Реферати українською » Экономика » Деякі аспекти аналізу депозитарних операцій


Реферат Деякі аспекти аналізу депозитарних операцій

Виконання депозитарних операцій є основою діяльності з зберігання й обліку цінних паперів. Під депозитарної операцією розуміється сукупність дій, здійснюваних депозитарієм з дисконтними регістрами, ні зхранящимися в депозитарії сертифікатами цінних паперів та інші матеріалами депозитарного обліку. У цій статті робиться спроба охарактеризувати депозитарні операції із різних позицій.

Класифікація як засіб пізнання дозволяє розглянути різні підходи до здобуття права найповніше і з різних позицій представляти сутність деякого досліджуваного об'єкта. Найбільш загальної економічної й поширена класифікація депозитарних операцій із погляду тих змін у системі депозитарного обліку за результатами виконання операцій. У цьому прийнято виділяти такі операції.

>Инвентарние депозитарні операції

За результатами інвентарних депозитарних операцій змінюються залишки цінних паперів на рахунках депонентів депозитарію. У цьому зміна залишків на лицьових рахунках може статися однією з наступних способів:

- дебет активного рахунки – кредит пасивного рахунки;

- дебет активного рахунки – кредит активного рахунки;

- дебет пасивного рахунки – кредит пасивного рахунки;

- дебет пасивного рахунки – кредит активного рахунки.

Адміністративні операції

Здійснення адміністративних депозитарних операцій призводить до змін анкет рахунків депо, і навіть вмісту інших дисконтних регістрів депозитарію, крім залишків цінних паперів на лицевих рахунках.

Інформаційні операції

Інформаційні операції пов'язані з упорядкуванням звітів і довідок про стан рахунків депо, лицевих рахунку також інших дисконтних регістрів депозитарію, або про виконанні депозитарних операцій.

Характеризуючи інвентарні операції, можна казати про класифікації залежно від способу обліку цінних паперів, що є об'єктом депозитарного обліку. Відрізняються операції для відкритого, закритого і маркованого способів обліку. Поділ депозитарних операцій обумовлена тим, що з кожному із зазначених вище способів обліку цінних паперів в дорученні – підставі до виконання операції міститься різний набір реквізитів. Наприклад, для операцій закритого способу обліку необхідно вказівку індивідуальних ознак цінних паперів, як-от номер, серія, розряд, чи вказівку індивідуальних ознак сертифікатів, що засвідчують цінних паперів. Для операцій маркованого способу обліку додатково вказується ознака групи, до котрої я віднесено цінні папери або що посвідчують їх сертифікати.

Істотною представляється також класифікація по ініціаторам депозитарних операцій. У цьому під ініціатором депозитарної операції розуміється обличчя, підписала доручення депо, що є основою проведення депозитарної операції, чипредъявившее вимога виконання депозитарної операції іншим чином, передбачених умовами здійснення депозитарної діяльності. Ініціаторами операцій може бути депонент рахунки; особи, уповноважені депонентом виходячи з доручення; адміністрація депозитарію. Якщо депозитарна операція відбувається по письмового дорученням державні органи (судових, органів дізнання, органів попереднього слідства) у межах їхніх повноважень, то адміністрація депозитарію становить відповідне службове доручення депо,инициирующее депозитарну операцію. Ініціатори діють виходячи з й у рамках повноважень, отримані від депонента, чи підставі умов здійснення депозитарної діяльності, є невід'ємною частиною депозитарного договору.

Отже, все депозитарні операції, незалежно від цього, які зміни вносять у систему депозитарного обліку, можна розділити на дві групи:

- клієнтські операції, ініціатором якого є депонент або приватна особа, уповноважена депонентом;

- службові операції, ініціатором якого є адміністрація депозитарію. Найчастіше практично службові операції іменуються адміністративними, що загалом не так.

Слід також помітити, що перехід прав власності здійснюється зазвичай і під час клієнтських операцій.

Можна розділити депозитарні операції у індивідуальні і глобальні, маючи причому у виду кількість рахунків депо, які обробляються у процесі виконання депозитарної операції. Індивідуальні операції зачіпають зміна одного облікового регістру чи незначній їх частині дисконтних регістрів, що з одним депонентом і/або з однією випуском цінних паперів. Глобальні операції змінюють стан всіх, чи значній своїй частині дисконтних регістрів депозитарію, що з певним випуском цінних паперів. Зазвичай, проведення глобальних операцій пов'язані з корпоративними діями емітента й відбувається за рішенням емітента.

Іншим аспектом, що дозволяє класифікувати депозитарні операції, є переміщення інформацію про дисконтних регістрах депозитарію і цінні папери. У цій ознакою депозитарні операції можна розділити навнутридепозитарние (внутрішні) імеждепозитарние (зовнішні).Внутридепозитарние операції зачіпають зміни у дисконтних регістрах у межах одного депозитарію.Междепозитарние операції вимагають організації взаємодії з реєстратором і/або іншим депозитарієм (і з розрахунковим, і з клієнтським).

Завершенням депозитарної операції є складання звіту про її виконанні. Залежно кількості який складають звітів депозитарні операції можна розділити для операцій, якими складається один звіт про виконання, та операції, якими складається кілька звітів про виконання. Операції, якими складається кілька звітів, зачіпають рахунки депо різних депонентів. Якщо депонент призначив оператора рахунки депо, то звіт про виконання операції складається як депонента, так оператора.

При класифікації депозитарних операцій слід звернути увагу, скільки доручень - підстав необхідне здійснення операції. Наприклад, виконання операції перекладу цінних паперів із рахунку одного депонента з цього приводу іншого депонента може здійснюватися двома шляхами: як наслідок доручення переклад (одного) чи як наслідок двох доручень (на списання і зарахування), оброблюваних шляхом звіряння даних цих доручень.

Істотним аспектом під час аналізу депозитарних операцій є розгляд дисконтних регістрів, порушених під час проведення депозитарних операцій. Використання дисконтних регістрів зумовлено високим рівнем автоматизації депозитарного обліку, і наявністю одночасно паперового і електронного документообігу (у своїй роль електронного документообігу невпинно зростає). Під дисконтними регістрами розуміються електронні образи документів первинного депозитарного обліку, пристосовані для зберігання ЕВР у комп'ютерних базах даних депозитарію і використовувані у процесі виконання депозитарних операцій на відповідність до технологією.Учетние регістри депозитарію організуються у двох формах: облікові анкети і картотеки; облікові журнали.

У дисконтних анкетах відбиваються поточні значення реквізитів об'єктів депозитарного обліку. У цьому необхідно виокремити такі основні елементи депозитарного обліку, якими необхідно ведення анкет:депоненти, рахунки депо, випуски цінних паперів, емітенти, реєстратори.

За кожним елементу депозитарного обліку ведеться окрема анкета (на паперовому носії чи комп'ютерної базі даних). Сукупність анкет утворює відповідні картотеки: картотеку депонентів, рахунків депо, випусків цінних паперів, емітентів, реєстраторів.

Основне призначення картотек у цьому, що вони забезпечують довідкову інформації і відстеження змін елементів депозитарного обліку. Дані в картотеки вносять у процесі виконання депозитарних операцій. Наприклад, при введення до системи депозитарного обліку інформації продепоненте формується анкета картотеки депонентів. Відкриття і закриття рахунків вносять зміни в картотеку рахунків депо.

>Учетние журнали - регістри, які з послідовних записів, що відбивають надходження і видачу документів депозитарного обліку (доручень депо і звітів) чи хронологічний перелік виконаних і виконуваних депозитарієм операцій. Виділяються такі види дисконтних журналів.

>Регистрационние журнали

>Регистрационние журнали відбивають надходження і видачу документів депозитарного обліку, є підставами щодо депозитарних операцій. Доручення і звіти є стандартизованими документами. Для реєстрації доручень як вхідних документів достатній мінімальний набір реквізитів, який залежить від типу виконуваної операції. Приблизна форма журналу реєстрації прийнятих доручень:

>Рег.№

доручення

Дата реєстрації доручення

Вих. №

доручення

Дата складання доручення

Короткий

найменування депонента

Тип

доручення

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Звіти про виконання або невиконанні депозитарних операцій також стандартні незалежно від типу операції. Приблизна форма журналу відправлених звітів і виписок:

Номер звіту

Дата

складання звіту

Вих. №

доручення

>Рег. №

доручення

Короткий

найменування депонента

Вигляд

звіту

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Після реєстрації вхідного документа (як у паперовому, і на електронному носії) шляхом внесення відповідного запису до наукового журналу прийнятих доручень у системі депозитарного обліку формується електронний образ доручення. Підготовлений доручення вирушає виконання і з результатівисполнения/неисполнения фіксується в операційному журналі.

Операційні журнали

Операційні журнали відбивають виконані і що їх депозитарні операції. Існує дві можливих підходу до організації операційних журналів депозитарію. Суть цих підходів у цьому, що його операційних журналів залежить від рівня подробиці інформації, яку депозитарій вважає за доцільне враховувати з кожної депозитарної операції. Якщо ж для депозитарію достатній сам собою факт здійснення депозитарної операції у підставі доручення, то можливо використання одного операційного журналу, який організується за такою з приблизною формі:

Номер операції

Дата

виконання операції

Тип

операції

>Рег. №

доручення

Короткий

найменування депонента

Результат

виконання доручення

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Вочевидь, що цю інформацію про операції мінімальна. Якщо ж необхідно більше інформації, в депозитарії може існувати кілька операційних журналів. Наприклад, операційні журнали можуть вестися за кожним видом депозитарних операцій: інвентарних, адміністративних, інформаційних. Ведення кількох операційних журналів дозволяє групувати операції, які мають приблизно однаковим набором реквізитів.

Приблизна форма операційного журналу інвентарних операцій показує, наскільки збільшується інформативність журналу під час системи операційних журналів:

Номер

операції

Дата

виконання операції

Тип

операції

>Рег. № доручення

Короткий

найменування депонента

Результат виконання доручення
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Рахунок депо по дебету Рахунок депо за кредитами
>Депонент Рахунок депо Розділ >Депонент Рахунок депо Розділ
7. 8. 9. 10. 11. 12.

Але тут слід зазначити, що реквізитний склад операційного журналу ні бути надто великим, позаяк у цьому випадку утруднено сприйняття записів по окремому дорученням.

До операційним журналам належить і журнал реєстрації рахунків депо, який відбиває операції відкриття і закриття рахунків депо. Цей часопис формується з наведених даних основного операційного журналу (під час одного операційного журналу) за операціями відкриття і закриття конкретного рахунки депо або з журналу адміністративних операцій (під час системи операційних журналів), і навіть з наведених даних картотеки рахунків депо. Приблизна форма журналу:

Код рахунки Тип рахунки Найменування депонента

Дата відкриття

рахунки

Дата закриття

рахунки

1. 2. 3. 4. 5.

До окремої групі операційних журналів можна віднести операційний журнал рахунки депо і операційний журнал особового рахунку депо. Операційний журнал рахунки депо містить інформацію про адміністративних та інформаційних операціях у конкретній рахунку депо. Операційний журнал особового рахунку депо містить інформацію про інвентарних операціях по окремому лицьовому рахунку. Ці журнали формуються з наведених даних основного операційного журналу (під час одного операційного журналу) або з даних журналу адміністративних, інвентарних, інформаційних операцій (під час системи операційних журналів).

Функція операційного журналу особового рахунку у тому, що у його основі складається перевірочна відомість залишків лицевих рахунків, що є проміжним ланкою, що зв'язують аналітичний і синтетичний депозитарний облік. За даними перевірочною відомості залишків лицевих рахунків складаються зведені звіти, основними з яких є: баланс депо; оборотні відомості.

Зазначена схема дає чітке уявлення продепозитарном обліку як і справу системі суцільного, безперервного, взаємозалежного відображення діяльності з зберігання цінних паперів і/або обліку прав на цінних паперів, здійснюваної депозитарієм у процесі виконання своїх зобов'язань по ув'язненим депозитарним договорами. Вивчення і удосконалення взаємозв'язків є підвалинами сталої роботи та безперебійної роботи системи депозитарного обліку.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайтуjourclub/


Схожі реферати:

Навігація