Реферати українською » Экономика » Комплексний економічний аналіз господарської діяльності


Реферат Комплексний економічний аналіз господарської діяльності

Страница 1 из 8 | Следующая страница
Запровадження

Основне завдання проведення комплексного економічного аналізу, у умовах перехідною ринкової економіки є збільшення ефективності функціонування суб'єктів господарювання та віднайдення резервів такого підвищення.

Важливе місце у системі комплексного економічного аналізу займає оцінка господарську діяльність, що є узагальнюючий висновок про результати діяльності з урахуванням якісного і кількісного аналізу господарських процесів, розкритих системою показників. Оцінка діяльності об'єкта проводиться першому етапі комплексного економічного аналізу, коли визначаються основних напрямів аналітичної роботи (попередня оцінка), і завершальний етап, коли підбиваються результати аналізу (остаточна оцінка). Остаточна оцінка є важливих інформаційних джерелом для обгрунтування й прийняття оптимального управлінського рішення на конкретної історичної ситуації.

Фінансове становище є важливим характеристикою ділову активність й надійності підприємства. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства його потенціал на діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів всіх учасників господарську діяльність, як найбільш підприємства, і його.

Кінцевою метою аналізу є надання інформації менеджерам та інших зацікавленим особам до ухвалення адекватних рішень, вибору стратегії, що у найбільшою мірою відповідає майбутньому підприємства. У процесі такого аналізу необхідно виявити відповідність внутрішніх ресурсів немає і можливо підтримки конкурентних переваг, завданням задоволення майбутніх потреб ринку. Націленість з перспективи, щодо відповідності зовнішніх вимог і нашим стратегічним завданням підприємства відрізняє сучасний аналіз фінансово-господарську діяльність від аналізу, яка була в планово-адміністративною економіці радянських часів.

Метою виконання курсової роботи є підставою закріплення теоретичних знань, отриманих у ході вивчення курсу дисципліни, розвиток практичних навичок проведення економічного аналізу та узагальнення отриманих навичок з метою формування об'єктивного думки і достовірної оцінки фінансового стану організації, її рентабельності і легальною фінансовою стійкості. Для проведення аналізу ми користувалися даними з бухгалтерського балансу, звіту прибутки і збитках, додатку до бухгалтерського балансу.

За позитивного рішення роботи використовувалися навчальні та довідкові матеріали, і навіть інформація УПС «>КонсультантПлюс».


Аналіз ресурсного потенціалу організації

 

Завдання 1

Основними показниками ефективність використання трудових ресурсів є показники вироблення одного працівника і самого робочого. Обидва ці показника розраховуються як ставлення показників, характеризуючих обсяги виробництва, до чисельності працівників і експертних робочих.

Рівень впливу окремих чинників, що з використанням трудових ресурсів, на приріст виручки від продукції з порівнянню з минулим представленій у таблиці 1.

Для заповнення даної таблиці використовуємо:

1. довідка № 1 з докладання № 4;

2. звіт прибутки і збитках з докладання № 2.

Аналіз ступеня впливу обсяг продажу окремих чинників, що з використанням трудових ресурсів.

Таблиця 1

№п/п Показник Минулий рік >Отчетний рік Динаміка показника (в %) Розбіжність у відсотках (+,-) Розрахунок впливу чинника Чинник, що вплинуло на виявлене зміна
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кількість робочих, чол (N) 9 750 11 214 115,015 15,015 1086907,28 1086907,28
2 Кількість відпрацьованих людино-днів (>Чд) 2 340 000 2 747 430 117,412 2,397 172949,96 -913957,32
3 Кількість відпрацьованих людино-годин (>Чч) 19 188000 21 979440 114,548 -2,864 -206961,04 706996,28
4 Обсяг внутрішнього продажу (безНДС)(V) 7 236 400 8 243 819 113,922 -0,626 1007419 x

З представлених розрахунків можна дійти невтішного висновку, що у звітному року для підприємства ТОВ «>Агат» відбулося бурхливе розростання обсягу продажу на 1 005 420 тис. крб. На зміна обсягу продажу вплинули такі чинники:

Для розрахунку впливу чинників на показник виручки від використовуємочетирехфакторнуюмультипликативную модель:

>Определим ступінь впливу чинників, що з використанням трудових ресурсів на приріст виручки від продукції з порівнянню з минулим. Динаміка показника в % (>гр.5 табл.1) – темпи зростання у цьому та всіх наступних завданнях навчити розраховується за такої формули: , деY1 – значення показника у звітній періоді,Y0 – значення показника у минулому періоді.

>Рассчитаем динаміку зміни числа робочих:

%

>Определим величину відхилення числа робочих звітного року порівняно з попереднім роком, у %:

Розбіжність у % = 115, 02 % - 100% = 15,02 %

Аналогічно розраховуються інші показники.

>Рассчитаем вплив числа робочих на обсяг продажу:

 = V0 • Розбіжність у % / 100;


 тис. крб.

 >тис.руб.

 >тис.руб.

Розрахунок балансу відхилень:

1086907,28 + 172949,96 - 206961,04 - 45589,32 = 1007419 тис. крб.

Баланс відхилень дорівнює вихідному відхилення, що свідчить про вірності вироблених розрахунків.

З розрахованих величин можна зробити такі висновки.

Виручка від продажу у звітній року порівняно з минулим роком збільшилася на 1007419 тис. крб. Збільшення виручки від продажу сталося рахунок збільшення чисельності робочих на 15,015%. Збільшення чисельності робочих на 1000 людина призвело до збільшення виручки від продажу на 1086907,28 тис. крб. Також позитивним чинником, вплинув збільшення виручки від продажу, єувеличившееся кількість число відпрацьованих людино-днів (>Чд) за абсолютним вираженні зросло 172949,96тис.руб.

Негативно вплинули на приріст продажів показник числа відпрацьованих людино-годин, тобто. збільшити кількість відпрацьованих людино-днів (темпи зростання дорівнює 114,548%) призвело до зменшення виручки від продажу на 206961,04 тис. крб.

Негативно що вплинуло чинник доцільно включити в комплектний резерв збільшення випуску та її реалізації продукції.

Та загалом бачимо позитивну динаміку до зростання виручки у звітній року порівняно з попереднім на 1007419 тис. крб.


Завдання 2

Аналіз ступеня впливу обсяг продажу окремих чинників, пов'язаних з допомогою матеріалів

Потреба підприємства у матеріальних ресурсах здійснюється2-мя шляхами: екстенсивним і інтенсивним. Екстенсивний шлях пов'язані з додатковими витратами та різким поліпшенням кількісних показників – зростання обсягу матеріальних ресурсів, дотриманням норм витрати і запасів матеріальних ресурсів немає і ін. Основний шлях – інтенсивний – передбачає більш ощадливе витрачання сировини, палива, енергії та інших матеріальних ресурсів, поліпшення його якості.

Основною метою аналізу є раціональне використання матеріальних ресурсів з мінімальними витратами.

Результати визначення рівня впливу обсяг продажу окремих чинників, що з використанням матеріалів представлені у таблиці 2.

Для заповнення цієї таблиці використовуємо дані звіту прибутки і збитках з докладання № 2. Вартість матеріалів собівартості продажів заповнимо, використовуючи дані Додатка № 3 «Витрати зі звичайних видам діяльності (за основними елементами витрат)»

Таблиця 2 - Аналіз ступеня впливу обсяг продажу окремих чинників, що з використанням матеріалів

№п/п Показник Минулий рік >Отчетний рік Відхилення (+,-)
1

Обсяг внутрішнього продажу (без ПДВ),

тис. крб. V

7 238 399 8 243 819

+1 005 420

2 Вартість матеріалів собівартості продажів,тис.руб. МОЗ 4 211 690 4 756 320

+544 630

3 Коефіцієнтматериалоотдачи проданої продукціїКмо 1,7186 1,7332

+0,0146

Вплив на обсяг продажу наступних чинників Х Х Х
4 Зміни вартості матеріалів собівартостіпродаж,МЗ Х Х

936 001,1

5 Зміниматериалоотдачи реалізованоїпродукции,Кмо Х Х

69 419,3

 

Для розрахунку впливу чинників на обсяг продажу використовуємодвухфакторнуюмультипликативную модель: ,

де V – обсяг продажу (без ПДВ) (тис. крб.),

МЗ – вартість матеріалів собівартості продажів (тис. крб.) (зф.№5),

Mпро –материалоотдача проданої продукції.

>Материалоотдача визначається розподілом вартості вироблену продукцію у сумі матеріальних витрат. Це характеризує віддачу матеріалів, тобто. кількість вироблену продукцію з кожного рубля спожитих матеріальних ресурсів.

Для розрахунку впливу чинників на обсяг продажу використовуємодвухфакторнуюмультипликативную модель: ,

де V – обсяг продажу (без ПДВ) (тис. крб.),

МЗ – вартість матеріалів собівартості продажів (тис. крб.) (зф.№5),

Mпро –материалоотдача проданої продукції.

>Материалоотдача визначається розподілом вартості вироблену продукцію у сумі матеріальних витрат. Це характеризує віддачу матеріалів, тобто. кількість вироблену продукцію з кожного рубля спожитих матеріальних ресурсів.

Для розрахунку впливу чинників на обсяг продажу використовуємодвухфакторнуюмультипликативную модель: ,

де V – обсяг продажу (без ПДВ) (тис. крб.),

МЗ – вартість матеріалів собівартості продажів (тис. крб.) (зф.№5),

Mпро –материалоотдача проданої продукції.

>Материалоотдача визначається розподілом вартості вироблену продукцію у сумі матеріальних витрат. Це характеризує віддачу матеріалів, тобто. кількість вироблену продукцію з кожного рубля спожитих матеріальних ресурсів.

Коефіцієнтматериалоотдачи:  

Коефіцієнтматериалоотдачи за рік:  

Коефіцієнтматериалоотдачи за звітний рік:

Проведемо аналіз впливу чинників зміну виручки

Розрахунок вихідного відхилення результативного показника:

 V = V1 – V0 = 8243819 – 7236400 = 1007419тис.руб.

Розрахунок впливу кожного чинника:

 тис. крб.

 тис. крб.

Розрахунок балансу відхилень:

V =V(МЗ) +V(МПро) = 935 491,172 + 71 927,828 = 1 007 419 тис. крб.

Баланс відхилень дорівнює вихідному відхилення, що свідчить про вірності вироблених розрахунків.

Аналізуючи таблицю 2 можна зробити такі висновки.

Обсяг внутрішнього продажу загалом становило 1007419 тис. карбованців на тому числі з допомогою зміни: вартості матеріалів собівартості продажів. Це було пов'язано, переважно, з істотним поліпшенням екстенсивного чинника вартості матеріалів собівартості обсягу продажу (на 544 460 тис. крб.). Це збільшення викликало загострення обсягу продажу на 935 491,172 тис. крб. Це свідчить, що видатки купівлю матеріалів збільшилися, що й спричинило до підвищення собівартості.

за рахунок зміниматериалоотдачи проданої продукції обсяг продажу на 71 927,828 тис. рублів.

Завдання 3

Основні кошти, їхній стан ефективне використання безпосередньо впливають на кінцеві результати господарську діяльність. Завданнями аналізу гніву й ефективність використання основних фондів є: вивчення складу, структури та руху фондів, ступеня їх відновлення, вибуття і технічного стану; вивчення чинників, які впливають ефективність використання основних фондів; виявлення частки екстенсивних і інтенсивних чинників, дослідження ефективність використання устаткування в часу й за проектною потужністю; визначення впливу чинників коштів праці в обсяг випуску продукції; факторний аналіз фондовіддачі і виявлення резервів. Джерелами інформації для аналізу основних засобів служать:

1. звіт прибутки і збитках з докладання № 2;

2. додаток до бухгалтерського балансу з докладання № 3;

3. довідка № 1 з докладання № 4.

До складу активній частині основних засобів включені машини та устаткування, і навіть транспортні засоби.Среднегодовую початкову вартість за минулий і звітний рік розрахуємо за даними Додатка № 3:

за рік = 1 138 892;

за звітний рік = 1 181 663.

Кількість днів на рік, протягом яких активна частина стоїть у робочому стані, і навіть коефіцієнт змінності роботи устаткування й середню тривалість зміни з Довідки № 1.

Таблиця 3 - Аналіз ступеня впливу обсяг продажу окремих чинників, що з використанням основних засобів

№п/п Показник Минулий рік >Отчетний рік Відхилення (+,-)
1 2 3 4 5
1 Обсяг внутрішнього продажу (без ПДВ), тис. крб. V 7 238 399 8 243 819

1 005 420

2 Середньорічна початкова вартість активною частиною виробничих основних засобів, тис. крб.ОСпр 1 138 892 1 181 663

42 771

3 Кількість днів на рік, протягом яких активна частина виробничих основних засобів стоїть у робочому стані,дн.Рд 240 245

5,0

4 Коефіцієнт змінності роботи устаткуванняКсм 1,3 1,5

0,2

5 Середня тривалість зміни, годинуПсм 8,0 7,8

-0,2

6 Обсяг внутрішнього продажу, що припадає на 1 тис. крб. вартості активній частині основних засобів за 1машино-час роботи устаткування, тис. крб.Вч 0,0025 0,0024

-0,0001

7 Вплив зміну обсягу продажів наступних чинників: Х Х Х
8 Зміни початкової вартості активною частиною виробничих основних засобів, тис. крб.ОСпр Х Х

249628,35

9 Зміни кількості днів, протягом яких кошти перебувають у робочому стані, тис. крб.Рд Х Х

153 616,19

10 Зміна коефіцієнта змінності, тис. крб.Ксм Х Х

1 158 029,74

11 Зміна середніх термінів зміни, тис. крб.Псм Х Х

-217 130,58

12 Зміни обсягу продажу, що припадає на 1 тис. крб. вартості активною частиною основних засобів за 1машино-час роботи, тис. крб.Вч Х Х

-338 723,7

 

2. Для оцінки стану діючих основних засобів розрахуємо ряд показників і коефіцієнтів:

>Фондоотдачу за такою формулою: Фпро = V /ОСак;

Фпро 0 = V0 /ОСак 0 = 7238399/ 1138892= 6,3557тис.руб.;

Фпро 1 = V1 /ОСак 1 = 8243819/ 1181663= 6,9765тис.руб.

Загальна фондовіддача активною частиною основних засобів збільшилася на

6,9765тис.руб-6,3557тис.руб=0,6208 тис. крб.

>Фондоотдача показує, скільки рублів виручки посідає 1 карбованець основних засобів.

Для визначення впливу зміни фондовіддачі зміну обсягу продажу складемо2-х факторнумультипликативную модель V =ОСак * Фпро

V0 =ОСак 0 * Фпро 0 = 1138892* 6,3557 = 7238456тис.рублей;

V1 =ОСак 1 * Фпро 1 = 1181663* 6,9765= 8243872тис.рублей;

>V= V1 - V0 =8243872-7238456=1 005 416тис.руб.

а) зміна обсягу продажу з допомогою зміни середньорічний вартості активній частині ОС (метод абсолютних різниць)

>V(ОСак) =ОСак * Фпро 0 = 42771* 6,3537 =249628,35тис.рублей

б) зміна обсягу продажу з допомогою зміни фондовіддачі

>V(Фпро) =ОСак1 *> Фпро = 1181663*0,6208=733576,4тис.рублей

>Фондоемкость за такою формулою: >Фе=ОСак/ V

>Фе 0 =1138892/7238399= 0,1573тис.руб.;

>Фе 1 =1181663/8243819= 0,1433тис.руб.

>Фондемкость показує скільки рублів вартості основних засобів посідає 1 карбованець продажів.Фондоемкость звітного року зменшилася проти минулим на:0,1433руб-0,1573руб=-0,0014тис.руб.

Зростання обсягу продажу стався з- за збільшення середньої вартості активною частиною основних засобів на 249628,35 тис. крб., і навіть

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація