Реферати українською » Экономика » Товар, Його види та Властивості


Реферат Товар, Його види та Властивості

1. Товар, йоговиди тавластивості

>Вихіднимиекономічнимикатегоріями товарноговиробництва, а,отже, йринкує товар йгроші [1].

Товар - благо (>продукція,послуги), щозадовольняєпотребилюдини іпризначено дляобміну, дляреалізації наринку.

Товарволодієдвомаосновнимивластивостями:споживчоювартістю івартістю.

>Споживчавартість (СВ) -сукупністьвластивостей товару,зв'язанихбезпосередньо як з самим товаром, то йсупутнімипослугами, щовизначають йогоздатністьзадовольнятипотребилюдини.Вонастановитьречовинневтримуваннябагатства [1, 2].

СВ переносити до всіхпродуктів (>сировина і т.д.)

СВстановитьречовинневтримуваннябагатства.

>Споживчавартість товару:

1. винна бутистворенапрацею;

2. винназадовольнятипотреби неїїтворця, аінших людей;

3. виннаобмінюватися наінший товар (>механізмкупівлі-продажу). Товар винен матірздатністьобмінюватися наіншітовари.

>Міновавартість -кількіснеспіввідношення,пропорція, уякійобмінюється один товар наіншій.

>Т1 =Т2;Т1 =2Т3

товарвартістьекономічнаподаткова

Один товармаєбезлічміновихвартостей.

>Основоюобміну одного товару наіншійєвартість - тізагальне, щовластиво усім товарам, асамевитрати роботи.Праця,втілена чиупредметнений утоварі, йпредставляє йоговартість. Цевнутрішнявластивість товару.Міновавартістьєформоювираженняцієївартості [2].

>Працятоваровиробникавиступає увигляді >конкретної роботи,затрачуваного увиглядіпевної,доцільноїформи (>працяслюсарі,пекарі,шевця), й >абстрактної роботи (>загальнолюдського).Абстрактнапрацястворюєвартість.Поділ роботитоваровиробника наконкретну іабстрактнупрацю обумовленепротиріччям товарногогосподарства, щовиступає увиглядіпротиріччяміжприватним йсуспільним характером роботи.

Величинавартості товарувизначається не лишевитратамиживої роботи, але й іупредметненої роботи.Визначаєтьсясуспільнонеобхіднимивитратами (>існуєрізнакваліфікаціявиробників) -середніумовивиробництва, організаціявиробництва,порівн.кваліфікаціяспівробітників,технічнаоснащеність.Суспільнонеобхіднівитратизбігаються ізіндивідуальнимивитратами тихийтоваровиробників, котріреалізують наринкуосновнучасткутоварів того чиіншого роду [1].

Розмірвартостізалежить відпродуктивності роботи.

>Продуктивність роботи (ПП) -ефективність,результативність роботи,виміряється:

1.витратами роботи (>робітника години) наодиницюпродукції;

2.кількістюпродукції заодиницюробочого години.

ППзалежить відкваліфікації,спеціалізації ібагатьохіншихфакторів.Основним чинникомпідвищення ППєвикористання НТП. 2 -кваліфікація, 3 - організаціявиробництва.

>Інтенсивність роботи -витрати роботи водиницюробочого години.Простапраця - некваліфікований,складний -кваліфікований,вимагаєспеціальноїпідготовки [3].

Основуекономікиутворять двафундаментальнихположення:безмежністьматеріальних потребсуспільства (йогоіндивідів йінститутів) йобмеженістьекономічнихресурсів,тобтокоштів длявиробництватоварів йпослуг.Споживачібажаютьпридбати івикористовуватитовари іпослуги,задовольнити своїпотреби у яких.Перелік такихтоварів йпослугразюче широкий, йвінбезупиннопримножується.Матеріальніпотреби,подібно кроликам,маютьвисокийкоефіцієнтвідтворення. І вкожний даний моментіндивіди іінститути, щостановлять сус-пільство,випробовуютьбезлічнезадоволених потреб.

>Підприємець (>приватний,колективний чидержавний)бере у собіініціативуз'єднанняресурсівземлі,капіталу і роботи в Єдиний процесвиробництватоварів чипослуг.Створений ним продукт винензадовольнити особисту чивиробничу потребуінших людей, бутикорисним їм.Корисністьнадає промов чипослугамспоживацькувартість [3, 4].

>Ресурсинадаютьсяпідприємцям вобмін нагрошовийдохід. Навиробництвотоварів йпослугзатрачаються, таким чином,матеріальніресурси (минулапраця) й живапраця людей,зайнятих уданомувиробництві.Втілений утоварісуспільнапраця іутворить йоговартість.Вінпроявляється приобмінітоварів. А сам товарвиступає якнерозривне,хоча ісуперечливаєдність двохсвоїхсторін:споживацькоївартості івартості.

>Радянськаекономічна наукабазувалася натрудовійтеоріївартості До. Маркса.Їїзмістукладається втім, що всякий товарє продуктлюдської роботи, й величина йоговартостівизначаєтьсясуспільно-необхідноюпрацею,витраченою на йоговиробництво. Величинацієї роботивизначаєтьсясереднім годиною навиробництво товару приданомусередньомурівнірозвиткупродуктивнихчинностей, присередньомурівнівмілості іінтенсивності роботи.

Уреальнійекономіці анісуспільно-необхідної роботи, аніусередненогоробітника години неіснує. Тутпанують конкретнапраця іпевний годину угодинниках ймінутах.Будь-якийтоваровиробник,пропонуючипокупцевісвій товар,розраховує наодержаннятакоїціни, котра бвідшкодувалайомупонесенівидатки (>витративиробництва) й принеслапевну, притім неменшу, упорівнянні ізіншимибізнесменами,прибуток.Прибутоквиступає якдохід навитрачений самимпідприємцемпраця [4, 5].

>Класифікаціятоварів за сферамивиробництва йтерміном їхнівикористання:

1)  >Матеріальні:

·  >Тривалогокористування:Використовуютьсябагаторазовопротягомзначногоперіоду:автомобілі,телевізори,комп'ютери, холодильники,пральнімашини,пилососи,меблі тощо

·  >Короткочасногокористування:Використовуються воднораз чипротягомнезначногоперіоду:продуктихарчування,одяг,взуття, мило,мийнізасоби тощо

2)  >Нематеріальні: >послуги –Можуть бути увигляді: >певного видудіяльності - ремонтутелевізорів,побутовоїтехніки: ідеї,консультації - юриста,лікаря,вчителя,економіста

>Класифікаціятоварів за способомпризначення:

1)  Широкоговжитку:

А.Основнітоварищоденноговжитку:продуктихарчування,одяг,взуття,побутоватехніка,меблі, книжки, газети, косметика,мийнізасоби тощо.

Б.Послугипостійного характеру: заобслуговуванняжитла,водозабезпечення, водо-відведення,електрозабезпе-чення,перукарня, театр,кінотеатр тощо.

У.Іншіпослуги: юриста, репетитора,страхування життя тощо

2)  >Виробничогопризначення:

А.Матеріали йдеталі:сировина (>сільськогосподарськапродукція,природніпродукти);напівфабрикати (>компонентивиробництва);деталі (>частинаякогосьвиробу).

Б.Капітальнемайно:споруди (>виробничі приміщення,приміщення);обладнання (комплект машин,верстати тощо);>допоміжнеобладнання (транспорт напідприємстві, тара, все, щосприяєпроцесувиробництва).

У.Діловіпослуги,послуги ізтехнічногообслуговуванняобладнання йпослуги консультативного характеру (юриста,економіста,посередника тощо).


2.Податкова система таїїфункції

>Податкова системаявляє собоюсукупністьпередбаченихподатків,принципів, форм йметодівїхньоговстановлення,зміни чискасування,сплати ізастосування заходів длязабезпеченнюїхньоїсплати,здійсненняподаткового контролю, атакожзалучення довідповідальності і заходіввідповідальності запорушенняподатковогозаконодавства [6].

Системаподатків -цесукупністьподатків,зборів, мст йіншихприрівняних доподатківплатежів, щостягуються на територї держави у тому чиіншийперіод години.Основнимиподатками, задопомогою якіформуєтьсяпереважнамаса бюджетнихдоходів, як уросійської, то йсвітовійпрактиціє: ПДВ,акцизи,податок наприбуток (>дохід)юридичнихосіб,прибутковийподаток ізфізичнихосіб;таможеннімита,платежі всоціальніфонди,податок зпродажів.

>Податковиймеханізм -поняття понадоб'ємне,чимподаткова система,являє собоюсукупність всіхкоштів йметодіворганізаційно-правового характеру,спрямованих навиконанняподатковогозаконодавства. Задопомогоюподатковогомеханізмуреалізуютьсяподаткова політика держави,формуютьсяосновнікількісні йякісні характеристикиподатковоїсистеми,їїцільоваспрямованість на ставленняконкретнихсоціально-економічнихзавдань [7].

>Найбільшважливу роль уподатковомумеханізмімаєподатковезаконодавство, авсерединінього -механізмоподатковування (>рівняподаткових ставок, системапільг, порядокобчисленняоподатковуваноїбази, складоб'єктівоподатковування ііншихелементів,пов'язані ізобчисленнямподатків).

Задопомогоюзмінимеханізмуоподатковування можнадодатиподатковійсистеміякісноновіриси,наприклад,змінитиїї структуру, неміняючи при цьомукількісного і видового складуподатків.

Дофункційподатковоїсистемивідносять:фіскальну,розподільну,контрольну,стимулюючу,регулюючу (>макроекономічну),соціальну.

Задопомогоюфіскальноїфункціїсистемиоподатковуваннязадовольняютьсязагальнонаціональнінеобхідніпотреби. Задопомогоюрегулюючоїфункціїформуютьсяпротивагизайвомуфіскальномугніту,тобтостворюютьсяспеціальнімеханізми, щозабезпечують баланскорпоративних,особистих йзагальнодержавнихекономічнихінтересів.Кінцева позначкаподатковогорегулювання - забезпечитибезперервністьінвестиційнихпроцесів,рістфінансовихрезультатівбізнесу, а тім самимсприяти зростаннюзагальнонаціонального фондукоштів.

Таким чином,обидвіподатковіфункціїдозволяютьтрансформувативнутрішнійпотенціалоподатковування із абстрактносприйманоїїїздатностівпливати наякісні ікількісніпараметрибізнесу вреальнірезультатитакої дії [8].

>Фіскальнафункціяскладається в забезпеченнюдоходів державноїбюджетноїсистеми іперебуває подособливим контролем йвпливом держави, уцентрі йогофінансової політики.

>Макроекономічна (>регулююча)функція –це рольподатків йподаткової політики всистеміфакторіврегулюваннямакроекономічнихпроцесів,сукупногопопиту тапропозиції,темпів зростанню ізайнятості. УумовахРосіїподаткова системавиявила собі як чинникобмеженняпопиту, особливоінвестиційного,поглибленняпадіннявиробництва,формуваннябезробіття інеповноїзайнятостіробочоїсили [7].

>Розподільнафункціяподатковоїсистемипроявляється вскладнійвзаємодії зцінами, доходами,відсотком,динамікоюкурсівакцій й т.д.Податкивиступаютьістотнимінструментомрозподілу іперерозподілунаціонального прибутку,доходівюридичних йфізичнихосіб.Розподільнафункціяподатківвпливає нарозподіл не лишедоходів, але й ікапіталів,інвестиційнихресурсів.

>Соціальнафункціяподатків носитибагатоаспектний характер.Самематеріальневтримуванняподатків якгрошовихресурсів, щоцентралізуються Державою івилучаються ізвідтворювальногопроцесу,несе всобіможливість зобігу наневиробничіцілі. Уумовах РФсоціальнафункціяподатковоїсистеми бюджетудоситьістотна вчинність тихийзобов'язань, котрі неслорадянську державу переднаселенням й яку «успадщину»перейшло до РФ.Багатосоціальнихвитрат,фінансовані Державою зарахунокподатків (>безкоштовнеутворення,охороназдоров'я і т.д) [6].

>Соціальнафункціяподатківпроявляється ібезпосередньо черезмеханізмиподатковихпільг йподаткових ставок, що входити увнутрішніймеханізм діїподатку (ПДВ,податку наприбуток й т.д.).

>Соціальнафункціяподатковоїсистемивимагає детальногодослідження як ізпоглядуїїпосилення, то й ізпоглядуусуненняневиправданихпільг йпереваг, що невідповідають характеруринковихперетворень,соціальнимкритеріям чивнутріфедеральнимвідносинам.

>Стимулюючафункціяподатковоїсистемиєоднієї ізнайважливіших, але йце сама «>важконалаштова»функція. як йбудь-якаіншафункція, щостимулюєфункціяпроявляється черезспецифічніформи іелементиподатковогомеханізму, системупільг йзаохочень,заборонних чиобмежуючих ставок йіншіінструментиподатковогомеханізму іподаткової політики.

>Стимулюючафункціяподатківє всучаснійросійськійпрактиціслабкореалізованої інеефективновикористовуваної [7].

>Контрольнафункціяподатківвиступає свого родузахисноюфункцією: вонзабезпечуєвідтворенняподатковихвідносин держави іпідприємств,реалізацію ідієвістьчинності державної влади. Безконтрольноїфункціїіншіфункціїподатківнездійсненна чиїхняреалізаціяпідривається усвоїйоснові.

>Контрольнафункція,опираючись на закон, право,можеефективнореалізовуватися лише наоснові примуса,підпорядкуваннячинності державної влади і закону.Ослаблення державної влади Веде доослабленняконтрольноїфункціїподатковоїсистеми. І,навпаки,ослабленняконтрольноїфункціїподатківозначаєослаблення державної влади чи Веде до такогоослаблення [9].

У конкретномувідношенніконтрольнафункціяподатківпроявляється вобов'язковомувиконанніподатковогозаконодавства, уповнотізборуподатковихплатежів йдієвості іефективностіштрафнихсанкцій йвідповідальності тихий,хто невиконує чи неповноюміроювиконуєзобов'язання перед Державою, щопропонуються законом [9].

>Контрольнафункціяподатковоїсистемивизначає івизначає, як й ужевідзначено,ефективністьіншихфункцій. Отже,якщоконтрольнафункціяподатків ослаблена, тіцевідповіднознижуєефективністьподатковоїсистеми вцілому.


>Переліквикористаноїлітератури

1.Кемпбелл Р.Макконнелл, Стенлі Л.Брю. Економіка: принципи, проблеми, політика. Москва, видавництво “Республіка”, 1993 рік.

2. Нурієв Р., Розанова М.. Поведінка споживача трапилося в ринковій економіці. Питання економіки № 1, 1994 рік.

3.Сажина М. Ринки ресурсів (матеріали до лекції). Російський економічний журнал № 4, 1994 рік.

4.Стенлейк Дж. Ф. Економікс для початківців. Москва, видавництво “Республіка”, 1994 рік.

5. Едвін Дж. Долан.Микроекономика. Видавництво АТ “Санкт-Петербург оркестр”, 1994 рік.

6.Пансков В. Г. Податки і оподаткування Російській Федерації. Підручник для вузів. 2-ге вид., перераб. ідоп. – М.: Книжковий Світ, 2000. –457с.

7. Фінанси. Навчальнепособие/Под ред.Проф. А.М. Ковальової.- 4-те вид., перераб. ідоп. – М.: Фінанси і статистика, 2000. –384с.

8. Фінанси: Підручник для вузів. Під ред.Проф. М. В. Романовського, проф. О.В.Врублевской, проф.Б.М.Сабанти. – М.: Вид. «Перспектива»; Вид. «>Юрайт», 2000. –520с.

9. ЧерникД.Г.,Починок О.П., Морозов В.П. Основи податкової системи: Навчальний посібник длявузов/Под ред.Д.Г.Черника. – М.: Фінанси,ЮНИТИ, 1998. –422с.


Схожі реферати:

Навігація