Реферати українською » Экономика » Призначення та сутність ОБЛІКУ витрат на виробництво. Місце ОБЛІКУ в управлінні потокової витратами


Реферат Призначення та сутність ОБЛІКУ витрат на виробництво. Місце ОБЛІКУ в управлінні потокової витратами

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Курсова робота

на задану тему: «>Призначення тасутністьобліку витрат завиробництво.Місцеобліку вуправлінніпоточнимивитратами»


>Вступ

 

>Актуальність тими. Одним зреальнихшляхіввиходунашогосуспільства з кризового стану,оновлення нелишеекономічної, але й йсоціальноїсфери життяє радикальна реформагосподарськогомеханізму. У зв'язку ізцимдоцільнопідкреслити, що дляекономіки, Яка стала на шляхрозвиткуздоровихринковихстосунків,відповіднихіснуючим врозвинутихкраїнах, й вякій кардинальнозмінюютьсяформи йметодигосподарювання,актуальноюпроблемоюстаєоптимізаціявиробничихпроцесів й,зокрема,вдосконаленняпроцесууправлінняпоточнимивитратами.

Утеперішній годинуумовидіяльностівиробничихпідприємствістотнозмінилися.Зростанняконкуренціїрізкопідвищиливимоги доефективностіуправління ними. При цьому оптимальна величинапоточнихвитратмаєзабезпечуватипідприємствуодержаннядостатньоїсумиприбутку, котра бзабезпечилаумови для йогоподальшогорозвитку,задоволеннясоціальнихзапитівпрацівників. З одного боці,зменшеннявитратпідвищуєекономічнуефективністьдіяльностівиробничого підприємства, але й ізіншого –можепризвести допогіршенняякостіпропонованихпослуг, щовикликаєзниженняконкурентоспроможності йскорочуєобслуговуваний секторспоживчогоринку.Усецепотребуєнеобхідністьвдосконаленнямеханізмууправлінняпоточнимивитратами нарівнівиробничого підприємства,чим йобумовлюєтьсяактуальністьобраної тими.

>Теоретичні йметодологічніосновиуправліннявитратамизнайшлисвоєвідображення в роботів О.Х.Аксененка,М.І.Баканова, П.С.Безруких, Г.Р.Бернвальда, В.Б.Івашкевіча, М. В.Кужельний,С.О.Ніколаєвої,П.П.Новіченка, В.А.Павлової,С.С.Сатубалдіна,Я.В. Соколова, С.А.Стукова йін. Рядпитань потемідослідженнявикладені в роботівзарубіжнихучених: До.Друрі, Б.Нідлза, Р.Сігела, Ч.Хорнгрена йін.

Мета й заподіяння >дослідження.Метоюкурсової роботиєобґрунтуваннянауково-методичних йпрактичнихрекомендаційщодовдосконаленнямеханізмууправлінняпоточнимивитратами.

Длядосягненняпоставленої мети у межахдослідженнясформульовано йвирішенонаступнінаукові заподіяння, котрівизначилилогіку та структурукурсової роботи:

·дослідженнясутностіпоточнихвитратвиробничихпідприємств;

·аналізнауковихпідходів доуправлінняпоточнимивитратами;

·дослідження станууправлінняпоточнимивитратами ввиробництві;

· комплекснаоцінкаефективностіуправлінняпоточнимивитратами напідприємствах;

·обґрунтуваннямеханізмуприйняттярішеньщодоуправлінняпоточнимивитратами наосновімоделюванняситуацій;

·розробкамеханізмууправлінняпоточнимивитратами ззастосуваннямуніверсальнихнормованихграфічних моделей.

>Об'єктом >дослідженняє процесуправлінняпоточнимивитратами напідприємстві ВАТ «>Черкасихліб».

Предметом >дослідженнявиступаютьтеоретичніположення,методи таметодичніпідходищодоформуваннямеханізмууправлінняпоточнимивитратамивиробничихпідприємств наосновіуніверсальнихнормованихграфічних моделей.

Структуракурсової роботи.

>Роботавиконана на 50сторінках машинописного тексту,містить 12таблиць, 5рисунків, списоквикористанихлітературнихджерелстановить 15найменувань.

>Інформаційно-методологічна базадослідженькурсової роботи –звітнідокументи ВАТ «>Черкасихліб» за 2009–2010 рокта,інформаціяІнтернет-сайтівпідприємств України повиробництву тареалізаціїхліба в Україні.


1.Теоретичніаспектиоблікувитрат навиробництво

 

1.1Призначення тасутністьвитрат навиробництвопродукції

Усучаснихекономічнихумовахособливезначеннямаєсвоєчасне,повне ідостовірневизначенняфактичнихвитрат навиробництво тазбутпродукції, атакож контролю надвикористаннямресурсів йгрошовихзасобів.

>Собівартістьпромисловоїпродукції (>робіт,послуг) –цевиражені вгрошовійформіпоточнівитрати підприємства наїївиробництво йзбут.Витрати навиробництвоутворюютьвиробничу (>заводську)собівартість, авитрати навиробництво йзбут –повнусобівартістьпромисловоїпродукції.Переліквключених дособівартостіпоточнихвитратвизначеностаттею 9 Закону України «Прооподаткуванняприбуткупідприємств».

>Витрати навиробництвоваловоїпродукції (чисобівартістьваловоїпродукції)характеризуютьвитрати поточногоперіоду навиробництвопромисловоїпродукції (>робіт,послуг). [4]

>Метоюоблікусобівартостіпродукціїєсвоєчасне,повне йдостовірневизначенняфактичнихвитрат,пов'язаних ізвиробництвом йзбутомпродукції,обчисленняфактичноїсобівартості окремихвидів тавсієїпродукції, атакож контролю надвикористаннямматеріальних,трудових тагрошовихресурсів.

>Даніоблікувитратвикористовуються дляоцінки тааналізувиконанняплановихпоказників,визначеннярезультатівдіяльностіструктурнихпідрозділів тапідприємств вцілому,фактичноїефективностіорганізаційно-технічнихзаходів,спрямованих нарозвиток таудосконаленнявиробництва, дляпланово-економічних тааналітичнихрозрахунків.

У зв'язку ізцим винне бутизабезпеченеповнезіставленняпланових тазвітнихданихщодо складу йкласифікаціївитрат,об'єктів йодиницькалькулювання,методіврозподілувитрат запланованими (>звітними)періодами. [6]

>Витрати навиробництвокласифікуються за такимиознаками:

>Таблиця №1

>Ознаки >Витрати
1 Замісцемвиникненнявитрат >Витративиробництва, цеху,дільниці,служби
2 За видамипродукції,робіт,послуг >Витрати навироби,типовіпредставникивиробів,групиодноріднихвиробів,одноразовізамовлення,валову,товарну,реалізованупродукцію
3 За видамивитрат >Витрати заекономічнимиелементами,витрати застаттямикалькуляції
4 За способамиперенесеннявартості напродукцію >Витратипрямі,непрямі
5 Заступенемвпливуобсягувиробництва нарівеньвитрат >Витратиумовно-змінні,умовно-постійні
6 Закалендарнимиперіодами >Витратипоточні,одноразові

Замісцемвиникненнявитрати навиробництвогрупуються за цехами,дільницями, службами таіншимиадміністративновідокремленимиструктурнимипідрозділамивиробництв.

>Залежно від характеру тапризначеннявиконуванихпроцесіввиробництвоподіляється на:основне,допоміжне йнепромисловегосподарство.

До основноговиробництва належати, цехи,дільниці, щоберутьбезпосередньо доля ввиготовленніпродукції.

>Допоміжневиробництвопризначене дляобслуговуванняцехів основноговиробництва:виконанняробіт про ремонтосновнихфондів. забезпеченняінструментом,запаснимичастинами для ремонтуустаткування,різними видамиенергії,транспортними таіншимипослугами. Донього належатиремонтні цехи,експериментальні,енергетичні,транспортні таіншіпідрозділи.

Донепромисловогогосподарстваналежить:незаводський транспорт,житлово-комунальнегосподарство такультурно-побутовізаклади,підсобнісільськогосподарські підприємства таіншіструктурніпідрозділи, котрі неберутьучасті увиробництвітоварноїпродукції.

>Усівитрати навиробництвовключаються дособівартості окремихвидівпродукції,робіт йпослуг (у томучислі окремихвиробів,виготовлених заіндивідуальнимизамовленнями) чи груподноріднихвиробів.

За видамивитратикласифікуються заекономічнимиелементами та застаттямикалькуляції.

>Піделементамивитратрозуміютьекономічноодноріднівидивитрат.

>Витрати застаттямикалькуляції –цевитрати наокремівидивиробів, атакожвитрати наосновне йдопоміжневиробництво.

За способамиперенесеннявартості напродукціювитратиподіляються напрямі танепрямі. [9]

Допрямихвитрат належативитрати,пов'язані ізвиробництвом окремихвидівпродукції (насировину,основніматеріали,покупнівироби йнапівфабрикати тощо), котріможуть бутибезпосередньовключені до їхнісобівартості.

Донепрямихвитрат належативитрати,пов'язані ізвиробництвомкількохвидівпродукції (>витрати наутримання таексплуатаціюустаткування,загальновиробничі,загальногосподарськівитрати), щовключають дособівартості задопомогоюспеціальнихметодів.Непрямівитратиутворюютькомплексні з статтеюкалькуляції (>тобтоскладаються ізвитрат, щовключаютькількаелементів), котрівідрізняються за їхньогофункціональноюроллю увиробничомупроцесі. [10]

Заступенемвпливуобсягувиробництва нарівеньвитратвитратиподіляються назмінні (>умовно-змінні) тапостійні (>умовно-постійні). Доперших належативитрати, абсолютна величина якізростає ззбільшеннямобсягувипускупродукції йзменшується з йогозниженням.

До нихвитрат належативитрати насировину таматеріали,покупнікомплектуючівироби,напівфабрикати,технологічнепаливо йенергію, на оплату роботипрацівників,зайнятим увиробництвіпродукції (>робіт,послуг), ізвідрахуванням насоціальні заходь, атакожіншівитрати.

>Постійні (>умовно-постійні) –цевитрати, абсолютна величина які ззбільшенням (>зменшенням)випускупродукціїістотно, незмінюється. До них належативитрати,пов'язані ізобслуговуванням й Управліннямвиробничоюдіяльністюцехів, атакожвитрати на забезпеченнягосподарських потребвиробництва.

>Витрати навиробництвоподіляються закалендарнимиперіодами напоточні таодноразові.

>Поточні,тобтопостійні,звичайнівитрати чивитрати, у якіперіодичністьменша ніжмісяць.

>Одноразові,тобтооднократнівитрати чивитрати, котріздійснюютьсяперіодично (>періодичністьбільша ніжмісяць) йспрямовуються на забезпеченняпроцесувиробництвапротягомтривалого години.

>Витрати, щовключаються дособівартостіпродукції (>робіт,послуг),групуються за такимиелементами [7]:

>матеріальнівитрати;

>витрати на оплату роботи,відрахування насоціальні заходь;

>амортизаціяосновнихфондів танематеріальнихактивів;

>іншівитрати.

Доелемента «>Витрати на оплату роботи» належати:

1)витрати навиплатуосновної йдодатковоїзаробітної плати,обчислені згідно ізприйнятимипідприємствомсистеми оплати роботи,включаючибудь-яківидигрошових йматеріальних доплат,

2)Виплати,передбаченізаконодавством пропрацю, заневідпрацьований навиробництві (>неявочний) годину.

3)витрати,пов'язані ізпідготовкою (>навчанням) йперепідготовкоюкадрів;

4)виплатигромадянам завиконанняробіт,послуг, згідно із договорами,цивільно-правового характеру,

5)виплатазвільненим працівникамвихідноїдопомоги йсередньогозаробітку,

>Витрати на оплату роботиподіляються наосновну тадодатковузаробітну плату.

Доелемента «>Амортизаційосновнихфондів танематеріальнихактивів» належати:

1)витрати наповневідновленняосновнихфондів такапітальний увиглядіамортизаційнихвідрахувань відвартостіосновнихвиробничихфондів нареконструкцію,модернізацію такапітальний ремонтфондів, що належатипідприємству;

2)амортизаційнівідрахування на наданіі воперативнуорендуосновніфонди (>крім тихий, що належати до державноїформивласності)нараховуютьсяорендодавцем йвикористовуються ним наповневідновленнянаданих воренду чиіншихналежнихйомуосновнихфондів. При цьому насобівартістьпродукції (>робіт,послуг)орендарявідноситься суманарахованихорендодавцемамортизаційнихвідрахувань на наданіі ворендуосновніфонди; [1]

3)амортизаційнівідрахування на наданіі уфінансовуорендуосновніфонди, але в наданіі воперативнуорендуосновніфонди, що належати до державноїформивласності,нараховуютьсяарендарем йвикористовуються нимвключно наповневідновленняорендованоїчасткиосновнихфондів;

4)витратиорендаря накапітальний ремонторендованихбудівель (>приміщень)нежитловогопризначеннявідносяться насобівартістьпродукції (>робіт,послуг)щомісяцярівнимичасткамипротягом рядок дії договоруоренди;

5)амортизаційнівідрахування відвартостіосновнихфондів (>приміщень), щонадаються безоплатнопідприємствамгромадськогохарчування чивикористовуютьсяпідприємствамисамостійно дляобслуговуванняпрацівників, щоперебувають ізпідприємством утрудовихвідносинах таінші.

Ууправлінніпоточнимивитратамивиробничоїдіяльності,крімзазначенихкласифікаційнихознак, можназастосовуватидодатковіознакикласифікації – заступенемреагування назмінуобсягівдіяльності, заперіодами, за центрамивідповідальності чимісцемвиникнення, заступенемоднорідності, заможливістю контролю в конкретному структурномупідрозділі, за принципамиорганізаціїуправління. [8]

>Поточнівитратипідприємств за видамидіяльностікласифікуються за такимигрупами:

·витратиопераційноїдіяльності;

·витратифінансовоїдіяльності;

·витратиінвестиційноїдіяльності;

·іншівитратизвичайноїдіяльності;

·надзвичайнівитрати.

>Витратиопераційноїдіяльностіподіляють на:витрати, котрівключають дособівартостіреалізованихтоварів (>продукції);адміністративнівитрати;витрати назбут;іншіопераційнівитрати.

До складупоточнихвитрат підприємствавиробництва таторгівлі належативитратиобігу –представлені вгрошовійформівитрати підприємства наздійсненняпроцесуреалізаціїтоварів, котрі засвоєюсутністюстановлятьсобівартістьпослуг здоведеннятоварів від виробника доспоживача тапов’язанихзізміною формвартості.

До них належатиопераційнівитрати,транспортно-заготівельнівитрат і, щоприпадають нареалізованітовари, тавідсотки за кредит, котрівідносять довитратфінансовоїдіяльності.


1.2Особливостібліку витрат завиробництвопродукції

>Виробничасобівартістьпродукції зазвітнийперіод (>місяць, квартал,рік)формується такимрозрахунків [6]:

але в державномупідприємстві: №20 «>Основневиробництво», №21 «>Напівфабрикативласноговиробництва», №23 «>Допоміжнівиробництва», №24 «>Витрати наутримання таексплуатацію машин таобладнання», №25 «>Загальновиробничівитрати», №26 «>Загальногосподарськівитрати», №28 «Шлюб увиробництві», №29 «>Обслуговуючівиробництва тагосподарства», №31 «>Витратимайбутніхперіодів».Всірахункиактивні;

б) намалихпідприємствахзатрати навиробництводоцільнооблічувати накалькуляційномурахунку №20 «>Основневиробництво» йзбирально-розподільчому, №26 «>Загальногосподарськівитрати», що невиключаєвикористанняіншихрахунків (№23,24,25,31 тощо).

>Собівартістьпродукції основноговиробництва. Надебетірахунку №20 «>Основневиробництво»відображаютьпрямізатратизвітногоперіоду,пов'язанібезпосередньо ізвипускомпродукції,виконаннямробіт танаданнямпослуг,такожзатратидопоміжнихвиробництв,непрямізатрати,пов'язані із Управлінням, таобслуговуванням основноговиробництва,втрати від шлюбу, накредиті –списуванняфактичноїпродукції. Сальдо нарахунку №20. «>Основневиробництво» лишедебетове,показуєфактичнусобівартістьнезавершеноговиробництва.

>Собівартістьнапівфабрикатіввласноговиробництва.

Надебетірахунку №21 «>Напівфабрикативласноговиробництва»відображаютьзатратизвітногоперіодупов'язані ізвиготовленнямнапівфабрикатів. Накредитірахунку №21 «>Напівфабрикативласноговиробництва»відображаєтьсявартістьнапівфабрикатівпереданих вподальшупереробку основномувиробництву (вкореспонденції ізрахунком №20 «>Основневиробництво») тареалізованихіншимпідприємствам (вкореспонденції ізрахунком №46 «>Реалізація»).

>Собівартістьпродукціїдопоміжнихвиробництв.

Надебетірахунку №23 «>Допоміжнівиробництва»відображаютьпрямізатратизвітногоперіоду,пов'язанібезпосередньо ізвипускомпродукції,виконаннямробіт наНаданнямпослуг, атакожнепрямізатрати,пов'язані із Управлінням таобслуговуваннямдопоміжнихвиробництв,втрати від шлюбу.

Накредитірахунку №23 «>Допоміжнівиробництва»відображаютьсясумифактичноїсобівартостізакінченоївиробництвомпродукції,виконанихробіт танаданихпослуг (вкореспонденції) із дебетомрахунку №20 «>Основневиробництво» й дебетомрахунку №46 «>Реалізація».Залишок нарахунку №23 «>Допоміжнівиробництва» накінецьзвітногоперіодупоказуєвартістьнезавершеноговиробництва. [13]

>Статтякалькуляції «>Витрати наутримання таексплуатаціюобладнання».

Надебетірахунку №24 «>Витрати наутримання таексплуатацію машин таобладнання»відображаютьвитратизвітногоперіоду поутриманню таексплуатаціїобладнання. Доцихвитрат належативитрати поутриманню та ремонтувиробничогообладнанняробочих місць, атакожзасобів цехового транспорту;амортизаціяобладнання йтранспортнихзасобів,сплачуванавартістьмалоцінних ташвидкозношуванихпредметів (>інструментів,пристосувань),витрати по їхні ремонту таін. із цогорахункусписуються назатрати.Наприклад, на: ремонт прикредитуваннірахунківматеріальнихцінностей (№05, 06, 08 таін.),розрахунків пооплаті роботи (>рахунки №70, №69), ізпостачальниками тапідрядчиками (>рахунок №60),витратмайбутніхперіодів згідно із їхнірозподілом (>рахунок №31).

>Витрати поексплуатації машин таобладнанняобліковуються урозрізівиробничихструктурнихпідрозділів – бригад,цехів,дільниць,технологічних фаз, аіноді йагрегатів, й томусписуються із кредитурахунку №24 «>Витрати наутримання таексплуатацію машин таОбладнання»цілеспрямовано націвиробничіструктурніпідрозділи.

>Обчисленнявеличинивитрат наутримання таексплуатаціюустаткування, щовключається дособівартостіодиниціпродукції (>виробу), проводитися так [10]:

>групуєтьсяустаткування (>машини,верстати, молоти,преси, тощо);

>кожному цеху підприємства ізурахуванням йоготехнічногопризначення йвеличинивитрат наутримання таексплуатацію за годину роботи:

>визначаєтьсянормативна величинавитрат за годину наутримання таексплуатаціюодиниціустаткуванняхарактерної длятієї чиіншої груп.

Наосновітехнологічноїдокументаціївизначаєтьсянеобхідна длявиробництвавиробукількість часів роботикожноїгрупиустаткування. Задопомогоюодержанихкоефіцієнтівобчислюєтьсязагальнакількістьприведенихмашино-годин роботиустаткування однієювиріб.

Уразізначноїзміникількостімашино-годин, необходимих длявстановлення окремихвиробів докошторисних (>нормативних) ставоквносятьсянеобхіднікорективи. Длярозрахункукошторисних (>нормативних) ставоквикористовуютьсяєдинігрупуванняустаткувань йкоефіцієнтприведеннявитрат наексплуатаціювідповідноїгрупиустаткування.

>Витрати науправліннярозподіляють надвігрупи:управліннявиробничимиструктурнимипідрозділами –загальновиробничі (>бригадою,дільницею, цехом,технологічноюлінією –фазою,переділом тощо) тагосподарством уцілому –загальногосподарські. Дляоблікупершоїгрупивитрат планомрахунків передбаченерахунок №25 «>Загальновиробничівитрати», наякому для шкірного структурногопідрозділувідкриваютьокремийсубрахунок. Дляоблікудругоїгрупи –рахунок №26 «>Загальногосподарськівитрати».

>Статтякалькуляції «>Загальновиробничівитрати»

Надебетірахунку №25 «>Загальновиробничівитрати»відображаютьтаківитратизвітногоперіоду: поутриманнюапаратууправління цехом (>п1дрозділом тощо); ремонтбудівель,споруд,інвентаря, щооблічуються ускладіосновнихзасобів цеху;вартістьматеріалів тавиробів,використаних напроведеннядослідів,заробітна плата йвідрахування насоціальні заходьробітників,зайнятих нацих роботів;витрати поохороні роботи;зносмалоцінного ташвидкозношуваногоінвентаря,іншівитрати;збитки відпростоїв;збитки відпсуванняматеріальнихцінностей призберіганні в цехах,збитки віднедовикористання деталей,вузлів татехнологічної оснастки;нестачі (надебетірахунку №28) йлишки (накредитірахунку №25)матеріальнихцінностейнезавершеноговиробництва;іншінепродуктивнівитрати (>наприклад,допомога ізнепрацездатності, щовиниклавнаслідоквиробничоїтравми йвиплачується напідставісудовихрішень).

>Статтякалькуляції «>Загальногосподарськівитрати». Надебетірахунку №26 «>Загальногосподарськівитрати»відображаютьтакізатратизвітногоперіоду:заробітна платаапаратууправлінняпідприємством;позавідомчапожежнаохорона; нормавитрат напідставіукладенихдоговорів;іншівитрати поуправлінню (>канцелярські,друкарські,поштово-телефоннізатратизаводоуправління,цехів, основного тадопоміжноговиробництв;витрати поутриманнютелефоннихстанцій тощо);амортизаційнівідрахування відвартостіосновнихзасобівзагальногосподарського характеру, зокрема.відрахування поамортизаціїбудівель йприміщень,зайнятихуправлінцями підприємства, аведеннякультурно-просвітньої,оздоровчої,фізкультурної,спортивної роботисередробітників йслужбовців підприємства йчленів їхнього батьківщин:амортизаційнівідрахування відвартостіосновнихзасобів;наданихпідприємствамгромадськогохарчування,утримання й ремонтбудівель,споруд таінвентарязагальногосподарськогопризначення.

Методика татехнікаобліку всіхвидіввитрат науправлінняєдина,тобтовитратиформуються умежах шкірногопідрозділу, шкірногосубрахунку врозрізіелементіввитрат таноменклатури статейкошторису. Алінаприкінцімісяцярозподіл,перерозподіл тасписуваннявитрат науправління покожному ізрівнівуправліннямають своїособливості.

>Витрати нарівнібригадивсередині (>дільниці чи цеху)розподіляють тасписують за вибачимо методом,тобто лише навидипродукції.

>Нормативний методоблікувитрат науправлінняструктурнимипідрозділамиздійснюєтьсяаналогічновитратам наутримання таексплуатацію машин таобладнання.

>Дещоскладнішийоблікперерозподілувитрат науправліннягосподарством.Обліченівитрати надебетіврахунку №26 «>Загальногосподарськівитрати»наприкінцімісяця можнарозподілити,перерозподілити,списати.

>Статтякалькуляції «>Витрати віднеминучого йтехнічного шлюбу».

Шлюб –цепродуктивнівитратиматеріальнихцінностей та роботи,навіть у тихийвипадках, колиєможливістьпереробити шлюб уновий продукт роботи чивиправитинедоліки.

Дляпобудовиобліку шлюбу йогокласифікують за такимиознаками:

Замісцемвиявленняєвнутрішній,тобтовиявлений довідвантаження (чипередачі)покупцеві, тазовнішній,якийвиявлено вже упокупця,

За характеромдефектівєостаточний,якийнеможливовиправити, йтакий,якийще можнавиправити,

За причинамивиникненняєнеякісніматеріали,неподачаелектроенергії тощо;

>Винуватцямиєробочий,постачальник, службапостачання тощо.

>Виникнення шлюбу увиробництві документальнооформляють актом на шлюб,повідомленням чи листом на шлюб. Уцих документахвказуютьдані прозабракованупродукцію,винуватця заподій шлюбу,використаніматеріали чипрацю таін. Дляоблікувитрат відзабракованоїпродукції передбаченерахунок №28 «Шлюб увиробництві».

>витратавиробництвопродукціясобівартість

1.3Формуваннявитрат замісцями й центрамивідповідальності

Результатомвивчення тимимає статірозуміння зрозуміти «>місцевитрат», «центрувідповідальності»,усвідомлення мети йпринципіворганізаціїуправліннявитратами за центрамивідповідальності,оволодінняметодичними основамиплануваннявитратпідрозділів підприємства,прийомамирозподілувитратдопоміжних таобслуговуючихпідрозділівміжосновнимипідрозділами заскладаннякошторисів йвизначеннясобівартостіпродукції.

>Концепціюцентріввідповідальності, наякійбазуєтьсясучаснийпідхід доорганізаціїуправліннявитратами напідприємстві,вперше було бсформульовано Джоном А.Хігінсом. На початку 50-х років ХХ ст. вонапоширюється США, аіншихкраїнах. [2]

>Появаконцепціїцентріввідповідальності вціломупов’язана ізпотребоюефективнішогоуправлінняпідприємством вумовахринковоїекономіки, аконкретніше – ізпотребоюпосилення контролю завикористаннямресурсів. Уподальшому ідеїконцепціїцентріввідповідальностірозвиваються йзнаходятьсвоєвтілення методівТГМ (>тариф–година–машина), «>SIT» (>System-in-time,тобтовчасно).Результатидослідженьпсихологічнихаспектівповедінкилюдиниприводять доти, що із годиноюзначний акцент запобудовиуправління за центрамивідповідальностіпочинаютьробити наформуваннімеханізму самоконтролюпрацівників підприємства (>керівників,спеціалістів,робітників) под годинуздійснення нимисвоїхобов’язків.

Засучаснимтлумаченням центромвідповідальностіє сегментдіяльності підприємства,якийочолюєпевна особа, щонесеперсональну відповідальність завстановленіпоказники роботи заданим сегментом.

>Формуванняцентріввідповідальності можнарозглядати заознакамиобсягуповноважень йвідповідальності, зафункціональною татериторіальноюознаками.

Запершоюознакоюсередцентріввідповідальностізвичайновиділяють:

·центривитрат (>контролюютьсялишевитрати);

·центриприбутку (>керівник центрувідповідає задоходи йвитрати);

·центриінвестицій (>керівник центрувідповідає завитрати,надходження таінвестиції). [4]

>Функціональний йтериторіальнийаспектипобудовицентріввідповідальностіунаочнює рис. 1.1.

>Рис. 1.1.Функціональний йтериторіальнийаспектиформуванняцентріввідповідальності

>Створенняцентріввитрат запобудовиуправліннявитратами напідприємстві на засідкахперсональноївідповідальностіздійснюється завідповіднимимісцямивитрат,тобто за сегментами їхніформування.Первинниммісцемвитратєробочемісце. якмісцевитратможерозглядатися ісукупністьорганізаційнопоєднанихробочих місць (>дільниці,відділення тощо). Отже,центривідповідальності завитрати (>центривитрат) –цемісцевитрат чиорганізаційнаєдністьдекількох місць, заякимиконтролюютьсявитрати йвстановленоперсональну відповідальність за їхньогорівень.

Системауправліннявитратами за центрамивідповідальностідаєзмогу [2]:

·скористатися всімавигодамидецентралізованогоуправлінняоб’єктом (>вивільненнявищогокерівництва, щодаєйомуможливістьзосереджуватися наглобальнихпитаннях;прийняттякомпетентнішихрішень,оскількиуправлінці намісцях болееінформовані, частокращерозуміють проблему;можливість оперативно, аотже, ісвоєчасноприйматирішення навідповіднихрівняхуправління;посиленнямотивації тауправлінськийрозвитоккерівниківсередньої йнижньоїланок);

·зробити контрольдієвішимзавдякиперсоніфікаціївідповідальності;

· підвищититочністьобчисленнявитрат заносіями. [>Грещак, з 46–50]

>Формуванняцентріввідповідальності (завитрати)маєздійснюватись здотриманням такихвимог:

·порівнянністьпланових йзвітнихрезультатіввиконання роботи запевнийперіод;

·однозначнеобчисленняпланових йфактичнихвитрат зарозрахунковийперіод наосновіобґрунтованих методик йраціональноїсистемиобліку;

·чіткевизначення міжповноважень йвідповідальностікерівника центрувідповідальності.Керівникможевідповідатилише за тихвитрати, на котрівінможевпливати (котрі дляньогоєрегульованими);

·персоніфікаціядокументаціївнутрішньоїзвітності;

· долякерівниківцентріввідповідальності ускладанніпланів (>кошторисів).

>Функціяпланування уразіформуваннявитрат замісцями й центрамивідповідальностіреалізується уформіскладаннякошторисіввідповіднихсегментівдіяльності (>структурниходиниць) підприємства.Середфункцій,виконуванихкошторисами,слідвиокремитиорганізуючу,контрольну тастимулюючу.

>Фіксуючи режимвиконанняробіт йнеобхідний їмрівеньвитрат,кошторисизадають «>траєкторію»функціонуванняпідрозділу,показниківякоїмаєдотримуватисявідповідальна особа.Кошторисидаютьзмогуздійснювати контрольдіяльностіпідрозділів,забезпечуватиплановудисципліну. Ос-кількикошторисєосновою дляоцінюваннявиконання планупідрозділом,вінтакожстимулюєвідповідальноговиконавця доналежноговиконаннякошторису,пошукушляхівзниженнярівнявитрат.

>Важливезначення заформуваннякошторисівмаєподілвитратпідрозділів напрямі танепрямі.Об’єктомформуванняпрямихвитратєпевний видпродукції, анепрямих – сампідрозділ (центрвідповідальності).

Складвитратпідрозділу (центрувідповідальності)залежить відособливостей йогодіяльності та йогомісця уструктурі підприємства.

Дляпідрозділів, щовипускаютьготовупродукцію наринок, складвитратєнайповнішим йнаближується у складвитрат підприємствазагалом. Дляпідрозділів,наприклад,рівня цехувінвизначаєтьсяцеховимипрямими йнепрямимивитратами. Длявиробничихдільниць й бригадплануютьсяокреміелементивитрат (>матеріали,енергія,витрати наінструмент тощо).

>Кошторисивитратпідрозділіврозробляються наоснові їхньоговиробничихпрограм, нормвитратресурсів

>Загальну схемускладаннякошторисувитратпідрозділу підприємства (цеху) наведено на рис. 1.2.

>Рис. 1.2.Складаннякошторисувитратпідрозділу підприємства (цеху)

>Визначеннясобівартостіпродукції підприємствапотребує точногообчислення всіхвитрат,пов’язаних ізїївиробництвом. При цьомунепрямівитрати, котрівиникають упідрозділах основноговиробництва, іздопомогоюобґрунтованого методурозподілуможуть бутивідразувіднесені наокремівироби.Складнішеврахувати усобівартостіпродукції підприємствавитратипідрозділівдопоміжного таобслуговуючоговиробництв.Вагомачастка їхньогопродукції,робіт йпослугможеспрямовуватися назадоволеннявиробничих потребцихпідрозділів.Віднесення тихийвитратдопоміжних йобслуговуючихпідрозділів, котріпов’язані ізнаданням нимивзаємнихпослуг, напідрозділи основноговиробництваздійснюєтьсяопосередковано, ізвиконаннямопераціїперерозподілуцихвитратміжвідповіднимипідрозділамидопоміжного таобслуговуючоговиробництв.2. Характеристикаоблікувитрат напідприємстві ВАТ «>Черкасихліб»

 

2.1Організаційно-економічна характеристика

ВАТ «>Черкасихліб» входити у складторгової марки «Формуласмаку», котраоб'єднуєвиробниківхлібобулочних такондитерськихвиробів учотирьохрегіонах.Загальнийасортиментпідприємств, котріпрацюють подторговоюмаркою «ФормулаСмаку»,складає понад 300видівхлібобулочних та 400 –кондитерськихвиробів.

>Черкаськийхлібокомбінат –одне ізнайсучаснішихпідприємствгалузі в СНР й на Україні. [14]

З 1960 рокурозпочалосябудівництвохлібзаводу повул.Чигиринськійпотужністю 112 тоннхлібаподового надобу. Скінчилосябудівництво в 1966році.Хлібопекарнапромисловість м.Черкасипродовжуваларозвиватись. У 1980-хрокахпобудовано заводбулочнихвиробівпотужністю 40 тонн надобу. У годинусередньодобовийвипускхліба тахлібобулочнихвиробівскладає 116,4 тонн,питома вагивипускухлібасягає до 99,6%.НаказомрегіональноговідділенняФДМУ із 01.11.1996 рокудержавнепідприємство «>Черкаськийхлібокомбінат»перетворено навідкритеакціонернетовариство «>Черкаськийхлібокомбінат». На 01.01.2003 рокуакціями ВАТ «>Черкасихліб»володіють 158акціонерів, із них 8юридичнихосіб та 150фізичних. Статут підприємствадаєможливістьзайматись йіншими видамидіяльності, котрідаютьприбуток.Збутпродукції –хліба,булочнихвиробів,борошнянихкондитерськихвиробів,відбуваєтьсятакож намісцевомурівні – в основному вЧеркасах таприлеглих районахобласті.

>Організаційно-правовий статус підприємства –відкритеакціонернетовариство(ВАТ).

Формавласності –колективна.

>Підприємстводіє наоснові статуту.

ВАТ «>Черкаськийхлібокомбінат»нараховує трихлібзаводи, котріспеціалізуються навиробництвіхліба,хлібобулочнихвиробів йборошнянихкондитерськихвиробів.

>Ознайомившись зструктуроювиробничихпідрозділів підприємства, службаминевиробничого характеру,механізмами їхньоговзаємозв’язку, атакож ізорганізаційноюструктуроюуправлінняпідприємством, усіотриманідані можнапредставити увиглядінаступних схем.

>Рис. 2.1.Виробнича структура ВАТ «>Черкасихліб»

>Нижче наведенаорганізаційна структура ВАТ «>Черкасихліб».

Напідприємстві представлена >лінійнаорганізаційна системауправління (>міжкерівникамивиробництва).Керівництвоздійснює директор,якомупідпорядковані усівідділи та цехи, щосприяєшвидкомуреагування назміни вринковомусередовищі. [4]


2.2Фінансовіпоказникидіяльності підприємства

Узвiтномуперіодінадійшлоосновнихзасобів назагальну суму 14954,0 тис. грн.,вибуло 384,0 тис. грн.Виробничiпотужностiобладнаннястановлять 129 тоннпродукції надобу,фактичновикористовуєтьсяобладнання на 83%.

>Первiснавартiстьосновнихзасобiв таiншихнеоборотнихматерiальнихактивiв станом 31-ийгрудня 2008 рокускладає 110739,0 тис. грн.,знососновнихзасобiв накiнець 2008 рокустановить 63586,0 тис. грн.Нарахуванняамортизацiїосновнихзасобiвздiйснюється за методом,передбаченимподатковимзаконодавством. Структуракапiталувiдкритогоакцiонерного товариства у 2009роцiстановила 6,73%простихакцiй зафiзичними особами, 93,27%простихакцiй заюридичними особами.Технічнепереозброєнняпiдприємства в 2009роцiвиконувалось зарахуноквласнихкоштів.

>Джереламиформуваннямайнає:

-внескизасновників;

-доходи підприємства відвиробничоїдіяльності;

-отриманнямайнаіншихпідприємств,установ,організацій;

-іншогоджерела, незабороненічиннимзаконодавством.

>Основніфондислужатьматеріально-технічною базоювиробництва, фундаментом йоговдосконалення йрозвитку.Цей процесвідбувається як шляхомнарощуванняпотенціалуосновнихфондів (>екстенсивно), то й черезпідвищенняефективності їхнівикористання (>інтенсивно).Значненарощуванняосновнихвиробничихфондівпризводить доускладнень утехнічномупереоснащеннівиробництва, морального йфізичногостарінняустаткування, щознижуєефективність йоговикористання таможливістьконверсії. Тому болееекономічновиправданимє збільшення години роботиустаткування,повнезавантаження йогонаявного парку,кваліфікованийдогляд за йогороботою. [5]

>Амортизаціянематеріальнихактивівздійснюваласьпрямолiнiйним методом. Метаекономічногоаналізуполягає увизначенніступеня забезпечення підприємстваосновними фондами заумовинайінтенсивнішого їхнівикористання тапошукурезервівпідвищенняфондовіддачі.

>Показникифондовіддачі,фондомісткості,фондоозброєностінаведені втаблиці 2.1.

>Табл.2.1.Основнівиробничіфонди

>Показники Формула 2009 р. 2010 р. >Відхилення
>Абс. >Відносні, %
зростанню приросту
>Фондовіддача

Фв=>ТП/Фдо

5,73 2,96 -2,76 51,77 -48,23
>Фондомісткість

Фм=>1/Фв

0,17 0,34 0,16 193,15 93,15
>Фондоозброєність

Фпродопвп

22,00 63,21 41,2 287,25 187,25

>Висновок:фондовіддачапоказуєнаскількиефективновідбуваєтьсявиробнича діяльність підприємства.Чимбільшийцейпоказник, тімкращефункціонуєпідприємство.

>Виходячи ізцихданих, можнасказати що,забезпеченість підприємстваосновними фондамидостатня. За 2009 р.фондовіддачастановить – 5,73,фондомісткість – 0,17,фондоозброєність – 22, 00грн./особу. За 2010 р.фондовіддачастановить – 2,96,фондомісткість – 0,34,фондоозброєність – 63,21. Отже,фондовіддачазменшилась на 2,76 од.,фондомісткістьзросла на 0,16 од.,фондоозброєністьтежзбільшилось на 41,2грн./особу. Зцихданих можназробититаківисновки:фондовіддачазменшилася зарахуноквведенняОВФ;фондомісткістьоберненийпоказник дофондовіддачі,відповідновінзріс черезнаведенувище причину;фондоозброєністьформується подвпливом двохфакторів:залишковавартістьосновнихвиробничихфондів йчисельностівиробничого персоналу,кількістьякогозменшилась,отжедіючиоберненопропорційно,фондоозброєннязбільшилось на 187, 25%.

>Граничнийрівеньрентабельності яквиробництва, то йпродукції ВАТ «>Черкасихліб»встановлений 5% згідно із РозпорядженнямЧеркаськоїобласної державноїадміністрації №207 від 24.07.2007 «Програничнірівнірентабельностівиробництваборошна йхліба тадекларуваннязмінцін наосновніпродовольчітовари».

>Аналізпоказниківрентабельності провадженьнижче в табл. 2.2.

>Табл.2.2.Аналізпоказниківрентабельності

>Показники 2009 2010 >Абсолютнівідхилення
>Рентабельністьпродукції 22,65 17,24 -5,41
>Рентабельність за ПП -2,60 -8,67 -6,07
>Рентабельністьвласногокапіталу -39,82 -65,86 -26,04
>Рентабельність підприємства 79,63 40,75 -38,88

Отже, недивлячись навищесказанерозпорядженнярентабельністьпродукціїзавищена более як на 15%.Різницю врентабельностіпідприємствоповинневіддаватидержаві, але йподальша часткацихкоштів дляпрактикантів неможе бутивідома.

>Взагалі,рентабельністьпродукції й підприємстваєдоволівисокою, але й незвертаючиуваги націпоказники ВАТ «>Черкасихліб»зазнаєзбитків черезнадмірнівитрати назбут,адміністративні таіншіопераційнівитрати.

>Табл. 2.3.Аналізвидівприбутку вдинаміці

>Показники, тис. грн. 2009 р. 2010 р. >Відхилення,
тис. грн тис. грн >Абсол., тис. грн. >Відносні, %
>Виручка 121684 169909 48225 139,63
>Чистийдохід 101403,33 141727 40323,67 139,77
>Валовийприбуток 18711 24105 5394 128,83
>Прибуток(збиток) від опер.д-ті 2865 3279 414 114,45
>Податок наприбуток відзвич.д-ті 50 316 266 632
>Чистийзбиток 1689 9590 7901 567,79

>Висновок: заданимитаблиці 2.3 можнасказати, щопідприємство ВАТ «>Черкасихліб» за 2010рікотримали великийзбиток, более ніж на 7000 тис. грн. в порівняно ізпопереднімперіодом. Хочачистийдохідзбільшивсяблизько 40000 тис. грн. Укінцевомурезультатіце може дати цілкомпозитивнихрезультатів зарахунокадміністративних,фінансовихвитрат,витрат назбут таіншихопераційнихвитрат, атакожзбитку відопераційноїдіяльності.

>Iстотними чинниками,якiможуть позитивновплинути надiяльнiсть ВАТ «>Черкасихліб»єстабiлiзацiя курсуiноземноївалюти догривнi,зменшеннякредитних ставок,зменшенняцiн насировину,енергоносiї,встановленняпiльговихцiн наенергоносiї,iстотнерозширенняринкузбуту,стабiлiзацiяекономiчного таполiтичного стану

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація