Реферати українською » Экономика » Вивчення виробничо-господарської діяльності ВАТ "АТП - 16330"


Реферат Вивчення виробничо-господарської діяльності ВАТ "АТП - 16330"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Вступ

>Переддипломна практикаєважливиметапомпроцесупідготовки увищихнавчальних заставах, котрівимагаютьраціональногооб'єднаннятеоретичних знань зуміннямвирішуватинаукові іпрактичні запитання.

>Метою практикиєвивченнявиробничо-господарськоїдіяльності ВАТ «АТП – 16330»,технологічнихпроцесіворганізаціїавтомобільнихперевезень,організації ікеруванняперевезеннями,закріплення,поглибленевивчання ірозширення знань потеоретичнихдисциплінах, котрівивчалися вуніверситеті,придбанняпрофесійноїкомпетенціїмайбутніхфахівців,збірнеобхідноїінформації длядипломної роботи,вивченнянауково-дослідницької роботикафедритранспортнихтехнологій,проходженняпедагогічногостажування.

>Завданнямипроходження практикиє:

–вивченнясучаснихметодівнауковихдосліджень, організація,планування ікеруваннятранспортнимпроцесомперевезення, організаціякомерційної роботи наринкуавтотранспортнихпослуг;

–збір необходимихданих длявиконання диплома;

–ознайомлення ізнауково-дослідницькоюроботоюкафедритранспортнихтехнологій;

–проходженняпедагогічногостажування.

Урезультатіпроходження практикинеобхіднонавчитися: методаманалізувиробничо-господарськоїдіяльності; знаті структуру іорганізацію підприємства;визначитишляхипідвищенняефективності йякостіавтомобільнихперевезень, системутехніко-економічнихпоказників роботи підприємства,ознайомлення ізнауково-дослідницькоюроботоюкафедритранспортнихтехнологій.


1.Загальна характеристикабази практики

>Харківське АТП 16330засновано 17 июля 1968 року.Булоперетворено ввідкритеакціонернетовариство ВАТрішеннямРегіонального відділення Фонду державногомайна України поХарківськійобласті від 5березня 1998 року №292. Державатримала 25%акцій підприємства, а 75%акційтрималиробітники АТП. Натеперішній годинуконтрольний пакетакційтримаєМегабанк.

>Харківське ВАТ «АТП №16330»обслуговуєпасажирів наміських таприміських маршрутах.

>Харківське ВАТ «АТП №16330»єюридичноюособою тадіє напідставі статуту тазаконодавства України. ВАТ «АТП №16330»здійснюєавтотранспортніпослуги поперевезеннюпасажирів.Метою ВАТ «АТП №16330»єодержанняприбутку.

>Харківське ВАТ «АТП №16330»знаходиться заадресою містоХарків 61105,вул.Киргизька, 21 (>Додаток А).Місцерозташуванняєвигідним через ті, щознаходиться вмежахміста.

>Загальнаплоща територїскладає 3,948 га. Наступного дняпідприємствомає добрувиробничу базу,має насвоїй територїавторемонтнумайстерню, дезнаходятьсязони поточного ремонту татехнічногообслуговування №1,ТО-2,виробничі цехи тадільниці,механічнумийку,складськіприміщення тощо.

>Загальначисельністьпрацюючих за станом на 01.02.2010 рокусклала 299чол., у томучислі:

>водіїв – 117чол.;

>ремонтнихробітників – 49чол.;

>інженерно-технічніробітники таслужбовці – 48чол.;

>кондукторів – 11чол.;

>допоміжнихробітників – 14чол.

>Керівництводіяльністю ВАТ «АТП – 16330»здійснює ГроссуО.Л.

перший заступник головиправліннямає у собі упідпорядкуваннікерівниківвідділів.Кожний із нихнесе відповідальність за роботу свого відділення (>підрозділу).Всього напідприємстві ВАТ «АТП -16330» 11відділів:

>відділексплуатації;

>планово-економічнийвідділ;

>відділбухгалтерії;

>технічнийвідділ;

>відділкадрів;

>відділ безпеки руху;

>юридичнийвідділ;

>відділ головногомеханіка;

>авторемонтнамайстерня;

>відділ контролюперевезень;

>відділпостачання.

НачальникслужбиексплуатаціїПутіловаТ.Аконтролює запитання поорганізації татехнологіїпроцесуперевезення, пообліку тааналізувикористовуваннярухомого складу, іздиспетчерськогокерування.

Начальник ізекономічнихпитаньБезроднаЗ.І.,контролюєпланово-економічнийвідділ,відділ роботи тазаробітної плати,фінансовийвідділ.

>Головний бухгалтерМалихіна Н.А.здійснюєорганізаціюбухгалтерськогооблікугосподарсько-фінансовоїдіяльності підприємства і контролю надощадливимвикористаннямматеріальних,трудових йфінансовихресурсів.Забезпечуєорганізаціюобліку ізвітності напідприємстві.

Начальниктехнічноїслужби Таратута О.Н.координує роботумайстрів.Організує роботупов'язану ізексплуатацією і ремонтомавтотранспортнихзасобів.

Начальник відділеннякадрівАлікова Л. Ведеоблікособового складу підприємства іустановленудокументацію з кадрів.Оформляєприйом, переклад йзвільненняпрацівниківвідповідно до трудовогозаконодавства,інструкціями інаказамикерівника підприємства.

Начальник безпеки рухуСерковВ.І.здійснює контролю наддотриманням напідприємствічинногозаконодавства,інструкцій, правил, норм поохороні роботи татехніці безпеки,стежить занаданням працівникамустановленихпільг йкомпенсації заумовами роботи.

Юристрозробляє чибере доля врозробцідокументів правового характеру.Здійснюєметодичнекерівництвоправової роботи напідприємстві.Підготовляєматеріал пророзкрадання,розтрати,недостачі.Аналізує іузагальнюєрезультатирозглядупретензійсудових ігосподарськихсправ.Бере доля вроботі поукладаннюгосподарськихдоговорів, а й урозглядіпитань продебіторську ікредиторськузаборгованість.

>Організаційна структура ВАТ «АТП №16330» приведено вдодатку Б.


2.Аналізвиробничоїдіяльності підприємства

>виробничий діяльністьінформаціятранспортний

>Маршрути ВАТ «АТП – 16330»складаються ізмаршрутівзагальногокористування таекспреснихмаршрутів. Накожен маршрутоформляється паспорт заформою,затвердженоїМінтрансом. Паспортмістить схему маршруту, усіпроміжніпункти та їхніназви,розклад руху, модель автобуса, що працює наданомумаршруті,кількістьавтобусів убудні і увихіднідні,техніко-експлуатаційніпоказники роботиавтобусів, схема автобусного маршруту звказівкоюнайбільшаварійних місць йрекомендації ізїхньогопроїзду, актвимірівдовжини маршруту, акт пробногорейсу,матеріалививченняпасажиропотоку,таблицюзмін намаршруті татаблицювартостіпроїзду. Схема маршруту ірозклад рухуузгоджується увідповідних органахДержавтоінспекції.Одночасноузгоджуютьсямісцязупиночнихпунктів, атакожплоща длявідстоюрухомого складу. Уобов'язковому порядку впаспортівказуєтьсяпідприємство,якомуналежить даний маршрут.

Утеперішній годину ВАТ «АТП №16330»обслуговує 7міських й 11приміськихмаршрутів (>Додаток У).

За 2011рік АТПвтратило 6приміських та 1міськиймаршрути, смердотімайже не приносилиприбутку.

>Міськімаршрути:

1. №46 – «>вул.Шаумяна – ст. м. ін.Гагаріна»

2. №107 – «>вул.Одеська –вул. М.Ужвій»

3. №115 – «>Аеропорт – ст. м. ін.Гагаріна»

4. №123 – «Основа – ст. м. ін.Гагаріна»

5. №152 – «>Аеропорт – 522м/р»

6. №297 – « СПТУ №9 – ін.Костюринський»

>Приміськімаршрути:

1. №1153 – «>Харків (>АС-4) –Стрілече»

2. №1164 – «>Харків (ДП Р.Праці) –Тернова»

3. №1167 – «>Харків (>АС-3) –Хорошево»

4. №1181 – «>Харків (>АС-3) –Безлюдівка»

5. №1182 – «>Харків (ДП Х. Гора) – п. М.Високий»

6. №622 – «>Харків (ін.Гагаріна) –Комунар»

7. №664 – «>Харків (ДП Р.Праці) –Нескучне»

8. №656 – «>Харків (ДП Р.Праці) – Р.Лозова»

На 1січеня 2011 рокупідприємствомає насвоємубалансі 150автобусів. З які, 128одиницьналежитьпідприємству, а 22одиницьузято воренду.Гаражна служба підприємствамає 5одиницьвантажногорухомого складу й 2причепи. Паркрухомого складу підприємстваміститьтакі маркиавтобусів, як ЛАЗ,Ікарус, ПАЗ, «Богдан»,МАРЗ, ГАЗ,ЗІЛ. (>Додаток Р).

>Аналіздоходів ВАТ «АТП – 16330» відперевезеньпасажирів протягом двох роктапоказує, щоприбутки відперевезень ізкожним фатальністюзменшуються.Кількістьмаршрутів, котріобслуговує ВАТ «АТП – 16330»стає всеменшою впорівнянні із 2008 вякому набалансі АТП було б 33маршрути, із які 11міських та 22приміськихмаршрутів, за 2009рікзалишаєтьсятажкількістьмаршрутів, за 2010рікстає на 2міських маршруту менше, за 2011рік АТПвтратило 5приміських та 1міськиймаршрути.Доходи відперевезень таположенняперевезень по ВАТ «АТП – 16330» наміських маршрутах за 2010рікпредставлені втаблиці 2.1, але вприміських маршрутах втаблиці 2.2.

>Таблиця 2.1 –Доходи відперевезень таположенняперевезень по ВАТ «АТП – 16330» наміських маршрутах за 2010 р.

№м-ту >Рейси >Доходи, грн. >Доходи, Рейс маш./Години >Доходи Годіна
1 29 2888 - - 762 -
2 46 12568 165543 13–17 10157 16–30
3 57 31872 426063 13–37 21481 19–84
4 107 55778 2411183 43–23 51945 46–42
5 115 23881 333670 13–97 13077 25–52
6 123 31840 377690 11–86 18395 20–53
7 152 14509 577790 39–82 15834 36–49
8 301 13876 155634 11–22 8085 19–25
9 297 29129 523627 17–98 18900 27–71
>Всього місто: 216341 4971200 22–98 150551 33–02

>Таблиця 2.2 –Доходи відперевезень таположенняперевезень по ВАТ «АТП – 16330» наприміських маршрутах за 2010 р.

№м-ту >Рейси >Доходи, грн. >Доходи, Рейс машГодини >Доходи Годіна
1 151 16927 554434 32–76 14140 39–21
2 153 3707 183806 49–58 5896 31–18
3 155 22382 730695 32–65 17190 42–51
4 157 14476 223287 15–43 8681 25–72
5 160 1474 106908 72–53 2567 41–65
6 161 4728 188628 39–90 3455 54–60
7 163 24157 843386 34–91 22314 37–80
8 164 2859 240035 83–96 5298 45–31
9 167 39624 981749 24–78 38958 25–20
10 176 19585 885998 45–24 15692 56–46
11 177 2881 158243 54–93 5345 29–61
12 179 2218 9038 4–07 1294 6–98
13 180 244 1675 6–86 552 3–03
14 181 4694 188113 40–08 4367 43–08
15 182 21017 621090 29–55 14629 42–46
16 187 25233 850647 33–71 20263 41–98
17 188 642 23371 36–40 399 58–57
18 192 2886 186747 64–71 4279 43–64
19 193 20507 1061822 51–78 16921 62–75
20 622 3946 66409 16–83 3140 21–15
21 656 21501 380851 17–71 15529 24–53
22 664 1232 32467 26–35 2267 14–32
>Всього передмістя: 256980 8519399 33–15 218364 39–02

Длянаочностібудуємоепюридоходів відперевезень поміським таприміськім маршрутам за 2010рік, котріпредставлені на малюнках 2.1 та 2.2.


Зданихепюр мибачимо, щонайбільшийприбутокприносятьприміськімаршрути, ізміськихмаршрутівнеприбутковимє маршрут №29, ізприміськихмаршрутів – №180, анайбільший дохідприносятьмаршрути №107 (>міський) та №193 (>приміський).

Натеперішній годинудоходи відперевезень по усім маршрутамвід’ємні, априбутковістьмаршрутів на ВАТ «АТП – 16330» станом за 2011рік наведена вдодатку Д.

Длянаочностібудуємоепюридоходів відперевезень поміським таприміськім маршрутам за 2011рік, котріпредставлені на малюнках 2.3 та 2.4.

Зданихепюр мибачимо, що як й вминулому 2010році то й в 2011роцінайбільшийприбутокприносятьприміськімаршрути,найбільший дохідприносятьмаршрути №107 та №193.Неприбутковими ізміськихмаршрутівємаршрути №29, №46, №301, а ізприміських – №153, №160, №177, №180, №656, №664.

У 2008році ВАТ «АТП – 16330»позбулося такихмаршрутів: №29, №301 (>міські) та №151, №155, №157, №160, №161, №180 (>приміські).


3.Результатипроведеннядосліджень

 

3.1 Постановказадачі

Длядослідженняпривабливостімаршрутівміськогопасажирського транспорту (>МПТ) вмістіХаркові булиобранімаршрути, котрірухаються відстанції метро Барабашова дозупинки 602м/р пооднаковійділянці.

>Об'єктомдослідженняє процесвиборупасажирамимаршрутівміськогопасажирського транспорту.

Предметомдослідження єрізноманітніфактори, котрівпливають навибірпасажирамимаршрутівМПТ.

>Процесвиборупасажирамимаршрутівміськогопасажирського транспортуявляєтьсявипадковим.Пасажирмайже шкірного днястикається іздилемоюякий зверни маршрутМПТ,щобвитрати години напроїзд булимінімальні,щобрівень комфорту буввисоким,щобпересування було бнадійним, аціна бувдоступною.

Уходідослідженнярозглядалисямаршрутиміськогопасажирського транспорту котрірухаються зарозкладу, адотримуютьсяпевногоінтервалу руху. Цевідбувається бомайже усімаршрутиміськогопасажирського транспортуіз-заособливостейрегулюваннядорожнього руху вмістах тапсихофізіологічнихособливостейучасниківдорожнього руху неможутьрухатись точно порозкладу.

>Пересуванняпасажиріврозглядалися лише вробочідні, бопересування ввихіднідні вкультурно-побутовихціляхможездійснюватисяпішки чи на маршрутахМПТ йціпересуванняносятьнепостійний характер.

>Дослідженняпроводилися вранковий годину «>пік» із7-ї до9-ї ранку, уміжпіковийперіод із12-ї до15-їгодини й увечірній годину «>пік» із16-ї до19-їгодини.

Дляобстеженняобранітакімаршрути:

1. №281 (автобус);

2. №24 (>тролейбус);

3. №281 (>маршрутнетаксі).

>Іншімаршрути, котріпрямуютьтеж через 602м/р та черезстанції метро Барабашова,такі як №215, №269 доуваги небралися, бодужедорого-коштуючи тавважається, щопасажири котріобираютьцімаршрути не так настанції метро Барабашова, апрямують далі докінцевоїзупинки.

Вибранінаступніосновіфактори, щовпливають навибірпасажирамимаршрутівміськогопасажирського транспорту:

– годинупересування в транспортномузасобі;

–швидкістьпересування;

–вартістьпроїзду;

–наявністьвільних місць длясидіння;

–інтервал руху;

–можливістьпільговогопересування;

–мобільність маршруту (>можливістьпроїзду безпересаджень наіншийТЗ,можливістьзупинки повимозі);

–надійністьпересування;

– культураобслуговування.

>Ціфактори багато вчомувизначаютьпопит наперевезення у тому чиіншомумаршруті.

>Головнимипоказниками привиборі маршрутуміськогопасажирського транспортуєшвидкість доставки та годинупересування, бо транспорт й бувстворений у тому,щобзадовольнятипотреби населення вшвидкомупересуванні.

Тутнеобхідносказати про ті, щокомфортабельністьпроїзду наміськомутранспортівизначається, в основному,наповненням салону транспортногозасобу,тобтонаявністювільних місць длясидіння.Самемаршрутнітаксідаютьнайбільшізручності,оскількиздійснюєтьсяіндивідуальнеобслуговуванняпасажирів.

>Важливим чинником, щовпливає напопит,єекономічністьпоїздки дляпасажира ізсереднімрівнем прибутку. Томуцінаєважливимпоказником.

Привиборі маршрутузазвичайобирають маршрут,інтервал рухуякогонайменший. Тому бувобранийтакийпоказник якінтервал руху.

>Виходячи ізвласногоопиту привиборімаршрутівМПТ булиобранііншіпоказники, таки як:мобільність маршруту (>можливістьпроїзду безпересаджень наіншийТЗ,можливістьзупинки повимозі),надійністьпересування, культураобслуговування,можливістьпільговогопересування, бо привиборімаршрутівпасажири частокеруютьсяцимипоказниками.

3.2Збірвторинноїінформації

>Вторинноюінформацієюєінформація протехніко-експлуатаційніпоказникимаршрутів тапасажиропотік нацих маршрутах.

>Обстеженняпасажиропотоку на маршрутах №281 (автобус), №24 (>тролейбус), №281 (>маршрутнетаксі) проводилося задопомогою табличного методу.Під годину роботи намаршрутіфіксувалось годинуприбуття тавідправленняавтобусів накінцевихзупиночних пунктах (У розділі ст. метро Барабашова та 602м/р),кількістьпасажирів, що входили тавиходили накожномузупиночномупункті такількістьпасажирів, котрізалишились назупинці.Обстеження проводилисьобохнапрямках руху.

>Дані пообстеженнюпасажиропотоківприведені вкарткахобстеження (>Додаток).

Напідставіотриманихданихбудуютьсяепюризмінипасажиропотоку погодинам доби вобохнапрямках покожному маршруту (малюнок 3.1–3.6).

>Техніко-експлуатаційніпоказники маршрутаминаведені вдодатку.


3.3Збірпервинноїінформації

Дляотриманняпервинноїінформації було борганізованеспеціальнеспостереження запасажирами –опитуванняпасажирів задопомогоюанкети, бонайпоширенішимінструментом длязборупервинноїінформаціїє анкета. Анкета –це непросто списокпитань,цедосить тонкий йгнучкийінструмент длязборуінформації.

3.3.1 Планексперименту (>обстеження)

Приобстеженні длялюдини, що потрапили увибірку, доля вопитуванніявляє собоюнезрозумілезначення, й воназвичайно поганоуявляєсобі, щосаметребаповідомлятидосліднику. Томудослідник виненпояснити, ізякоюметою проводитисяанкетування тадатиточніінструкції позаповненнюанкети.Інструкція виннадопомагати людям,щоб в нихвиникалододаткових труднощів призаповненніанкети. Уціломуінструкція винна бутикоректної.Дослідник не виненконтролюватизміствідповідей.

Уціломуобов'язкидослідниказводяться внаступному:повідомлення

людям метидослідження і правил роботи ізанкетою; контроль надпроцесомзаповненняанкети;прийом анкет.Перелік обовязків,звичайно ж, сам пособі недозволяє іздостатньоюясністюпредставити,яким чиномсформувати по людяхготовністьбрати доля вопитуванні,викликати у якихбажаннявідповідати правдиво ідокладно, томузагальнавимога докореспондента –поважнезвертання доучасниківопитування.

3.3.2Експериментальнідослідження

Длядослідження буврозроблена анкета, Якамістить 5показників, котрінеобхіднооцінити по5-бальнійшкалі.Найважливішомупоказникунеобхіднопривласнити 5балів, апоказнику,якийвзагалі неважливий – 1 бал.Прикладанкети наведень вдодатку З.

>Опитуванняпасажирів задопомогоюанкетипроводилося назупиночномупункті в 602м/р вранковий годину «>пік», та настанції метро

Малюнок 3.1 –Епюразмінипасажиропотоку погодинам доби намаршруті №24 (>тролейбус) від 12.02.08 р.

Малюнок 3.2 –Епюразмінипасажиропотоку погодинам доби намаршруті №24 (>тролейбус) від 15.02.08 р.


Малюнок 3.3 –Епюразмінипасажиропотоку погодинам доби намаршруті №281 (автобус) від 13.02.08 р.

Малюнок 3.4 –Епюразмінипасажиропотоку погодинам доби намаршруті №281 (автобус) від 19.02.08 р.


Малюнок 3.5 –Епюразмінипасажиропотоку погодинам доби намаршруті №281 (>маршрутнетаксі) від 14.02.08 р.

Малюнок 3.6 –Епюразмінипасажиропотоку погодинам доби намаршруті №281 (>маршрутнетаксі) від 14.02.08 р.

Барабашова ввечірній годину «>пік».Кореспондентзаповняванкетисамостійнозіслівопитуваноїлюдини.


3.3.3Обробкарезультатівдосліджень

>Найбільшефективноюобробкоюотриманихданихвважається пакет Excelвиробництвафірми «Microsoft».Завдякипотужнимпрограмнимзасобаманалізу Excel 2007дозволяєрозраховуватимайже усінеобхіднідані.Єможливість роботи ізданими форматуXML, щоєгалузевим стандартом.Крімпростоїпобудовизведенихтаблиць йдіаграм за результатамиобробкивихідногомасивуданих, данапрограмавизначаєтакінемаловажні длядослідникапоказники, як:середньоквадратичневідхилення,дисперсія, сума,середнєзначення,коефіцієнткореляції й т.д. Пакетзабезпечує надійна йточний численнийаналіз,дозволяєсортируватиотриманідані й т.д.

Упакеті Excel булирозрахованітакіпоказники як:

1. Сумабалів закожнимпоказником, Якавизначається поформулі:

,                                                  (3.1)

де n –обсягвибірки;

ай –бальнаоцінка поі-мупоказнику;

>Розраховуємо сумубалів попершомупоказнику

>Розраховуємо сумубалів заіншимипоказниками,результатирозрахунківпредставлені втаблиці 3.1.

2.Середній бал покожномупоказникувизначається поформулі:

                                                  (3.2)

>Розраховуємосередній бал для Першогопоказника:

>Аналогічнорозраховуємосередній бал дляіншихпоказників.Розрахунок по усім десятьохпоказниках уявлень утаблиці 3.1.

3.Дисперсіявизначається поформулі:

.                                  (3.3)

>Розраховуємодисперсію для Першогопоказника:

>Аналогічнорозраховуємодисперсію дляіншихпоказників.Розрахунок по усім десятьохпоказниках уявлень утаблиці 3.1.

4.Середньоквадратичневідхиленнярозраховується поформулі:

.                                               (3.4)

>Розраховуємосередньоквадратичневідхилення для 1-гопоказника:

.

>Розрахунок по всіхіншихпоказниках уявлень утаблиці 3.1.

5.Коефіцієнтваріації, щовизначається поформулі:

.                                             (3.5)

>Розраховуємокоефіцієнтваріації для Першогопоказника:

.

>Аналогічнорозраховуємокоефіцієнтваріації дляіншихпоказників.Розрахунок по усім десятьохпоказниках уявлень утаблиці 3.1.

6.Ваговікоефіцієнтивизначаються поформулі:

.                                              (3.6)

>Розраховуємоваговікоефіцієнти для Першогопоказника:

>Таблиця 3.1 –Результатиобробки анкет

>Показники 1 2 3 4 5
1. Сумабалів 259 290 100 134 66
2.Середній бал 4,317 4,833 1,667 2,233 1,1
3.Дисперсія 0,216 0,139 0,222 0,179 0,09
4.Середньоквадратичневідхилення 0,465 0,373 0,471 0,423 0,3
5.Коефіцієнтваріації 10,77 7,72 28,25 18,94 27,27
6.Ваговікоефіцієнти 0,305 0,342 0,118 0,158 0,078

3.4Аналізінформації

>Харківське ВАТ «АТП №16330»обслуговує 7міських й 11приміськихмаршрутів, насьогоднішній годинуцімаршрутиєнеприбутковими, ізкожним фатальністюкількістьрухомого складу, щообслуговуютьмаршрутистає всеменшою, такількістьмаршрутівзменшується, АТПпозбавляєтьсянеприбутковихмаршрутів.Буловиявлено, що за 2011рікнайбільшийприбуток приносилиприміськімаршрути №107 та №193.Неприбутковими ізміськихмаршрутівявлялисямаршрути №29, №46, №301, а ізприміських – №153, №160, №177, №180, №656, №664.

У 2008році ВАТ «АТП – 16330»позбулося такихмаршрутів: №29, №301 (>міські) та №151, №155, №157, №160, №161, №180 (>приміські).

>Дослідившипасажиропотоки на маршрутах, котріпрямують потійсамійділянці від 602м/р достанції метроБабарашова (>прямийнапрямок), було бвиявлено, щонайбільшийпасажиропотік в прямому напрямі вранковийперіод «>пік» намаршруті №24 (>тролейбус) таскладає 103пасажира,найбільшийпасажиропотік взворотному напрямі ввечірній годину «>пік»теж намаршруті №24 (>тролейбус) таскладає 84пасажира.

>Провівшиопитуванняпасажирів задопомогоюанкети, було бвиявлено, щопасажири, котріслідують від 602м/р достанції метро Барабашова,обираютьмаршрутиміськогопасажирського транспортуопираючись на такипоказники якціна танаявністьвільних місць длясидіння.

3.5 Планподальшихдосліджень

>Вступ.

1Обґрунтуванняобраногооб’єктудослідження.

1.1Структурно-логічна схемапроблеми.

1.2Оглядлітературних йІнтернет-джерел.

1.3Доказактуальностівибраного напрямідослідження.

1.4Визначення мети й завданьдослідження.

2Теоретичнідослідження.

2.1Описоб’єктадослідження.

2.1.1 Структураоб’єктудослідження.

2.1.2Визначеннявходів йвиходівоб’єктудослідження.

2.2Моделюванняоб’єктадослідження.

2.2.1Математична постановказадачі.

2.2.2Розробка плануексперименту.

2.2.3Визначеннядіапазонуваріюванняфакторів.

2.3Побудовамоделіоб’єкту.

3Експериментальнідослідження.

3.1 Методикапроведенняекспериментальнихдосліджень.

3.2Обробкаотриманихрезультатівекспериментальнихдосліджень.

3.3Розрахунок контрольного приклада.

4Оцінкарезультатівдослідження.

4.1Аналізрезультатівдослідження.

4.2Перевіркаробочоїгіпотези.

4.3Розробкапрактичнихрекомендацій.


>Висновки йпропозиції із практики

>Харківське ВАТ «АТП №16330»обслуговує 7міських й 11приміськихмаршрутів, насьогоднішній годинуцімаршрутиєнеприбутковими, ізкожним фатальністюкількістьрухомого складу, щообслуговуютьмаршрутистає всеменшою, такількістьмаршрутівзменшується.Буловиявлено, що за 2011рікнайбільшийприбуток приносилиприміськімаршрути №107 та №193.Неприбутковими ізміськихмаршрутівявлялисямаршрути №29,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація