Реферати українською » Экономика » Аналіз фінансового стану підпріємства


Реферат Аналіз фінансового стану підпріємства

>Міністерствоосвіти й науки України

>Державнийвищийнавчальний заклад

Київськийнаціональнийекономічнийуніверситет ім. Вадима Гетьмана

>Криворізькийекономічнийінститут

>ОЕФ

Кафедраобліку й аудиту


>Індивідуальна робота

Здисципліни:

>Аналізгосподарськоїдіяльності

>КривийРіг 2011 р.


>Таблиця 1

>Аналіз складу,структури тадинамікиактивів підприємства за 2009рік

>Видиактивів На вухоперіоду Накінецьперіоду >Відхилення
>тис.грн. % >тис.грн. % >тис.грн. %
1.Всьогоактивів, зокрема. 13879 100,0 21575 100,0 7696 *
1.1.Необоротніактиви 5551 39,99 5682 26,34 131 2,36
1.2.Оборотніактиви, із них: 8066 58,12 15882 73,61 7816 96,9
-запаси 1956 14,09 1804 8,36 -152 -7,77
-векселіодержані 0 0 0 0 0 0
-дебіторськазаборгованість 4372 31,5 13573 62,91 9201 210,45
-поточніфінансовіінвестиції 0 0 0 0 0 0
-грошовікошти та їхньогоеквіваленти 216 1,56 424 1,96 208 96,3
-іншіоборотніактиви 0 0 0 0 0 0
1.3.Витратимайбутніхперіодів 262 1,89 11 0,05 -251 -95,8

1)Розрахуємопоказники у % на вушко року:

НА = 5551:13879*100%=39,99%

>ОА = 8066:13879*100%=58,12%

>Запаси=1956:13879*100%=14,09%

ВО = 0

>ДЗ = 4372:13879*100%=31,5%

>ПФІ = 0

ДК = 216:13879*100%=1,56%

>ВМП = 262:13879*100%=1,89%

2)Розрахуємопоказники у % накінець року:

НА = 5682:21575*100%=26,34%

>ОА = 15882:21575*100%=73,61%

>Запаси=1804:21575*100%=8,36%

ВО = 0

>ДЗ = 13573:21575*100%=62,91%

>ПФІ = 0

ДК = 424:21575*100%=1,96%

>ВМП = 11:21575*100%=0,05%

3)Розрахуємовідхиленняпоказників, тис. грн..:

>ВсьогоА=21575-13879=7696

НА = 5682-5551=131

>ОА = 15882-8066=7816

>Запаси=1804-1956=-152

ВО = 0

>ДЗ = 13573-4372=9201

>ПФІ = 0

ДК = 424-216=208

>ВМП = 11-262=-251

4)Розрахуємовідхиленняпоказників, %.:

НА = 5682:5551*100-100=2,36%

>ОА = 15882:8066*100-100=96,9%

>Запаси=1804:1956*100-100=-7,77%

ВО = 0

>ДЗ = 13573:4372*100-100=210,45%

>ПФІ = 0

ДК = 424:216*100-100=96,3%

>ВМП = 11:262*100-100=-95,8%


>Висновок: Отже, напідприємстві у 2009році порівняно із 2008 фатальністюзбільшилосяактивів на 7696 тис. грн.Причиною цого сталонезначне збільшеннянеоборотнихактивів на 131 тис. грн. чи на 2,36% тазначне збільшенняоборотнихактивів на 7816 тис. грн. чи на 210,45%.Позитивнимє збільшеннягрошовихкоштів вобороті на 208 тис. грн. чи на 96,3%, атакожзменшеннявитратмайбутніхперіодів на 251 тис. грн. чи на 95,8%.

>Таблиця 2

>Аналіз складу,структури тадинамікипасивів підприємства у 2009році

>Видипасивів На вушкоперіоду Накінецьперіоду >Відхилення
>тис.грн. % >тис.грн. % >тис.грн. %
1.Всьогопасивів, зокрема. 13879 100,0 21575 100,0 7696 *
1.1.Власнийкапітал 3614 26,04 4727 21,91 1113 30,8
1.2.Забезпеченнянаступнихвитрат йплатежів 0 0 0 0 0 0
1.3.Довгостроковізобов’язання 3225 23,24 3365 15,6 140 4,34
1.4.Поточнізобов’язання, із них: 7040 50,27 13483 62,49 6443 91,52
-кредиторськазаборгованість затовари, роботи,послуги 6266 45,15 12113 56,14 5847 93,31
1.5.Доходимайбутніхперіодів 0 0 0 0 0 0

1)Розрахуємопоказники у % на вухо року:

ВК = 3614:13879*100%=26,04%

>ЗНВіП=0

>ДЗ=3225:13879*100%=23,24%

ПЗ = 7040:13879*100%=50,72%

>КЗ= 6266:13879*100%=45,15%

>ДМП=0


2)Розрахуємопоказники у % накінець року:

ВК = 4727:21575*100%=21,91%

>ЗНВіП = 0

>ДЗ=3365:21575*100%=15,6%

ПЗ = 13483:21575*100%=62,49%

>КЗ = 12113:21575*100%=56,14%

>ДМП= 0

3)Розрахуємовідхиленняпоказників, тис. грн..:

ВП = 21575-13879=7696

ВК = 4727-3614=1113

>ЗНВіП=0

>ДЗ=3365-3225=140

ПЗ = 13483-7040=6443

>КЗ= 12113-6266=5847

>ДМП=0

4)Розрахуємовідхиленняпоказників, %.:

ВК = 4727:3614*100%-100=30,8%

>ЗНВіП=0

>ДЗ=3365:3225*100%-100=4,34%

ПЗ = 13483:7040*100%-100=91,52%

>КЗ= 12113:6266*100%-100=93,31%

>ДМП=0

>Висновок: Отже, напідприємстві у 2009році порівняно із 2008 фатальністюзбільшилосяпасивів на 7696 тис. грн..Переважноцепов’язанозізбільшеннямпоточнихзобов’язань на 6443 тис. грн. чи на 91,52%, асаме збільшеннякредиторськоїзаборгованості на 5847 тис. грн. чи на 93,31%, щоєнегативним для підприємства.Такожзбільшивсявласнийкапітал на 1113 тис. грн. чи на 30,8%.Спостерігаєтьсянезначне збільшеннядовгостроковихзобов’язань, але в 140 тис. грн. чи на 4,34.

>Таблиця 3

>Аналізфінансовоїстійкості підприємства у 2009році

>Показники На вухоперіоду Накінецьперіоду >Відхилення
1.Коефіцієнтнезалежності (>автономії) 26,04 19,23 -6,81
2.Коефіцієнтфінансовоїзалежності 3,84 4,56 +0,72
3.Коефіцієнтфінансовогоризику 1,95 2,85 0,9
4.Власніоборотніактиви 1026 2399 1373
5.Коефіцієнтманевруваннявласнимкапіталом 0,28 0,51 0,23
6.Коефіцієнтнагромадженняамортизації 0,51 0,51 0

1)Розрахуємопоказники на вухоперіоду:

Доред=>ВК/ВБ, де ВК –власнийкапітал, СБ – валюта балансу [Чумаченко М.Г.]

Доред=3614/13879*100%=26,04%

До>ф.залеж.=>ВБ/ВК, де ВК –власнийкапітал, СБ – валюта балансу [Чумаченко М.Г.]

До>ф.залеж.=13879/3614=3,84

До>фін.ризику=>ПЗ/ВК, де ПЗ –поточнізобов’язання, ВК -власнийкапітал

До>фін.ризику=7040/3614=1,95

>ВОА =ПА-ПЗ, де ПА –поточніактиви, ПЗ - –поточнізобов’язання

>ВОА = 8066-7040=1026

До>маневр.ВК=ВКпро/ВК, де ВКпро-власнікошти, ВК –власнийкапітал [Чумаченко Авт.]

До>маневр.ВК=1026/3614=0,28

До>нагромад. А= (З>озна) / (>ПВ>оз+ПВна), де З>оз та Зна –знос ОЗ та НАвідповідно,ПВ>оз таПВна –первіснавартість ОЗ та НА.

До>нагромад. А= (5216+30) / (10295+ 33)=0,51

2)Розрахуємопоказники накінецьперіоду:

Доред=4727/21575*100%=19,23%

До>ф.залеж.=21575/4727=4,56

До>фін.ризику=13483/4727=2,85

>ВОА =15882-13483=2399

До>маневр.ВК=2399/4727=0,51

До>нагромад. А= (5865+36) / (11452+ 58)=0,51

3)Розрахуємовідхилення:

Доред=19,23 -26,04=-6,81%

До>ф.залеж.=4,56- 3,84 = 0,72

До>фін.ризику=2,85-1,95 = 0,9

>ВОА =2399-1026 = 1373

До>маневр.ВК=0,51-0,28=0,23

До>нагромад. А= 0,51-0,51=0

>Висновок: Отже, напідприємстві у 2009році порівняно із 2008 фатальністюспостерігаєтьсязменшеннякоефіцієнтаавтономності (>незалежності) на 6,81%, щоєнегативним для підприємства.Зростаннякоефіцієнтафінансовоїзалежності на 0,72 говорити нам про ті, що уфінансуванні підприємствазбільшиласьсамечасткапозиченихкоштів.Коефіцієнтфінансовогоризикузбільшився на 0,9, що говорити нам про збільшенняпоказникафінансовоїстійкості підприємства.Збільшеннявласнихоборотнихактивів на 1373 тис. грн.єпозитивним.Коефіцієнтманевреностіпоказує нам стількивласногокапіталувкладено в господарський оборот, в нашомувипадкуцячастказросла упорівнянні ізминулим фатальністю на 0,23.Коефіцієнтнагромадженняамортизації незмінився,навіть незмінився недивлячись на збільшенняактивів.

>Таблиця 4

>Аналізплатоспроможності підприємства у 2009році

>Показники На вушкоперіоду Накінецьперіоду >Відхилення
1.Коефіцієнтабсолютноїліквідності 0,031 0,032 +0,001
2.Коефіцієнтпроміжноїліквідності 0,7243 2,2135 +1,4892
3.Коефіцієнтзагальноїліквідності 1,32 2,52 +1,2

1)Розрахуємопоказники на вушкоперіоду:

Доав=>найбільшліквідніактиви/(негайніпасиви+короткостроковіпасиви), [Чумаченко Авт.]

Доав=197/(42+6266)=0,031

Допл= (>найбільшліквідніактиви +активи, щошвидкореалізуються) /(>негайніпасиви+короткостроковіпасиви), [Чумаченко М.Г.]

Допл= (197+4168+20+184)/(42+6266)=0,7243

Дозлотих=(>найбільшліквідніактиви +активи, щошвидкореалізуються +активи, щореалізуютьсяповільно) / (>негайніпасиви+короткостроковіпасиви), [Чумаченко М.Г.]

Дозлотих = (197+4168+20+184+1965+92+1449+262)/(42+6266)=1,32

2)Розрахуємопоказники накінецьперіоду:

Доав =390/(66+12113)=0,032

Допл= (390+13321+10+242)/(42+6266)=2,2135

Дозлотих =(390+13321+10+242+1804+30+85+11)/(42+6266)=2,52


3)Розрахуємовідхилення:

Доав = 0,032-0,031= 0,001

Допл=2,2135-0,7243=1,4892

Дозлотих = 2,52-1,32=1,2

>Висновок: Отже,коефіцієнтабсолютноїліквідностімайже незмінився ( 0,001),цеозначає, щочасткакороткостроковихпозиковихзобов’язань, котрі можнапогаситинегайно незмінилась.Зростаннякоефіцієнтупроміжноїліквідностієпозитивним для підприємства (>зріс на 1,4892).Збільшеннякоефіцієнтазагальноїліквідності на 1,2єпозитивним для підприємства,оскількивизначено, щопоточніактивиповиннівдвічіперевищуватикороткостроковізобов’язання ( 2,52).

активпасивплатоспроможністьфінансовийстійкість


>Додаток А

>Коди
Дата 01.01.2010
>Підприємство >ВIДКРИТЕАКЦIОНЕРНЕТОВАРИСТВО «>КРИВОРIЗЬКИЙХЛIБОКОМБIНАТ N 1» заЄДРПОУ 00381516
>Територія УкраїнаДніпропетровськаДЗЕРЖИНСЬКИЙ 50051 м.КривийРiгвул.Вокзальна, 1 заКОАТУУ 1211036300
>Організаційно-правова формагосподарювання >ВІДКРИТЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО заКОПФГ 231
Орган державногоуправління >АКЦІОНЕРНІТОВАРИСТВАВІДКРИТОГОТИПУ заСПОДУ 6024
Виглядекономічноїдіяльності >Виробництвохліба тахлібобулочнихвиробів заКВЕД 15.81.0
>Одиницявиміру: тис. грн. >Контрольна сума
Адреси УкраїнаДніпропетровськаДЗЕРЖИНСЬКИЙ 50051 м.КривийРiгвул.Вокзальна, 1

Баланс станом на 2009рік

Актив Код рядка На вушкозвітногоперіоду Накінецьзвітногоперіоду
1 2 3 4
I.Необоротніактиви
>Нематеріальніактиви:
-залишковавартість 010 3 22
-первіснавартість 011 33 58
-накопиченаамортизація 012 ( 30 ) ( 36 )
>Незавершенебудівництво 020 469 73
>Основнізасоби:
-залишковавартість 030 5079 5587
-первіснавартість 031 10295 11452
-знос 032 ( 5216 ) ( 5865 )
>Довгостроковібіологічніактиви:
- справедлива (>залишкова)вартість 035 0 0
-первіснавартість 036 0 0
-накопиченаамортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
>Довгостроковіфінансовіінвестиції:
- котріобліковуються за методомучасті вкапіталііншихпідприємств 040 0 0
>Відстроченіподатковіактиви 060 0 0
>Гудвіл 065 0 0
>Іншінеоборотніактиви 070 0 0
>Гудвіл приконсолідації 075 0 0
>Усього зарозділом I 080 5551 5682
II.Оборотніактиви
>Виробничізапаси 100 1956 1804
>Поточнібіологічніактиви 110 0 0
>Незавершеневиробництво 120 0 0
Готовапродукція 130 92 30
>Товари 140 1449 85
>Векселіодержані 150 0 0
>Дебіторськазаборгованість затовари, роботи,послуги:
- чистареалізаційнавартість 160 4168 13321
-первіснавартість 161 4168 13321
- резервсумнівнихборгів 162 ( 0 ) ( 0 )
>Дебіторськазаборгованість зарахунками:
- за бюджетом 170 20 10
- завиданими авансами 180 0 0
- ізнарахованихдоходів 190 0 0
- звнутрішніхрозрахунків 200 0 0
>Іншапоточнадебіторськазаборгованість 210 184 242
>Поточніфінансовіінвестиції 220 0 0
>Грошовікошти та їхньогоеквіваленти:
- внаціональнійвалюті 230 197 390
- у т.ч. вкасі 231 19 34
- віноземнійвалюті 240 0 0
>Іншіоборотніактиви 250 0 0
>Усього зарозділом II 260 8066 15882
III.Витратимайбутніхперіодів 270 262 11
IV.Необоротніактиви тагрупивибуття 275 0 0
Баланс 280 13879 21575

>Пасив Код рядка На вухозвітногоперіоду Накінецьзвітногоперіоду
1 2 3 4
I.Власнийкапітал
>Статутнийкапітал 300 4000 4000
>Пайовийкапітал 310 0 0
>Додатковийвкладенийкапітал 320 0 0
>Іншийдодатковийкапітал 330 1829 2394
>Резервнийкапітал 340 0 0
>Нерозподіленийприбуток (>непокритийзбиток) 350 -2215 -1667
>Неоплаченийкапітал 360 ( 0 ) ( 0 )
>Вилученийкапітал 370 ( 0 ) ( 0 )
>Накопиченакурсоварізниця 375 0 0
>Усього зарозділом I 380 3614 4727
>Часткаменшості 385 0 0
II.Забезпеченнянаступнихвиплат таплатежів
>Забезпеченнявиплат персоналу 400 0 0
>Інші забезпечення 410 0 0
Сумастраховихрезервів 415 0 0
Сумачастокперестраховиків устрахових резервах 416 0 0
>Цільовефінансування 420 0 0
>Усього зарозділом II 430 0 0
ІІІ.Довгостроковізобов’язання
>Довгостроковікредитибанків 440 3225 3365
>Іншідовгостроковіфінансовізобов’язання 450 0 0
>Відстроченіподатковізобов’язання 460 0 0
>Іншідовгостроковізобов’язання 470 0 0
>Усього зарозділом III 480 3225 3365
>ІV.Поточнізобов’язання
>Короткостроковікредитибанків 500 0 0
>Поточназаборгованість задовгостроковимизобов’язаннями 510 0 0
>Векселівидані 520 0 800
>Кредиторськазаборгованість затовари, роботи,послуги 530 6266 12113
>Поточнізобов’язання зарозрахунками:
- ізодержанихавансів 540 0 0
- із бюджетом 550 98 69
- ізпозабюджетнихплатежів 560 0 0
-зістрахування 570 212 139
- із оплати роботи 580 422 296
- ізучасниками 590 0 0
- звнутрішніхрозрахунків 600 0 0
>Зобов'язання,пов'язані ізнеоборотними активами тагрупамивибуття,утримуваними для продаж 605 0 0
>Іншіпоточнізобов'язання 610 42 66
>Усього зарозділом IV 620 7040 13483
V.Доходимайбутніхперіодів 630 0 0
Баланс 640 13879 21575

>Примітки Товариствасклало БалансдотримуючисьПоложення (стандарт)бухгалтерськогооблiку 2 «Баланс»,затвердженого наказомМiнiстерствафiнансiв Українивiд 30червня 1999 р. N 87 (>зареєстровано вМiнiстерствiюстицiї України 21червня 1999 р. за N 396/3689).

>КерівникКушнiренко РусланВолодимирович

>Головний бухгалтерДобринiнаРаїсаКостянтинiвна


Схожі реферати:

Навігація