Реферати українською » Экология » Ландшафтний моніторинг


Реферат Ландшафтний моніторинг

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
ландшафту. — М.: Вищу школу, 1990. — 286 з.

12. Безсонова В.П.,ЮсиповаТ.И. Вплив забруднення природного довкілля на плодоношення деревних рослин //Лісовехоз-во. — 1998. — № 2. — З. 39 - 40.

13.ГлібкоН.І.,Геологічні тагеоморфологічніумовигрунтотворення вЧернігівськійобласт. -Зб.Трудигеогр.ф.туКиївського ун-ту,т.2, 1953.

14.ГродзинськийД.М. Основиландшафтноїекології:Підручник. – До.: Ли-бідь, 1993. – 224 з.

15.ЗакревськаГ.В.,Геологічний тагеоморфологічнийнарисЧернігівськогоПолісся (>між рр.Десною таДніпром). - До.:Вид-во укр. АН, 1936. - 188 з.

16.ЗакревськаГ.В., Зробітгеологічноїбригадикомплексноїекспедиції ВУАН наЧернігівськомуПоліссівлітку1933р. Геолог.журн.,т.1,серія 1,Київ, 1934.

17. Ісаченка О.Г.Ландшафтоведение і фізико-географічне районування:Учеб. - М.:Висш. школа, 1991. - 364 з.

18. Історія міст та найближчих сіл Українською РСР. Чернігівська область – До.: УРЕ, 1983. – 814 з.

19.Макуніна А.А.Динаміка ландшафту йїїчинники // Зап.геогр. Зб. 121. М., 1982. з. 16-22.

20. МамайІ.І. Прозміниприроднихтериторіальних комплексів. //ВісникМоск. ун-ту.Серіягеогр. 1984. № 1. з. 44-51.

21. МамайІ.І. Прокарти фаз йпідфазрозвиткуприроднихтериторіальнихкомплексів //Вісн.Моск. ун-ту.Серіягеогр. 1985. № 4. з. 5.7-65.

22. Маринич О.М., УкраїнськеПолісся. До.:Радянська школа, 1962. - 168 з.

23. Матеріали з оцінки земельних угідь, зібрані Чернігівським статистичним відділенням при губернської земської управі.Т.13Сосницкий повіт.Сост.Е.С. Філімонов. – Чернігів, 1884. – 206 з.

24. Матеріали за географією і статистиці Росії. Чернігівська губернія.Сост. М. Домонтович.Спб. 1865. - 685 з.

25.МирчинкГ.Ф.,Послетретичние відкладення Чернігівської губернії та його ставлення до аналогічним відкладенням Європейської Росії. - М., 1925, - 188 з.

26.МолявкоГ.І.Геоморфологія йчетвертиннівідкладимежиріччяПрип'ять-Десна.Четвертиннийперіод,вип.1, 1936 Нижній Новгород:НГПИ, 1990. — 136 з.

27. Петренко О.Н., ЗаруднаР.Ф. Сучасне стан ландшафтів Чернігівської області й використання їх ресурсів // Соціально-економічні функції ландшафтів й хворобливий стан екосистем. –Тез.докл. обласноїнауч.-практ.конф. – Чернігів, 1987. – з десятьма – 12.

28. Преображенський В.С., Александрова Т.Д. Основи ландшафтного аналізу. - М.: Наука, 1988. - 123 з.

29. Романчук С.П.Історичнеландшафтознавство. –Київ:Видавництво Київськийуніверситет, 1998. – 146 з.

30. Русов А.А. Опис Чернігівської губернії.Т.1-2.Узд. Редакції «Земського збірника Чернігівської губернії» -Чернишов, 1898 р.

31. Семенов В.П. Росія. Повне географічне описнашого батьківщини.Т.7. Санкт-Петербург, 1903 –508с.

32.Функціонуваннямікробнихценозів грунту вумовах антропогенногонавантажеиня. - До.:Обереги, 2001. — 240 з.

33. ШищенкаП.Г. Прикладна фізіографія. - До.:Вища школа, 1988. —192 з.

34. Екологічний моніторинг:Учебно-методическое посібник. Вид. 3-тє,испр. ідоп. / Під ред.Т.Я.Ашихминой.М.:Академический Проект, 2006, – 416 з.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація