Реферати українською » Экология » Вплив довкілля для здоров'я міського населення


Реферат Вплив довкілля для здоров'я міського населення

Здебільшого забруднення атмосфери б'є по здоров'я міського населення. Про це свідчить, зокрема, істотні розбіжності в захворюваності населення окремих районах однієї й тієї ж міста.

На підтвердження сказаного наведемо дані із роботи І. П. Лашневой, котра вивчала захворюваність дітей, що у двох районах із різним рівнем забруднення атмосферного повітря: щодо одного дуже багато промислових підприємств розташовано неподалік дитсадків, й інші дитячі установи отдале-ны від основних магістральних колій та джерел забруднення повітря шкідливими речовинами. Аналіз захворюваності показав, що це загальна гостра захворюваність у першому районі був у 1,5 разу вищу, ніж у другому. Захворюваність органів дыха-ния дітей вікових груп (від 1 року по 6 років) у першому районі було також в 1,5 разу вищу, ніж у другому районі, а нервової системи та органів почуттів – в 2-2,5 разу частіше.

Зміна здоров'я городян не лише показником екологічного стану міста, а й найважливішим соціально-економічним його наслідком, кото-рое має визначати провідні напрями для поліпшення якості довкілля. У зв'язку з цим дуже важливо наголосити, що саме здоров'я городян в пре-делах біологічної норми є функцією від економічних, соціальних (включаючи психологічні) і екологічних умов.

Загалом здоров'я городян впливають багато чинників, особливо харак-терные риси міського життя – гіподинамія, підвищені нервові на-грузки, транспортна почуття виснаження й низку інших, але найбільше – забруднення окру-жающей середовища. Про це свідчить істотні розбіжності в захворюваності населення різних районах однієї й тієї ж міста.

Найбільш помітні негативні наслідки забруднення довкілля у місті виявляється у погіршенні здоров'я городян проти жителями сільській місцевості. Приміром, проведене М. З. Бідним і соав-торами глибоке вивчення захворюваності окремих груп міського і сільського населення переконливо показало, городяни частіше страждають неврозами, за-болеваниями судин мозку, хворобами центральної нервової системи, органів дихання, ніж поодинокі сільські жителі.

Яскравим підтвердженням те, що саме забрудненню довкілля явля-ется причиною вищої захворюваності міських жителів, можуть бути дані роботи Є. У. Иродовой. Автор порівняв ретроспективні даних про загряз-нении атмосферного повітря токсичними речовинами з динамікою захворюваності та смертності населення від злоякісних новоутворень органів дихання за 14 років. Два великих міста Проте й Б, що значно розрізнялися за рівнем загряз-нения атмосферного повітря, за іншими параметрами (кліматичні умови, чисельність і вікову структуру населення, рівень медичного обслуговування та інші соціально-економічні чинники) було цілком ідентичні. Місто А більш забруднене сірчистим газом, пилом, фенолом, бензапиреном. Скарги на погіршення санітарно-побутових умов життя жінок у місті А відзначалися в 2,2 разу частіше, ніж в жителів міста Б. Захворювання органів дихання в жителів міста А був у 1,9 разу частіше, ніж міста Б, рак легкого зустрічався вдвічі частіше.

Необхідно спеціально справити й те, що середній тривалість життя до заболева-ния на рак легкого між людьми, які мали контакту з шкідливими умовами праці в виробництві, жителі міста А становив середньому 30 років, у місті Б – 41 рік. Розбіжність у 11 років достовірна статистично (рНо= 0,05)

Поруч із забрудненням повітряного басейну для здоров'я людини отрица-тельно позначаються багато інших чинників довкілля міст.

Шумове забруднення у містах практично має локальний характері і переважно викликається засобами транспорту – міського, железно-дорожного і авіаційного. Вже сьогодні на головних магістралях у містах рівні шумів перевищують 90 дБ і мають тенденцію посилення щороку 0,5 дБ, що найбільшої небезпекою для довкілля районах пожвавлених транспортних магістралей. Як свідчать дослідження медиків, повы-шенные рівні шумів сприяють розвитку нервово-психічних захворювань, і гіпертонічної хвороби. Боротьба шумом, у районах міст затруд-няется щільністю сформованій забудови, через котру неможливо строительст-во шумозахисних екранів, розширення магістралей і висадка дерев, снижаю-щих на дорогах рівні шумів. Отже, найперспективнішими решения-ми цієї проблеми є зниження власних шумів транспортних засобів (особливо трамвая) й застосування їх в будинках, виходять найбільш жваві магістралі, нових шумопоглощающих матеріалів, вертикального озеленення до-мов і потрійного засклення вікон (з одночасним застосуванням примусової вентиляції).

Особливою проблемою становить підвищення рівня вібрації в міських рай-онах, головним джерелом чого є транспорт. Ця проблема мало иссле-дована, проте безсумнівно, що його значення зростатиме. Вибрация способст-вует швидшому зношування і руйнації будинків та споруд, але саме сущест-венное, що вони можуть мати негативний вплив найбільш точні технологічні процеси. Особливо важливим є підкреслити, що найбільше шкода вібрація приносить передовим галузям в промисловості й відповідно її зростання може котре обмежує впливом геть можливості науково-технічного прогресу у містах.

Схожі реферати:

Навігація