Реферати українською » Экономика » Визначення економічної ефектівності технологічного процесу


Реферат Визначення економічної ефектівності технологічного процесу


>Визначенняекономічноїефективностітехнологічногопроцесу


1.Бухгалтерський метод

Широкозастосовується методвизначеннясобівартостіобробки партії заготовок заформулою:

З =Аn + У, (1)

де З –собівартість партії заготовок;

n –кількістьоброблених заготовок в партії, прим.;

А –поточнізатрати,тобтозатрати, котріповторюються привиготовленнікожноїокремої заготівлі;

У –одноразовізатрати,тобтозатрати, котрівиникають одного разу протягом усьогокількість заготовок чиперіодично напевну їхніпартію.

>Собівартістьобробкиоднієї заготівлі у цьомувипадкувизначається заформулою:

З>заг = А +В/n. (2)

Заформулою (2) й згідно ізкривими,зізбільшеннямкількості заготовоксобівартість їхніобробкизнижується загіперболічноюзалежністю (>навіть призбереженнінезміннимтехнологічногопроцесу йпов’язаним із нимодноразових йпоточних витрат).Проте,цезниженнясобівартостівідбувається лише упевнихмежах збільшеннякількостіоброблюваних заготовок. Уміру збільшення партії заготовок додеякогозначення n1цякількість уже неможе бутивиготовленою приданомуваріантітехнологічногопроцесу й в завданьтермін, тому якщопотрібнимвведеннядодатковоїодиниціобладнання ізвідповіднимзбільшеннямодноразовихвитрат У. Цепридаєграфікамзалежностісобівартості відкількості заготовок, щовиготовляється,ступінчастий характер.


>Рис. 1.Змінасобівартості Ззізбільшеннямкількостіоброблюваних заготовок

>Рис. 2.Змінасобівартості З ізвведеннямдодатковогообладнання

Прирізнихваріантахтехнологічнихпроцесів ізрізноюпродуктивністюобробкикількість заготовок, щопотребують збільшення числаодиницьобладнання,неоднакова, щоєдодатковим аргументомнеобхідностірозрахунківекономічноїефективностітехнологічнихпроцесів, щопроектуються. Приспівставленніекономічностітехнологічнихваріантіввказаними методами якнайкращийприймається тієїваріант,якийдає приданійкількості заготовокнайменшусобівартість. Так,наприклад, приобробці партії заготовок від n = 0 до n = n1 >найвигіднішимєпершийваріант зсобівартістю З1, приобробці партії від n1 до n2 –другийваріант й прирозмірах партії понад n3 заготовок –третій (на малюнку зонанайменших витрат заштрихована).

До складуодноразових витрат У, щовходять в формулу (1) й (2),включаютьсязатрати напридбанняспеціальнихверстатів,пристроїв таінструментів, але вналагодженняверстатів.


>Рис. 3.Співставленнясобівартостітрьохваріантівтехнологічнихпроцесів

>Поточнізатрати Авключають:

·вартістьвихідної заготівлі З>заг;

·затрати назаробітну платуосновнихробітників Зіз й усіцеховівитрати,пов’язані ізамортизацією та ремонтомобладнання,утриманняспоруд;

·затрати насиловуелектроенергію;

·затрати нанормальнийрізальний,вимірювальний тадопоміжнийінструмент йуніверсальніпристрої;

·затрати назаробітну платуінженерно-технічнихробітників,керівного таобслуговуючого персоналу, але взаробітну платудопоміжнихробітників цеху (>інструментальна група,ремонтніробітники й т. п.).

>Цеховівитратиприйнято прикалькулюваннісобівартостівизначати увідсотках відзаробітної платиосновнихробітників цеху.

Таким чином,поточнізатрати можназнайти заформулою:

А = З>заг + Зіз(1 +Р/100), (3)

де З>заг –вартістьвихідної заготівлі,включаючивартістьматеріалу таїївиготовлення йвіднімаючивартістьвідходів (стружки), щореалізуються;

Р – сума всіхцеховихвитрат,виражена увідсотках відзаробітної платиосновнихробітників (відсотокнакладнихвитрат).

>Відсотокнакладнихвитратвизначається прибухгалтерськійкалькуляціїсобівартостіпродукції цеху зазвітнимиданими роботи цеху йколивається взалежності від уміввиробництва (>серійність,оснащеність цеху, йогорозміри,ступіньавтоматизації,організаційна структура тощо) від 150 до 800%.

>Викладений методрозрахункусобівартостіобробкипростий йнаочний,протеприйнятий в основіспосібвизначенняцеховихвитрат увідсотках відзаробітної платиосновнихробітників (відсотокнакладнихвитрат) недаєможливостіврахуватирізницю увитратах поексплуатації таамортизаціїобладнання йуніверсальногооснащення,різної заскладністю тарозмірами. Прирозрахунку зацим методом болеепродуктивнітехнологічніпроцесивиявляються болееекономічниминавіть увипадкахзастосуваннядуже складного й дорогогоуніверсальногообладнання татехнологічногооснащення.

Дляспівставленняекономічностітехнологічнихваріантівбухгалтерський метод непридатний.Вінможе бутивикористаний лише в окремихвипадках,тобто приприблизномувизначеннісобівартості порівнянооднорідноїпродукції цеху, щовиготовляється наобладнанні таоснащенні,однакових заступенемскладності тарозмірами.

2.Елементний метод

>Найбільшточним методомрозрахункусобівартостіваріантівтехнологічнихпроцесів при їхньогоспівставленнієелементний метод чи метод прямогорозрахунку всіхскладовихсобівартості. У окремихвипадках прирозрахунку можна невраховувати витрат, котрі у всіхспівставлюванихваріантахзалишаютьсяпостійними, йвизначатисобівартість лише за витратами, щозалежать відспівставлюванихтехнологічнихпроцесів.Таканеповнасобівартість, щовключаєзатрати,обумовленіваріантомтехнологічногопроцесу,називаєтьсятехнологічноюсобівартістю ЗТ.

Узагальномувипадкуповнатехнологічнасобівартістьвідповідаєцеховій йскладається із такихелементів:

Зт = Зіз + З>з.н. + Зе + Здм + З>різ + Зв + За + Зр + Зп + Зпл + З>цв + З>в.заг.,   (4)

де Зіз –заробітна платаробітників ізнарахуваннями;

З>з.н. –заробітна платаналадників ізнарахуваннями;

Зе –затрати насиловуелектроенергію;

Здм –затрати надопоміжніматеріали (дляобтирання,змащування);

З>різ –універсального йспеціальногорізальногоінструмента;

Зв –затрати наамортизацію,заточування та ремонтвимірювальногоінструмента;

За –затрати наамортизаціюобладнання;

Зр –затрати на: ремонт ймодернізаціюобладнання;

Зп –затрати на: ремонт йавтоматизаціюуніверсальних йспеціальнихпристроїв;

Зпл –затрати наамортизацію, ремонт,опалення,освітлення таприбиранняприміщення;

З>цв –затрати назагальніцеховівитрати (>заробітна платадопоміжнихробітників,інженерно-технічного персоналу йслужбовців цеху ізвідповідниминарахуваннями;витрати про ремонт йамортизаціїзагальногодопоміжногообладнання таінвентарю цеху;витрати поохороні роботи тощо);

З>в.заг –вартістьвихідної заготівлі,включаючивартістьїївиготовлення йматеріалу,вартістьвідходів, щореалізуються, (стружку).

Приспівставленніваріантівтехнологічногопроцесу,введення якіпов’язанезізміноюорганізаційноїструктуридільниці чи цеху чизізміною складуобслуговуючого персоналу таінженерно-технічного, />наприклад, пристворенніавтоматичнихліній,впровадженняверстатів із ППК тощо/, щопризводить довідповідноїзміницеховихвитрат,розрахуноквеличини З>цв >єнеобхідним. У болеепростихвипадкахспівставленняваріантів, котріблизькі за характером й непотребуютьподібнихзмін в цеху,цяскладоватехнологічноїсобівартостіможе невраховуватись.

Приспівставленніваріантіввиготовлення заготівлі зоднаковихвихідних заготовок уформулі (4)пропускаєтьсяскладова З>вих.заг. Приспівставленніваріантіввиготовлення ізрізнихвихідних заготовокскладова З>в.заг.маєвеликезначення й виннарозраховуватись завідповідними формулами.Її величина призаданійвиробничійпрограмізалежить відмаси йвартостіматеріалу,потрібноїточності та методуодержаннявихідних заготовок.

>Елементний методрозрахункусобівартостієосновним методомспівставленняекономічностітехнологічнихпроцесів у всіхвідповідальнихвипадках, особливо вумовахмасового йвеликосерійноговиробництв. Уменшвідповідальнихвипадках, атакож прирозрахункахсобівартості длясерійного йдрібносерійноговиробництвцей методзастосовується зврахуваннямзбільшенихнормативів витрат.

>Розрахуноктехнологічноїсобівартості в цьомувипадкувиконуєтьсятакож заформулою (4),протеокреміскладовісобівартостізнаходять непрямимрозрахунком заточними формулами, а й завідповідниминормативнимитаблицями витрат,віднесеними догодини чихвилини роботиверстата. як приклад табл. 9.1.Подібнінормативи по всіхелементахтехнологічноїсобівартостіскладені (завиняткомвартостівихідної заготівлі, Яка виннаобчислюватись завідповідними формуламивідносноїїконкретноїконфігурації,розмірів йматеріалу) для всіхосновнихтипорозмірівметалорізального,ливарного,кувально-пресового,термічного йпідйомно-транспортногообладнання,застосовуваного вумоваходиничного тадрібносерійного чивеликосерійного ймасовоговиробництв.Нормативипідраховані зврахуваннямдеякихсередніх уміввиконанняоперацій,найбільшхарактерних дляданоготипорозміруверстата.

Узв’язку із тім, щозатрати насиловуенергію тарізальнийінструментобчислюютьсяпропорційно основному години, а всярештаелементів, щовходять у формулу (4),визначаютьсяпропорційнозагальнійтривалостіоперації,тобто Т>ш-к, прискладаннінормативіввраховуєтьсясереднячастка основного години узагальнійнормі години,характерній дляданоготипорозміруверстата припевнійсерійностівиробництва. Цедаєможливість безвеликоїпохибкизнаходититехнологічнусобівартістьоперації якдобутоксобівартостіверстато-години З>в-гд,взятої за нормативами, назагальнутрудомісткістьоперації Т>ш-к.

>Розрахуноктехнологічноїсобівартості завартістюверстато-години (чиверстато-хвилини)зводиться довизначення занормативнимитаблицями покожному ізелементівсобівартості, щоприпадає однією годину (>хвилину) роботиверстата,підсумовуванняцих витрат увідповідності доприйнятої дляданогорозрахункуструктуроютехнологічноїсобівартості йпомноженнюодержаноїсуми натрудомісткістьвиконанняданоїоперації,тобто:

Зт = З>в-год Т>ш-к,

де З>в-гд –вартість 1верстато-години (>хвилини),визначеної за нормативами як сумавартостей окремихелементів;

Т>ш-к –штучно-калькуляційний (длямасовоговиробництваштучний) годинупорівняноїоперації вгодинах чихвилинах (>відповідно З>в-год чи З>в-хв.).

>Спосібвизначеннятехнологічноїсобівартості за нормативами, як йдругий метод,базується насередніхданих,можеінодідатипохибкурозрахунку, котрадосягає 15–20% упорівнянні із результатамиелементарногорозрахунку заточними формулами.Проте длябільшостівипадківточність такогорозрахункуєдостатньою, томувінможе бутирекомендований для широкого практичногозастосування.


>Таблиця 1.Приблизнінормативи витрат укопійках,віднесені до 1години роботиверстата присерійномувиробництві

Типверстата та його характеристика

Зіз

З>з.н.

Зр

З

З >різ

Зв

За

Зр

Зп

Зпл

З>цв

З >верст.-год.

>Токарно-гвинторізний1К62 (>найбільшийдіаметр – 400 мм)

>Токарний в ППК16К20Ф3

(>найбільшийдіаметр – 400 мм)

>Алмазно-розточувальнийдвошпиндельний 2706

>Горизонтально-протягувальний 7505

>Круглошліфувальний312М

(>найбільшийдіаметр – 200 мм)

92,7

35,3

119,5

93,8

103,0

14,5

7,1

3,8

1,0

5,3

2,6

1,2

1,7

1,2

2,3

1,3

11,2

26,5

18,5

28,9

8,8

5,0

3,7

3,0

3,9

3,9

19,3

13,0

5,1

6,5

9,3

21,2

8,5

7,6

5,1

4,1

5,8

0,3

1,2

5,4

5,2

5,0

2,4

3,4

3,1

19,8

10,5

29,9

20,1

23,1

159,5

143,6

200,0

170,7

167,83.Оцінкаекономічноїефективностіваріанта за витратами

>Оцінкаекономічноїефективностіваріантів затехнологічноюсобівартістю тапродуктивністюобробки убільшостівипадківбуваєдостатньооб’єктивною, особливо, колизатрати натехнологічнеоснащення йспеціальнеобладнанняцихваріантіврозрізняютьсянесуттєво.

Колі один зспівставлюванихваріантівпередбачаєпридбаннядорогокоштуваногоспеціальногообладнання чиспеціальногооснащення,порівнянняекономічностіваріантів лише затехнологічноюсобівартістю татрудомісткістюобробкиможевиявитисьнедостатньою.Високопродуктивнеоснащення йспеціальнеобладнання убільшостівипадківзабезпечуютьменшізатрати наобробку заготівлі, томупорівняння засобівартістю татрудомісткістюможевиявитись накористьваріанта ізбільшимикапітальнимивкладеннями.Тодідоцільністьдодаткових витрат заоснащеннятехнологічногопроцесу можнавизначити задопомогоюкоефіцієнтаекономічноїефективностікапітальнихвкладень:

Є = (З1 – З2)/(До2 – До1),

де З1, З2 –собівартістьрічноговипуску заготовок запершим й іншимваріантами,грн./рік;

До1 й До2 –капітальнівитрати,пов’язанізіздійсненням Першого й іншоговаріантівтехнологічногопроцесу, грн.

>Коефіцієнтекономічноїефективностікапітальнихвкладень Євиражаєрічнуекономію насобівартості заготовок,пов’язану ззастосуванням новогообладнання йоснащення, на 1 грн.капітальнихвкладень.

Длявизначенняекономічноїдоцільностівведенняновоїтехніки врізнихгалузяхпромисловостівстановленийнормативнийкоефіцієнтекономічноїефективності Єзв,якийвизначаємінімальну величинурічноїекономії насобівартостіпродукції на 1 грн.додатковихкапітальних витрат,достатню дляраціональноговикористаннякапітальнихкоштів вумовахданоїгалузівиробництва в даний годину. Длямашинобудівноїпромисловості Єзв = 0,2 грн. врік на 1 грн.капітальнихвкладень.

>Економічнадоцільністьдодатковихкапітальнихвкладеньможе бутивизначена шляхомпорівняннярозрахункового Є й нормативного Єзвкоефіцієнтівекономічноїефективності згідно ізнерівністю:

Є = (З1 – З2)/(До2 – До1) Єзв.                                       (5)

Припорівнянніекономічностірізнихваріантівзновуспроектованихтехнологічнихпроцесів, щопотребуютьзначнихкапітальнихвкладень,доцільнопідрахувати такзваніприведенізатрати:

Зін = З>заг>q + ЄзвДо,

де Зін –приведенізатрати наотриманнярічноговипуску заготовок, грн.;

З>заг –собівартістьвиготовленняоднієї заготівлі,грн./шт.;

>q –річнийвипуск заготовок, прим.;

До –капітальнівкладення наздійсненняданоговаріантатехнологічногопроцесу, грн.

Зформули (5)випливає, щоприведенізатратискладаються ізсобівартостірічноговипуску (З>заг>q = З)нормативноїрічноїекономії, котра винна бути здобуто вданійгалузіпромисловості прираціональномувикористаннікапітальнихвкладень (ЄзвДо).

Таким чином,приведенізатрати дозволятивстановитиекономічнудоцільністьобертаннякапітальнихкоштів відіншихоб’єктівданоїгалузіпромисловості тавикористання їхні дляздійсненнятехнологічногопроцесу, щопроектується.

>Приведенізатрати Зінвизначаються для шкірногоі-говаріанта, щопорівнюється.Кращимвизначаєтьсяваріант ізмінімальнимиприведеними витратами З>пр.і.

>Річнийекономічнийефект відвпровадженнявказаногокращоговаріанта упорівнянні ізбудь-якиміншимвизначаєтьсярізницеюприведених витратцихваріантів:

>собівартістьтехнологічний витратакошти

Є>річ = З>пр.і. – З>пр.min;

 – рядківокупності вроках.


>Література

1.БалакшинБ.С. Основи технології машинобудування. – М., 1969. – 559 з.

2.Маталин А.А. Технологія машинобудування. – Л. – М. 1985. – 496 з.

3. Руденко П.О. Теоретичні основи технології машинобудування:Конспект лекцій. – Чернігів, 1986. – 258 з.

4. Довідниктехнолога-машиностроителя /Під. ред. О.Г.Косиловой,Р.КМищерякова. – М., 1986, Т 2, 496 з.

5. Економічна ефективність нової техніки і технології у машинобудуванні /К.М. Велетнів, Є.Г. Васильєва та інших.; Підобщ. ред.К.М.Великанова. – Л: Машинобудування, 1981.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація