Реферати українською » Экономика » Проміжна бухгалтерська звітність у 2011 році


Реферат Проміжна бухгалтерська звітність у 2011 році

ІгорЛожников, директор Департаменту методології бухгалтерського обліку компанії ">Эйч Ел БіВнешаудит", доцент

Думки з питання тому, за якими формам здавати бухгалтерську звітність за I квартал 2011 року, розділилися. З цією, хто вирішив складати проміжну звітність виходячи з нових форм, пропонуємо алгоритм перенесення у яких показників звітності за 2010 рік.

Згідно з наказом МінфінуРоссии1 "Про форми бухгалтерської звітності" організації починаючи з бухгалтерської звітності за 2011 рік мають представляти форми бухгалтерського балансу і за звіту прибутки і збитках, і навіть додатку до ним саме в відповідно до вимог і форматом, зазначеними у цьому наказі. Виняток зробили для кредитних організацій, державних (муніципальних) установ.

З огляду на, що проміжна бухгалтерська звітність є невід'ємною частиною бухгалтерської звітності організації, і навіть виходячи з необхідності дотримання припущення послідовності застосування облікової політики, показники проміжної бухгалтерської звітності за весь 2011 минулий рік також повинні представлятися відповідно до наказом Мінфіну Росії №66н. У статті розглянемо найважливіші зміни у складі показників квартального бухгалтерської звітності і сформулюємо рекомендації по трансформації (переносу) заключних залишків бухгалтерської звітності за 2010 рік у вступне сальдо (залишки) звіту за I квартал 2011 року. Розпочинаючи виклад змісту окремих статей квартального звітності, слід звернути увагу на принципова різниця в концептуальному побудові формату показників, яка є у наказі №66н, проти раніше що використовуваласяметодикой2. Суть даної новації у тому, що наказом Мінфіну Росії №66н передбачено обов'язковий формат уявлення показників балансу організації лише у розрізі розділів і груп статей, а чи не за статтями, групам статей і розділах балансу, як і встановлено чинним законодавством (>ПБУ 4/99 3 ). Водночас деякі статті (групи статей), які мають, з погляду Мінфіну Росії, особливої значимості, навпаки, диференційовані. Тому організації самостійно повинні визначити деталізацію показників за статтями кожної групи (наявність передбачених справжнім наказом груп у складі формату балансу обов'язковий) виходячи з принципу суттєвості, специфіки видів роботи і особливостей ведення бізнесу. Така деталізація статей звітності мусить бути зафіксовано у облікову політику організації.

Бухгалтерський баланс

Нематеріальні активи

У порівняні з звітністю за 2010 рік стаття "Нематеріальні активи" в квартального звітності 2011 року представлена двома групами: власне "Нематеріальні активи" і "Результати досліджень, і розробок". У зв'язку з цим у звітності за I квартал сума показників за графою 4 "На 31 грудня 2010 р." статті (групи статей) "Нематеріальні активи" і (групи статей) "Результати досліджень, і розробок" має відповідати показнику бухгалтерського балансу за 2010 рік у графі 4 "У найгіршому разі звітний період" рядки 110 "Нематеріальні активи". Якщо ж нематеріальні активи відповідно доПБУ 14/2007 були, на підсумкам роботи за 2010 рік переоцінені, то вступні залишки у балансі за I квартал цього року різнитимуться від заключних залишків 2010 року в суму переоцінки.

Основні кошти

По групі (статті) "Основні кошти" бухгалтерського балансу за I квартал 2011 року наводяться дані про залишкової вартості основних засобів; вартість незавершеного будівництва; величині виданих авансів і попередньої оплати, настановленим цілей фінансування власне робіт у придбаннівнеоборотних активів; вартості земельних ділянок та об'єктів природокористування; вартості деяких інших напряміввнеоборотних активів,предус¬мотреннихПБУ 6/01. У результаті її показників рядки 120 "Основні кошти" і рядки 130 "Незавершене будівництво" графи 4 "У найгіршому разі звітний період" балансу за 2010 рік має дорівнювати групі (групі статей) "Основні кошти" за графою 4 "На 31де¬кабря 2010 р." балансу за I квартал 2011 року. Якщо ж об'єкти основних засобів відповідно доПБУ 6/01 за підсумками роботи за 2010 рік було переоцінені, то вступні залишки у балансі за I квартал 2011 року буде відрізнятиметься від заключних залишків 2010 року в суму переоцінки. Також слід укотре нагадати, що, виходячи з принципу суттєвості організації можуть (повинні) представляти показники за групами статей диференційовано. У разі за групою статті ">Ос¬новние кошти" що можуть бути власне стаття "Основні кошти", стаття "Земельні ділянки", "Незавершене будівництво" та інших.

Фінансові вкладення

У розділі I ">Внеоборотние активи" балансу за групою (рядку) "Фінансові вкладення" за I квартал 2011 року наводяться показники, відбивають вартість вироблених організацією довгострокових фінансових вливань. Отже, вступне сальдо бухгалтерського балансу за I квартал 2011 року у групі (статті) "Фінансові вкладення" має відповідатизаключитель¬ному сальдо по рядку 140 "Довгострокові фінансові вкладення" бухгалтерського балансу за 2010 рік.

Запаси

У розділі II "Оборотні активи" за групою статей "Запаси" в звіті за I квартал цього року наводяться самі види оборотних активів, що у звіті за 2010 рік у рядку 210 "Запаси". У цьому конкретні види статей, які включаємо у складі зазначеної групи, організації визначають самостійно виходячи з принципу суттєвості. Дебіторська заборгованість До групи статей "Дебіторська заборгованість" в звіті за I квартал 2011 року організації включають показники, що характеризують величину як довгострокової, і короткостроковій дебіторську заборгованість. Водночас це розмежування обов'язковий. Виходячи з цього значення (сума),приводимое в графі 4 "На 31 грудня 2010 р." балансу за I квартал 2011 року у групі "Дебіторська заборгованість", має рівнятися сумі заключного сальдо показників рядків 220 і 240 графи 4 "У найгіршому разі звітний період" балансу за 2010 рік.

Переоцінкавнеоборотних активів

У розділі III "Капітал і резерви" балансу в звітності за I квартал 2011 року вироблено лише одна принципову зміну: запроваджено новий показник "Переоцінкавнеоборотних активів". Зазначену групу статей повинні заповнювати всім організаціям. У цьому диференціація статей з цієї групі встановлюється підприємствами самостійно. Наприклад, переоцінка основних засобів; переоцінка нематеріальних активів тощо. буд. Організації, які проводили переоцінкивнеоборотних активів, проставляють у рядках балансу прочерки. Що ж до відповідності вступного сальдо, то безпосереднього тотожності показників звіту за 2010 рік (наприкінці року) за 57-ю статтею ">Добавочний капітал" (рядок 420) і вступного сальдо в звіті за I квартал 2011 року у сумі статей (груп) "Переоцінкавнеоборотних активів" і ">Добавочний капітал" може і не. Відсутність подібного рівності матиме місце у разі, якщо організація провела переоцінкувнеоборотних активів після закінчення 2010 року. У цьому така розбіжність дорівнюватиме сумі переоцінки, віднесеної з цього приводу 83 ">Добавочний капітал".

Резерви під умовні зобов'язання

У розділі IV "Довгострокові зобов'язання" введено нову група "Резерви під умовні зобов'язання". По цій групі (статтям групи) вказуються суми невитрачених резервів під умовні зобов'язання (оціночні зобов'язання). І йдеться іде про резервах під знецінення матеріально-виробничих запасів, фінансових вливань чи резервів по сумнівним боргах тощо. п., тобто резервах, які забезпечують об'єктивна оцінка вартості активів (насамперед у разі їх знецінення) і є регулюючими до відповідним видам активів. У разі йдеться зобов'язання організації зробити у майбутньому, тобто за наступі певних подій, відповідні витрати, які випливають із вимог законодавства чи умов договорів. У цьому наступ таких подій має високий ступінь ймовірності (наприклад, виявлення виробничих дефектів, прийняття рішень суду, або податкові органи про стягнення штрафів, пенею, неустойок). Зрозуміло, промову на даному разі величину резерву, та не конкретну суму витрати коштів цього резерву. Як приклад подібних видів резервів можна вказати резерви під гарантійне обслуговування може й гарантійний ремонт, під висновок об'єктів із експлуатації, під забезпечення (покриття) пред'явлених до організації позовів (претензій), ймовірність стягнення якого є високої, тощо. п. У плані перенесення заключних залишків зазначених резервів з бухгалтерської звітності за 2010 рік у вступне сальдо (залишки) звіту за I квартал 2011 року організації необхідно пам'ятати, що у звіті за 2010 рік зазначені резерви повністю враховувалися у балансі розділ V "Короткострокові зобов'язання" по рядку 650 "Резерви майбутніх витрат". Тому, за формуванні звіту за I квартал 2011 року у баланс за групою статей "Резерви під умовні зобов'язання" мають стояти суми лише з тих резервів, термін погашення (виконання) зобов'язань якими поширюється на період, перевищує рік. Отже, зазначена величина може бути більше од суми, наведеної у бухгалтерському балансі 2010 року (наприкінці звітний період) по рядку 650 "Резерви майбутніх витрат".

Кредиторська заборгованість

У розділі V "Короткострокові зобов'язання" за групою статей "Кредиторська заборгованість" організації виходячи з принципу суттєвості, специфіки видів роботи і особливостей процесу виробництва здійснюють деталізацію суми за групою у межах окремих статей. Конкретний вибір найменувань (видів) статей визначається організацією і закріплюється у її облікову політику.

Резерви майбутніх витрат

По групі "Резерви майбутніх витрат" розділу V балансу в звіті за I квартал 2011 року наводяться суми невитрачених резервів під поточні зобов'язання організації, які з вимог законодавства, умов договорів і положень облікової політики організації. Як приклад подібних резервів можна вказати резерви: на виплату відпусток; на виплату одноразового винагороди за підсумками роботи протягом року; на виплату вислуги років; на вирівнювання сезонних коливань у роботі організацій корисною і т. п. У цьому важливо пам'ятати, що термін погашення зобов'язань із таких резервах ні перевищувати один рік. У зв'язку з цим при перенесення вступних залишків в звіті за I квартал 2011 року, необхідно забезпечити рівність: сума групи (групи рядків), яка вказана у графі 4 "На 31 грудня 2010 р." за показниками "Резерви під умовні зобов'язання" (розділ IV балансу), і групи (групи рядків) "Резерви майбутніх витрат" (розділ V балансу) звіту за I квартал 2011 року має рівнятися сумі, зазначеної по рядку 650 "Резерви майбутніх витрат" в графі 4 "У найгіршому разі звітний період" балансу за 2010 рік.

>Графа 5

Принциповою новацією в форматі бухгалтерського балансу вважатимуться запровадження графи 5 "На 31 грудня 20... р. ". Що стосується звіту за I квартал 2011 року це завжди буде "На 31 грудня 2009 р.". Отже, зіставлення поточного періоду (звітного року) тепер має здійснюватися лише з минулим (у разі з 2010 р.), але й позаминулим. Отже, чіткіше реалізується завдання (вимога) про надання звітної інформації щонайменше як по 2 року. Що ж до методики заповнення показників за графою 5, вона нічим не відрізняється від заповнення показників за графою 4, тобто даних попередній рік. Нагадаємо, що показники минулого року її наводяться у відповідність із умовами звітного року (періоду) у частині структури організації, і навіть за необхідності можуть бути корективи, пов'язані із впливом істотних помилок попереднього звітного року (попередніх років), виявлених після затвердження бухгалтерської звітності протягом року (минулий).

Дані забалансових рахунків

У складі показників форми бухгалтерського балансу, введеної наказом Мінфіну Росії №66н, відсутня довідка про наявність цінностей, врахованих на забалансових рахунках організації. Разом про те зазначені цінності (об'єкти) наведені у нової бухгалтерської звітності у складі показників окремих розділів пояснень до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках. З огляду на, що пояснення видаються в обов'язковому порядку тільки у складі річний бухгалтерської звітності (раз на рік), організації можуть виходячи з принципусу¬щественности додатково до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках бути і в квартального звітності відповідних даних про наявність цінностей та зобов'язання, врахованих на забалансових рахунках організації. У цьому формат таких (в проміжної звітності) пояснень має бути закріплено в облікову політикуоргани¬зации.

>Прайми. У бухгалтерському балансі за 57-ю статтею "Резерви під умовні зобов'язання" потрібно даних про резервах під гарантійне обслуговування може й гарантійний ремонт під забезпечення (покриття) позовів, пред'явлених компаніям.

Увага! Сума групи (групи рядків), яка вказана у графі 4 "На 31 грудня 2010 р." за показниками "Резерви під умовні зобов'язання" (розділ IV балансу), і групи (групи рядків) "Резерви майбутніх витрат" (розділ V балансу) звіту за I квартал 2011 року має рівнятися сумі, зазначеної по рядку 650 "Резерви майбутніх витрат" в графі 4 "У найгіршому разі звітний період" балансу за 2010 рік.

Список літератури

1 наказ Мінфіну Росії від 02.07.2010 №66н

2 наказ Мінфіну Росії від 22.07.2003 №67н

3утв. наказом Мінфіну Росії від 06.07.1999 №43н

4утв. наказом Мінфіну Росії від 30.03.2001 №26н

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуaudit-it/


Схожі реферати:

Навігація