Реферати українською » Экология » Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного Повітря та розробка заходів Щодо очищення шкідлівіх вікідів


Реферат Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного Повітря та розробка заходів Щодо очищення шкідлівіх вікідів

>Вступ

>Розрахункова робота ">Визначеннярозмірів плати зазабруднення атмосферногоповітря та розробкизаходівщодо очищенняшкідливихвикидів"виконується студентом прививченнікурсу"Основиекології" ізметою:

·навчитисяоцінювативпливпромисловихпідприємственергетичних установоктощо,на стан атмосферногоповітря;

·визначення класушкідливихпідприємств,класунебезпекизабруднюючихречовин,розмірівсанітарно-захисних зон;

·вивчення діїосновнихзабруднюючихречовин наорганізмлюдини;

·розрахункифактичнихоб’єміввикидівзабруднюючихречовин у повітря;

·визначеннянеобхідногоступеня очищеннягазоповітряноїсуміші;

·розрахункирозмірів плати за шкоду ,заподіяну атмосферномуповітрювнаслідок йогозабруднення.

>Основніпоняття

>Підзабрудненняматмосферирозуміютьтакузміну стану, Якаповністю чичастковоє результатомжиттєдіяльностілюдини,прямо чиопосередкованозмінюєприходящуенергію,рівнірадіації,фізико-хімічнівластивостідовкілля таумовиіснуванняживихорганізмів.

>Середзагальноїмасизабруднюючихречовин,щонадходять ватмосферу:газискладають90%,твердічастки 10%.Рідкізабруднювачізустрічаєтьсядужерідко.

>Всіджерелазабрудненняподіляються на:

·природні;

·штучні (>антропогенні).

>Домішки природногопоходженнянадходять у повітря врезультатівулканічноїдіяльності,апотімпил,вуглеводнітощо,вивітрюванняґрунтів тагірськихпорід,лісових тастеповихпожеж,розкладурослин,згорянняметеоритів.Багатошкідливихречовинутворюються врезультатівториннихприроднихпроцесів.

Так,хвойні деревавиділяютьефірні олії, котріокислюючисьутворюютьновіхімічніелементи.Встановлено,щоджереломсиньоїдимки надлісомєтерпени таінші. Улісахутворюєтьсяблизько 1000 млн. т.реакційно-здатнихвуглеводнів:етилен ,ізопрен , атакожненасиченівуглеводні,альдегідні ,>кислі талужніречовини .

>Антропогенніджерелазабруднення на свійчергуподіляються на :

·стаціонарні(енергетичні установки , щомаютьвикопнепаливопромислові такомунально-побутові підприємства);

·пересування (усівиди транспорту).

>Промисловіджерела атмосферногоповітряподіляються на :джерелавиділення таджерелавикидів . Допершихвідносятьсятехнологічніпристрої (>апарати,установи тощо), впроцесіексомутації в яківиділяютьсядомішки. До інших – сурми,вентиляційнішахти ,аераційніліхтарі задопомогою , якідомішкинадходять у повітря.

>Промисловівикидиподіляються на :організовані танеорганізовані.

>Організованийпромисловийвикиднадходить у повітря черезспеціальноспорудженігазовідводи татурбіни , щодозволяютьзастосовувати очищення відзабруднюючихречовинвідповідні установки.Неорганізованийпромисловийвикиднадходить у повітря увигляді неспрямованихпотоківгазів урезультатіпорушеньгерметичностіобладнання.Неорганізованівикидихарактерні дляочиснихспоруд,заловідвалівділяноквантажноїрозвантажувальнихробіт таіншихоб'єктів. Доосновнихджерелпромисловогозабруднення атмосферногоповітрявідносять підприємстваенергетики,металургії,будматеріалів,хімічної танафтопереробноїпромисловостівиробництвадобрив.

>Рівеньзабрудненняповітрязалежить нелише відобсягувикидівпромисловихпідприємств й автотранспорту та і відметеорологічних умів.Жаркі,безвітряні,літнідні чибезвітряна погодавосени тавзимку , колимайже немаєциркуляціїповітря,сприяєутвореннюзастійнихявищбіляповерхніземлі ірізкомузростаннюконструкціїшкідливихдомішокутворення зміг у зонахтранспортнихзв’язків й навулицях ізнапруженимавтомобільним рухом.

>Наслідкизабрудненняатмосфериносять, якрегіонального то й глобальногохарактеру,при цьомушкідливовпливають наздоров’ялюдини,викликаютьрізнізахворювання. Тому ізметоюзапобігання негативноговпливу надовкілля таорганізмлюдинишкідливихречовин,щопотрапляють у повітря їхньогокількістьнумерується.

У основунормуванняпокладемовизначенняграничнодопустимихконцентрацій(ГДК).Увідповідності із ГОСТ 17.2.1.04-77.

ГДК -це максимальнаконцентраціядомішок ватмосферівіднесена допевноговідрізку години, а і приперіодичномувпливові чи протягомвсього життялюдини невпливаєнегативно,як налюдину то й надовкілля.

Длякожноїзабрудненоїречовинивстановлюють два напряминормативної:максимальнаразова тасередньодобова ГДК.

>Максимальнаразова ГДК –цеосновна характеристиканебезпечностішкідливоїречовини.Вонавстановлена дляпопередженнярефлекторнихреакцій улюдині(відчуттязапаху,світловачутливість,зміниактивності головногомозку)прикороткочасномувпливіатмосфернихдомішок .

>Середньодобова ГДК –встановлюється дляпопередженнязагально-токсичного мутагенного канцерогенного таіншоговпливуречовини наорганізмлюдини.

Зметоюекологічногостимулюванняатмосфероохороннихзаходівупорядкуванняджерел їхніфінансування ,відшкодуваннянародногосподарськихзбитківзумовленихзабрудненням атмосферногоповітрявпроваджується Платавикидизабруднюючихречовин у повітрястаціонарнимиджерелами.Платежі завикиди ватмосфернеповітрязабруднюючихречовинкомплексуютьекономічнізбитки від негативноговпливузабрудненняатмосфери наздоров’я людейсільськогосподарськогоугіддя,лісові,рибніреакції,ресурси тощо.

>Вихіднідані

>Назва підприємства

>Назва

>забруднюючихречовин

З факт,

 >Мг/куб.м

>Висота сурми (H) >Об‘ємвикиду куб. м/с Область Температура

>Повітря

(>t), з

>Викиду

(>t), з

1 >Хімічнийкомбінат >Ацетальдигід 0,1 50 9

>Рівнен-

>ська

20 150
>Вінілацетат 0,5
>Сірковуглець 0,08
>Акролеїн 0,2
>Діоксид азоту 0,13
>Сірчаний газ 0,7

>Санітарно-захиснізони-цетериторія, Яказаконодавчовстановленанавколо шкірного підприємства ізметоюнедопущеннязабрудненнясанітарнихтериторій.Їхрозташовують ізпідвітряного боціпідприємств йзасаджуютьдеревами ічагарниками.Вонимаютьвиглядпарків чилісопарків. Уцих зонах можнарозташовуватиадміністративно-службовіприміщення,склади,гаражі,

депо,лазні,торговіцентри.

>Залежно відшкідливостізабруднювачів , щовикликаються іможливості їхні очищеннякожнепідприємствовідносять доти чиіншого класушкідливості.

>Відповідно до цого зарозмірамирозрізняють 5класівсанітарних зон.

>Визначення класушкідливостіпідприємств тарозмірівсанітарно-захисних зон

>Промисловепідприємство Класшкідливості >Розмірисанітарно-захисних зон, м
>Хімічнийкомбінат І 1000

>Сірчаний газ –безбарвний газ, щовиділяється призгорянніпалива, якуміститьдомішкисірки, припереробцісірчаних руд,частково – пригорінні,виплавціметалів тощо.

>Надмірнакількістьсірчаного газупризводить до:

·Підвищеннясмертностісеред людейпохилоговіку тахронічнохворих;

·Погіршення стану по людях ізреспіраторнимизахворюваннями;

·Підвищеннячастотиреспіраторнихзахворювань удітей;

>Двоокис азоту –цебурий газ ізчадним запахом = 3,3 г/л. Узниженомустанісвітлажовтарідина,замерзає вбезколірнікристали. Температураплавлення 11,2 З,кипіння 20,7 З.Відноснатоксичність NO2 залежить від йогоконцентрації йдовготривалості дії. При йогодовготривалій дії негативновпливає надихальнішляхилюдини татварин.З‘єднуючись із водою вдихальних, вонаутворюєазотистікислоти, щоспричиняєсильніподразненняслизовихоболонок,тяжкізахворювання.

>Сірковуглець утехніціодержуютьпропусканням парісіркикрізь кулюрозпеченоговугілля.Чистийсірковуглецьявляє собоюдоситьлетучубезбарвнурідину іздоситьприємним запахом, але йзвичайновінміститьнезначнідомішкипродуктівчастковогорозкладання, про щонагадуютьжовтийколір йогидний запах. ПОРИ йогоотруєні йдуже легкозагоряються.

>Вдиханняповітрязівмістом 0,3 %СS2  йвищеможешвидко привести доважкогозахворювання. Прихронічномуотруєннімалими дозамисірковуглецюпоступоворозвиваютьсяшлунковізахворювання (гастрит) йрізнірозладинервовоїсистеми.ГраничноприпустимоюконцентрацієюСS2  уповітріпромисловихпідприємстввважається 0,01 мг/л.Хронічнадіямалихконцентраційпризводить дозахворюваньцентральноївегетативної,периферичноїнервовоїсистеми,ендокринних йвнутрішніхорганів, системкрові,впливає наспецифічнуфункціюжіночогоорганізму,сприяєрозвиткусердечно-судиннихзахворювань.

>Ацетальдегід –безбарвнарідина ізрізким запахом, добророзчинна уводі; температуракипіння 21 З.

>Оцтовийальдегідзастосовуютьголовним чином, длядобуванняоцтовоїкислоти, а й удеякихорганічних синтезах. Широкозастосовують упарфумерії, бомаютьприємний запах.Альдегідиподразнюютьоболонку очей, носоглотки,впливають наорганикровообігунавіть узовсіммалихконцентраціях.

ГДКзабруднюючихречовин в атмосферномуповітрі,мг/куб. м

                                (>CH 245-71)

>Речовина >Максимальнаразова >Середньодобова Класшкідливостіречовин
>Ацетальдегід (пара) 0,01 0,01 3
>Вінілацетат (пара) 0,15 0,15 3
>Сірковуглець (газ) 0,03 0,005 2
>Акролеїн (пара) 0,03 0,03 2
>Сірчаний газ (газ) 0,008 0,003 2
>Двоокис азоту (газ) 0,085 0,085 2

>Визначенняфактичноїмасивикидуі-тоїдомішкизабруднюючоїречовини у повітря заформулою:

, (>т/рік),

де Зфакт. –фактичнаконцентраціязабруднюючоїречовини,г/куб. м;

М –висота сурми; У1 –об’ємвикиду,м.куб./с;t1 – температуравикиду, З;t2 – температура атмосферногоповітря длянайтеплішогомісяця року вданіймісцевості; А –коефіцієнт, щовраховує частотутемпературнихінверсійданоїмісцевості (для умів УкраїниА=160); Ф –коефіцієнтшвидкостіосіданнячасток ватмосфері (длягазів – 1.0; дляпарів – 2.0; для пилку – 3.0); Т – число секунд вроці.

 >mфакт  дляацетальдегіду:

   

>mфакт  длявінілацетату:

>mфакт длясірковуглецю:       

>mфакт  дляакролеїну:

>mфакт длядіоксид азоту:

>mфакт длясірчаного газу:

№п/п >Назвазабруднюючоїречовини

>mфакт  (>т/рік)

1 >Ацетальдегід 0,165
2 >Вінілацетат 0,827
3 >Сірковуглець 0,2646
4 >Акролеїн 0,331
5 >Діоксид азоту 0,43
6 >Сірчаний газ 2,315

>Маса максимально припустимоговикидузнаходиться заформулою:

, (>т/рік),

де Зм – максимальнаразова ГДКзабруднюючоїречовини,г/м.куб.

>mГДК  дляацетальдегіду:    

>mГДК  длявінілацетату:           

 >mГДК  длясірковуглецю:           

 >mГДК  дляакролеїну:           

  >mГДК  длясірчаного газу:              

>mГДК  длядіоксид азоту:      

       

№п/п >Назвазабруднюючоїречовини

>mГДК  (>т/рік)

1 >Ацетальдегід 0,0165
2 >Вінілацетат 0,248
3 >Сірковуглець 0,099
4 >Акролеїн 0,0496
5 >Діоксид азоту 0,281
6 >Сірчаний газ 0,026

            

>Знаходженнямасинадлімітнихвикидівзабруднюючихречовин у повітря:

>m>НЛ  =mфакт  -mГДК , (>т/рік) ,

де   >m>НЛ -масанадлімітнихвикидівзабруднюючихречовин у повітря, (>т/рік);

     

>m>НЛ  дляацетальдегіду: 0,165 – 0,0165 = 0,1485

>m>НЛ  длявінілацетату: 0,827 – 0,248 = 0,579

>m>НЛ  длясірковуглецю: 0,2646 – 0,099 = 0,1656

>m>НЛ  дляакролеїну: 0,331 – 0,0496 = 0,2814

>m>НЛ  длядіоксиду азоту: 0,43 – 0,281 = 0,149

>m>НЛ  длясірчаного газу: 2,315 – 0,026 = 2,289

№п/п >Назвазабруднюючоїречовини

>mНВ  (>т/рік)

1 >Ацетальдегід 0,1485
2 >Вінілацетат 0,579
3 >Сірковуглець 0,1656
4 >Акролеїн 0,2814
5 >Діоксид азоту 0,149
6 >Сірчаний газ 2,289

>Визначенняефективностінеобхідної длязбереженнясанітарних норм очищення:

%

Є дляацетальдегіду: ((0,165-0,0165)/0,165)*100% = 90 %

Є длявінілацетату: ((0,827-0,248)/0,827)*100% = 70 %

Є длясірковуглець: ((0,2646-0,099)/0,2646)*100% = 63 %

Є дляакролеїну: ((0,331-0,0496)/0,331)*100% = 85 %

Є длядіоксид азоту: ((0,43-0,281)/0,43)*100% = 35 %

Є длясірчаного газу: ((2,315-0,026)/2,315)*100% = 99 %

№п/п >Назвазабруднюючоїречовини Є (%)
1 >Ацетальдегід 90
2 >Вінілацетат 70
3 >Сірковуглець 63
4 >Акролеїн 85
5 >Діоксид азоту 35
6 >Сірчаний газ 99

>Результатирозрахунківзводять втаблицю

>Назва

підприємства

>Назва

>забруднюючих

>речовин

>Сфакт,

>мг/м.куб

>Сгдк,

>мг/м.куб

>mфакт ,

>т/рік

>m>гдк ,

>т/рік

>m>нд ,

>т/рік

>Необхідний

>ступінь

очищення (%)

>Хімічнийкомбінат >Ацетальдегід 0,1 0,01 0,165 0,0165 0,1485 90
>Вінілацетат 0,5 0,15 0,827 0,248 0,579 70
>Сірковуглець 0,08 0,03 0,2646 0,099 0,1656 63
>Акролеїн 0,2 0,03 0,331 0,0496 0,2814 85
>Діоксид азоту 0,13 0,085 0,43 0,281 0,149 35
>Сірчаний газ 0,7 0,008 2,315 0,026 2,289 99

Оплата жвикидиі-тоїзабруднюючоїречовинивизначаються заформулою:

, (грн./т),

де М>бі –базовий норматив плати завикиди у повітряоднієї тониі-тоїзабруднюючоїречовини вмежахліміту ізврахуванням класунебезпечності;

М>лі –масарічноговикиду вмежахлімітуі-тоїзабруднюючоїречовини,т/рік;

Мп –коефіцієнткратності плати за надлімітнийвикид у повітрязабруднюючихречовин (>приймаєтьсязалежно відекологічного станумісцевості); М>пі –масанадлишковоговикиду у повітря й –тоїзабруднюючоїречовини; До>інд –коефіцієнтіндексації; Дот –коефіцієнт, щовраховуєтериторіальнісоціально-екологічніособливості,залежить відчисельностіжителівнаселеного пункту, йогонародногосподарського забезпечення йрозраховується заформулою: Дот = Донас * До ф , де Донас. –коефіцієнт, щозалежитьчисельностіжителівнаселеного пункту; Доф. –коефіцієнт, щовраховуєнародногосподарськезначеннянаселеного пункту;

Дот  = 1,2*1,25 = 1,5

П дляацетальдегіду: [190*0,0165+2*190*0,0165]*1.5*10 = 846

П длявінілацетату: [2,0*0,248+2*2,0*0,248]*1.5*10 = 34,74

П длясірковуглецю: [111*0,099+2*111*0,099]*1.5*10 = 551

П дляакролеїну: [53*0,0496+2*53*0,0496]*1.5*10 = 447

П длядіоксид азоту: [53*0,281+2*53*0,281]*1.5*10 = 237

П длясірчаного газу: [2*0,026+2*2*0,026]*1.5*10 = 137,34

-Результатирозрахунківрозмірів плати завикидизабруднюючихречовин ватмосферіповітряподають увиглядітаблиці

>Назва

>забруднюючих

>речовин

>Масарічноговикиду вмежахлімітут/рік Над-лімітнамасавикидівт/рік

>Базовий норматив плати

грн./т

Сума вмежахлімітугрн./рік >Коефіцієнткратності Сума плати за над-лімітнівикидигрн./рік >Кф >Загальна сума платигрн./рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>Ацетальдегід 0,0165 0,1485 190 28,5 2 846 1,25 875
>Вінілацетат 0,248 0,579 2,0 4,5 34,74 39,24
>Сірковуглець 0,099 0,1656 111,0 49,95 551 601
>Акролеїн 0,0496 0,2814 53,0 23,85 447 471
>Діоксид азоту 0,281 0,149 53,0 67,6 237 260
>Сірчаний газ 0,026 2,289 2,0 0,24 137,34 138
>Всього 2384,24

>Зробивширозрахункову роботу натему:"Визначеннярозміру плати зазабруднення атмосферногоповітря тарозробказаходівщодо очищенняшкідливихвикидів". Миможемосказати щопоказникиєдосить великими,наприклад колипотрібно було бзробитивисновок наосновірозрахунків “Є, Пі, П".Візьмемотакузабруднюючуречовину якуацетальдегід Є = 90 %,вінілацетат Є = 70 %,сірковуглець Є = 63 %,акролеїн Є = 85 %,діоксид азоту Є = 35 %,сірчаний газ Є = 99%.

>Також можнапобачити, що сума плати завикидизабруднюючихречовинємалою.

>Наприклад дляацетальдегіду П = 875грн/т, длявінілацетату П = 39,24грн/т, длясірковуглецю П = 601грн/т, дляакролеїну 471грн/т,діоксиду азоту П = 260грн/т, длясірчаного газу П = 138грн/т, а всіхречовинстановить П = 2384,24грн/т.

>Побачивши,ціцифри можнасказати, що підприємствавкидаютьчималорізнихзабруднюючихречовин внавколишнєсередовище, котрішкодятьздоров‘юлюдини,аджесаме від цогобільшість людейхворіють нарізнізахворювання.

Накінець хочусказати, щозробившицюрозрахункову, я багатодізнався проекономічніметодиуправлінняприродокористуванням, асаме простягнення плати зазабруднення атмосферногоповітря.


Схожі реферати:

Навігація