміді.Мідєвмісніпрепаратинадзвичайно широковикористовуються дляборотьби ізпоширенимзахворюванням винограду –мільдью. Таціпрепарати, як й ртуть, невтрачають з годиноюсвоєїтоксичності, смердотінагромаджуються вґрунті,частково – увинограді, іможутьпотрапити ворганізмлюдини.Мідьспричинюєотруєння, вразіякогоз’являютьсяметалевийприсмак уроті,слинотеча,блювання. За великихконцентраційпосилюєтьсярозпадеритроцитів йвиникаютьсимптомижовтяниці,ймовірнимстаєлетальнийкінець.

   Загаломотруєння пестицидами і продуктами їхньоготрансформації векосистемахналежить доосновнихпроявівзворотноговпливу антропогенного чинника налюдину.

     >Мінеральнідобрива належати до >основнихзабруднювачівдовкілля.Сьогодніпромисловістьвипускаєкількасотеньнайменуваньазотних,фосфатних,калійних йкомбінованихдобрив.Щороку вґрунтівносяться десяткимільйонів тонндобрив.Рослинизасвоюютьлишеблизько 40 %цієїмаси,рештапотрапляє уводойми ізабруднює їхнього.Питна вода,забрудненамінеральнимидобривами (>насампередазотними), сталазвичайнимявищем убагатьохрегіонах світу.Крім того, черезнадмірніконцентраціїдобрив уґрунті смердотітакож унадмірнихкількостяхнагромаджуються врослинах йпотрапляють донашого столу.

    >Реальнузагрозуздоров’юлюдинистановлять >нітратні та  >нітритнісполуки – >діючіречовинибагатьохазотнихдобрив.Нітративзаємодіють згемоглобіном,переводячи його у форму, нездатнузв’язуватикисень.Летальна дозанітратів длялюдини –близько 2,5 р.Гостреотруєння, щосупроводжуєтьсянудотою,блюванням,проносом,синюшністюшкіри,болем у груд,настає законцентраціїнітратівблизько 1 р на 1 лпитної води чи на 1 кгїжі;легкеотруєння, щопроявляється укволості ізагальнійдепресії,настає законцентрації від 300 мг/л удорослих й від 100 мг/л удітей.Нітратніотруєння якпитною водою, то й «>перевдобреними» фруктами таовочамисьогодні сталидоситьзвичайними впівденних районах України.

     >Важкі метали.Отруєння ними – натретьомумісці послеотруєнь пестицидами інітратами .Важкі метали - ртуть,свинець, цинк,манган, хром,нікель –використовуютьсялюдиною іздавніхчасів. Пронебезпечнівластивостідеяких з них,зокрема « живогосрібла » - >ртуті, було бвідомоще іншимтисячоліття.Ознаки ртутногоотруєнняспостерігалися вробітниківкапелюшних фабрик (упроцесівиготовлення фетровівовнувимочували внітратіртуті), вшахтарівртутних шахт, уполіцейських (смердотівикористовувалиртутнуфарбу длязніманнявідбитківпальців) . Надругійполовині 20 ст.з’явилися Першідані прортутніотруєння, непов’язані ізбезпосереднім контактом зцимметалом.

   Відкриттяхвороб,спричиненихотруєнням >свинцем (такзванимсатурнізм) .>такожналежить до «надбань » 20 ст.

   Цікаво, щонепрямівідомості процезахворювання можназнайти,досліджуючи тихчаси, колизісвинцювиготовляли…водопровідні сурми.

    Сьогодні,мабуть,ніде в світі немаєсвинцевихводопроводів, такількістьвипадківзахворювань насатурнізмзростає.Свинецьвикидається у повітря под годинузгоряння бензинові удвигунахавтомобілів.Свинецьпотрапляє вдовкілля под годинувидобуваннясвинцевих руд. У Україні великакількістьсвинцюзабруднилаґрунт йводойми інадійшла вланцюгиживлення под годинуліквідаціїаварії наЧАЄС.Забрудненнябіосферисвинцем наочноілюструєтакий факт:умістсвинцю вкісткахпервісноїлюдинистановивлише 2 мг, тоді як Сучасноїлюдини – 100 – 200 мг.

    >Іншіважкі метали,подібно дортуті ісвинцю,такожсправляютьзагальнотоксичнудію іуражаютьнасампереднервову систему.Всі смердотіздатнінагромаджуватися ворганізмілюдини, усімаютьпролонгованудію, усівилучаються ізкругообігу лише после їхньоговимивання уСвітовой океан й погребение вдоннихвідкладах.

    >Сильнодіючіотруйніречовини (>СДОР) тадими сталипостійнимисупутниками Сучасноїлюдини.Пошкодженнясховищ,пожежі,вибухи,аварійнівикиди, щотрапляються напідприємствах,катастрофи наморському ізалізничномутранспорті врізнихрегіонах світупризводять доотруєньцимиречовинамидужебагатьох людей. ЗаданимиВсесвітнього центрулікування вразіотруєнь,найчастішеспостерігаютьсяотруєння хлором,аміаком,випарамирізних кислот,сірководнем,сумішшювуглеводнів ймеркаптанів.

    Тютюновийдим. –поширений йвкрайнебезпечний чинник, щовпливає наздоров’ялюдини. >Курецьвдихаєповітря,рівеньзабруднення >якого в 384 тис.разів (!)перевищує усі ГДК.Паління на цілкомчистійатмосферізавдаєтакоїсамоїшкоди, якперебування вмісцях, дезабруднення втисячіразівперевищуєдопустиме. Заоцінкамимедиків,удихатитютюновийдим учотири разишкідливіше, ніжгазибезпосередньо ізвихлопної сурмиавтомобіля.

    До складутютюну входитиблизько 1200компонентів, тому не чудово, щокурціщорокудодають уповітря понад 550 тис. тчадного газу, 384 тис. таміаку (яккількатваринницьким ферм), 108 тис. тнікотину, 720 тсинильноїкислоти таіншікомпонентитютюнового дмитрика. Авраховуючи, що под годинувирощуваннятютюнпоглинає ізґрунтурадіонукліди, тоцеще ірадіоактивнезабруднення.

   Будівельніматеріали іпобутовахімія. Джерелопостійногошкідливоговпливу наздоров’ялюдини –це світло промов, котріїїоточують упобуті.Будівельніматеріали, лаки,фарби,органічнірозчинники,синтетичнімийнізасоби,дезодоранти,зволожувачіповітря,аерозолі,численніполімери – всецевідбивається нарівнізахворюваностіпопуляцій Homo sapiens.

     >Середречовин, котрівиділяютьсябудівельнимиматеріалами,найбільшузагрозустановлятьформальдегід таазбестовімікрочастки.

    Різноманітніорганічнірозчинники, лаки іфарби,дезодоранти іаерозолімаютьслабкі тасередніканцерогеннівластивості,здатнівикликатиалергічніреакції,подразненняслизовихоболонок,захворюваннядихальнихшляхів,печінки інирок,нервовірозлади (особливоцестосуєтьсяметиленхлориду ітетрахлоретилену, щовходять у складдеякихрозчинників йзволожувачівповітря).Навіть зхлорованоїгарячої води в невеликихкількостяхвиділяється канцероген хлороформ, а ізпластмасовихвиробів йштучнихкилимовихпокриттів –токсичні длявнутрішніхорганів бузку.

    Томудедаліпопулярнішимистаютьбудівельніматеріали іпобутовівироби таречовини,виготовлені не із синтетики, а ізприродноїсировини.

    >Шумовезабруднення. Прошкідливийвплив галасу наздоров’я було бвідомо давно.Ще в 16 ст.німецькийлікар Парацельсвважав, щосаме шумспричинює глухоту іголовнийбіль ушахтарів,мірошників йкарбувальників.Сиренилітаків-штурмовиків тапікіруючихбомбардувальниківвикликають уньогожах,бажаннявтекти.Тепер цьомузнайденопояснення:гучні звукизбуджуютьлюдину,сприяютьнаходженню в притулоквеликоїкількостігормонів,зокремаадреналіну,внаслідок чоговиникаєвідчуттянебезпеки,страху.

    >Проти 19 ст.рівень галасумістахзріс у 10-10 000разів. Доджерел галасу належатиусівиди транспорту,машини імеханізми,промисловіоб’єкти,гучномовніпристрої,ліфти,телевізори ірадіоприймачі,музичніінструменти,скупчення людей таокремінесвідомі особини.

    Шумішкідливовпливають наздоров’я людей йтварин,знижуютьпрацездатність,спричинюютьзахворінняорганів слуху (глухоту),нервової,ендокринної,серцево-судинної систем.

     >Електромагнітневипромінюваннятакожналежить дофізичнихфакторів йвпливаєнасамперед нанервову систему. Занапруженостіелектромагнітного поля 1000В/мз’являютьсяголовнийбіль йвідчуттясильноївтоми, забільшихзначень –безсоння,розвиваютьсяневрози таіншізахворювання.

     >Особливонебезпечніпотужніармійськірадіолокаційністанції (>РСЛ):напруженістьелектромагнітного поляпоблизуїхніхантеннастількивисока, що птахи, котріпролітають повз,згоряютьживцем.

    >Вібраційнезабруднення. >Вібрації всередовищі, яквиникають под годинувиконаннярізноманітних робот (>укладення бетону,пневмоподрібненняпорід чидорожніхпокриттів,користуваннявідбійним молотком),спричинюютьвібраціївсьогоорганізму чи окремих йогочастин.Триваладіявібраційдуженебезпечна дляздоров’я:підвищуєтьсястомлюваність,розвиваєтьсявібраційна кісточка вшахтарів-прохідників,можутьстатисяструсмозку,розривтканин,порушення роботисерця іфункціїнервовоїсистеми. Длязменшеннявпливувібрацій наорганізм людейзастосовуютьсяколективні таіндивідуальнізасобизахисту :віброізолювальні кожухи длямеханізмів,пружніоснови і опори,віброгасильнірукавиці, прокладки ікилимки.

   Радіація.Протягомусієїсвоєїісторії людина, як йбіота вцілому,зазнавалавпливурадіоактивноговипромінювання, щонадходило із Космосові та відрадіоактивнихізотопів,розсіяних улітосфері,гідросфері іатмосфері. Цевипромінюваннястановилоприроднийрадіаційний фон (>ПРФ)Потужністьекспозиційноїдозиіонізуючоговипромінювання заПРФ урізних районахпланетидорівнювала (2,6 – 18,1)10Кі/(кг/рік).Такеопроміненнясприялоеволюційномупроцесові,бозабезпечувалостійкий невеликий фонмутацій. Це,своєючергою,збільшувалогенетичнурізноманітністьпопуляцій й даваломатеріал для природногодобору.Проте ізсередини 20 ст. людинапочалаінтенсивноосвоюватиатомнуенергію.З’явилисьатомназброя,атомніелектростанції (АЕС),дослідні ілікувальнірадіоактивніпрепарати іпристрої. Урезультаті іспитів йзастосуванняядерноїзброї,аварій на АЕС (лише на даний моментаварії наЧорнобильськійатомнійстанції в світі їхні вжесталося более як 200),порушеньгігієнічнихвимогповодження ізрадіоактивнимиречовинами і т.д.дозиопромінення напланеті вцілому та окремихїїрегіонахпочализростати.

    >Зростаннярівнярадіаційногозабрудненняпланетизумовиловиникненняокремоїгалузіекології,біології,медицини тафізики –радіаційноїбіології (>радіобіології).

   Іонізуючевипромінюваннямаєвисокубіологічнуактивність.Воно негативновпливає на живуречовину, до тогочислі і налюдину, аразі великих дозпризводять до смерти.Іонізуючевипромінюванняможедіяти подвійно.По-перше, воно тауражаєносіїспадковості –молекули ДНК,спричинюютьхромосомні тагеннімутації.Наслідки такихмутаційпроявляютьсявідразу чи черезкількапоколінь.По-друге,іонізуючевипромінюванняздатнеуражатиклітини ітканини (>насамперед,ушкоджуючиферменти) івикликатисоматичніпорушення, щопроявляються вопіках,катарактах,зниженніімунітету, ненормальномуперебіговівагітності,розвитковізлоякіснихпухлинрізнихорганів.


>Література:

Основиекології.Г.О.Білявський,Р.С.Фурдуй,І.Ю.Костіков.,Київ «Ли-бідь»2004р.,Міністерствоосвіти й науки України.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація