Реферати українською » Экономика » Аналіз ліквідності в кредитних організаціях


Реферат Аналіз ліквідності в кредитних організаціях

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Контрольна робота з дисципліни: «Фінансовий менеджмент у кредитній організації»

Виконала студентка групиТлПИвЭ -06(б)Е.С.Стеблина

>Тульский інститут інформатики, і економіки

Тула 2010

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Банки – необхідний фінансовий інститут поки що розвитку. Вони допомагають зробити процес виробництва безперервним, концентруючи в собі при цьому тимчасово вільні кошти й спрямовуючи їх туди, де вони цей час необхідні.

Специфіка діяльності банків у тому, що вони, на відміну звичайних підприємств, оперують переважно чужими (залученими) коштами підприємців і на них лягає величезна відповідальність за схоронність довірених їм грошей.

Держава, насамперед був зацікавлений у підтримці бездоганної репутації банків, встановлює їм певні обмеження, нормативи як обов'язкові виспівати, і рекомендаційні, які регулюють діяльність банків з метою забезпечення їх надійності, ліквідності, платоспроможності.

Поява значної кількості банків та їхнього установ призвело до зміни статусу банків, перетворенню їх із органів управління у специфічні комерційні установи, зорієнтовані отримання максимальної доходу. Це зумовлює підвищений інтерес самих банків до аналізу своєї фінансово-господарську діяльність, перегляду традиційних форм і методів управління своїми операціями.

Сьогодні у із серйозними проблемами на макроекономічному рівні, що з'являються про кризу виробництва, платіжному кризу, інфляції, підтримку ліквідності комерційними банками значно ускладнюється.

Щоб на постійно мінливих умовах комерційний банк міг стабільно і ефективно функціонувати, керівництво банку має приділяти багато уваги аналізу показників діяльності банку і проведених операцій.

Проведення фінансового аналізу, у банку має значення, бо підставі її результатів керівництво оцінює що і розробляє перспективну політику банку, визначає ефективність окремих видів операцій та планує розвиток їх нових видів.

Отже, з результатів фінансового аналізу керівництво банку розробляє заходи зі зміцнення фінансового становища банку.

Поняття ліквідності кредитної організації

Термін «ліквідність» (від латів.Liquidus - рідкий, текучий) в буквальному розумінні означає легкість реалізації, продажу, перетворення тих матеріальних цінностей в кошти.

Поняття ліквідність комерційного банку означає автоматичну можливість банку своєчасно й повно забезпечувати виконання своїх боргових та фінансових зобов'язань перед контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і обсягом коштів за статтям активу і пасиву балансу з погляду певних термінів.

Інакше кажучи, ліквідність комерційного банку виходить з постійному підтримці об'єктивно необхідного співвідношень між трьома її складовими – власним капіталом банку, залученими й розміщеними їм засобами шляхом оперативно керувати їх структурними елементами.

Аналіз ліквідності дає змоги виявити потенційні і реальні тенденції, що про погіршення ліквідності балансу банку, проаналізувати чинників, викликали розвиток негативних тенденцій, і прийняти відповідних заходів з коригування ситуації.

Ліквідність як «потік» аналізується з погляду динаміки, що передбачає оцінку здібності комерційного банку протягом певного періоду часу змінювати сформований несприятливий рівень ліквідності чи запобігати погіршення досягнутого, об'єктивно необхідного рівня ліквідності (зберігати його) з допомогою управління відповідними статтями активів і пасивів, залучення додаткових позикових коштів, підвищення фінансової стійкості банку шляхом зростання доходів.

Основні мети аналізу кредитної організації

визначення чинників, викликають негативні тенденції в ліквідності банку, і зведення їхнього впливу до мінімуму;

уточненнярассчитиваемой системи оціночних коефіцієнтів, виявлення можливих недоліків під час розрахунків й усунення даних проблем;

виявлення фактичних чи потенційних негативних тенденцій погіршення ліквідності балансу банку і прийняття відповідних заходів для їх зміни;

формування аналітичних матеріалів про стан ліквідності банку;

вироблення рекомендацій щодо управління банком й визначення стратегію розвитку з урахуванням результатів аналізу.

Основні етапи аналізу ліквідності

вкРЕДИТНОЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

I етап. Оцінка фінансового становища банки з погляду його ліквідності

Цей етап є підготовчим. Аналізуючи цей етап здійснюється визначення ліквідності банку на даний момент початку аналізу, перед фінансовим аналітиком поставлено завдання визначення бази, вихідної точки задля її подальшого аналізу. Якщо цей етап не виявляє серйозні проблеми у сфері ліквідності і платоспроможності, то можна буде провести подальший аналіз з метою визначення тенденцій і перспективи розвитку. При виявленні ж будь-яких проблем подальший аналіз дозволить визначити причини її і намітити шляху виходу з її.

II етап. Аналіз чинників, які впливають на ліквідність

На ліквідність і платоспроможність банку, як і вкриваю його діяльність загалом, впливає дуже багато чинників різноспрямованого дії. Тому, за виявленні створених негативних тенденцій у сфері ліквідності фінансовим аналітикам банку необхідно виявити основні чинники, які ці тенденції, проаналізувати їх поєднання виробити рекомендації зі зміни політики банки з метою запобігання негативним наслідкам. Отже, основна мета проведення другого етапу аналізу є облік впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на політику банку цілому, і вкриваю його ліквідність зокрема.

Розглянемо ключові чинники, які впливають на ліквідність.

Ці чинники за механізмом впливу можна розділити на дві групи:

Макроекономічні чинники (екзогенні) — них здійснюється вплив зовнішнього середовища на діяльність комерційного банку як наслідок, з його ліквідність;

Мікроекономічні чинники (ендогенні) — діють лише на рівні самого банку і пов'язані з його політикою. На відміну від дії макроекономічних чинників, вплив у деяких банк неспроможна обмежити, мікроекономічні чинники безпосередньо пов'язані з його діяльністю, тому, змінюючи політику банку, можна обмежити вплив чинників, викликають несприятливі зміни у ліквідності.

Розглянемо докладніше макроекономічні чинники, які впливають на ліквідність:

економічна і політичний обстановка країни.

Стабільність загальної політичної та економічної обстановки країни надає пряме вплив на стабільність банківської системи загалом і комерційного банку як його ланки зокрема. Багато в чому вона виявляє міру довіри банків із боку населення, і навіть ступінь «політизованості» банківської системи. Будь-яке прояв нестабільність у даних сферах призводить до різкого загострення проблеми ліквідності комерційних банків;

ефективність державного регулювання і місцевого контролю.

Комерційні банки відчувають на весь спектр впливів державних заходів грошово-кредитного регулювання. Воно проявляється у встановленні правових норм, регулюючих банківську діяльність загалом, соціальній та встановленні обов'язкових до виконання нормативів і санкцій право їх порушення;

розвиток виробництва і ефективність сегментів ринку.

Цей чинник обумовлює характер перерозподілу тимчасово вільних коштів між учасниками ринку і зокрема, між банками. Так, високий рівень розвитку ринку дає банкам можливість швидкого залучення засобів у цілях підтримки ліквідності, а стабільне стан ринку цінних паперів забезпечує можливість швидкої реалізації цінних паперів за необхідності. Цей чинник надає помітне вплив на ступінь ліквідності активів, оскільки необхідною умовою ліквідності активів є сформований ринок їхнього реалізації;

можливість залучення підтримки з державного боку.

Виявляється через проведену грошово-кредитної політики уряду та ЦБ, наприклад, щодо можливості отримання державні кредити із ресурсів ЦБ.

На сучасному розвитку макроекономічні чинники визначають загальну нестійкість банківської системи Росії, надаючи сильне негативний вплив на фінансову стабільність комерційних банків, і зокрема, з їхньої ліквідність.

Перейдемо тепер до розгляду чинників, діючих на мікро-рівні,

т. е. лише на рівні самого банку:

якість управління діяльністю банку.

Їхній професіоналізм і рівень кваліфікації керівників держави і працівників банку надає що б вплив на стан ліквідності комерційного банку. Керівництво банку обгрунтовує кращий рівень ліквідності і відданість забезпечує прийняття рішень, що стосуються управління ліквідністю. Значне вплив на якість функціонування банку надає ще й кваліфікованість персоналу банку. Цей чинник є ключовим у забезпеченні ліквідності банку;

достатність власного капіталу банку.

Значна величина капітальної бази банку позитивно б'є по рівні його ліквідності, оскільки власний капітал: виконує роль амортизатора у разі виникнення непередбачених обставин, які можуть спричинити вилучення коштів, як наслідок, викликати кризу ліквідності чи платоспроможності. Цей показник має значення для нормально функціонувати банку, тому його мінімально допустима величина регулюється законодавчо (Інструкція ЦБ РФ, № 1,Базельские угоди у країнах);

якість і стійкість ресурсної бази банку.

Як відомо, ресурсну базу визначальний чинником для обсягу й ступеня розвитку активних операцій банку, отже, її стабільність впливає на фінансову стабільність і ліквідність банку. Персоналу банку потрібен постійний контролю над цими показниками, проводити структурний аналіз пасивів з підтримки оптимальних значень коштів, залучених на термінової основі, оскільки і вони допомагають банку підтримувати збалансованість між активами і пасивами за термінами і сумам, отже, і ліквідність банку;

ступінь залежність від зовнішніх джерел запозичення.

Чим сильніший виражена в банку така залежність, тим серйозніше може стати проблеми, у разі навіть тимчасової неплатоспроможності. Так, криза міжбанківського ринку, який розвинувся у серпні 1995 р., показав ступінь нестійкості банківських структур у разі виникнення кризових ситуацій, коли навіть невеликі за обсягами неповернення коштів поставили деякі банки до межі виживання. Сила впливу даного чинника безпосередньо залежить від запасу фінансової міцності банку, і навіть від проведеної банком політики;

збалансованість активів і пасивів за сумами й терміни.

Цей чинник має основне значення у процесі підтримки ліквідності банку зокрема і в його фінансової стійкості загалом. Така збалансованість практично виключає можливості виникнення кризи ліквідності і платоспроможності у банку, оскільки зобов'язання банку будуть безплатно забезпечені наявними ресурсами, а узгодженість активів і пасивів за термінами забезпечить своєчасне виконання зобов'язань без збитковою реалізації активів. Що ця узгодженість, тим збалансованішою проведена банком політика, вищі їхні ліквідність, сталіший фінансове становище;

ризикованість активів банку означає ймовірність потенційних втрат при реалізації активів чи ризик неповернення вкладених банком коштів.

>Рискованность активів залежить від багатьох чинників внутрішнього і зовнішнього порядку, як-от: стратегія банку під час розміщення коштів, структура і якість його кредитного портфеля, активність інвестування на цінних паперів, якість проведеного фінансового аналізу, стан реального сектору економіки, державних фінансів України й ін. Так, кредитний ризик, як із складових ризику активних операцій, представляє за умов неплатежів і спільного економічної кризи вкрай серйозною проблемою для російських банків, у зв'язку з, із чим особливу увагу має приділятися оцінці кредитоспроможності і фінансового стану позичальників. У цілому нині, що стоїть ризик активних операцій банку, тим більша можливість виникнення втрат при трансформації активів в кошти, але це, своєю чергою, негативно позначиться і вкриваю його ліквідності;

дохідність активів банку.

Цей чинник надає різноспрямований вплив на ліквідність. З одного боку, що більше частка працюючих активів у балансі банку і що вища їхня ефективність, дохідність, то стійкішим фінансове становище банку. З іншого боку, зростання дохідності майже завжди пов'язане з збільшенням ризику, у зв'язку з, із чим підвищуються вимоги до ліквідності.

структура і диверсифікація активів.

У процесі управління ліквідністю особливу увагу варто приділяти структурі активів. Наприклад, реалізації розрахунково-касового обслуговування клієнтів, повернення коштів із рахунків до запитання банку необхідно мати певний запас високоліквідних активів. Враховуючи низьку чи нульову дохідність, банк повинен підтримувати частку цих активів на мінімально можливий рівні, достатньому, проте, у тому, аби залишатиплатежеспособним і ліквідним.

Отже, ми розглянули чинники, мають вплив на ліквідність банку. Проте чи лише вони сьогодні визначають ліквідність банку. Ліквідність комерційного банку виходить з постійному підтримці у вигляді оперативно керувати об'єктивно необхідного співвідношень між трьома складовими: власним капіталом банку і залученими засобами, з одного боку, і розміщеними засобами — з іншого. Здійснення цього передбачає аналіз, контроль і управління активами і пасивами банку. Перейдемо до розгляду наступного етапу аналізу ліквідності.

III етап. Вироблення рекомендацій задля її подальшого управління ліквідністю.

Заключним і найважливішим етапом аналізу ліквідності банку є підбиття підсумків за всі вищезгаданим поверхах аналізу, підготовка аналітичних матеріалів про позитивних і негативних сторони діяльності банку, структурі та збалансованості його активів і пасивів, кількісних і якісних показниках ліквідності, вироблення рекомендацій задля її подальшого управління ліквідністю і впорядкування прогнозів розвитку банку.

>ликвидностЬ банківського балансу

Баланс вважається ліквідним, якщо її стан дозволяє з допомогою швидкої реалізації коштів за активу покривати термінові зобов'язання в пасиву. Можливість швидкого перетворення активів банку грошову форму до виконання його зобов'язань визначається цілою низкою чинників, серед яких вирішальний відповідність термінів розміщення коштів термінів залучення ресурсів. Інакше висловлюючись, який пасив щодо терміну, таким має бути й актив; тоді забезпечується рівновагу у балансі між сумою і строком вивільнення коштів за активу в грошової форми і сумою і строком майбутнього платежу за зобов'язаннями банку.

На ліквідність балансу банку впливає структура його активів: що більше частка першокласних ліквідних засобів у обший сумі активів, тим більша ліквідність банку.

Активи банку з ступеня їх ліквідності можна розділити втричі групи:

>Ликвидние кошти, перебувають у негайної готовності, чи першокласні ліквідні кошти. У тому числі - каса, вартістькорсчете, першокласні векселі і державні цінних паперів;

>Ликвидние кошти на розпорядженні банку, які можна перетворилися на кошти. Йдеться кредитах та інших платежах на користь банку з термінами виконання найближчі 30 днів, умовно реалізованих цінні папери, зареєстрованих біржі (як й у інші підприємства і банках), та інших цінностях (включаючи нематеріальні активи);

>Неликвидние активи - це прострочені кредити і ненадійні борги, будівлі і споруди, належать банку і які стосуються основних фондів.

З іншого боку, ліквідність банку залежить від рівня ризику окремих активних операцій: що більше часткависокорискових активів у балансі банку, тим нижче його ліквідність. Так було в встановленої практики для надійних активам відносять готівкові кошти, а довисокорисковим - довгострокові вкладення банків. Ступінь кредитоспроможності позичальників банку істотно впливає на своєчасне повернення позичок і тим самим на ліквідність балансу банку: що більше часткависокорискових кредитів на кредитному портфелі банку, тим нижче його ліквідність. Ліквідність залежить також від структури пасивів балансу. Якщо з вкладах до

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація