Реферат Теорія ризиків

Страница 1 из 4 | Следующая страница

ТЕОРІЯ РИЗИКІВ


СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РИЗИКУ: ВИТОКИ І СУТНІСТЬ

1.1 Поняття і класифікація ризиків

1.2 Причини підприємницького ризику

2. ПОКАЗАТЕЛИ РИЗИКУ І МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ

2.1 Методи аналізу ризиків

2.2 Механізм реалізації процесу управління ризиками

2.3 Способи зниження ризику

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У разі ринкових відносин, за наявності конкуренції, та виникненні часом непередбачуваних ситуацій, господарська, виробнича чи комерційну діяльність неможлива без ризиків. Але й відсутність ризику, т. е. небезпеки наступу непередбачуваних і небажаних для суб'єкта підприємницької діяльності наслідків його дії, зрештою шкодить економіці, підриває її динамічність і ефективність. Нормальний хід економічного розвитку вимагає повної та різноманітної «ризиковій стратифікації», що забезпечує кожному суб'єкту можливість сісти в позиції з такий зоні господарювання, у якій рівень ризику відповідає це його нахилам і особистим якостям. Існування ризику і неминучі у розвитку зміни його ступеня виступають постійних і сильнодіючим чинником руху підприємницької сфери економіки.

Здійснення підприємництва його будь-якому вигляді ризикованим. Зараз, у зв'язку з розвитком ринкових відносин своєї діяльності підприємцю доводиться здійснювати за умов наростаючою невизначеності ситуації та мінливості економічної середовища. Отже, виникає неясність і непевність у отриманні очікуваного кінцевого результату, отже, зростає ризик, тобто небезпека невдачі, непередбачених втрат. Особливо це властиво початковим стадіям освоєння підприємництва.

Їх, навіть у відносно стабільних економічних умов, суб'єктів господарювання приділяють пильна увага питань управління ризиками. На підприємствах створюються спеціальні служби риск-менеджмента. У той самий час, нашої економіки, де чинники економічній нестабільності і так ускладнюють ефективне керівництво підприємствами, проблемам аналізу та управління комплексом ризиків, що виникають у процесі їхньої економічної діяльності, приділяється безперечно, недостатня увагу. Тому сьогодні вивчення теорії управління ризиками стає дуже нове і актуальним напрямом, це й обумовило актуальність нашого дослідження.

Мета роботи – аналіз системи управліннями ризиками для підприємства.

- дати поняття і класифікацію ризиків;

- визначити причини підприємницького ризику;

- вивчити методи аналізу ризику;

- розглянути механізм управліннями ризиками;

- вивчити способи зниження ризику.

Методи дослідження:

- обробка, аналіз наукових джерел;

- аналіз наукової літератури, підручників і допомоги по досліджуваної проблемі.

Об'єкт дослідження – система ризиків

Предмет дослідження – механізм управління ризиками


1. ХАРАКТЕРИСТИКА РИЗИКУ: ВИТОКИ І СУТНІСТЬ

1.1 Поняття і класифікація ризиків

Будь-яке підприємство несе ризики, пов'язані з його виробничої, комерційних і інший діяльністю, будь-який підприємець відпо-відає наслідки управлінські рішення. Чинник ризику змушує підприємця заощаджувати фінансові та матеріальні ресурси, звертати особливу увагу направити на розрахунки ефективності нових проектів, комерційних операцій та т.д. Чинник ризику у підприємницькій діяльності особливо збільшується у періоди нестабільного стану економіки, супроводжуваного інфляційними процесами, сверхдолгими кредитами тощо.

Метою підприємництва є отримання максимальних доходів при мінімальних витратах капіталу умовах конкурентної боротьби. Реалізація зазначеної мети вимагає порівняння розмірів вкладеного (авансированного) в виробничо-торговельну діяльність капіталу із саудівським фінансовим результатами цієї бурхливої діяльності.

Ризик і підприємництво – це можливість, що це підприємство зазнає збитків чи втрату, якщо намічене захід (управлінське рішення) не здійсниться, і навіть якщо допустили прорахунки чи помилки після ухвалення управлінські рішення.

Разом про те, під час здійснення будь-якого виду господарську діяльність об'єктивно є велика небезпека (ризик) втрат, обсяг яких обумовлений специфікою конкретного бізнесу. Ризик - це можливість появи втрат, збитків, недонадходжень планованих доходів, прибутку. Втрати, які відбуваються у підприємницькій діяльності, можна розділити на матеріальні, трудові, фінансові.

Для фінансового менеджера ризик - це ймовірність несприятливого результату. Різні інвестиційні проекти мають різну рівень ризику, самий високоприбутковий варіант вкладення капіталу може бути настільки ризикованим, що, так би мовити, «гра годі свічок».

Як економічна категорія ризик є подія, яке може статися або статися. Що стосується скоєння такого події можливі три економічних результату: негативний (програш, збитки, збиток); нульової; позитивний (виграш, вигода, прибуток).

Звісно, ризику можна запобігти, тобто. просто ухилитися від заходу, що з ризиком. Проте задля підприємця запобігання ризику найчастіше означає відмови від можливої прибутку.

Ризиком можна управляти, тобто. використовувати різноманітні заходи, які у певної міри прогнозувати наступ ризикового події та вживати заходів до їх зниження ступеня ризику. Ефективність організації управління ризиком багато чому визначається класифікацією ризику.

Під класифікацією ризиків слід розуміти їх розподіл деякі групи з певним ознаками задля досягнення певних цілей. Науково обгрунтована класифікація ризиків дозволяє чітко визначити місце кожного ризику у тому загальну систему. Вона створює змогу ефективного застосування відповідних методів і прийомів управління ризиком. Кожному ризику відповідає свій прийом управління риском[1].

Складність класифікації ризиків залежить від їх різноманітті (додаток 1). З ризиком підприємницькі фірми зіштовхуються завжди під час вирішення як поточних, і довгострокових завдань. Є певні види ризиків, дії яких піддаються все без винятку підприємницькі організації. Але поруч із загальними є специфічні види ризику, характерні для певних видів діяльності: так, банківські ризики від ризиків страхової діяльності, що, своєю чергою, від ризиків виробничому підприємництво. Видовое розмаїтість ризиків дуже велике – від пожеж і стихійних лих до міжнаціональних конфліктів, змін - у законодавстві, регулюючому підприємницьку діяльність, і інфляційних коливань.

Залежно від можливого результату (ризикового події) ризики можна підрозділити на великі групи: чисті й спекулятивні.

Чисті ризики означають можливість отримання негативного чи нульового результату. До цих ризикам ставляться: природно-естественные, екологічні, політичні, транспортні і частина комерційних ризиків (майнові, виробничі, торговые)[2].

Спекулятивные ризики виражаються у можливості отримання як позитивного, і негативного результату. До них належать фінансових ризиків, є частиною комерційних ризиків.

Залежно основної причини виникнення (базисний чи природний ознака), ризики діляться ми такі категорії: природно-естественные, екологічні, політичні, транспортні і комерційні.

Комерційні ризики є небезпечними втрат надходжень у процесі фінансово-господарську діяльність. Вони означають невизначеність результату відданій комерційної угоди.

По структурному ознакою комерційних ризиків діляться на майнові, виробничі, торгові, фінансові.

Майнові ризики - це ризики, пов'язані з імовірністю втрат майна громадянина-підприємця через крадіжки, диверсії, халатності, перенапруги технічною і технологічною систем тощо.

Виробничі ризики - це ризики, пов'язані зі збитками зупинка виробництва внаслідок впливу різних факторів, і, передусім, з загибеллю чи ушкодженням основних та оборотних фондів (устаткування, сировину, транспорт тощо.), і навіть ризики, пов'язані із застосуванням у виробництві нової техніки і технології.

Торгові ризики є ризики, пов'язані зі збитками через затримку платежів, відмовитися від платежу під час транспортування товару, непоставки товару тощо.

Фінансовий ризик виникає у процесі відносин підприємства із саудівським фінансовим інститутами (банками, фінансовими, інвестиційними страхові компанії, біржами та інших.). Причини фінансового ризику - інфляційні чинники, зростання дисконтних ставок банку, зниження вартості цінних паперів і др[3].

Фінансові ризики поділяються на два виду:

1) ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей;

2) ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики).

До ризикам, що з купівельною спроможністю грошей, ставляться такі різновиду ризиків: інфляційні і дефляционные ризики, валютні ризики, ризик ліквідності.

Інфляція означає знецінення від грошей і, відповідно, зростання цін. Дефляція - це процес, зворотний інфляції, він виявляється у зниження цін і, у збільшенні купівельної спроможності грошей.

Інфляційний ризик - це ризик те, що у разі зростання інфляції одержувані грошові доходи знецінюються з погляду реальної купівельної спроможності швидше, ніж ростуть. За цих умов підприємець несе реальні втрати.

Дефляционный ризик - це ризик те, що у разі зростання дефляції відбувається зниження рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва та подальше зниження доходів.

Валютні ризики становлять небезпеку валютних втрат, що з зміною курсу однієї іноземної валюти стосовно інший під час проведення зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних операцій.

Ризики ліквідності - це ризики, пов'язані із можливістю втрат при реалізації цінних паперів чи інших товарів зміну оцінки їхньої якості і потребительной вартості.

Інвестиційні ризики містять у собі такі підвиди ризиків:

· ризик упущеної вигоди;

· ризик зниження дохідності;

· ризик прямих фінансових втрат.

Ризик упущеної вигоди - це ризик наступу непрямого (побічного) фінансового шкоди (неполученная прибуток) внаслідок неосуществления будь-якого заходи (наприклад, страхування, хеджування, інвестування т.п.).

Ризик зниження дохідності може виникнути від зменшення розміру відсотків і дивідендів по портфельним інвестиціям, за депозитними вкладами і кредитах.

Портфельные інвестиції пов'язані з формуванням інвестиційного портфеля і є придбання цінних паперів та інших активів. Термін «портфельний» походить від італійського «Porte foglio» у значенні сукупності цінних паперів, що має инвестора[4].

Ризик зниження дохідності включає у собі такі різновиду: відсоткові ризики та кредитні ризики.

До відсотковим ризикам належить небезпека втрат комерційними банками, кредитними установами, інвестиційними інститутами внаслідок перевищення відсоткові ставки, виплачуваних вони за притягнутим засобам, над ставками по наданими кредитами. До відсотковим ризикам ставляться також ризики втрат, що потенційно можуть понести інвестори у зв'язку з зміною дивідендів з акцій, відсоткові ставки над ринком за облігаціями, сертифікатам та інших цінних паперів.

Зростання ринкової ставки відсотка веде до зниження курсової вартості цінних паперів, особливо облігацій з фіксованою відсотком. При підвищенні відсотка може початися вже також масовий скидання цінних паперів, емітованих під нижчі фіксовані відсотки, й, в умовах випуску, достроково прийнятих назад емітентом.

Відсотковий ризик несе інвестор, який вклав кошти на середньострокові і довгострокові цінних паперів з фіксованою відсотком при поточному підвищенні середньоринкового відсотка порівняно з фіксованою рівнем. Інакше кажучи, інвестор міг би одержати приріст доходів рахунок підвищення відсотка, однак може вивільнити свої гроші, вкладені на зазначених вище условиях[5].

Відсотковий ризик несе емітент, випускаючий в звернення середньострокові і довгострокові цінних паперів з фіксованою відсотком при поточному зниженні середньоринкового відсотка порівняно з фіксованою рівнем. Інакше висловлюючись, емітент міг би залучати кошти зі ринку під нижчий відсоток, але ще пов'язаний зробленою їм випуском цінних паперів.

Цей вид ризику при швидке зростання відсоткових ставок умовах інфляції має значення й у короткострокових паперів.

Кредитний ризик - небезпека несплати позичальником основного боргу та відсотків, належних кредитору. До кредитному ризику належить і ризик такого події, у якому емітент, випустив боргові цінних паперів, не буде може виплачувати ними чи основну суму боргу.

Кредитний ризик може статися різновидом ризиків прямих фінансових втрат.

Ризики прямих фінансових втрат містять у собі такі різновиду: біржовий ризик, селективний ризик, ризик банкрутства, і навіть кредитний ризик.

Біржові ризики становлять небезпеку збитків біржових угод. До цих ризикам ставляться: ризик неплатежу з комерційних угодам, ризик неплатежу комісійної винагороди брокерської фірми тощо.

Селективные ризики (від латів. selectio - вибір, відбір) - це ризики неправильного вибору способу вкладення капіталу, виду цінних паперів для інвестування на порівнянні коїться з іншими видами цінних паперів для формування інвестиційного портфеля[6].

Ризик банкрутства становить собою небезпека внаслідок неправильного вибору способу вкладення капіталу, втрати підприємцем власного капіталу і нездатності його розраховуватися за взятим він зобов'язанням. Через війну підприємець банкрутує.

Фінансовий ризик є функцію часу. Зазвичай, рівень ризику для даного фінансового активу чи варіанта вкладення капіталу збільшується у часі. Наприклад, збитки імпортера сьогодні залежить від часу від часу підписання контракту передчасно платежу за угодою, оскільки курси іноземної валюти стосовно російського рубля зростають.

1.2 Причини підприємницького ризику

Ризик становить об'єктивно неминучий елемент прийняття будь-якого господарського рішення на силу те, що невизначеність — неминуча характеристика умов. У фундаменті економічної літературі часто вже не робиться різниці між поняттями «ризик» і «невизначеність». На погляд, вони мають розмежовувати. Насправді перше характеризує цю ситуацію, коли наступ невідомих подій цілком можливо і може бути поцінована кількісно, а друге — коли можливість настання таких подій оцінити заздалегідь неможливо. У реальну ситуацію рішення, прийняте підприємцем, майже завжди сполучений із ризиком, який зумовлено наявністю ряду факторів невизначеності, заздалегідь не передбачених.

Для природи підприємницького ризику фундаментальне значення має тут зв'язок ризику і перерозподілу прибутку. ж Адам Сміт в «Исследованиях про природу і причини багатства народів» зазначав, що досягнення навіть звичайній норми прибутку завжди пов'язані з перемінним ризиком. Відомо, що "одержання прибутку підприємцю не гарантовано, винагородою за витрачені ним час, зусилля і діяти здібності може стати як прибуток, і збитки.

П. Хейне у роботі «Економічний спосіб мислення» зазначає, що прибуток виникає «через невизначеності, за відсутності якій усе, стосується отримувати прибутки, було б відоме, всі можливості її отримання було б повністю використані й, отже, прибутку скрізь дорівнювали б нулю»[7]. Отже, за відсутності невизначеності будь-які розбіжності між виручкою і витратами усунуть у процесі конкуренції, та прибуток стане рівної нулю. У реальному, мінливому і завжди невизначеному світі такого бути не відбувається.

Підприємець виявляє готовність іти з ризиком за умов невизначеності, оскільки із ризиком втрат є можливість додаткових доходів. І. Шумпетер у книзі «Теорія економічного розвитку (Дослідження підприємницької прибутку, капіталу, відсотка голосів і циклу кон'юнктури)» говорить про тому, що й ризики не враховуються у господарському плані, вони стають джерелом, з одного боку, збитків, з другого — прибутків. Можна вибрати рішення, містять менше ризику, та заодно зменшиться і отримувана прибыль[8]. На рис.1.1 показано залежність ризику і перерозподілу прибутку. Вищий ризик пов'язані з вероятностного вилучення вищого доходу.

Рис.1.1.

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація