Реферати українською » Экология » Анаеробних очищених стічніх вод


Реферат Анаеробних очищених стічніх вод

>Анаеробнеочищеннястічних вод

 

>Біологічнеочищеннястічних водвключаєанаеробні тааеробніпроцеси.Зазвичай,анаеробна очищенняпередуєаеробній.Анаеробнийспосібочищення, навідміну відаеробного,дозволяєуникнутизабрудненняповітрямікробнимиаерозолями, томупопередняобробказабруднених вод угерметичномуреакторієнадзвичайнокорисною дляоточуючогосередовищаТехнологіяанаеробногоочищеннястічних водпередбачаєможливістьреалізаціїпроцесу в реакторах замоделлюідеальногозмішування, коли вапаратзавантажуєтьсявизначенапорція субстрату дляобробки запевнийперіод години, чи замоделлюідеальноговитіснення, коли субстрат проходитикрізьапарат,контактуючи змікроорганізмамилише годину,необхідний дляпротікання від входу довиходу.Можливі,також, йкомбінованіваріанти.Слідзазначити, щожиттєдіяльністьмікробноїасоціації встаціонарнихумовахпоступовозатухає черезнасиченнясередовища продуктамиметаболізму, тому, принеобхідностіпереробкивеликоїкількостівідходів за невеликийпроміжок години,перевагоюкористуютьсяреактори,близькі домоделіідеальноговитіснення, так званогопроточного типу.

>Робота реакторапроточного типупов’язана зподоланням ряду проблем, таких, яквимиваннямікрофлори реактора,недостатнього контакту субстрату зактивним мулом.

>Особливістюасоціацій, щоберуть доля вметановомузброджуваннієздатністьутворюватизернистізгустки,тобто,самовільноіммобілізуватисянавколонаявних встічних водахінертнихносіїв,такийзернистий облогназиваєтьсяактивним мулом йосідає на днобіореактора. Однак, припротіканністічних вод, зактивним муломконтактуєлише тонкий кулюрідини, щознаходиться надповерхнею мулу. Доти ж, притурбулізації потокувідбуваєтьсявинос мулустічними водами. Таким чином,виникаєпротиріччяміжнеобхідністюзбільшитишвидкість руху потоку йвимогою до йоголамінарності. Одним зваріантіввирішенняцієїпроблемиєвикористанняспеціальнихінертнихносіїв.

>Такіносіїмаютьвідповідати рядувимог:

- бутирозповсюдженими увсьомуреакційномупросторі;

-залишатися вапараті й невиноситись потокомрідини;

- бутидостатньоміцнимищоб неруйнуватися приконтакті ізрідиною;

- матіррозвиненупитомуповерхню.

>Реалізувати процес метановогозброджування наімобілізованихносіяхможливо в реакторахдекількохвидів:

- зпсевдозрідженимносієм;

- знерухомимносієм;

- зрухомимносієм.

>Носії дляорганізаціїпсевдозрідження вбіореакторі (рис. 1.1.)найчастішеявляють собоюдрібнічасткирозміром до 0,5 мм природного чи штучногопоходження зрозвиненоюпитомоюплощеюповерхні,їїзначенняможутьзнаходитися вмежах 800...8000м/м взалежності відматеріалучасток.Найбільшпоширенимєвикористання такихносіїв, як торф,пісок,вугілля,іонообмінні смоли,поліуретан,пінополістирол таіншіполімери.

 

>Рис. 1.1.Біореактор

>Особливоювимогою до такихносіївє малапитома ваги, щосприяєрозповсюдженнючасток увсьомуоб’ємі реактора.

>Завантаження увиглядінерухомоготеплоносіянайчастішеявляють собою структурурозгалуженоїплощі, Якавстановлюється впроточнійчастиніапарата.

Накаркасі ізкорозійностійкогоматеріалузакріпленоінертнийносій таким чином,щобутворитисітку чирешітку,достатньощільну,щоб забезпечити контактстічних вод змікроорганізмами. Уякостіносіївнайчастішевикористовуютьполімернілистишнури та сурми, шарикусковихматеріалів, таких,наприклад, якпінополістирол.

>Реактори зрухомоюнасадкою (рис. 1.2)являють собоюрезервуари зрухомими,найчастіше,барабанними чироторнимиелементами.Барабанніелементивстановлені таким чином,щобпотікстічних водобертавбарабани.Барабанизаповненікусковимматеріалом, на я кому йутворюєтьсябіоплівка.

>Рис. 1.2.Реактори зрухомоюнасадкою

>Численнідослідження метановогозброджуваннястічних вод в реакторах змікрофлорою,іммобілізованою наінертнихносіях,показують, що процесметаногенезу табіодеструкціїзабруднень іде вдекількаразівшвидше, ніж вінших типахреакторів. Доти ж, вякостіносіївможутьвикористовуватисьрізноманітнівідходи природного та штучногопоходження,зокрема,полімери. Таким чином,подібнийспосібочищеннястічних водрозв’язуєцілий комплекс нижченаведених проблемекології таенергетики.

>Поняття простічні води таджерела їхніутворення

>Стічні води,забрудненіпобутовими йвиробничимивідходами й, щовидаляються ізтериторійнаселених місць йпромисловихпідприємств системамиканалізації. Достічних водвідносятьтакож води, щоутворюються врезультатівипаданняатмосфернихопадів умежахтериторійнаселенихпунктів йпромисловихоб'єктів.Органічніречовини, щомістяться встічних водах,потрапляючи взначнихкількостях уводойми чинакопичувються уґрунті,можутьшвидкопсуватися йпогіршуватисанітарний станводойм йатмосфери,сприяючипоширеннюрізнихзахворювань. Тому запитанняочищення,знешкодження іутилізаціїстічних водєневід'ємноючастиноюпроблемиохорониприроди,оздоровленнянавколишньогосередовища й забезпеченнясанітарногоблагоустрою міст йін.населених місць.

Узалежності відпоходження, складу йякісних характеристикзабруднень (>домішок)стічні водиподіляються на 3основнікатегорії:побутові (>господарсько-фекальні),виробничі (>промислові) йатмосферні.

Допобутовихстічних водвідносять води, щовидаляються ізтуалетнихкімнат, ванн,душових, кухонь,лазень,пралень,їдалень,лікарень.Вонизабруднені в основномуфізіологічнимипокидьками йгосподарсько-побутовимивідходами.

>Виробничимистічними водамиє води,використані врізнихтехнологічних процесів (>наприклад, дляпромиваннясировини йготовоїпродукції,охолодженнятепловихагрегатів й т.п.), атакож води, котрівідкачуються наповерхнюземлі привидобуткукориснихкопалин.Виробничістічні води рядугалузейпромисловостізабрудненіголовним чиномвідходамивиробництва, у якіможутьзнаходитисяотруйніречовини (>наприклад,синильна кислота, фенолу,сполукимиш'яку,анілін,соліміді,свинцю,ртуті іін.), атакожречовини, щомістятьрадіоактивніелементи;деяківідходиявляютьпевнуцінність (яквториннасировина). Узалежності відкількостідомішоквиробничістічні водиподіляють назабруднені, котріпіддаються передвипуском уводойму (чи передповторнимвикористанням)попередньомуочищенню, йумовночисті (>слабкозабруднені), щоспускаються уводойму (чиудругевикористовувані увиробництві) безобробки.

>Атмосферністічні води -дощові йталі (щоутворюються врезультатітаненняльоду йснігу) води. Заякісними характеристикамизабруднень доцієїкатегоріївідносятьтакож води відполиваннявулиць йзеленихнасаджень.Атмосферністічні води, щомістятьпереважномінеральнізабруднення,меншнебезпечні всанітарномувідношенні, ніжпобутові йвиробничістічні води.

Рівеньзабрудненнястічних водоцінюєтьсяконцентрацієюдомішок,тобто їхнімасою водиниціоб'єму (у мг/л чиг/м3).

>Забрудненняпобутовихстічних водзвичайноподіляють на:нерозчинні,утворюючівеликісуспензії (у якірозміричастокперевищують 0,1 мм) чисуспензії,емульсії йпіни (у котрірозміричастокскладають від 0,1 мм до 0,1мкм),колоїдні (ізчасткамирозміром від 0,1мкм до 1 нм),розчинні (увиглядімолекулярно-дисперснихчастокрозміромменш 1 нм).

>Розрізняютьзабрудненняпобутовихстічних вод:мінеральне,органічне йбіологічне. Домінеральнихзабрудненьвідносятьсяпісок,частки шлаку,глинистічастки,розчинимінеральних солей, кислот,лугів й багатохтоін.речовини.Органічнізабрудненнябуваютьрослинного йтваринногопоходження. Дорослинноговідносятьсязалишкирослин,плодів,овочів, папір,рослинніолії іін.Основнийхімічнийелементрослиннихзабруднень -вуглець.

>Забрудненнямитваринногопоходженняєфізіологічнівиділення людей йтварин,залишкитканинтварин,клейовіречовини іін.Вонихарактеризуютьсязначнимвмістом азоту. Добіологічнихзабрудненьвідносятьсярізнімікроорганізми,дріжджові йцвілеві грибки,дрібніводорості,бактерії, у томучисліхвороботворні (>збудникичеревного тифу, паратифу,дизентерії,сибірськоївиразки іін.).Цей видзабрудненьвластивий не лишепобутовимстічним водам, але й йдеяким видамвиробничихстічних вод, щоутвориться,наприклад, нам'ясокомбінатах, бойнях,шкіряних заводах,биофабриках й т.п. За своїмхімічним складом смердотієорганічнимизабрудненнями, але й їхнівиділяють вокремугрупу черезсанітарнунебезпеку,створювану ними прискиданні уводойми.

Упобутовихстічних водахмінеральнихречовинміститьсяблизько 42% (відзагальноїкількостізабруднень),органічних -близько 58%;зваженіречовини, щоосаджуються,складають 20%,суспензії - 20%,колоїди - 10%,розчинніречовини - 50%.

Склад йступіньзабрудненнявиробничихстічних воддоситьрізноманітні йзалежатьголовним чином від характерувиробництва і уміввикористання води втехнологічних процесів.

>Кількістьатмосферних водміняється взначнихмежах узалежності відкліматичних умів,рельєфумісцевості, характерузабудови міст, видупокриттядоріг йін.Річнийстікдощових вод ззабудованихтериторій у 7-15разів менше, ніжпобутових.

>Господарсько-фекальністічні водинадходять зжитлових, йгромадськихбудівель,побутовихприміщеньпромисловихпідприємств.Вонивключають води з кухонь,вбиралень,лазень,пралень,лікарськихзакладів тощо.Ці водимістятьвеликукількістьорганічнихречовин (>близько 60 %),характеризуютьсязначноюкаламутністю,слаболужноюреакцією (>рН=7,2-7,6), великоюкількістюзавислихчастинок.Вонинебезпечні вепідемічномувідношенні,оскількимістятьпатогеннімікроорганізми йентеровіруси, атакожвеликукількістьяєцьгельмінтів.

Складпромисловихстічних водпов'язаний із характеромтехнологічногопроцесу напідприємстві. Водавикористовується яктеплоносій,розчинник,засіб длятранспортування, длявилученнявикидів йінших потреб. Складпромисловихстічних водрізний.Активнареакція їхніколивається відкислої долужної.Вонимістятьрізніхімічніречовини, до тогочислітоксичні, частомаютьспецифічний запах,колір,підвищену температуру.

>Зливові водиподіляють надощові йрозталі.Ці водикаламутні,містятьвеликукількістьґрунтовихдомішок,мікроорганізмів, їхнього склад взначніймірізалежить відсанітарного станутериторій, із які смердотістікають.

>Скиданнянеочищенихстічних вод уводоймиможезумовити їхнізабруднення.Різні стокизбільшуютькаламутність води,надаютьводіспецифічного запаху,кольору. Наокисненняорганічнихречовин, щомістяться устічних водах,витрачається багатокисню води,внаслідок чого вода уводойміможезагнивати,викликати зазагибельводоростей,риби йіншихтварин уводоймі.Неочищеніпобутові стокимістятьзначнукількістьзбудниківінфекційнихзахворювань йяєцьгельмінтів, щонебезпечно вепідемічномувідношенні.Щобпопередитизабрудненняводойм, котрієджереломпитного йкультурно-оздоровчоговодокористування,стічні води перед спуском увідкритіводойминеобхідноочищати ізнезаражувати.


>Література

 

1. Колесников В.П., Вільсон Є.В. Сучасне розвиток технологічних процесів очищення стічних вод мовби в комбінованих спорудах: під редакцією Академіка ЖКГ РФВ.К.Гордеева-гаврикова. – Ростов-на-Дону: Південь, 2005. – 212 з.

2. Екологія міста. / Під ред.Ф.В.Стольберга. – До.: Лібра, 2000. – 464 з.


Схожі реферати:

Навігація