Реферати українською » Экология » Біосфера. Забруднення і захист навколишнього середовища


Реферат Біосфера. Забруднення і захист навколишнього середовища

Тема 1: Біосфера

 

Біосфера (>Зюсс в кн. 19 – го століття) – «сфера життя всього живого»1875г.

Перший автор вчення про біосфері – В.І. Вернадський. Кот. вважав, що таке життя немає звідки – те з «поза», вона існувала землі завжди.

Встановлено закон всоотв. з кіт. біосфераподчин. закону «константності». Відповідно до законом маса живого речовини планети становить 1019 тонн. Кількість живої енергіїсост. 4,171810 Дж. Щодо хімічного складу планети залишається стабільним.

Основа біосфери – живе речовина, кіт. втягує й перерозподіляє хімічні речовини тощо.Сущ. також >абиотическое (неживе) речовина. Радіоактивне речовина – електронні та інших. види полів випромінювань,вкл. космічне речовина.

Особливості біосфери:

1. здатність швидко нарощувати масу речовини;

2. інтенсивно розмножуватися і освоювати все живе простір;

3. рух під впливом сил гравітації;

4. активне рух;

5. стійкість, протягом, та швидке розкладання;

6. здатність адаптацію будь-яких умов;

7. надзвичайно висока швидкість реакції.

Функції біосфери:

1. енергетична:

1.1. фотосинтез;

1.2. поглинання.

2.концентрационная – живе речовина концентрує у своїй тіла обрані хім. елементи;

3. деструктивна –сост. у цьому, щоб руйнувати;

4.средообразующая;

5.газообразующая;

6. транспортна – перенесення речовин і внаслідок активного руху організму;

7. інформаційна – виявляється у тому, що організми і їхні колонії накопичують певну інформацію, закріплює їх у спадковості структури та передає наступних поколінь. Основне ланка передачі – клітина.

>Экосистема (1935 р., авторТенсли) – сукупність взаємозалежних елементів.

Властивості екосистеми: цілісна; відкрита обмінюватись; здатна підтримувати вищий рівень внутрішньої упорядкованості; здатна попереджати неконтрольовані процеси, здатна підвищувати сумарну енергію системи.

>Энтропия – міра упорядкованості екосистем.

Функції екосистеми:

1. гомеостаз – механізм саморегуляції екосистеми;

2. обмін;

3. боротьба за виживання.

Основні мікроелементиЖО: H;O; З;Ca;Na; K;P; P.S.

>Экосистема – єдиний природний чиантроп. – природний комплекс,созд. живими організмами, в кіт. живі й неживі компоненти об'єднані між собоюпричинно – слідчими взаємозв'язками, обміном речовин і розподіляються потоком енергії.

>ТЕРМИНЫ.

>Продуцент (>автотроф) – організм, кіт. створює (продукує) органічна речовина із води, вуглекислого газу та мінеральних солей, використовуючи у своїй сонячної енергії. Усього зелений покрив Землі складається з 350 тис. видів.

>Консумент (>гетеротроф) –орг., котра отримує життєву енергію, харчуючись рослинами чи тваринами. У тому числі: травоїдні тварини, хижаки, паразити, хижі рослини (росичка, прим.), гриби. Такихорг. прибл. 1,5 млн. видів.

>Редуцент –орг., кіт. розщеплюють органічна речовина що виробляється продуцентами іконсументами до простих сполук (води, вуглеводу, мінеральних солей), замикаючит.о. круговорот речовин, у біосфері. Такихорг. Землі прибл. 75 тис. видів (до них відносяться мікроорганізми). Гриби, до прим., руйнуютьотмершую деревину, виконуючи рольредуцентов.

Харчова (>трофическая) ланцюг – взаємозв'язку між організмами, кожен із яких харчується іншими, і ,своєю чергою, служить їжею третьому. На початку ланцюга розташовані продуценти, вони служать їжеюконсументов 1 – го порядку (травоїдним тваринам), далі йдуть консументи 2 – го порядку (хижаки), замикають ланцюг продуценти.

У науці про оточуючоїсущ. 2 системи поглядів існувати біосфери: 1)антропоцентрическая; 2)биоцентрическая.

>Антропоцентрическая система поглядів – зазначає влада людини над природою. Такий їхній підхід називають технологічним. За такого підходу закони природи вважають вторинними, вони можуть заважати соціальному прогресу.

>Биоцентризм –утв., що природа – це об'єкт співіснування видів, зокрема. і вагу людини.

З розвитком суспільствасформ. система зв'язок між економікою й участі біосферою (>биоекономика).

>Производством споживається щорічно:

· гідросфера – 5,3 тис.гГт води, відходи становлять 5013±4Гт;

· атмосфера – виробництво споживає 28Гт, людина 1,2Гт, відходи у повітрясост. 35±1,6Гт;

· мінеральну сировину – 100Гт;

· біомаса – 10Гт на рік (використовується трохи більше 7,5%);

· енергоресурси –исп. на 16%, повсюдно!

Показником використання ресурсів служить >ИИР (індивідуальне використання ресурсів) – коефіцієнт втрати резерву протягом року – відношення загального кіл. добутих ресурсів до чисельності населення регіону (країни чи світу).

За величиноюИИР діляться на 3 грн.:

1. ресурси зі ступенем виснаження більш 1,7% (золото, ртуть та інших.);

2.ИИР 1,3% (молібден, залізо, нікель, алюміній та інших.);

3. ост.ИИР, в кіт. резервсост. 0,4 – 0,6%.

Структура (схема) використання ресурсної бази:

Споживання Виробництво Продукти виробництва Споживання продукти виробництва Відходи виробництва Споживання.

Закони природи: розвиток, цілісність і функціональність.

Цілісність – вплив однією з елементів біосфери тягне зміну в усій системі.

Функціональність – круговорот речовин і у природі, багатократний повторюваність процесів, забезпечить їхню високу сумарну ефективність, при обмежений обсяг речовини, щоучитив. у тих процесах.

Розвиток системи  -сост. у безперервному зміні біосфери.

Круговорот речовиносущ. завдяки відкритості біосфери. Про2 виробляється щорічно у обсязі1,5108 т; у своїй споживається21010 т.

>Палютанти – речовина – забруднювач біосфери, що впливають біоценоз.

 

Тема 2: Забруднення ОС

 

Матеріальніполютанти – мають всіляке агрегатний стан і хім. склад. Засн. їх види:

1. механічні (без хім. домішок!);

2. хімічні –полютанти, кіт. викликають зміна хім. особливостей середовища проживання і негативно впливають на екосистеми;

3. фізичні – змінюють параметри середовища (температура, радіація, хвильові вагання і т.п.);

Фізичні забруднення:

1. теплове – зміна температурного режиму середовища (причина – теплові викиди підприємств!);

2. світлове – порушення природної освітленості (в сл. дії джерел штучного висвітлення, щосозд. аномалію у житті рослин та тварин);

3. шумове – збільшення інтенсивності звуку понад природного рівня.

4. електромагнітне – випромінювання вих. від електромереж, роботи промислових пристроїв тощо., що нерідко призводить до географічним аномалій, зміни чутливості біологічної середовища;

5. радіаційне – підвищення рівня радіонуклідного випромінювання, кіт. впливає біосферу.

Біологічна забруднення:биотическое імикробиологическое.

Інформаційне забруднення: забруднення генотипу (РНК і ДНК!)

Для оцінки рівня забруднення використовують показники: ГДК,ПДУ; з метою оцінки забруднення екосистеми –ПДТН,ПДЕН,МТН.

>МТН – це обсяг стічних вод мовби i твердих промислових відходів, відходів комунальних об'єктів, кіт. розподіляється по адміністративної території (вимірюється втис.т/км2).

>РасчетМТН, приклад:

Площа = 520 кв. км.

Викиди = 200тис.т.

>МТН = 200тис.т./ 520 кв. км. = 0,35 (>тис.т/кв.км).

Показники технологічної та техногенного навантаження використовують із складання екологічних карт з оцінки ситуації та порівняння показників територій.

Основу викидів щодо масисост. викиди від рухливих джерел – автомобілів, с/г техніки, літаки, тепловози.

На великі міста припадає лише від 30 до70% всіх викидів.

На США доводиться щонайменше 40% всієї маси забруднень.

Основні забруднювачі:CO (177 – 200млн.т/год), NO* (68млн.т/год),SO2 (99млн.т/год),CO2 (50млн.т/год). Від стаціонарних джерел надходить 57млн.т/год. Від рухливих джерел – 80млн.т/год.

Якість і кількість характеру забруднення середовища є ІЗ (індекс забруднення):

  де Aі= aі=

За підсумками цих даних зобов'язані дотримуватися заходи для безпеки і обережності.

Санітарна захищена зона – захищена смуга, птд. підприємства чи забруднений ділянку, від населених пунктів.

ГДК – це з шляхів попередження забруднення довкілля: води, повітря, або продуктів харчування т.п.

ГДК – максимально припустиму концентрацію речовини серед джерелбиопотребления, кіт. за більш більш-менш тривалому вплив на організм не впливає для здоров'я, не викликаючи тривалого ефекту (позначається на прийдешнім).

Існують показники ГДК (>мг/куб.м.): ГДК>р.з. – робочої зони; ГДК>макс. – максимальний; ГДК>с.с. – середньодобове; ГДК>н.п. – населених пунктів.

Нормування – діяльність із встановленню гранично допустимих дій особи на одне довкілля.

Нормативи – визначник компромісів між екологією й економіці.

>ЭТТ,ПДНТ,ПДЭТ – підзаконні нормативи,опред. якістьокруж. середовища.

Екологічні стандарти нормування – встановлений комплекс норм з охорони навколишнього середовища, використанні природних ресурсів немає і забезпечення екологічну безпеку.

Екологічний менеджмент – відбиток державної політики у сфері охорони навколишнього середовища проживання і забезпечення екологічну безпеку населення.

Технології захисту атмосфери від промислових забруднень. Джерелом таких є: господарську діяльність; ерозії; антропологічні зміни.

>ЗОС (забруднювачі навколишнього середовища):

1. вихлопи;

2. виробництво;

3. згоряння побутових й управління промислових відходів.

>ЗОС:

1) теплова енергетика – 30 – 31%;

2) автотранспорт – 23%;

3) чорна металургія – 15 – 16%;

4) виробничі будматеріали – 15%;

5) кольорова металургія – 7%;

6) нафтопереробна промисловість – 6%;

7) хімічна промисловості – 5%.

Промислова пил – основний забруднювач атмосфери, на добу виробляється1т/кв.км.

Чинники небезпеки:

1. кількість викидів;

2. фізико-хімічні властивості викидів;

3. концентрація;

4. необхідна рівень захисту,необх. для середовища.

Хімічні методи усунення забруднювачів: сорбція (осад!); нейтралізація.

Біохімічні методи: очищення стічних вод мовби мікроорганізмами.

Фізичні методи:електромагнитная очищення (опромінення магнітними полями певного «складу»); ультрафіолетове випромінювання; ультразвукова обробка;инфразвуковая обробка.

>Термические методи: окислювання органічних речовин, за наявності кисню спалювання органічних речовин.

Завдання забезпечення зменшення кількості полютантів: 1) мінімізувати відходи виробництва; 2) вибір підходящого устаткування (екологізація). При виборі технологій очищення: 1) заміна токсичних матеріалів на нетоксичні; 2) які чинять спротив утилізації матеріалів на піддаються такий.

Для оцінки ступеняотходности виробництва використовують матеріальний індекс виробництва.

>МИП =МИП > 1,

ніжМИП менше, тимбезодходней виробництво.

>ТЕРМИНЫ.

Процес – сукупність всіх внутрішніх взаємодій елементів системи чи взаємодій системи з довкіллям.

Технологічний процес – складна системасост. з одиничних, пов'язаних між собою, процесів (елементів) котрі взаємодіють із довкіллям.

Технологічна схема – окреме пристрій, укладене послідовності.

Технологія – сукупність способів досягнення цієї мети (у певному послідовності).

Технологічний режим – сукупність умов що визначають режим роботи апаратів й установки.

Вихід продукту – ставлення окремо отриманого продукту з максимально можливим кількістю і якістю, що міг бути при умовах здійснення технології.

Технологічний регламент – основний технологічний документ, визначальний рецептуру, режим і Порядок проведення операцій технологічного процесу.

 

Тема 3: Захист довкілля

Світовий океан – вся вода планети Земля! Комора біомаси, що може прогодувати 1,5 млрд. чол на рік. Основний забруднювач води – нафтопродукти, кіт. потрапляють у океан при: 1) транспортування; 2) розробка шельфів; 3) забруднення через атмосферу, грунт тощо.

Проблема прісної води: нестача і зростаючий дефіцит.

Завдання захисту ОС: ефективне використання водних ресурсів.

На господарську діяльність витрачається: ЖКГ – 25% води; с/г – 25% (1/2 від витрат промисловості); промисловість – 49% загальної кількості води.

Стічні води як продукт господарську діяльність: змінюють властивості води та її склад, колір, смак, запах.

>Водоеми (у разі забруднення) потрапляють під контроль принаявности: 1)взвешиваемих речовин; 2) плаваючих домішок; 3) забарвлення води; 4) запаху; 5) РН – показника кислотності, котрі можуть від нормального (5,5); 6) зміна мінерального складу вод.

У цьому потрібна наявність розчинної кисню у питній воді в величині 4 мг/л.

Погостам нормується кількість збудників інфекцій. Наявність отруйних речовин заборонена.

ГДК перебування у питну воду домішок: аміак – 20 мг/л (0,05 мг/л для рибного господарства!); мідь – 1 мг/л (0,01 мг/л для рибного господарства!); свинець – 0,1 мг/л.

Для охорони водного середовища є 420 нормативів!

Технології очищення води:

1. методи механічний очищення:

1.1. проціджування;

1.2. спливання;

1.3. відстій;

1.4. фільтрація;

1.5. центрифугування.

2. методи хімічної очищення:

2.1. додавання органічного речовини;

2.2. сорбція;

2.3. пряма хімічна обробка;

2.4.мембранная очищення;

2.5.ионообменние процеси;

2.6. електроліз;

2.7.термолиз;

2.8. хлорування води.

3. методи біохімічної очищення.

Екологічна безпеку підприємства. Основне напрям політики – охорона довкілля, концепція прийнята ВРУ 5 березня 1998 р., яка визначила 3 основних пріоритету: реалізація екологізації підприємства, досягнення балансу між рівнем забруднення та його зменшення. Однією із завдань є створення інструментів економічного регулювання з метою забезпечення екологізації виробництва. Базовим інструментом є збори (податки), систематичне фінансування, створення механізму відшкодування збитків. Існують насущні проблеми, пов'язані із повною відсутністю механізму кредитування підприємств та порожніх приватних з метою екологізації виробництва та економічних суб'єктів.

Страхування – взаємна зацікавленість у запобігання аваріям на промислові об'єкти.

Національне господарство (Україна) має низку негативних тенденцій, які погіршують екологічну ситуацію тощо:

1. економіка рухається шляхом ресурсі витратного виробництва;

2. зростає енерго і ресурсіемкость ВВП;

3. на 1 од. ВВП витрачається1т. ресурсів;

4. на 1 од. ВВП енергоспоживання в3р. більше, ніж Росії;

5. за останніх 10 років енергоспоживання на 1 од. ВВП збільшилася2р.;

6. нарощування потужностей випуску продукції при «брудному» виробництві шкодить екології;

7. зростання експорту до Україні перевищує рівень зростання ресурсної бази, що веде до дефіциту таких і погіршення екологічної обстановки.

Негативні тенденції – зростання техногенного тиску природу на 1 од. покидьків. Питома вага викидів на 1 од. ВВП зріс у 3 – 4 разу, у своїй рівень платежів, що у державну скарбницю, відповідає рівню шкоди.

Проблеми, які потребують термінового рішення:

1) фінансування, кредитування екологізації підприємств і суб'єктів економічної діяльності;

Позабюджетні екологічні фонди – локальні природоохоронні організації (наприклад, Всеукраїнський фонд відродження Дніпра).

Існують 2 методу оцінки шкоди: метод непрямих оцінок і прямого рахунку.

Сума шкоди – грошовий вираз втрат якості довкілля та екологічних втрат.

У природоохоронної практиці дотримуються такі величини:

Уа =M*у**f

Економічний інтерес органів влади й суб'єктів підприємництва екологічномусенце збігаються: життя безпеки; здорової середовища проживання.

«Якість» життя відповідно до законодавства у тому, що:

1. збільшується «якість» населення, збільшується тривалість життя, зменшення кількості розлучень, підвищення рівня кваліфікації, і освіченості;

2. збільшується добробут (рівень життя);

3. «якість» соціальної сфери – трудові умови, зайнятість, фізична й майнова безпеку;

4. якість довкілля – акумуляція даних про атмосферних і використання воднихзагрязнителях, капітальні вкладення та протизсувні заходи з охорони навколишнього середовища;

5. «якість» природи – кліматичних ресурсів, стан і обсяг природи, сировинних ресурсів.

СОТ встановило Україні переоцінити і переглянути своє екологічне законодавство.

Управління, організація та контролю над збереженням довкілля. Передові підприємства = передовий менеджмент, міжгалузевий центр якості (відповідність продукції ДСТУ ISO 9001-2001). Такий підхід реалізований всього на підприємствах; ключовою об'єкт такий концепції – людина і її ідеологія!

Екстенсивне виробництво – заснований на старих технологіях,ергономичное іматериалоемкое виробництво, екологічно шкідливе. За оцінками ООН виміряти ціну нього становить до запланованих 4% ВВП рік.

>Экономичное виробництво (інтенсивне) – заснований на передових технологіях економічне і екологічно чисте виробництво.

Глобальне виробництво – будується довгі роки на інтенсивному методі виробництва.

Національні витрати становлять 8 – 10% від ВВП України забезпечення безпеки ОС.

Екологічний нормування – діяльність у результаті якої обгрунтування ідеальної і ремінної норми, що сприяє розробці екологічних нормативів, у яких зберігається нормальна функціональність екосистеми.

Тимчасово узгоджені нормативи – не ведуть до збалансованості дій зі охорони навколишнього середовища. У тому числі існують: 1) санітарно – гігієнічні нормативи; 2) екологічні нормативи; 3) допоміжні.


Схожі реферати:

Навігація