Реферати українською » Экономика » Особливості та спеціфіка методики Дослідження кон'юнктури світового Ринку готельно и ресторани услуг


Реферат Особливості та спеціфіка методики Дослідження кон'юнктури світового Ринку готельно и ресторани услуг


Тема 5.Особливості таспецифіка методикидослідженнякон’юнктурисвітовогоринкуготельних йрестораннихпослуг

 


1.Дослідженнярівноваги векономіці

>економічнарівновагариноккон’юнктура

За своїмзмістомпоняття «>економічнарівновага»доситьпросте.Під нимрозуміютьтакий станекономіки, приякомудосягаєтьсясталеурівноваження тавзаємнезбалансування структур, щопротистоять однаодній (>виробництво йспоживання,попит йпропозиція тощо). Уринкових системахурівноваженнядосягаєтьсязавдякиринковомумеханізму черезвстановленнявідповіднихпропорцій.Рівновагавідображаєвнутрішній станринковоїсистеми, Якасамоупорядковується. Завизначенням П.Самуельсона,рівновага –цетакий станекономіки, приякомузберігаєтьсяздатністьїї досаморегулювання: увипадкувідхиленняекономічноїсистеми відзбалансованого стану вдіюавтоматичновключаютьсясили, котрінамагаютьсявідновитипорушеніструктурнізв’язки.

Уумовахсьогодення всистеміекономічноїрівновагипоряд ізринковимивідносинамизначнемісцемаєдержавнерегулювання.

>Формуванняекономічноїрівновагинеможливе безпоглибленнясуспільногоподілу роботи.Самесуспільнийподіл роботи, йогорівень й характер, щопритаманнітій чиіншійекономічнійсистемі,зумовлюютьсуттєвіознакимеханізмуринковоїрівноваги,принципи йогоформування йфункціонування,визначаютьспецифіку його дії вконкретнихісторичнихумовах. Рівеньрозвитку таекономічнімежісуспільногоподілу роботи, на свійчергу,залежать відможливостейдосягненняструктурноїзбалансованостіекономічнихзв’язків,їхньогорівноважного стану.Взаємозв’язокміжекономічноюрівновагою йсуспільнимподілом роботихарактеризується тім, щодосягненняпершоїєумовоювдосконаленнямакроструктурисуспільноговиробництва.Об’єктивнузумовленість характеру йрівнярозвиткусуспільногоподілу роботи іпроцесів, для яківінєматеріальноюосновою,можливостейдосягненняекономічноїрівноваги можнарозглядати як один ізнайважливіших законівринковоїекономіки.

Зазмістом системаекономічноїрівновагибагаторівнева. Уекономічнійтеоріїрозмежовуютьрівновагуобміну,виробництва,розподілу таспоживання. Усукупності смердотіформуютьзагальну системуекономічноїрівновагивідтворювальногопроцесу.Одночасновиділяютьсяумовистатичноїрівноваги іумовирівновагиекономіки, щодинамічнорозвивається. При цьомустатичнурівновагурозглядають не яксамоціль, алише якпопереднюсходинку довизначенняпринципівзбалансованостіекономічнихпроцесів, що реальнорозвиваються. Утеоріїтакожвиділяютьпоняттяповної тачасткової,тимчасової тапостійноїрівноваги.

Станекономічноїрівноваги нестатичний.Структурнізв’язкидинамічні,завдякичомуздійснюєтьсяудосконалення їхнього. За своїм характеромринковарівновагазавждивідносна. Томуекономічнийрозвитокможе бутизображений якциклічний рух відрівноваги, Якасклалася, допорушенняїї й далі доформування на болеевисокомурівніновоїрівноваги более складного порядку.

Утеоріїциклічностірівновагурозглядають яквихідний станекономічноїдинаміки. Коліструктурніпорушеннявідтворювальнихзв’язківдосягаютькритичноївеличини,відбудова станурівновагиздійснюєтьсястрибкоподібно – черезекономічнікризи. У цьомувипадкуекономічнікризивиконуютьфункціюспецифічногоінструментунасильницькогоподоланнядиспропорцій, щовиникли, йвідбудовипорушеноїрівноваги.Відновитипорушенурівновагу можна не лишенасильницьким,кризовим, а іеволюційним шляхом,оскількирівноваги можнадосягти й наосновізастосуваннязасобівантициклічної політики держави таміждержавнихоб’єднань.Можливістьвирівнюваннякривоїекономічногозростання наінституціональнійоснові недаєпідставвважатиможливимусуненняфакторівциклічності. Діяостанніхєсуб’єктивною, й їхніслідобов’язкововраховувати векономічнійполітиці. Отже,економічна політика як намікро-, то й намакрорівніуправління виннамістити всобіантициклічніелементи.

>Циклічність якоб’єктивназакономірністьекономічногорозвиткуєбагатоструктурною за своїмзмістом. Зурахуваннямтривалостірозрізняютькороткочасні, чималі (3–4 рокта),середні (7–11 років) йвеликіекономічніцикли (40–60 років).

>Під «циклом»розумієтьсясукупністьявищ тапроцесів, котріскладають коловоротпротягомвизначеноговідрізку години. Цепоняттястосовнодослідженняглобальнихполітичнихпроцесівнабуваєдодатковийзміст,розуміється не якпростий коловорот,внаслідокякогосоціальна системаповертається допопереднього стану, а як коловорот іздеякимизмінами устанісистеми,тобторозвиток поспіралі.Під «>хвилею»традиційнорозуміютьсяколивальнірухи вфізичному чисоціальномусередовищі, атакож процес поширенняцихрухів упросторі. Таким чином,поняття «циклу»відображає,перш на,часовий аспектсоціальноїдинаміки,тобтопредставляєпослідовністьзмін, тоді якпоняття «>хвилі»пов’язується,перш на, ззмінами упросторі.

Уструктуріекономіки особливорельєфновираженісередніцикли, щосправляютьнайбільшвідчутнийвплив нарозвитокекономічнихпроцесів. Узв’язку ізцимсередніцикли не безпідставиназиваютьбазисними.

За своїмзмістомсередніциклиявляють собоюекономічніцикливідтворювальногопроцесу; смердотівідображаютьциклічністьрозвитку нелишевиробництва, а іобміну,розподілу таспоживання вїхнійорганічнійєдності.Цимзумовлюєтьсябагатомірністьциклічнихколивань.Їїрозвитокхарактеризуютьтакіпоказники:

–динаміка валовогонаціонального продукту йнаціонального прибутку;

–динамікапромисловоговиробництва;

–динаміказайнятості;динаміказавантаженостівиробничихпотужностей;

–динамікареальнихдоходів населення.

>Важливимипоказникамициклічностієдинаміканормиприбутку (>рентабельності), атакожіншихпоказників, щохарактеризуютьекономічнуефективністьвідтворювального циклу.

>Матеріальноюосновоюциклічностівідтворювальногопроцесу (>середніхциклів)єфізичнеоновленняосновнихзасобіввиробництва й,насамперед,їхньоїнайактивнішоїчастини –знарядь роботи.

>Важливоюособливістюринковоїекономікиєїїнестабільність, щопроявляється вциклічномучергуванніпіднесень йспадів уекономіці.

Причинамициклічностіє:періодичневиснаженняавтономнихінвестицій;ослабленняефектумультиплікації;коливанняобсягівгрошовоїмаси;відновлення «>основнихкапітальних благ» й т.д. Усучасніймакроекономічнійнауцівідсутняінтегральнатеоріяекономічного циклу іекономістирізноманітнихнапрямівконцентрують своюувагу нарізних причинахциклічності.Протебільшістьекономістіввважають, щорівеньсукупнихвитратбезпосередньовизначаєрівеньзайнятості тавиробництва. При цьомучинникисезоннихколиваньділовоїактивності вдеякихгалузях (усільськомугосподарстві,будівництві й т.д.)виключаються.Основними фазамиекономічного циклуєпідйом й спад, уході яківідбуваєтьсявідхилення відсередніхпоказниківекономічноїдинаміки.

>Економічний цикл –постійнеповторенняперіодівпідйому й спадуекономічноїактивності, щовідбивається череззмінивзаємозалежнихпоказників – темпуекономічного зростанню,рівнівзайнятості,виробництва іінфляції.Періодичнізльоти йпадінняринковоїкон’юнктури,насамперед,виявляються в інших формахневідповідностіпопиту йпропозиції.Основними характеристиками циклує його заподій,фази (>пожвавлення, бум, спад,підйом),динамічніпараметри, частотаповторення,амплітудапоказниківділовоїактивності. Дозовнішніх (>екзогенних)чинниківциклічностівідносятьсявиробники, щогенеруютьпочатковіімпульси, (>науково-технічнівідкриття,міграція,динаміка населення,новіджереларесурсів); довнутрішніх (>ендогенних)чинників –модифікаториімпульсів у рамкахпофазнихколивань (>зміниспоживання іінвестицій). Усучаснійтеорії циклувиділяютьдво- йчотирифазну модельекономічного циклу.Економічний циклрозбивається натакіфази:

– кризу.Спостерігається спадвиробництва,тобтозменшенняобсягіввипускупродукції.Рівеньзайнятостізменшується, ставказаробітної платизнижується, ставкавідсоткапідвищується,знижуютьсятемпиекономічного зростанню;

–депресія. Спадвиробництваприпиняється.Рівеньзайнятостіпадає.Обсягінвестиційскорочується, боскорочуєтьсянаціональний дохід. Ставкавідсотказменшується;

–пожвавлення.Випускпродукціїзбільшується до передкризовогорівня,тобто спадвиробництвазаміняєтьсяпіднесенням.Рівеньзайнятостіпочинаєзростати, ставкавідсотказростає,цінизростають;

–підйом.Обсягивиробництвазбільшуються до нового максимальногорівня, щоперевершуєпередкризовий.Зайнятістьдосягає природногорівня.Ціниростуть, ставкавідсотказбільшується, ставказаробітної платизбільшується,збільшуєтьсяобсягінвестицій,спостерігаєтьсяекономічний бум.

Барометрекономічний – системаекономічнихпоказників, щовідображають станкон’юнктуриринку ідаютьможливістьскласти прогноз йогорозвитку наблизьку чидовгострокову перспективу дляринківтоварів,ціннихпаперів йпослуг.

Затривалістюекономічніциклиподіляють накороткі (>малі),якщоколиванняділовоїактивностітриває 2–3 рокта;середні,якщоколиванняділовоїактивностітриває 8–10 років;довгі (>великіхвиліКондратьєва),якщоколиванняділовоїактивностітриває 48 – 55 років.Короткі (>малі)циклипов’язані ізвідновленнямрівноваги наспоживчомуринку.Середні (>промислові)циклипов’язанізізміноюпопиту назасобивиробництва.Матеріальноюосновоюперіодичностісередніхциклівєнеобхідністьоновлення основногокапіталу.Особливістюпромислового циклуєколиваннятемпівзростання ВНП заперіод години, колиекономічна система проходитичотирипослідовніфази:пожвавлення,підйом, бум,падіння (рис. 5.1).

>Середнайважливіших причинциклічності векономіцібільшістьекономістівназиваютьколиванняспіввідношенняміжспоживанням таінвестиціями.


>Рис. 5.1.Циклічністьекономічноїдинаміки

>Економічний циклскладається із таких фаз:

1.Підйом.Випускзбільшується до нового максимальногорівня,якийперевищуєпередкризовий.Рівеньзайнятостівищий від природного.Цінизростають, ставка відсотказбільшується,зростаєзаробітна плата,збільшуєтьсяобсягінвестицій,спостерігаєтьсяекономічний бум.

2.Криза (>падіння).Спостерігаєтьсяпадіннявиробництва.Рівеньзайнятостізнижується,заробітна платазменшується, ставка відсоткапідвищується,знижуютьсятемпиекономічногозростання.

3.Депресія.Падіннявиробництвапризупиняється.Рівеньзайнятостіпадає.Обсягінвестиційскорочується. Ставка відсотказменшується.

4.Пожвавлення.Випускпродукціїзбільшується допередкризовогорівня,тобто спадвиробництвазмінюєтьсяпідйомом.Рівеньзайнятостіпочинаєзростати, ставка відсотказбільшується,цінитакожпідвищуються.

 

2. Основи методикикон’юнктурнихдосліджень

>Вивченняекономічноїкон’юнктури країни чиокремогоринкупослугнеобхідно у тому,щоб правильнооцінитиїїпоточний стан,передбачитиможливізміни йрозробитивідповіднустратегіюрозвитку.Основоюдослідженьєвизначення йоцінкавпливу окремихфакторів након’юнктуру, атакожвиділенняпоказників, котрінайбільш точнохарактеризують їхнього стан заперіод, щодосліджується.Формоюподаннярезультатівдослідженнякон’юнктуриєкон’юнктурнийогляд чидовідка.Віндаєуявлення проосновніособливостірозвитку,з’ясовуєпричино-наслідковізв’язкиміжрізноманітними чинниками йпоказниками,розкриваєзагальнізакономірностірозвиткукон’юнктури.

>Дослідженнякон’юнктуриринкувиконується втакійпослідовності:

1.  >Дослідженняосновних рис йособливостейринку.

Для цого ринкиподіляють за такимиознаками:

– заступенеморганізаціїринковоїінфраструктури:організовані (>банківська система,товарні ярмарки, системанауково-технічнихпослуг) йнеорганізовані (>основані напрямихзв’язкахсуб’єктівринку);

– зафункціональнимпризначеннятоварів:товарні (машин йобладнання,сировини,товарів широкогопопиту),факторіввиробництва:землі,нерухомості, роботи,кредитно-грошовихінвестицій, машин йобладнання,послуг (>транспортних,населенню,науково-технічних);

– затериторіальноюознакою:місцевий,регіональний,національний,міжнародний;

–обсягами продажтоварів,наданняпослуг,ступенемконкуренції:ринокчистоїконкуренції,конкурентнийринок,ринокмонополістичноїконкуренції,олігополія, чистамонополія.

>2.Вибір (розробка)методіввивченнякон’юнктури.

>Методикон’юнктурнихдослідженьподіляють натакігрупи:

–методиекономічногозагальносистемногоаналізу:порівняння,візуально-графічні,балансовий,формально-логічний;

–економіко-математичніметоди:загальноматематичніметодирозрахункуекономічнихпоказників,методиматематичногомоделювання;

–економіко-статистичні йметодиматематичної статистики:аналіздинамікикон’юнктури,регресійно-кореляційнийаналіз,експертніметоди.

>3.Збір йнакопиченнякон’юнктурноїінформації.

>Збір йнакопиченняінформації проводитися методамиринковихмаркетинговихдосліджень.

>4.Аналізкон’юнктуривиконується за такиминапрямами:

–аналіздинаміки йциклічностіекономічнихпроцесів;

–аналіззагальногосподарськоїкон’юнктури;

–аналізрівня йдинамікицін, атакожціновихпоказниківкон’юнктури;

–дослідженняпопиту йпропозиції;

–дослідженняособливостейповедінкисуб’єктівринку;

–оцінкапотенціалу таосновнихпропорційринку;

–оцінкапідприємницькогоризику.

>5.Прогнозкон’юнктури.

>Прогнозуваннякон’юнктуриздійснюється задопомогоюзагальноприйнятихметодів маркетинговогопрогнозування.

2.Особливостідослідженнякон’юнктури окремихвидівринків

У основудослідженняринкуготельних йрестораннихпослугпокладенодекількавидіваналізу:

>1)системний:дозволяєвстановити порядокдослідженняринку задопомогоюсистемних зрозуміти (схема, компонент,елемент, структура,функція, організація);

>2)процесуальний:відтворюєзакономірні,послідовнізміниекономічнихявищ;

>3)хронологічний:дозволяєвідокремити тапроаналізуватипросторовівзаємозв’язки тавзаємодії.

>Методичні засади >дослідженняринкуготельних йрестораннихпослуг.Багатоаспектністьдіяльності в сферінаданняготельних йрестораннихпослуг.

Методикадослідженняринкуготельних йрестораннихпослугвідповідаєсутностігалузі яксуспільногоявища ізвластивоюїйполікомпонентністю,структурованістю,ієрархічністю таполіфункціональністюсистеми.

Методикадослідженняринкувідображаєбагатоаспектністьдіяльності в сферінаданняготельно-рестораннихпослугвідповідно доспецифікикожноїскладовоїгалузі,особливостейвнутрішнього таміжнародногоринкупослуг.


Схожі реферати:

Навігація