Реферати українською » Экономика » Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства


Реферат Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Курсова робота з дисципліни

на задану тему:

«Аналіз і діагностика фінансово-господарську діяльність підприємства»

 


Запровадження

Аналіз господарську діяльність є важливим елементом у системі керування виробництвом, ефективним засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, основою розробки науково обгрунтованихпланов-прогнозов і управлінських рішень та контролю над виконанням з метою підвищення ефективності функціонування підприємства.

За сучасних умов підвищується самостійність підприємств у прийнятті та реалізації управлінські рішення, їх економічна і юридичну відповідальність за результати господарську діяльність. Об'єктивно зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Усе це підвищує роль фінансового аналізу, у про оцінку їхньої виробничу краще й комерційної роботи і, передусім, у наявності, розміщення й використанні капіталу і доходів. Результати такого аналізу необхідні власникам (акціонерам), кредиторам, інвесторам, постачальникам, податковим службам, менеджерам керівникам підприємств.

Ключовою метою фінансового аналізу є здобуття певного числа основних параметрів, дають об'єктивну й науково обгрунтовану характеристику фінансового становища підприємства. Це стосується, передусім, до змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках із дебіторами і кредиторами, у складі прибутків і збитків.

Локальні мети фінансового аналізу:

> визначення фінансового становища підприємства;

> виявлення змін - у фінансовий стан в просторово-тимчасовому розрізі;

> встановлення основних чинників, викликають зміни у фінансовий стан;

> прогноз основних тенденцій фінансового становища. Аналітика і керує (фінансового менеджера) цікавить як поточне фінансове становище підприємства (озер місяцем, квартал, рік), і його прогноз більш віддалену перспективу.

Альтернативність цілей фінансового аналізу визначають як його часові кордони. Вона залежить також від цілей, які ставлять собі користувачі фінансової інформації.

Цілі дослідження досягаються внаслідок рішення низки аналітичних завдань:

> попередній огляд бухгалтерської звітності;

> характеристика майна підприємства:внеоборотних і оборотних активів;

> оцінка фінансової стійкості;

> характеристика джерел коштів: власних і позикових;

> аналіз прибутків і рентабельності;

> розробка заходів із поліпшення фінансово-господарську діяльність підприємства.

Дані завдання висловлюють конкретну мету аналізу з урахуванням організаційних, технічних і методичних можливостей його здійснення. Основними чинниками, зрештою, є об'єм і якість аналітичної інформації.

Щоб приймати рішення на сфері виробництва, збуту, фінансів, інвестицій і інновацій, керівництву підприємства необхідна ділова систематична поінформованість з питань, що є результатом відбору, аналізу та узагальнення вихідної інформації.


1. Аналіз загального техніко-економічного стану будівельного підприємства

Таблиця 1 – Основні техніко-економічні показники

Показники

Попередній рік

>Отчетний рік

Відхилення, тис. крб.

Відхилення, %

ОбсягСМР, тис. крб. 170023,84 156629,71 -13394,13 -7,878

зокрема.СМР самотужки, тис. крб.

105047,52 140083,84 35036,32 33,353
Середня ціна 1 кв. м., тис. крб. 28,44 26,86 -1,58 -5,556
>Среднесписочная чисельність, чол. 125,00 134,00 9,00 7,200
Продуктивність праці, тис.руб./чел 1360,19 1168,88 -191,31 -14,065

зокрема. продуктивності праці самотужки, тис.руб./чел.

840,38 1045,40 205,02 24,396
Середньомісячна зарплата, тис. крб. 10,098 10,466 0,368 3,648
Собівартість виконанихСМР, тис. крб., зокрема. 142852,21 140189,20 -2663,01 -1,864

видатки матеріали

92777,12 85395,28 -7381,84 -7,957

вести

22163,09 24625,66 2462,57 11,111

видатки експлуатацію машин і творення механізмів (МіМ)

5182,65 5759,16 576,51 11,124

амортизаційні відрахування

6606,35 7340,87 734,52 11,118

накладні витрати

16123,00 17068,23 945,23 5,863
Витрати на 1 карбованець виконанихСМР, крб. 0,840 0,895 0,055 6,528
Вартість основних засобів, тис. крб. 45150,19 50166,88 5016,69 11,111
>Фондоотдача 3,7657 3,1222 -0,6436 -17,090
Валова прибуток, тис. крб. 27171,63 16440,51 -10731,12 -39,494
Рентабельність основний діяльності, % 19,02% 11,73% -7,29% -38,344

Собівартість виконанихСМР зменшилася у звітній року на 2663,01 тис. крб. (на 1,864%) проти попереднім роком, і становила результаті 140189,20 тис. крб.

Витрати на 1 карбованець виконанихСМР зріс у звітному року на 0,055 крб. (на 6,528%) проти попереднім роком і становив 0,895 крб.

Зниження продуктивність праці у звітній року на 191,31 тис. крб./ чол. (на 14,065%), і навіть зниження ціни будівельної своєї продукції 1,58 тис. крб./ кв. м. (на 5,556%) призвела до того, що міра виконанихСМР скоротився на 13394,13 тис. крб. (на 7,878%) і становить 156629,71 тис. крб.

Валова прибуток зменшилася у звітній року на 10731,12 тис. крб. (на 39,494%) і становить 16440,51 тис. крб. Це вплинув рентабельність основний діяльності, яка знизилася на 7,29% і становить 11,73%.

1.1  Аналіз собівартості будівельної продукції

Собівартість продукції включає: вартість спожитих сировини й матеріалів; видатки паливо; видатки енергію; витрати, пов'язані з експлуатацією і амортизацією основних засобів; Витрати оплату праці працівників будівельного підприємства; ЄСП (розрахунки з соціального страхування і забезпечення); накладні витрати.

При аналізі собівартостіСМР планові показникисопоставляются з фактичними. Встановлюються відхилення (економія чи перевитрата), їх причини виявляються резерви зниження собівартості.

Зазвичай відхилення фактичні витрати від планових виникають внаслідок впливу цей показник наступних чинників:

> структураСМР;

> зміна цін постачальників на спожите сировину й матеріали, паливо та енергію, вантажні перевезення;

> зміна середньозважених ціниСМР проти прийнятих у плані;

> зміна собівартості окремих видівСМР.

>Показателю собівартостіСМР має приділятися підвищену увагу, позаяк у ньому відбивається величина основних витрат будівельної організації, пов'язаних із будівельним виробництвом.

Зусилля будівельного підприємства з зниження витрат у остаточному підсумку збільшать її прибуток і, отже, сприятимуть зниження кінцевих ціни будівельну продукцію та підвищенню конкурентоспроможності будівельного підприємства.

Після завершення оцінки загального зміни собівартості доцільно проаналізувати зміна собівартості як у статтям витрат, і з економічних елементам.

>Рис. 1. Аналіз собівартості за статтями витрат

Отримані значення йдуть на виявлення напрями пошуку резервів зниження собівартості й у розробки відповідних рекомендацій.

Проведення постатейного аналізу припускає використання індивідуальних індексів, що б зміна собівартості перспективами кожного із статей витрат.

Стаття «Матеріали» включає видатки основні матеріали, використовувані під час виробництваСМР.

Стаття «Основна зарплата працівників» охоплює всі витрати пов'язані із виплатою коштів працівникам будівельного підприємства, включаючи преміальні виплати, вихідну допомогу тощо., крім цього, у статтю внесено всіх соціальні виплати (ЄСП).

Стаття «Витрати на експлуатацію МіМ» охоплює всі витрати пов'язані з експлуатацією машин і творення механізмів: Витрати зміст МіМ, оренду МіМ, амортизацію МіМ.

Стаття «>Накладние витрати» включає:

> обслуговування кредитів;

> Витрати амортизацію будинків та споруд;

> складські витрати;

> Витрати зміст;

> транспортні витрати;

> інші витрати.

Встановлені відхилення за статтями витрат є об'єктом факторного аналізу. Через війну постатейного аналізу собівартостіСМР мали бути зацікавленими виявлено внутрішні і його зовнішні, об'єктивні і суб'єктивні чинники зміни її. Це необхідне кваліфікованого управління процесом формування витрат.

Питома вага витрат у загальної собівартості визначається у тому, щоб врахувати вплив кожної з статей на зміну собівартості з урахуванням її частки у загальних витратах.

Далі проводиться поглиблений аналіз кожної з статей. Виявляються причини отриманої економії чи перевитрати, намічаються можливі заходи щодо мобілізації резервів зниження собівартостіСМР з кожної конкретної статті витрат.

Джерела резервів зниження собівартості продукції:

> збільшення обсягу виробництва з допомогою повнішого використання виробничої потужності будівельного підприємства;

> скорочення витрат за виробництво рахунок підвищення рівня продуктивність праці, економного використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, устаткування, скорочення непродуктивних витрат, виробничого шлюби й т.д.


1.2  Аналіз витрат за карбованець будівельної продукції

Аналіз витрат за карбованецьСМР встановлює пряме сполучення між собівартістю і прибутком. Зв'язок виражається через формулу:

 (1)

де Ур – виручка будівельного підприємства, тис. крб.

З – собівартістьСМР, тис. крб.

П – валова прибуток, тис. крб.

Якщо перетворити подану формулу розподілом її елементів однією і хоча б показник – величину виручки, виходить таке вираз:        

 (2)

де , Зт – видатки карбованецьСМР, зумовлені ставленням загального обсягу витрат за будівельне виробництво іСМР до виручці від продажу будівельної продукції.

Отже: (3)

З даної формули, що нижчий рівень витрат за 1 карбованецьСМР, то вище прибуток будівельного підприємства. У курсової роботі необхідно проаналізувати зміна цього показника.


1.3  Факторний аналіз результатів діяльності будівельного підприємства міста і показників рентабельності

Проведення факторного аналізу результатів діяльності будівельного підприємства міста і показників рентабельності дозволяє оцінити резерви підвищення ефективності виробництва та сформувати управлінські рішення стосовно використання виробничих чинників.

Аналіз впливу ціни будівельної продукції і на продуктивність праці на обсягСМР

У розділі виробляється аналіз впливу обсягСМР продуктивність праці і будівельної продукції. Під час проведення факторного аналізу студентом, насамперед слід звернути увагу до змінаСМР з допомогою зміни продуктивність праці з вироблення рекомендацій по мобілізації резервів зростання продуктивність праці.

Під час проведення факторного аналізу зміни продуктивність праці можна використовувати метод послідовних цепних підстановок (ланцюгові індекси). Необхідні показники для аналізу з допомогою цепних індексів наведені у таблиці 3.

Таблиця 3 – Показники роботи будівельної організації

Показник

Попередній рік (ПГ)

>Отчетний рік (ОГ)

Відхилення

грн. 3 до грн. 2, в%

ОбсягСМР, виконаний самотужки, тис. крб. 105047,52 140083,84 35036,32 133,35
>Среднесписочная чисельність, чол. 125,00 134,00 9,00 107,20
Ціна кв. м., тис. крб. 28,44 26,86 -1,58 94,44
Середньорічна вироблення одного працівника, кв. м. 29,54 38,91 9,37 131,71

Таблиця 4 – Порядок проведення розрахунків із використанням методу цепних підстановок

Номер рядки розрахунку

>Взаимодействующие показники

Результат обсягСМР, млн. крб.

Чисельність співробітників

Ціна кв. м., тис. крб.

Середньорічна вироблення, кв. м.

1 125,00 28,44 29,54 105,05
2 134,00 28,44 29,54 112,61
3 134,00 26,86 29,54 106,35
4 134,00 26,86 38,91 140,08

Зміна чисельності: 112,61 – 105,05 = +7,56 млн. крб.

Зміна ціни: 106,35 – 112,61 = -6,26 млн. крб.

Зміна вироблення: 140,08 – 106,35 = +33,73 млн. крб.

Разом: 140,08 – 105,05 = +35,05 млн. крб.

>Т.о., можна дійти невтішного висновку у тому, що найбільший вплив збільшення обсягуСМР, виконаного самотужки, сильно вплинуло зрослий показник середньорічний вироблення (збільшилася на 9,37 м. кв.).

>Рис. 2. Вплив чинників зміну обсягуСМР у звітній року

З іншого боку, в курсової роботі необхідні аналіз виконання плану з обсягуСМР. Такий аналіз доцільно зробити з допомогою способу різниць, що є спрощений прийом цепних підстановок. І тут визначення впливу узагальнюючий показник різних приватних показників обчислюються різниці поміж їхніми фактичними і вихідними значеннями. Розрахунки можуть виготовлятися як і абсолютних величинахразностей, і у відносних (у відсотках).

Таблиця 5 – Вихідні дані до розрахунку впливу середньої чисельності працівників та його продуктивність праці виконання плану з обсягуСМР способом різниць абсолютні величин

Показник

Плановий значення

Фактичне значення

Відхилення від плану

Відсоток до плану

ОбсягСМР, млн. крб. 121,16 156,63 35,47 129,28
>Среднесписочная чисельність, чол. 112,00 134,00 22,00 119,64
Середня вироблення одного працівника, тис. крб. 1081,78 1168,88 87,10 108,05

Вплив зміни чисельності: 1081,78 * 22 = 23799,16 тис. крб.

Вплив зміни продуктивність праці: 134 * 87,10 = 11671,8 тис. крб.

>Т.о. загальне вплив двох чинників становитиме: 23799,16 + 11671,4 = 35470,56 тис. крб.

>Рис. 3. Вплив середньої чисельності працівників і продуктивність праці на виконання плану з обсягуСМР


З використанням способу різниць в відносних величинах обчислюють зміна взаємозалежних показників у відсотках стосовно плану. Використовуючи вищенаведені дані, зробимо такі розрахунки визначення впливу середньої чисельності працівників та його продуктивність праці виконання плану з обсягуСМР способом різниць в відносних величинах.

Визначаємо різниці в рівні виконання плану з середньоспискової чисельності та середньорічний виробленні:

>Среднесписочная чисельність робочих: 119,64 – 100 = 19,64%

> Середньорічна вироблення: 108,05 – 100 = 8,05%

Потім розрахуємо вплив чинників зміни чисельності робітників і вироблення на обсягСМР:

> Зміна чисельності робочих:

19,64 * 121,16 / 100 = 23,795 млн. крб.

> Зміна вироблення:

8,05 * 121,16 / 100 = 9,753

Загальне вплив двох чинників на обсягСМР: 23,795 + 9,753 = 33,548 млн. крб.

Аналіз прибутків і рентабельності діяльності будівельного підприємства

Основним узагальнюючим показником концепцію діяльності будь-якого підприємства, зокрема і будівельного, є прибуток або збиток. Показники прибутку (збитку) відбивають:

> обсяги реалізації продукції;

> структуру продукції;

> ефективність використання підприємством готівкових матеріальних, трудових і.

Стандартний аналіз формування прибутку передбачає виділення прибуток від реалізації продукції, прибуток від іншої реалізації (в т. год. від продажу основних засобів, цінних паперів, майнові права тощо.), позареалізаційних доходів (штрафи, пені, % за договорами позики, кредиту, вкладу, по цінних паперів, позитивні курсові різниці).

>Внереализационние доходи зменшуються у сумі позареалізаційних витрат, які включають у собі відсотки за цінних паперів, послуги банку, штрафів та санкцій порушення боргових зобов'язань тощо.

Факторний аналіз фінансових результатів відСМР

Вирізняють такі чинники:

> ОбсягСМР в натуральних одиницях виміру.

> СобівартістьСМР.

> Рівень середньозважених цін.

Вимірювання впливу кожного чинника здійснюється методом цепних підстановок. Вихідні дані

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація