Реферати українською » Экономика » Аналіз стану Ринку и применения ринкових перспектив підпріємства


Реферат Аналіз стану Ринку и применения ринкових перспектив підпріємства

>КУРСОВАРОБОТА

ізмікроекономіки

>Аналіз стануринку йвизначенняринкових перспектив підприємства


>ЗМІСТ

>Перелікумовнихпозначень

>Вступ

1.Аналіз стануспоживача

2.Аналізринковоїситуації

3.Визначення стану таринкових перспектив виробника

>Висновки

Списокджерелінформації


>ПЕРЕЛІКУМОВНИХПОЗНАЧЕННЬ

 -попит

-пропозиція

–ціни натовари

 – проємитоварів

 –валовівитрати

 –розмір бюджетуспоживача

 -функціяЛагранжа

 -коефіцієнтграничноїкорисності грошей

 -коефіцієнтеластичностіпопиту заціною

 -коефіцієнтеластичностіпропозиції заціною

-розмірподатку

 -новарівноважнаціна,утворена наринку послевведенняпотоварногоподатку

 -новийоб’ємпродукції,утворений наринку послевведенняпотоварногоподатку

->середніваловівитрати

-граничнийприбуток


>ВСТУП

Уданійкурсовійроботіаналізуєтьсяповедінкаспоживача, стан таперспективифункціонування локальногоринку, становище виробника та йогоповедінка узавданихринкомумовах.

Дана проблемаєактуальною,оскількипроведеннямікроекономічногоаналізупередбачаєтаківажливіпункти як :

- характеристикапопитугруписпоживачів тадієвостіфакторів, що наньоговпливають;

-дослідженняможливостіфункціонування підприємства наданомуринку ;

-оцінка перспективрозвиткуринку .

>Вихіднідані:

М = 280

>Функціякорисності

 

>Функціяринковоїпропозиції

 

Товар,ринокякогодосліджується –

>Функціяіндивідуальнихваловихвитрат виробника

 


1.Аналіз стануспоживача

>Споживачемпродукціїє групапокупців ізвідповідним доходом М тафункцієюкорисності:

,(1.1)

деQ –обсягспоживаннявідповідного товару вфізичниходиницях.

Характеристикивиробниківпродукціїузагальненопредставленіфункцієюринковоїпропозиції:

,

де Р –ринковаціна товару, атакожфункцієюіндивідуальнихваловихвитратокремого виробника:

.

>Визначаємофункціюпопитуспоживачів,використовуючифункціюЛагранжа.

>Функціяпопитуспоживачів товару Абудується заположеннямикардиналістськогопідходу.Згідно цогопідходу,перевагиспоживачаописуються задопомогоюфункціїкорисності:

,

де -обсягспоживаннятоварів, котрізабезпечуютьрівеньзадоволення потреб (>корисності) U.

>Споживачнамагаєтьсямаксимізуватисукупнукорисність,перебуваючи у бюджетнихобмеженнях, котріописуютьсябюджетнимрівнянням

 ,(1.2)

де -цінатовару й - го виду.

Бюджетспоживача = 280.

Завданнямаксимізаціїкорисності занаявних бюджетнихобмеженьформулюється черезпобудовуфункціїкорисностіЛагранжа:

,(1.3)

де -коефіцієнтграничноїкорисності грошей.

>Згідно із заданимиумовами,функціякорисностіЛагранжамаєвигляд:

280 – ())

>ПобудувавшифункціюЛагранжа,визначаємоумовиїїмаксимізації задопомогоючастковихпохідних ; … ,кожну із якідорівнюємо нулю. Таким чиномодержуємо систему 3рівнянь виду

 - .(1.4)

>Розділивширівнянняпочерговоодне наінше,одержуємоспіввідношенняцін таобсягівспоживання всіхтоварів.

>Підставившиобсягивитрат вбюджетнерівняння,одержуємо залежністьспоживача товару A від бюджетуспоживача тацін,тобто,фактично,функціюпопиту товару A


(1.5)

>Коефіцієнткожноїфункціївиведений задопомогоюфункціїпопитууказує,якучастину бюджету групаспоживачіввтрачає товару приіншихзаданихумовах.Бачимо, щотовари A, B, З незв’язані один ізіншим вспоживанні, бо уфункціїпопиту накожний товарвідсутніпараметри,яківідносяться доіншихтоварів.Товари A, B, Зєнейтральними.

>Попит накожний товарзалежить від бюджетуспоживачапрямим чином, а відцінитовараобратним чином.

Напопитгруписпоживачіввпливаютьнаступніфактори:

1.Ціновіфактори

2.Неціновіфактори

3.Цінисубститутів такомплементів.

Доціновихфакторівналежитьринковаціназаданого товару.

Донеціновихфакторів належатисмакиспоживачів,кількістьспоживачів наринку,бюджетиспоживачів,очікуваннявідносномайбутніхцін ідоходів.


2.Аналізринковоїситуації

>споживачринковийпопитпропозиція

>Функціяринковогопопиту разом ззаданоюфункцієюпропозиції

>дозволяютьвизначитипараметриринковоїрівноваги.Підставивши уфункціюпопитузначення бюджету тадорівнявшифункціїпопиту тапропозиції,визначаєморівноважнуринковуціну.

 (2.1)

>грошовиходиниць

-рівноважнаринковаціна.

>Підставившиїїзначення уфункціюринковоїпропозиції,отримаємозначеннярівноважногообсягупродажівпродукції наринку:

>Визначивширівноважнуціну,розрахуємодопоміжнізначенняпопиту тапропозиції. Для цоговирахуємозначення крокуціни. Крок у 0,1цінискладатимегрошовиходиниць. Тому длявизначеннядопоміжнихзначеньпопиту тапропозиціїнеобхідновикористатитакірівніціни:

8,81 + 0,881 = 9,691 6. 8,81 – 0,881 = 7,929
9,691 + 0,881 = 10,572 7. 7,929 – 0,881 = 7,048
10,572 + 0,881 = 11,453 8. 7,048 – 0,881 = 6,167
11,453 + 0,881 = 12,334 9. 6,167 – 0,881 = 5,286
12,334 + 0,881 =13,215 10. 5,286 – 0,881 = 4,405

>Таблиця 2.1 –Кількіснізначенняпопиту тапропозиції зарозрахованимицінами

>Ціна,P 4,405 5,286 6,167 7,048 7,929 8,81 9,691 10,572 11,453 12,334 13,215
>Попит, D 27,24 22,7 19,45 17,02 15,13 13,62 12,38 11,35 10,48 9,73 9,08
>Пропозиція, P.S 4,81 6,57 8,33 10,10 11,86 13,62 15,38 17,14 18,91 20,67 22,43

>Підставившизначенняціни увідповідніфункції,розрахуємообсягипопиту тапропозиції.

>Попит, D:

>Пропозиція, P.S:

>Розрахуноккоефіцієнтівціновоїеластичностіпопиту тапропозиціїздійснюємо за формуламиточковогокоефіцієнта


(2.2)

(2.3)

Для цоговикористовуємовизначеніранішеціновіінтервали із кроком у 0,1рівноважноїціни.

>Результатирозрахунківпредставляємо увиглядітаблиці :

>Таблиця 2.2 –Коефіцієнтиеластичностіпопиту тапропозиції урозрахованихціновихінтервалах

>Ціновіінтервали 4,405 – 5,286 5,286 – 6,167 6,167 – 7,048 7,048 – 7,929 7,929 – 8,81 8,81 – 9,691 9,691 – 10,572 10,572 – 11,453 11,453 – 12,334 12,334 – 13,215

>Коефіцієнтеластичностіпопиту

-0,83333 -0,85903 -0,87455 -0,88836 -0,89821 -0,91042 -0,915185 -0,919823 -0,930343 -0,935251

>Коефіцієнтеластичностіпропозиції

1,82952 1,60730 1,48739 1,39405 1,33558 1,29221 1,2587776 1,2392065 1,2099418 1,1920658

>Еластичністьпопиту —цепоказник, щовиражаєколиваннясукупногопопиту,викликаніпониженнямцін натовари йпослуги.Еластичнимназиваєтьсяпопит, щосформувався заумови, що зміну йогооб'єму (у %)перевищуєвідсотковийвираззниженняцін.Якщопоказникипадінняцін й збільшенняпопитувиражені увідсотках,рівні,тобтозростанняоб'ємупопитулишекомпенсуєзниженнярівняцін, тоеластичністьпопитурівнаодиниці.

Уразі, колиступіньпониженняцінперевищуєпоказникпопиту натовари йпослуги,попитнееластичний. Отже,еластичністьпопиту –показникступенячутливості (>реакції)споживачів дозмінціни товару.

>Еластичністьпопитуможе бутипов'язана не лише ззміноюціни товару, але й йзізміною прибуткуспоживачів. Томурозрізняютьеластичністьпопиту заціною таеластичністьпопиту за доходами.Є йпопит ізодиничноюеластичністю. Цеситуація, заякої йдохід, й величинапопитузмінюються наоднаковий відсоток,отжезагальнийдохідзалишаєтьсяпостійним умірузміниціни.

>Реакціяспоживачів назмінуціни товаруможе бутисильною,слабкою,нейтральною.Кожен із нихпороджуєвідповіднийпопит:еластичний,нееластичний,одиничний.Можливіваріанти, колипопитвиявляється абсолютноеластичним чи абсолютнонееластичним.

>Еластичністьпропозиції —показник, щовідтворюєзмінисукупноїпропозиції, котрівідбуваються у зв'язкузізростаннямцін. Увипадку, коли збільшенняпропозиціїперевершуєзростанняцін,останнєхарактеризується якеластичне.Якщоприрістпропозиціїдорівнює приростуцін,пропозиціяназиваєтьсяодиничною, апоказникеластичностідорівнюєодиниці. Коліприрістпропозиції менше приростуцін,формується так і нееластичнапропозиція. Таким чином,еластичністьпропозиціїхарактеризуєчутливість (>реакція)пропозиціїтоварів назміниїхніхцін.

>Еластичністьпропозиціїзалежить від такихчинників, якособливістьвиробничогопроцесу, годинувиготовлення продукту йособливість його дотривалогозберігання.

>Особливостівиробничогопроцесудозволяютьвиробниковірозширитивиробництво товару припідвищенніціни, а припониженні йогоціни переходити навипускіншоїпродукції.Пропозиція такого товаруєеластичною.

>Еластичністьпропозиціїзалежить й від годинниковогочинника, коливиробник надзмозішвидкореагувати назміниціни,оскільки длядодатковоговиробництва товарунеобхіднийзначний годину. Такихвипадкахпропозиціяєнееластичною. Для товару,який неможезберігаєтьсятривалий годину (>наприклад,продукти, щошвидкопсуються),еластичністьпропозиції якщонизькою.

>Багатоекономістіввиділяютьтакіфактори, щозмінюютьпропозицію:

-Зміни всобівартостівиробництва зарахунокцін наресурси,зміниподатків йдотацій,досягнень науки йтехніки, новихтехнологій.Зниженнясобівартостідозволяєвиробниковідоставити наринок понадтоварів.Зростаннясобівартостіпризводить допротилежного результату —пропозиціязнижується.

-Зміницін наіншітовари,зокрема натоварисубститути.

-Індивідуальнісмакиспоживачів.

-Перспективніочікуваннявиробників.

-Кількістьтоваровиробниківбезпосередньовпливає напропозицію,оскількичим понадпостачальниківтоварів, тімвищепропозиція йнавпаки, призменшенні числавиробниківрізкоскорочуєтьсяпропозиція.

>Побудуємокривіпопиту тапропозиції заодержанимиданими.Визначимо ділянкиеластичного танееластичногопопиту (>пропозиції).


Малюнок 2.1Кривіпопиту тапропозиції

>Попит товару Aнееластичний при всіхзначенняхцін,тобто навсійкривійпопиту.Пропонування товару Аєеластичнимпротягомусьогодіапазонуцін,тобто навсьомуграфікукривоїпропозиції.

>Визначиморозміринадлишкуспоживача,надлишку виробника тавиграшуринку. Длярозрахункукількіснихзначеньнадлишківскористаємосяграфічним методом.

Малюнок 2.2Графік, щовідображаєпоточнуринковуситуацію

>Розмірнадлишкуспоживачавідповідаєплощітрикутника :


>Розмірнадлишку виробникавідповідаєплощітрикутника :

>Загальнийвиграшринкудорівнюєсуміцихпоказників:

>Важливоюхарактеристикоюрівноваги локальногоринкує йогостійкість.Рівновагавважаєтьсястійкою,якщо привідхиленні відрівноважного станувступають вдіюринковісили,поновлюючи його.Інакшерівноваганестійка.Діагностикастійкостіринковоїрівновагиздійснюється як в короткомутимчасовомуінтервалі (>використовуєтьсяпідхід Л.Вальраса), то й вдовгому (>підхідА.Маршалла).

>Діагностуючистійкістьрівноваги у короткому вартовінтервалі (за методом Вальраса),необхідно зверни за однимзначеннюцінивище танижчерівноважної,використовуючивідповідніфункції.


Малюнок 2.3Діагностикасталостіринковоїрівноваги у короткому вартовінтервалі (за методом Вальраса).Цінавищерівноважної :

Уційситуаціїпропозиція понадпопиту, врезультатівиникаєзатоварюванняринку воб'ємі:

>Страждаєвиробник,якийвимушенийпонизитиціну.Попитзбільшується й наринкузноввиникаєрівновага.

>Цінанижчерівноважної:

Уційситуаціїпропозиція меншепопиту, врезультатівиникаєдефіцит врозмірі:

>Страждаєспоживач,вимушенийплатитизавищенуціну. Увідповідьпропозиція зростанні,рівновагавідновлюється.

ПоВальрасу точкаперетинукривихпопиту йпропозиціїєстійкоюрівновагою.


>Рис. 2.4Діагностикасталостіринковоїрівноваги удовгому вартовінтервалі (за Маршаллом)

>Діагностикасталостірівноваги удовгому вартовінтервалі (за Маршалом) болеескладна.Обравшизначенняцінивище танижчерівноважної,перш навизначаємообсягпропозиції,якийєможливим заозначеноїціни.

>Цінавищерівноважної :

>Визначимоціну, якоїпогодилисьбисплатитипокупці за товар принаявності його запасу наринку,відповідногообсягупропозиції:

>Цінапопитунижча зацінупропозиції, томустимулівдлярозширеннявиробництва неіснує,навпаки,пропозиція товару якщозменшуватись.Виробникскорочуєвиробництво, товарстаєціннішим дляспоживача,цінапопиту зростанні йрівновагавідновлюється.

>Цінанижчерівноважної:

>Визначимоціну, якоїпогодилисьбисплатитипокупці за товар принаявності його запасу наринку,відповідногообсягупропозиції

>Цінапопиту вищий зацінупропозиції, тому стимул для збільшенняпропозиціїіснує,виробництво товару якщозбільшуватись,цінапопитупоступовознизиться йринокповернеться у станрівноваги. По Маршаллу точкаперетинукривихпопиту йпропозиціїєстійкоюрівновагою.

>Ринковарівновага —це такаситуація, колипланипокупців йпродавців наринкузбігаються й заданоїціни величинапропозиціїдорівнюєвеличиніпопиту.

>Аналізвзаємодіїпопиту йпропозиціїпоказує, що:

-надлишок товарузнижуєціну;

-дефіцит товарупідвищуєціну;

- зацінирівноваги неіснує причин дляїїзміни.

>Існуютьситуації, коли держававтручається у процесвстановленнярівноважноїціни наринку й вводити контролю надцінами шляхомвстановленняцінової «>стелі» чи «>підлоги».

>Цінова «>стеля» —цемаксимальнийрівеньціни, заякогодозволяєтьсяпродаватипевний товар.Цяцінаєзавждинижчою зарівноважну, тому наринкувідчувається постійнадефіцит товару. Цепризводить довиникнення «>чорного»ринку,знижуєініціативупродавцівзбільшувати умайбутньомупропозицію товару,капіталпоступовопочинаєпереміщуватися уіншісферидіяльності.

>Цінова «>підлога» —цемінімальнийрівеньціни, заякоїдозволяєтьсяпродавати тієї чиінший товар.Вінзавждизнаходитьсявищерівнярівноваги, щопризводить довиникненнястійкогонадлишку товару й, яквідповідь, доти ж «>чорного»ринку.

>Ринковарівновага неєзавждисталою.Зміна подвпливомнеціновихфакторівпопиту,пропозиції чиобоходразупризводить довиникнення нового станурівноваги. При цьомуновірівноважніціна йобсягможуть якзростати, то йзменшуватися в одному чи впротилежнихнапрямках.

>Змінипараметрівринковоїрівновагитакожможутьвідбуватись врезультатівтручання держави. Мивідмітилитакийважливийнеціновийчинник якподатки йсубсидії,якийохоплює широкий, спектрекономічноїдіяльностісуб’єктів.Метоювстановлення тазміниподатківєодержанняподатковихнадходжень до державного чи місцевогобюджетів.Податкомможутьобкладатися якпокупці, то йпродавцітоварів йпослуг.Пряміподаткискорочуютьдоходиспоживачів, їхнього змінузміщуєкривупопиту.Непряміподатки натовари йпослуги,найбільшпоширеними із які,є акциз тамито,зменшуютьприбутковістьпродавців йзміщуютькривупропонування.

>Визначившиабсолютнийрозмірпотоварногоподатку як 10%рівноважноїціни,оцінимонаслідкиуведенняподатку дляринку товару А.

>Використовуючианалітичний метод,визначимонову,модифіковануринковуціну, котравиникла врезультатівведенняподатку урозмірі Т:

де

>Тобто,

Привведенні по товарного податкутовари Аціназростає,тому миоберемо тихкоефіцієнтипопиту тапропозиції, котрі наінтервалізнаходятьсявищерівноважноїціни.

>Визначимоаналітичним методомновіобсягиринковогопопиту тапропозиції:

>Необхіднопам'ятати, щоспоживач платитиціну , авиробникпродає заціною.

Приновійцінізнайденіновіоб’ємипопиту тапропозиції ().Значеннярівноважноїцінизбільшилосяна,арозміррівноважногообсягузменшився на.

>Обсягинадходжень до державного бюджету, котрівиникли урезультатівведенняпотоварногоподатку:

>Данийобсягнадходжень до державного бюджетускладається ізплатежів, котрістягуються як ізспоживача то й ізпродавця.

>Стягування ізспоживачаскладає:

>Cтягування із виробникаскладає:

>Проаналізуємодануситуацію задопомогоюграфічного методу.

>Відобразимо на малюнку 2.5введення по товарногоподатку.


Малюнок 2.5Реакціяринку навведенняпотоварногоподатку

>Виграшспоживача послевведенняпотоварногоподаткузнайдемо задопомогоюрозрахункуплощі :

>Виграшпродавця послевведенняпотоварногоподаткузнайдемо задопомогоюрозрахункуплощі (->T)MC:

>Тодізагальнийвиграшринку послевведенняпотоварногоподатку складі сумувиграшупродавця йпокупця:

>Витратиспоживача:


>Витрати виробника:

>Знайдемозначеннявтратсуспільства послевведенняпотоварногоподатку:

>Можназробитивисновок, щовведенняпотоварногоподаткуєефективним, борозмірподатковихнадходжень до державного бюджету більше, ніжвтратисуспільства(>).

>Складеморівнянняновоїфункціїпропозиції, Якавиникла послевведенняпотоварногоподатку:

>Функціяпропозиції послевведення по товарногоподатку якщо матіртакий вид:

>Співставляючиобсягиподатковихнадходжень у бюджет тавтратсуспільства,слід матір наувазі, щовтратисуспільствамаютьбезпосередній характер тавиникають через короткийпроміжок години послевведенняподатку, анадходження до бюджетуможутьперетворитись удодатковийпопит держави,підприємств чи населення лишезгодом, а йогообсягможе бутизначноменшим заобсягнадходжень.Тобто,виходячи ізцихміркувань, можназробитивисновок, що із точкизорусуспільства вцілому тазадоволення його потребвведенняпотоварногоподаткувважаєтьсядоцільним,оскількиобсягиподатковихнадходжень до державного бюджету (11,35)перевищуютьобсягивтратсуспільства (7.045)

 

3.Визначення стану таринкових перспектив виробника

 

>Використовуючифункціюіндивідуальноїпропозиції виробника,визначимо таохарактеризуємо становище виробника до та послевведенняподатку.

Малюнок 3.1Співвідношенняпараметрівфункціонування підприємства уразіотримання нормальногоприбутку

>Розрахуємомінімальнуринковуціну, щозабезпечитьвиробниковінормальнийприбуток, за умівіснуванняякогопідприємецьзможевтриматись уданомубізнесі.Мінімальнаринковацінадорівнюємінімальнимсереднімвитратам.

>Функціюсередніхвитрат (АТС)визначимо задопомогоюфункціїваловихвитрат (МС):

>Обсягвиробництва ,якийдозволяємінімізуватисереднівитрати,відшукаємо черезвизначенняїїпершоїпохідної.

 –Обсягвиробництва,якийдозволяємінімізуватисереднівитрати.

>Значенняобсягувиробництвапідставимо уфункціюсередніхвитрат:

>грошовиходиниць.


>ВИСНОВКИ

Укурсовійроботі було бпроведенедослідженняринку товару А.Буловстановлено, щопопит товару Азалежить відпопиту тарівняцін натовари У й З.

>Буловстановлено, що прирівноважнійціні8,81гр.од.споживачвиграє,купуючи товардешевше,чимвінміг заньогозаплатити; на свійчергуотримуєнадлишок йвиробник товару А.

>Проаналізувавшиотриманікоефіцієнтиціновоїеластичностіпопиту тапропозиції, можнасказати, щопопит товару Анееластичний, апропозиція –еластична.

>Дослідження показало, щорівновагаринку товару Авідносностійка як у короткому, то й втриваломучасовихінтервалах; у короткому вартовінтервалі, заверсією Вальраса, вумовахдефіцитуактивноюстороноюринкуєпокупці, аумовахнадлишку –продавці товару.Згідноверсії Маршалла,основноюрушійною силоюмеханізмувідновленнярівноваги вдовгому вартовінтервалізавжди євиробники товару.

>Післявведенняподаткускоротилисяобсягинадлишківпокупця тапродавця товару. Одначастинавтратучасниківринкубалансується (длясуспільства)податковиминадходженнями до державного бюджету, аінша їхнічастина небалансуєтьсянічим.Цячастина якщоявляти собоючистівтрати й дляучасниківринку , й длясуспільства відвведенняпотоварногоподатку.Цівтратиперш навикликаніскороченнямоб’ємувиробництваданого товару та перерозподіленнямзвільнившихсяресурсів віншігалузі, де смердотівикористовуються ізменшимефектом. Алі впорівнянні ізнадходженнями вдержавний бюджетзбиткивідносномалі, томувведенняподатку можнавважатидоцільним.


>ПЕРЕЛІКДЖЕРЕЛІНФОРМАЦІЇ

1. Гальперин У. М.Микроекономика

2. ТарасевічЛ.С.Микроекономика

3. НурієвР.М.Курс мікроекономіки

4.Будаговська З.,Кілієвич Про.,Луніна І.Мікроекономіка ймакроекономіка.


Схожі реферати:

Навігація