Реферати українською » Экономика » Аналіз банківської діяльності на прікладі ПАТ КБ "ПриватБанк"


Реферат Аналіз банківської діяльності на прікладі ПАТ КБ "ПриватБанк"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>АКАДЕМІЯМУНІЦИПАЛЬНОГОУПРАВЛІННЯ

>ЕКОНОМІЧНИЙФАКУЛЬТЕТ

>КАФЕДРА СТАТИСТИКИ ТАЕКОНОМІЧНОГОАНАЛІЗУ


>КУРСОВАРОБОТА

іздисципліни: „>Економічнийаналіз”

Тема:Аналізбанківськоїдіяльності наприкладіПАТ КБ «ПриватБанк»

СтуденткиНерусІнниМиколаївни

>Керівник: кандидатекономічних наук, доцент ГуцулТетянаАнатоліївна

>КИЇВ – 2010


>ЗМІСТ

>Вступ

>Розділ 1. Предмет, метод таінформаційна базааналізудіяльності банку

1.1 Предмет, метод тазначенняаналізудіяльності банку

1.2Видианалізубанківськоїдіяльності таетапи йогопроведення

1.3Аналізактивів тапасивів банку

>Розділ 2.АналіздіяльностіПАТ КБ «ПриватБанк»

2.1.Організаційно-економічна характеристикаПАТ КБ «ПриватБанк»

2.2АналіздіяльностіПАТ КБ «ПриватБанк»

>Розділ 3.Розробкашляхівпідвищенняефективностідіяльності банку

3.1Автоматизаціяаналізубанківськоїдіяльності

3.2Переваги, котріз’являються врезультатівпровадженняновоїтехнології оплати

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>ВСТУП

 

>Актуальність тими. >Однією зскладовихекономічноїсистемиєбанківська система. Дляринковоїекономікихарактернийдворівневий принциппобудовибанківськоїсистеми. Напершомуетапі (>вищому)рівніієрархіїперебуваєЦентральний банк,якийздійснюєнагляд та контролю наддіяльністюкомерційнихбанків йзаймаєтьсярозрахунково-кредитнимобслуговуванням їхні.Комерційні банки –цедругийрівеньієрархіїдворівневоїбанківськоїсистеми.Вонизаймаютьсяобслуговуваннямпідприємств,установ,організацій та населення.Їх частоназиваютькровоноснимисудинамиекономіки.Сучаснабанківська система -ценайважливіша сферанаціональногогосподарствабудь-якоїрозвиненої держави.Її практична рольвизначається тім, що вонакерує вдержавісистемоюплатежів йрозрахунків;більшучастинусвоїхкомерційнихсправздійснює черезвнески,інвестиції йкредитніоперації;поряд ізіншимифінансовимипосередниками банкинаправляютьзаощадження населення дофірм йвиробничих структур.Комерційні банки,діючивідповідно догрошово-кредитної політики держави,регулюють рухгрошовихпотоків,впливаючи нашвидкістьїхньогообігу,емісію,загальнумасу,включаючикількістьготівки, щоперебуває вобігу.Стабілізація ж збільшеннягрошовоїмаси -це заставазниженнятемпівінфляції, забезпеченнясталостірівняцін, придосягненніякогоринковівідносинивпливають наекономіку народногогосподарстванайефективнішим чином.Сьогодні, вумовахрозвинутихфінансових,товарнихринків, структурабанківськоїсистемирізкоускладнюється.З’явилисьновівидифінансовихустанов,новікредитніінструменти йметодиобслуговуванняклієнтів.

Метакурсової роботи >полягає увивченнібанківськоїсистеми через призмуоцінкифінансового стану банку,аналізуючи його діяльність.Тепернадійність йфінансовастійкість -основніфактори, котрівпливають насвідомістьклієнта привиборі банку.

>Завданнямцієїкурсової роботиєаналіздіяльностікомерційного банку тазапропонуванняметодівпідвищенняефективності йогодіяльності.

>Об’єктомдослідження >курсової роботиєаналізбанківськоїдіяльностіПАТ КБ «ПриватБанк».

Предметомдослідження вПАТ КБ «ПриватБанк»виступаютьбанківськіоперації, котрівипливаютьзістатутноїдіяльності банку:

-розрахунковіоперації;

-депозитніоперації;

-операції ізціннимипаперами;

-позичковіоперації;

-операції ізкасовогообслуговування бюджетнихрахунків таінші.

 


>РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТАІНФОРМАЦІЙНА БАЗААНАЛІЗУДІЯЛЬНОСТІБАНКУ

 

1.1 Предмет, метод тазначенняаналізудіяльності банку

>Внаслідокістотнихзмін нафінансовомуринкузростаєзначенняаналізубанківськоїдіяльності як самих банку, то й для йогоділовихпартнерів,клієнтів,акціонерів й держави вцілому.Регулярнепроведенняаналізудіяльності банкомдозволяєефективноуправлятиактивними йпасивнимиопераціями, щосприяємаксимізаціїприбутку йзабезпеченнюстабільногофінансового стану.

Це особливоважливо всучаснихумовах, колизагострилосясуперництвобанків йнебанківськихфінансово-кредитнихустанов, щовиконуютьрізніоперації позалученнювільнихгрошовихресурсівпідприємств й населення.

Предметоманалізубанківськоїдіяльностієпричинно-наслідковізв’язкиекономічнихявищ йпроцесів, котрі прямо чи непрямовпливають на діяльність банку.

>Основнимиоб’єктамианалізубанківськоїдіяльностіє :

- заходьщодоформуваннякапіталу банку, атакож його структура;

-якістьактивів (>кількісний йякіснийаналізиструктурикредитно-інвестиційного портфеля банку) ;

-показникиприбутковостіфункціонування банку, щодозволяютьсудити проефективність його роботи;

-показникиліквідності йплатоспроможності банку, щохарактеризують йогофінансовустійкість;

-темпи зростанню банку;

-різніризики, щовпливають на діяльність банку.

Методоманалізубанківськоїдіяльностієкомплекснеорганічнопов’язанедослідженнядіяльностікомерційного банку ізвикористаннямстатистичних,економіко-математичних,облікових таіншихспособівобробкиінформації.

Дляпроведенняаналізубанківськоїдіяльностівикористовуютьнаступніметоди:

1. Методпорівняння.Припускаєзіставленняневідомого (>досліджуваного)явища,предметів звідомими,вивченимираніше, ізметоювизначення їхнізагальних рис чирозходжень.

2. Методприведенняпоказників упорівняльнийвигляд.

3. Методвикористанняабсолютних йвідноснихпоказників.Абсолютніпоказникихарактеризуютькількіснірозміринаданихкредитів,залученихкоштів,капіталу банку тощо, авідноснівідображаютьспіввідношеннябудь-якихабсолютнихпоказників шляхом одного наінший.Відносніпоказникивиражаються вформікоефіцієнтів чивідсотків.

4. Методгрупувань.Дозволяє шляхомсистематизаціїданих балансурозібратися всутностіявищ йпроцесів, щоаналізуються.

5.Балансовий метод. Служитиголовним способом длявідображенняспіввідношень,пропорцій двох групвзаємозалежних йврівноваженихекономічнихпоказників,підсумки якіповинні бутитотожними.

6.Графічний метод.

7. Метод табличноговідображенняаналітичнихданих.

>Аналітичнедослідження, йогорезультати та їхньоговикористання вбанківськомуменеджментіповиннівідповідативизначеним принципам (>вимогам), щонакладаютьсвійвідбиток нацедослідження йповинніобов’язкововиконувати приорганізації,проведенні й практичномувикористаннірезультатіваналізубанківськоїдіяльності.Наведемоосновні ізцихпринципів:

1.Аналіз виненбазуватися на державномупідході приоцінціекономічнихявищ йпрогнозуванніосновнихпоказниківрозвитку банку.

2.Аналіз винен матір науковий характер.

3.Аналізмає бутикомплексним.

4.Забезпечення системногопідходу доаналізу.

5.Аналіз винен бутиоб’єктивним,конкретним,точним,тобтобазуватися надостовірнійінформації.

6.Аналізмає бутидієвимтобто активновпливати на діяльність банку,вчасновиявлятинедоліки йрезервипідвищенняефективності.

7.Аналіз виненпроводитися за планом й систематично.

8.Аналізмає бутиоперативним.

9.Демократизм.

10.Аналіз винен бутиефективним,тобто йогорезультатиповинніслужити длякерівництва банкуінформаційною базою дляприйняттяуправлінськихрішень ізоптимізаціїфункціонування банку.

>Проведенняаналізубанківськоїдіяльності наосновіперерахованихпринципівістотнозбільшує йогоефективність йрезультатифінансовоїдіяльності банку.

Дляпроведенняаналізубанківськоїдіяльностінеобхідно матіраналітичніматеріали, щодозволяютьодержатидостовірну,повну йвсебічнуінформацію про банк. Дотакоїінформації належати баланс банку йзвіт проприбутки йзбитки.

Баланскомерційного банку –цебухгалтерський баланс, уякомувідображається станвласних,залучених йпозиченихкоштів, їхньогорозміщення вкредитні ііншіактивніоперації. Заданими балансуздійснюється контрольформування йрозміщеннягрошовихресурсів, станукредитних,розрахункових,касових таіншихбанківськихоперацій,включаючиоперації ізціннимипаперами.

Баланс банкухарактеризує вгрошовомувираженні станресурсівкомерційнихбанків,джерела їхньогоформування йнаправленнявикористання, атакожфінансовірезультатибанків на вушко такінецьзвітногоперіоду. Баланс банкувиступаєосновним документомбухгалтерськоїзвітності,якійвідображаєсумизалишків всіхлицьовихрахунківаналітичногообліку,розташованих у порядкузростання їхньогономерів.

>Балансикомерційнихбанківєголовноюскладовою їхньогозвітності.Аналізбалансівдозволяєвизначитинаявністьособистихкоштів,зміни вструктуріджерелресурсів, склад тадинамікуактивів,контролюватиліквідністьбанків,здійснюватиуправлінняфінансовоюстійкістю.

>Складають баланс як урозгорнутійформі, то й заскороченоюформою. Структура балансукомерційного банку наведено в табл. 1.1.

>Таблиця 1.1. Структура балансукомерційного банку

АКТИВ >ПАСИВ

>Готівковікошти,коррахунки в ЦБ таінших банках (>первиннірезерви)

>Державніцінніпапери (>вторинніресурси)

>Кредитний портфель

>Інвестиційний портфель (>корпоративніцінніпапери)

>Основнізасоби,капітальнівитрати таіншіактиви

>Позиченніресурси

>Зобов’язання передіншими банками (>коррахункиіншихбанків)

>Міжбанківськікредитиотриманні, зокрема. від ЦБ

>Залученніресурси

>Залишкикоштів напоточних та бюджетнихрахунках

>Депозити дозапитання

>Терминовідепозитиюридичних йфізичнихосіб

>Ощаднівклади

>Іншіпасиви

>Усьогозобов’язання

>Капітал

>Капітал Ірівня

>Капітал ІІрівня

>Капітал ІІІрівня

>Усьоговласнийкапітал

БАЛАНС БАЛАНС

Напозабалансовихрахункахвідображається рухцінностей йдокументів, щонаходяться вустановахбанків назбереження,інкасо чикомісію. Туттакожобліковуються знакисплати державногозбору, бланкисувороїзвітності, бланкиакцій,акції іздоручення й назбереження, атакожіншідокументи та ціності.


1.2Видианалізубанківськоїдіяльності таетапи йогопроведення

 

>Виходячи ізперіодичностіпроведення,аналізфінансовоїстійкостікласифікуєтьсянаступним чином:

-щоденний;

-щотижневий;

-місячний;

-квартальний;

-річний.

Узалежності від спектрудосліджуванихпитань,аналізбанківськоїдіяльностіподіляється на:

-повний;

-тематичний;

Засуб’єктами (>користувачами)розрізняютьаналіз:

-внутрішній - проводитися длявнутрішньогокористування тапредставляє собоюкомерційну йбанківськутаємницю;

-зовнішній – проводитися напідставіфінансової йстатистичноїзвітності органами державногонагляду,акціонерами,інвесторами, аудиторами.

Заохопленнямдосліджуванихоб’єктіваналізкласифікується таким чином:

-суцільний –досліджуються усіоб’єкти длявизначеннявсебічногофінансового стану банку;

-вибірковий –вибір одного чидекількохоб’єктівдослідження для їхніподальшогоглибокогоаналізу.

>Приймаючи доуваги мітку й характерпроведення,розрізняютьаналіз:

-попередній;

-оперативний;

-підсумковий (>заключний).Цей виданалізузастосовується длявизначенняефективностідіяльності банку зазвітнийперіод,оцінки йогофінансового стану, атакожвиявленнярезервівпідвищенняприбутковості;

-перспективний – дляпрогнозуванняосновнихфінансовихпоказників йрезультатівфінансовоїдіяльності.

Узалежності відоб’єктадослідженняаналіздіяльності банкуподіляється:

-функціональний –дозволяєвиявитиспеціалізаціюдіяльностікомерційного банку, йогомісце всистемірозподілубанківськихпослуг,форми йперспектививзаємодії ізіншими контрагентамисистеми, атакожоцінитиефективність йдоцільністьфункційвиконуваних банком.

-структурний – проводитися за видамибанківськихоперацій,дозволяєвизначити склад йпитому вагиекономічнихконтрагентів заактивними йпасивнимиопераціями, атакож структурудоходів йприбутку банку;

-операційно-вартісний,завдякиякомурозширюєтьсяуявлення проприбутковість банку,вартості тарентабельності (чизбитковості)конкретнихоперацій банку.Віндозволяєоцінитизначення шкірного видуоперацій уформуванніприбутку банку.

Дляодержанняоб’єктивнихрезультатів, щосприяютьпідвищеннюефективностіфункціонування банку.Аналізбанківськоїдіяльностідоцільноподіляють наетапи:

I.Уточнюютьсяоб'єкти. Мета йзадачіаналізу,складається плананалітичної роботи.

II.Розробляється системарізнихпоказників, задопомогою якіхарактеризуєтьсяоб’єктаналізу.

III.Збирається йготується доаналізунеобхіднаінформація (>перевіряєтьсяїїточність, наводитися впорівнянийвигляд тощо).

IV.Результатипорівнюються ізпоказниками планузвітногоперіоду,фактичнимиданимиминулих років (>періодів),основнимипоказникамибанків-конкурентів тощо.

V.Зібранаінформація детальноаналізуєтьсярізними методамиекономічногоаналізуфінансовоїстійкості.

VI.Виявляютьсявідхиленняфактичноотриманихрезультатів відпланових чинормативних, атакож заподійцихвідхилень йможливість їхніусунення.

VII. Напідставірезультатіваналізу,пропонуютьсярекомендації ізудосконаленняуправлінняактивно-пасивнимиопераціями (змінуструктуриактивів йпасивів змінімальнимрівнемрізнихбанківськихризиків тощо).

1.3Аналізактивів тапасивів банку

 

Нанинішньомуетапірозвиткубанківськоїсистеми одним зпріоритетнихзавданьє забезпеченнястабільногофункціонування йрозвиткукомерційнихбанків табанківськоїсистеми вцілому. Узв’язку ізцим проблемаефективногоуправління активами іпасивами як одного ізчинниківфінансовоїстійкостібанківнабуваєособливогозначення.

>Управління активами тапасивами – одна ізосновнихскладовихбанківського менеджменту, котрабезпосередньовпливає наефективність роботифінансовоїустанови таїїздатністьвиживати у конкурентногосередовищі.Управління активами тапасивами –основний процес, умежахякого банкипланують йреалізують своїприбутки таконтролюютьпритаманніїхнійдіяльностіризики.

>Під Управлінням активами йпасивамирозумітимемо “>скоординованеуправління усім балансом, а чи неокремими йогочастинами”.

>Пасиви банку

>Пасивами банкуназиваютьджерелаформуванняфінансовихресурсів. За своїмпоходженнямпасиви неоднорідні, йскладаються ізкапіталу тазобов’язань банку передвкладниками та кредиторами.Капіталявляє собоювласнікошти банку, що належатизасновникам чиакціонерам, азобов’язання –цечужігроші,тимчасово наданіівласникам урозпорядження банку.

>Переважну частку узагальнійсумібанківськихресурсівкомерційного банкузаймаютьзалученікошти. При цьомудужеважливо,щоби їхнього збільшенняпідтримувалосяпідвищеннямрівнявласнихкоштів, впротилежномувипадку банкможевтратитиплатоспроможність та статібанкрутом.

>Залученікоштиподіляються надепозити таінші.Під депозитомрозуміютьзобов’язання банку потимчасовозалученимкоштамфізичних таюридичнихосіб завідповідну плату. Доіншихвідносятькошти, котрізалучаються наміжбанківськомуринку чиотримані зарахунок продаж нагрошовомуринкудовгостроковихобов’язків.Аналіззалученихкоштівпочинається ізпроведенняпорівняльного йякісногоаналізуданих поклієнтам та рядкам.Використовуютьсяданісинтетичного тааналітичногообліку.Порівняльнийаналіз проводитися вдинаміці та ізпідстановкою доструктуризалученихкоштівбанків-конкурентів.Потім задопомогоюкількісногоаналізуструктуризалученихкоштіввизначаєтьсяпитома вагикожноїпідгрупи чидекількапідгруп взагальнійсумікоштів. Структурузалученихкоштівтакожтребапроаналізувати із точкизору їхнірозміру. Задумкоюспеціалістів, частка великихдепозитівхарактеризуєстабільністьресурсноїбази.Підвищеннядолі великихдепозитівзнижуєстабільністьресурсноїбази банку.

>Залученікошти заступенемліквідностіподіляються наслідуючигрупи:

-депозити дозапитання;

-строковідепозити;

-коштикредиторів;

-кошти, котріє від продажціннихпаперів;

-кредитиіншихбанків.

>Збільшеннядолістроковихдепозитівпокращуєліквідність банку й вменшомуступенісприяєпідвищенню йогодохідності.Підвищеннядолідепозитів дозапитанняпризводить допротилежнихрезультатів.

>Загальними видамизалученихкоштівєдепозитиюридичних тафізичнихосіб, атакожміжбанківськікредити.Збільшеннядолідепозитівюридичних тафізичнихосібпризводить додешевінняресурсноїбази банку тапідвищеннядохідностібанківськихоперацій. Наосновіаналізуструктуриресурсноїбази можнаоцінитизначимість шкірногоджерелазалученихкоштів, атакож їхньогодинаміку.Одержанаінформаціядозволяєзробитивисновкивідносно політики банку:збільшуючиоб’ємисвоїхоперацій, банкпровадитьагресивнуполітику чи жтримається політикипомірного зростанню.

>Депозити дозапитанняєнайбільшдешевим виглядомресурсів, але й їхнінадмірна частка узагальніймасібанківськихресурсівпризводить допониженняліквідності банку.Якщобрати доувагисвітовийдосвід, тоця частка не виннаперевищувати 30%суми всіхзалученихкоштів.

>Якщо вскладізалученихкоштівмаютьперевагуміжбанківськікредити як один ізнайдорожчихвидівресурсів, тодіцепризводить дозалежності банку відситуації нагрошовомуринку. Тому, за нашимиоцінками, часткаміжбанківськихкредитів вресурснійбазі банку не виннаперевищувати 20%.

>Аналізструктуризалученихкоштівзакінчуєтьсявиявленнямтемпів збільшення їхньогозагальноїсуми та окремихїїскладовихчастин.Порівнянняодержанихданих із темпами збільшеннязалученихкоштів убанків-конкурентів за тієї жтермін годинидозволяєзробитивисновок промасштабирозширеннядіяльності банку позалученнюгрошовихресурсів.

>Зобов’язання –цевимоги доактивівбанківськоїустанови, щостановлятьїїзобов’язаннясплатитифіксовану сумукоштів увизначений годину умайбутньому.

>Зобов’язаннякомерційного банкустосуютьсякоштівклієнтів таіншихбанків,тимчасовозалучених увиглядікредитів йдепозитів завідповідну плату, таіншоїкредиторськоїзаборгованостікомерційного банку, щоутворюються впроцесі йогодіяльності.

>Зобов’язанняподіляються надвігрупи:

1.Залученікошти –цезобов’язання банку передвкладниками, котрінадали своївільнігрошовікошти длязберігання напевнихумовах;

2.Запозиченікошти –цезобов’язання перед кредиторами,ініціатором якіє сам банк.

>Капітал (>власнікошти) уфінансовійзвітності банкуєрізницеюміж активами тазобов’язаннями.Капітал банкувизначається як сума основногокапіталу, у складякоговходятьфактичносплаченийзареєстрованийстатутнийкапітал,емісійнірізниціміжпродажною йномінальноювартістюфактичнореалізованихакцій,резервний фонд банку й т. п., тадодатковогокапіталу (>капітал іншогорівня),якийскладається іззагальнихстраховихрезервів банку, щоутворюються дляпокриттякредитних,інвестиційних,валютнихризиків йризиківціннихпаперів,результатипереоцінкиосновнихзасобів, сальдо пофінансових результатах поточного року (>поточнідоходимінуспоточнівитрати)

Прирозрахункахсумикапіталурозмірдопоміжногокапіталу не виненперевищуватирозмір основногокапіталу.Поряд ізцим,розміркапіталукорегується на сумуосновнихзасобів щоперевищуєрозрахункову сумукапіталу,тобтоякщо сумаосновнихзасобівперевищуєрозрахункову сумукапіталу, торозрахункова сумакапіталузменшується на сумуданогоперевищення. Увипадку, коли сумаосновнихзасобів неперевищуєрозрахункову сумукапіталу,розрахункова сумакапіталу незмінюється.

Заекономічнимзмістомзобов’язаннярозподіляються:

-кредитиотримані від ЦБ;

-коштиіншихбанків (>залишки накоррахунках,кредити тадепозити);

-коштиклієнтів;

-кошти бюджету,позабюджетнихфондів;

-борговіцінніпапери,емітовані банком; таіншізобов’язання.

>Наявністьзалишків накоррахунках й на депозитах, як правило,свідчить продовіру до банку із боцііншихбанків.Кошти бюджетнихустановмаютьмісце у тихий банках, котрімають декларація проздійсненнякасовогообслуговування державного бюджету.

>Джереламифінансовихресурсівєвласні,залученні тапозиченікошти, структура яківизначаєфінансовунезалежність йплатоспроможністькомерційного банку.

>Джереламифінансовихресурсівєвласні,залученні тапозиченікошти, структура яківизначаєфінансовунезалежність йплатоспроможністькомерційного банку.

Таким чином,фінансовий стан банкухарактеризуєтьсярозміром йструктуроюкапіталу йзобов’язань та їхньогорозміщення у його активах. Уумовахринковоїекономікианалізфінансового станувзагалі йпасивів банку,зокрема,єоб’єктивноюнеобхідністюефективногоуправлінняформуванням тавикористанням йогофінансовихресурсів.

>Метоюаналізуєоцінка йвизначенняшляхівоптимізаціїструктурикапіталу йзобов’язань таефективністьвкладенняфінансовихресурсів вактиви банку, атакожвизначенняфінансовоїстабільності йнадійності таузагальнюючаоцінка й прогнозмайбутньогофінансовогопотенціалу.

Метааналізупасивів банкуконкретизується такимзавданнях:

-дослідження таоцінкадинаміки, складу таструктурикапіталу йзобов’язань;

-дослідження таоцінкаплатоспроможності тадостатностікапіталу;

-дослідження таоцінкакредитів йдепозитів;

-дослідження таоцінкаобґрунтованостірозподілуприбутку;

-узагальнюючаоцінкарозміру таструктурикапіталу йзобов’язань таефективностівкладенняфінансовихресурсів вактиви банку;

-розробка прогнозуконкурентоспроможності йрозвідкафінансовогопотенціалу банку.

>Загальнийаналізпасивівкомерційного банкуґрунтується назастосуванні методик горизонтального, вертикального,порівняльного такоефіцієнтногоаналізу.

>Горизонтальний читрендовийаналіздаєможливістьдосліджуватидинамікукапіталу йзобов’язань вцілому й по окремих видах.Розраховуютьсятемпи зростанню (приросту) окремихпоказників за рядперіодів йвизначаютьсязагальнітенденції їхнізміни (чи тренду).

>Вертикальний (чиструктурний)аналізґрунтується на структурномудослідженні окремихпоказниківпасивів.Визначаєтьсяпитома ваги окремихструктурнихскладовихкапіталу йзобов’язань.Відображає структуруджерелфінансовихресурсів.

>Горизонтальний тавертикальнийаналіз, призагальномувивченнізобов’язань йкапіталу,зазвичай,здійснюютьсяодночасно.

>Банківськийкапітал -цекошти йвиражена угрошовійформічасткамайна, щоперебувають врозпорядженнібанків тавикористовуються ними дляздійсненняоперацій ізрозміщеннякоштів танаданняпослуг ізметоюодержанняприбутку.

>Найпоширенішоюєкласифікаціябанківськогокапіталу заджереломутворення:

-залученийкапітал –цегрошовікоштиюридичних тафізичнихосіб,залучені банком навклади.Операціїпов’язані ззалученнямкоштів навклади,маютьназвудепозитних, атакезалучення –депозитним;

-запозиченнякоштів наміжбанківськомуринку, у ЦБ, чи шляхом продажвласнихборговихзобов’язань нагрошовомуринкуназиваєтьсяпозиковим.Спільним длязалученого тапозиковогобанківськогокапіталує ті, щоцечужі для КБкошти, йогозобов’язання передвкладниками та кредиторами;

-власнийкапіталпредставляє собоюгрошовікошти тавиражену угрошовійформічастинумайна, котрі належати йоговласникам,забезпечуютьекономічнусамостійність йфінансовустійкість банку,використовуються дляздійсненнябанківськихоперацій танаданняпослуг ізметоюодержанняприбутку.

>Сутністьфункційвласногокапіталуполягає до того, щовінслугує,насамперед, длязахистуінтересіввкладників,гарантуваннявкладів (>чимвищий в странерівеньрозвиткугарантуваннявкладів таздійсненняактивнихоперацій, тімменшівимоги дозахисноїфункціївласногокапіталу й тімменша його сумаможезнаходитися вобороті банку), йкредиторів банку, дляпокриттяможливихзбитків відбанківськоїдіяльності.

>Сутністьрегулюючоїфункціїполягає до того, що черезфіксаціюрозмірувласногокапіталурегулюючі танаглядовіорганивпливають на діяльність КБ вцілому. В частности,встановлення нормативуплатоспроможностімає наметі недопуститинадмірнумінімізаціюкомерційними банкамивласногокапіталу зазарадимаксимізаціїотримуванихдоходів,знизитиризикбанкрутства КБ та підвищитирівеньзахистуінтересіввкладників йкредиторів.

>Залежно відорганізаційно-правовоїформидіяльностікомерційного банку йоговласнийкапіталподіляється на :

1.Акціонерний –формуєтьсяпочатково відвипуску тарозміщенняакцій. Уразі продажакцій заціною,вище ніжномінальнавартість,засновники (>акціонери)комерційного банкуодержуютьемісійний дохід,якийєскладовоючастиноювласногокапіталу.

2.Пайовий –формуєтьсяпочатково зарахуноквнесківкоштів тамайна (>паїв) устатнийкапітал банку.Пайовікомерційні банкиорганізуються на засідках товариств ізобмеженоювідповідальністю, в які відповідальність шкірногоучасника обмеженарозміром його внеску.

>Власнийкапітал угрошовійформінайбільшрозповсюджений,універсальна йліквідна,тобто легкотрансформується віншіформи.

>Власнийкапітал вматеріально-речовійформіформується увиглядібудівель,споруд,обладнання тощо.

>Власнийкапітал уформіфінансовихактивівформується увиглядівнесків доньогоакцій,облігацій тощо.

>Залежно від формвласностірозрізняютьсятаківидивласногокапіталукомерційного банку:приватний,заснований навласностіфізичнихосіб;колективний,заснований навласності колективу,різнихвидівгосподарських товариств тапідприємств;державний,який на правахвласностіналежитьдержаві.

За характеромвикористаннярозрізняютьвласнийкапітал, щонагромаджується та, щоспоживається. першийвикористовується увиробничихцілях,тобто дляздійсненнябанківськихоперацій танаданняпослуг, адругий –споживається,тобтовикористовується,зокрема, наматеріальнестимулювання йсоціальнийрозвиток колективукомерційного банку.

>Виходячи з характерувикористання вбанківськійдіяльностівласнийкапіталкомерційного банкуподіляється наробочий танеробочий.Робочимєвласнийкапітал,який приноситибанкові дохід, анеробочим –якщовкладений вактиви, котрі не лише неприносятьбанкові дохід, аінодіфактичноєзбиткамикомерційного банку.

>Залежно від способурозрахункурозрізняютьбалансовий танормативнийвласнийкапітал.Балансовий –розраховується якрізницяміжбалансовоювартістюактивів тазобов’язаннями банку.Нормативнийвласнийкапіталвикористовується органаминагляду дляобчисленняекономічнихнормативівдіяльностікомерційнихбанків тадеякихінших потреб.

>Аналізактивів банку

>Фінансовий стан банкухарактеризуєтьсярозміром йструктуроюкапіталу йзобов’язань та їхнірозміщення у його активах.Вінпроявляється урівніліквідності,платоспроможності йфінансовійстійкості йвизначає діяльність банку укороткостроковій тадовгостроковійперспективі.

>Фінансовийпотенціалкомерційного банкухарактеризуєтьсярозміром таструктурою йогонеоборотнихактивів, щоформуються зарахунокготівковихфінансовихресурсів (яквласних, такзалучених тапозикових).Обґрунтованеоптимальнерозміщенняфінансовихресурсівє одним ізнайважливішихпринципів забезпеченняфінансовоїстабільності,платоспроможності йліквідності банку.

>Підкеруванням активамирозуміютьшляхи й порядокрозміщеннявласнихзасобів.Стосовнокомерційнихбанків –церозподіл наготівку,інвестиції,позички ііншіактиви.Очевиднимрішеннямпроблемирозміщеннякоштівє “>купівля”активів (>наданняпозичок йінвестицій), щоможуть принестинайвищийприбуток притомурівніризику, наякийздатнопітикерівництво банку.

>Аналізактивівкомерційного банкуприпускаєаналізструктури йогоактивнихоперацій йоцінкуекономічноїдіяльності йризикованості окремихоперацій.Аналізуючи напрямивикористаннязасобів,порівнюютьотримануінформацію ізаналогічнимиданимиіншихбанків, атакожвідзначаютьзмінипротягомдосліджуваногоінтервалу години.Кількіснийаналіз напідставіданих балансукомерційного банку іаналітичногооблікує одним ізосновнихетапіваналізуструктуриактивів. При цьомувизначаютьпитому вагирізних статей активу балансу йїхнюзначимість для банку.

Нема зазагальнітенденції вскладі йструктуріактивів,кожний банк виненпрагнути достворенняраціональноїструктуриактивів, Яказалежитьнасамперед відякостіактивів.Якістьактивіввизначаєтьсяїхньоюліквідністю,обсягомризиковихактивів,питомоювагоюкритичних йнеповноціннихактивів,обсягомактивів, щодаютьдохід.

>Необхідно знаті часткувиданихпозичок у всіхпритягнутих банкомзасобах,щоб правильнооцінитикредитнуполітикукомерційного банку. Одним зважливихетапіваналізуактивнихопераційєоцінкаїхньоїризикованості.Необхіднооцінитиметодикеруванняактивнимиопераціями й із>ясувати, чидоситьстворено в банкурезервів. Томуактиви банку можнакласифікувати ізпоглядуступеняризику.Необхіднийтакож йякіснийаналізкредитнихвкладенькомерційного банку, щоприпускаєдетальнийрозгляд шкірного кредитного договоруокремо,термінів, торб, про>єктівкредитування,можливихризиків.Аналіз такихданихдозволяєробитивисновки проякість кредитного портфеля.

Для забезпеченнящоденноїспроможності банкувідповідати засвоїми вол>язаннями структураактивівкомерційного банку виннавідповідатиякіснимвимогамліквідності. Зацієюметою усіактиви банкурозділяються нагрупи заступенемліквідності,залежно відтермінупогашення.Активи банкуподіляються нависоколіквідніактиви (>тобтоактиви, щозабезпечуютьмиттєвуліквідність),ліквідніактиви,активидовгостроковоїліквідності.

>Активи –цересурси, щоконтролюються банком як результатминулихподій,використання які,ймовірно,сприятиме вмайбутньомузростаннюекономічноївигоди. Цеекономічніресурси, щоперебувають урозпорядженні банку,використання які,ймовірно,принесе у дохід.

>Актививиступають увигляді:

-готівки внаціональній чиіноземнійвалюті вкасі банку;

-фінансуваннякапітальнихвкладів;

-вкладенняресурсів вцінніпапери;

-придбанняіноземноївалюти;

-витратидержбюджету;

-кредитніоперації;

-дебіторськазаборгованість;

-основнізасоби;

-господарчівитрати, тощо.

Доактивівмиттєвоїліквідності (>високоліквідних) належати:готівка йприрівняні донеїкошти,кошти нарахунках у центральному банку,державніборгові вол>язання,кошти накоррахунках,вкладення воблігаціївнутрішньоївалютноїпозики, завідрахуваннямкоштів, котрінадходять на оплатувалютнихакцій, йкоштів, котрінадходять накоррахунки банку відреалізаціїціннихпаперів.Цікошти належати доліквідних,оскількипідлягають уразіпотребинегайномувилученню із обороту банку.

До складуліквіднихактивів належати,окрімперерахованихвисоколіквіднихактивів,усікредити,виданікредитноюорганізацією внаціональній та віноземній валютах, зтерміномпогашенняпротягомнайближчих 30днів (>крімпролонгованиххоча б одного разу йзновувиданихкредитів напогашенняранішевиданихпозичок), атакожіншіплатежі накористькредитноїорганізації, котріпідлягаютьперерахуваннюпротягомнайближчих 30днів (>дебітори, атакожсумипереплати, котріпідлягаютьповерненнюкредитнійорганізації назвітну дату із фондуобов>язковихрезервів).

Доактивівдовгостроковоїліквідності належати усікредити,виданікредитноюорганізацією внаціональній таіноземнійвалюті, ззалишковимтерміномпогашення понадрік, атакож 50%гарантій йпоручництв,виданих банком натермін дії понадрік,кредитипрострочені, завідрахуваннямпозичок,гарантованихурядом, под заставуціннихпаперів, под заставудорогоціннихметалів.

>Встановлюючираціональну структуруактивів, банк виненвиконувативимоги доліквідності й,отже, матірдостатнійрозмірвисоколіквідних,ліквідних тадовгостроково-ліквіднихзасобівстосовно вол>язань, ізурахуваннямїхніхтермінів, торб йтипів, йвиконуватинормативимиттєвої,поточної тадовгостроковоїліквідності.

Нормативмиттєвоїліквідностірозраховується як ставленнясумивисоколіквіднихактивів банку досумиїї вол>язань порахунках дозапитання.

Нормативпоточноїліквідностіявляє собою ставленнясумиліквіднихактивівкредитноїорганізації досуми його вол>язань порахунках дозапитання й натермін до 30днів.

Нормативдовгостроковоїліквідностівизначається як ставленнявиданих банкомкредитів ізтерміномпогашення понадрік докапіталукредитноїорганізації й вол>язань понадрік.

>Цінормативизастосовуються впроцесіуправління активами. Алінайголовніше дляпобудовираціональноїструктуриактивів банку –витриматиспіввідношенняміжліквідними йсумарними активами.

>Зважуванняактивів заступенемризикупровадиться шляхоммноженнязалишкукоштів навідповідному балансовомурахунку (>рахунках) чиїхньоїчастини накоефіцієнтризику (у %),поділений на 100.Практично усібанківськіактивипіддаютьсяпевномуризику. Рівеньризикусвоїхактивів банк виненвизначати й підгримувати нарівні,якийвідповідаєчинномузаконодавству йполітиці банкущодо цого. Напідставірезультатіввивченняструктуриактивів банку можнааналізуватирізнівидиризику.

>Метоюаналізуактивів банкує, із одного боціоцінкараціональностіфактичноїструктуриактивів із точкизору забезпеченняприбутковості тастабільності роботи банку, а ізіншоговизначенняшляхівїїоптимізації йузагальнюючоїоцінки, прогнозумайбутніхрезультатівдіяльності йфінансовогопотенціалу банку.

Метааналізуактивів банкуконкретизується такимзавданнях:

-дослідження таоцінкадинаміки складу,обсягів таструктуриактивів;

-дослідження таоцінкадинаміки складу,обсягів йструктуридоходних йнедоходнихактивів;

-дослідження таоцінкаякостіактивів;

-дослідження таоцінкаякості “кредитного портфеля” закласифікаційними видамикредитів;

-дослідження таоцінка “портфелюціннихпаперів”;

-дослідження таоцінкаіммобілізованихактивів вдебіторськузаборгованість,капітальнівкладення таінше;

-узагальнюючаоцінкаактивів йвизначенняшляхівоптимізації їхньогоструктури.

>Інформаційне забезпеченняаналізуактивівскладається із:

-правовоїінформації, щоміститься законів, котрірегулюютьекономічну діяльність банку;

-директивнаінформація, щомістить упостановахКабінету міністрів,Центральнихбанків,наказівМіністерствафінансів таіншихміністерств йвідомств;

-нормативно-довідковаінформація, щоміститься узбірникахгалузевих.Відомчих,міжгалузевихнормативів, каталогах, проспектах тощо;

-інформаціябізнес-планів тапрогнозів;

-обліково-економічнаінформація, Якаєосновним виглядомфактографічноїінформації.

>Головнимджереломданих дляпроведенняфінансовогоаналізу банкує, якзазначалосяраніше, його баланс, уякомувідображено всюінформацію пронаявністьфінансового танерухомогомайна,власникомякогоє банк;обсяг та складзобов’язаньконтрагентів перед банком тазобов’язань банку перед контрагентами.

Актив балансурозглядається як із точкизору складу тацільовоговикористанняфінансовихресурсів заоб’єктами їхньогорозміщення в активах банку, то й із точкизорувитрат, щоєнаслідкомздійсненняфінансовихоперацій банку ізметоюотриманнядоходів.Ці напрямидослідженьдозволяютьоцінитиліквідність тадоходність банку.

Упроцесіаналізуслідзаважити тих, щозагальнавартістьактивів банкувизначається за балансом якрізницяміжсумоюзалишків всіхкатегорійактивів тасумою всіхрезервів,створених подможливізбитки відкредитно-інвестиційних таіншихвидівдіяльності банку.

У балансовомузвіті йприміткахкомерційного банкуактивизгруповано зацільовимвикористанням таступенемліквідності.

>Першимджерелом навипадоквилученнядепозитів й длязадоволенняпочаткових потребклієнтівєготівка. Доцієїгрупи активу належати – валюта,монети йбанківські метали,дорожні таінші чеки,кошти накореспондентськихрахунках в Центральному банку. Банкизацікавленітриматимінімальнодопустиму суму,оскільки запасготівковихкоштів не приносити прибутку чизабезпечую невеликийвідсотковий дохід. Актив увиглядіготівкизадовольняєпотреби банку уліквідних коштах,тобто в коштах, котрінеобхідні дляпокриттянепередбачених татерміновихзобов’язань.

>Дослідженняактивів банкуполягає увикористанніаналітичнихприйомів,спрямованих навизначеннязагальногообсягукоштів, котрізнаходяться урозпорядженні банку, їхньогоструктури йдинаміки ваналітичномуперіоді.

>Загальнийаналізактивів банкуґрунтується назастосуванні методик вертикального та горизонтальногоаналізу (як й прианалізіпасивів), котріпередбачаютьобчислення таподальшуоцінкунаступнихпоказників:

- відсотокспіввідношення окремихпоказників ізагрегованимпоказником;

-абсолютнізміникінцевихпоказників порівняно ізпочатковими (>базисними);

-темпи зростанню чи прироступоказників ваналітичномуперіоді.

Упроцесі вертикального чи структурногоаналізуактивіввизначаєтьсяпитома вагиактивів за їхньогоцільовимвикористанням,ступенемліквідності,рівнемдоходності, атакож склад та структура шкірного видуактивів. Результат цогоаналізувикористовується впроцесіоцінкиякості складуактивів та їхніоптимізації.

>Горизонтальний читрендовийаналіздаєзмогувивчитидинамікуактивів вцілому й окремих їхнівидів учасі,визначитипевнітенденції їхньогозміни чи тренду.

>Метоюаналізуякостіактивівєвизначення їхніжиттєздатності йправильностівідображення їхнівартості узвітному банку.

>Якісний складактивівхарактеризуєтьсяспіввідношеннямпродуктивних йнепродуктивнихактивів йвитрат навласніпотреби. Допродуктивнихактивіввідносятьсяусіоперації ізклієнтурою та контрагентами банку закредитно-інвестиційноюсистемою. Донепродуктивнихвідносятьсякапіталізованіактиви,нематеріальніактиви,дебіторськазаборгованість, тазбитки. Цевказує тих, щоосновним виглядомдіяльностікомерційного банкуєформування тарозміщеннякредитно-інвестиційнихресурсів йпоказникомактивності банкуслугуєпитома вагикредитно-інвестиційного портфеля у його активах.

Характеркредитно-інвестиційної політикивпливає наприбутковість таліквідністькомерційного банку.Підвищенняпитомої вагикредитно-інвестиційнихвкладень узагальних активахсвідчить про ті, щокомерційний банкнамагається підвищитиприбутковістьактивів,нехтуючи їхньоголіквідністю.

Дляоцінкиякостіактивівслідзважити на їхніризикованість, Яказалежить відобсягурозміщеннякоштів в активах. Зцієюметоюактиви банкуслідрозраховувати,зважаючи накоефіцієнти їхніризиків,тобтоможливістьвтратичастини їхнівартостівнаслідоктієї чиіншоїактивноїоперації.Активи банку взалежностівіл ступеняризикувкладення і їхніможливогообесцінюванняподіляються п'ять груп, для якіустановлюютьсявідповіднікоефіцієнтиризику.

Заступенемризикувкладень таможливостівтратичастини їхньоговартостіактивикомерційного банкурозподіляються п'ять груп ізкоефіцієнтамиризику від нуля доодиниці .

>Основнимипоказниками, котрідозволяютьоцінитидостатністьвисоколіквіднихактивів для забезпеченняліквідностікомерційного банку,єкоефіцієнтмиттєвоїліквідності такоефіцієнтспіввідношеннявисоколіквіднихактивів йробочихактивів банку.

>Коефіцієнтмиттєвоїліквідностіобчислюється як ставленнясумикоштів накоррахунках та вкасі докоштів,залучених банком напоточнірахунки:


До мл = (До >кр +До до ) / До ін * 100% (1.1),

де До мл –коефіцієнтмиттєвоїліквідності, % ;

До >кр –>кошти накореспондентськихрахунках в російських банках, грн. ;

До до –кошти вкасі банку, грн. ;

До ін –коштизалучені банком напоточнірахунки, грн.

>Коефіцієнтмиттєвоїліквідностіпоказує, якоїчастинузалучених напоточнірахункикоштів банкможесплатити утерміновому порядку.

>Коефіцієнтспіввідношеннясумивисоколіквіднихактивів йробочихактивів банкухарактеризуєпитому вагивисоколіквіднихактивів банку вробочих активах:

До ВА = ВА / РА * 100% (1.2),

де ДоВА –коефіцієнтспіввідношеннясумивисоколіквіднихактивів йробочихактивів банку, %;

ВА – сумависоколіквіднихактивів, грн.;

РА – сумаробочихактивів банку, грн.

>Робочіактививключаютькошти накоррахунках, вкасі,вкладені вмайно,розміщенні в російських банках,ціннихпаперах, наданіікредити таіншіактиви, щодають дохід банку.

Приоцінціцихкоефіцієнтівнеобхіднопам’ятати, щонадтовисокізначення їхні негативновпливають надоходність банку, азанадтонизькісвідчать пропогіршеннянадійності банку.


>РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗДІЯЛЬНОСТІПАТ КБ «ПриватБанк»

 

2.1Організаційно-економічна характеристикаПАТ КБ «ПриватБанк»

 

>Комерційний банк «ПриватБанк» бувзареєстрований 19березня 1992 рокуНаціональним банком України уформі товариства ізобмеженоювідповідальністю,реєстраційний №92.

18 июля 2001 рокуНаціональним банком Українизареєстрованоновий статус «ПриватБанку» –акціонернетовариствозакритого типу.

Наступного дня «ПриватБанк» входити у числонайбільшихсистемнихбанків країни йєвизнанимлідеромбанківськоїсистеми України. За станом на01.01.2003р.,сплаченийстатутний фонд банкускладає 260 млн. грн.,капітал - 558 млн. грн.Авторитетнийміжнароднийфінансово-аналітичний журнал «The Banker» за результатамипроведеного у 2000-му й 2002рокахдослідження,привласнив «ПриватБанку»звання «The Bank ofYear».Іншийвпливовий журнал – «Euromoney» -чотири роктапідряд (у 1999, 2000, 2001 й 2002роках)визнає «ПриватБанк»кращим банком України. Запідсумкамифінансового рейтингу,проведеного російськоюгазетою «>Бізнес», «ПриватБанк» у 1999 й 2001роках буввизнанийпереможцем усамійпрестижнійбанківськійномінації «Банк, уякому ві брозмістилисвійдепозит».ЗаданимиАсоціації українськихбанків, «ПриватБанк»продовжуєутримуватипровідніпозиції набанківськомуринку України (>таблиця 2.1).

Агентство FitchRatingsтакожпідтвердиловисокий рейтинг банку (>таблиця 2.2).

>Безумовніпереваги банку: широкамережавідділень,досвідчений персонал,прості йзрозуміліпроцедури,гнучкість вобслуговуванні й ставка наелектроннітехнології InternetBanking,E-commerce, ATM –>Banking.ВолодіючигенеральноюліцензієюНаціонального Банку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація