Реферати українською » Экономика » Оборотні активи та оборотний капітал організації торгівлі


Реферат Оборотні активи та оборотний капітал організації торгівлі

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Оборотні активи і оборотний капітал торгової організації


Зміст

Запровадження

Глава 1. Оборотні активи торгової організації

1.1 Оборотні активи торгових підприємств. Сутність поняття і склад

1.2 Сутність аналізу оборотних активів торгових організацій

Глава 2.Оборотний капітал торгової організації

2.1 Поняття, склад парламенту й класифікація обігового капіталу торгової організації

2.2 Ефективність використання коштів і оборотність обігового капіталу і шляхи їх підвищення

Глава 3. Аналіз оборотних активів ТОВ Торговий дім «>Омскопторг»

3.1 Коротка характеристика господарську діяльність ТОВ Торговий дім «>Омскопторг»

3.2 Склад і структура оборотних активів ТОВ Торгового Будинку «>Омскопторг»

3.3 Аналіз і - оцінка ефективність використання оборотних засобів ТОВ Торгового Будинку «>Омскопторг»

3.4 Рекомендації по оптимізації використання оборотних активів ТОВ Торгового Будинку «>Омскопторг»

Укладання

Список літератури


Запровадження

оборотний актив капітал торговий

Актуальність. Для діяльності торговим підприємствам необхідні його оборотні кошти, якіавансируются задля забезпечення безперервності товарообігу. До оборотних коштів, обслуговуючим процес реалізації товарів, ставляться: товари, кошти, дебіторська заборгованість. Ефективність використання оборотних засобів вимірюється коефіцієнтом оборотності чи тривалістю одного обороту. При зростанні коефіцієнта оборотності вивільняються його оборотні кошти збільшення товарообігу, що значно підвищує якість прибутку.

Багато торгових організації втратили значну частину своїх обігових коштів у результаті фінансової кризи, який спровокував крах банківської системи, знецінення карбованцевих активів, неплатоспроможність покупців (зростання дебіторську заборгованість), падіння платоспроможного попиту населення. З метою своїх оборотних засобів підприємства змушені вибирати прийнятний джерело фінансування з таких: комерційний кредит постачальника, банківський кредит, кредит фінансової компанії, позику у юридичних чи фізичних осіб

Одержання прибутку сьогодні - це результат виважених рішень щодо пропорцій вкладення капіталу його оборотні кошти, прийнятих до початку операційну діяльність підприємства.

Особливо важливі точний аналіз стану та правильна оцінка оборотних активів і обігового капіталу торгових організацій умовах світової фінансової кризи. Від, як використовуються оборотні виробничі фонди, залежить величина прибутку підприємства, отже й його розвиток.Оборотний капітал бере участь у процесі виробництва та одна із основних питань управління для підприємства.Обще відомо, що з нормально функціонувати кожного господарюючого суб'єкту його оборотні кошти є передусім кошти, використовувані підприємством на придбання оборотних фондів та звернення. Раціональне й економне використання оборотних фондів є першочерговим завданням підприємства. У зв'язку з цим особливе значення набуває дослідження проблем, що з підвищенням ефективність використання оборотних засобів підприємств, оскільки незалежно від форм власності, галузевих і технологічних особливостей, масштабів виробництва, рух вартості ресурсів немає і їх кругообіг стають можливі тільки з обслуговування цих процесів обіговими коштами.

Одне з основних проблем багатьох підприємств - дефіцит коштів, викликаний бурхливим зростанням дебіторську заборгованість чи невиправданим збільшенням запасів товарів. Рішенням проблеми може бути, впровадження системи нормування оборотних активів. І тому знадобиться розрахувати нормативи оборотних засобів, протестувати правильність отриманих результатів і автоматизувати процедури коригування та контролю встановлених доз. Можна дійти невтішного висновку, що "аналіз оборотних активів необхідний підприємства. З даних проведеного аналізу будується політика організації. Підприємство може в такий спосіб знайти «золотої середини» в закупівлі кількості товарів, щоб уникнути дефіциту товару на яких складах, і навіть його надлишку і тим самим досягти поставленої мети - прибутку.

Фінансове становище підприємства великою мірою залежить від оптимальності структури активів підприємства (співвідношеннявнеоборотних і оборотних активів). Оборотні активи характеризують вкладення об'єкти.

У складі оборотних активів виділяютьматериально-вещественние елементи майна, кошти й короткострокові фінансові вкладення (облігації та інші цінних паперів; депозити; позики, векселі, видані клієнтам). Аналіз динаміки складу і структури оборотних активів дає можливість встановити розмір абсолютного і відносного приросту чи зменшення найбільш мобільного частини майна. Приріст оборотних активів свідчить про розширення діяльності підприємства, але дуже важливо, рахунок яких статей відбувається приріст чи зниження оборотних засобів. Якщо, наприклад, рахунок збільшення запасів і витрат, це може можуть свідчити про нарощуванні виробничого потенціалу, захисту грошових активів від інфляції, і якщо з допомогою дебіторську заборгованість - про недотриманні договірної і розрахункової дисципліни, невчасне пред'явленні претензій по які виникають боргах, зростанню невиправданою дебіторську заборгованість, що призводить до нестабільності фінансового становища підприємства.

Раціональне формування та ефективне використання обігових коштів у сучасних умовах є неабияк актуальною проблемою багатьом підприємств. Торгівля, у всіх її проявах, займає дедалі більше місце у підприємницької діяльності економічних суб'єктів. зважаючи на викладене тема даної курсової роботи носить актуальний характер.

Об'єкт курсової роботи - оборотні активи і оборотний капітал

Предмет курсової роботи - оборотні активи і оборотний капітал торгової організації

Метою курсової роботи вивчити оборотні активи і оборотний капітал торгової організації

Відповідно до метою даної роботи, у ній розглядаються такі:

Аби вирішити поставленої мети вирішувалися такі:

1. Розглянути сутність поняття і склад оборотних активів торгових організацій

2. Виявити сутність аналізу оборотних активів торгових організацій

3. Розглянути поняття, склад парламенту й класифікацію обігового капіталу

4. Показати ефективність використання коштів і оборотність обігового капіталу і шляхи їх підвищення

5.Охарактеризовать господарську діяльність ТОВ Торгового Будинку «>Омскопторг»

6. Проаналізувати і оцінку ефективність використання оборотних засобів ТОВ Торгового Будинку «>Омскопторг»

7. Дати рекомендації по оптимізації використання оборотних активів ТОВ Торгового Будинку «>Омскопторг»

Методи дослідження: Слід розрізняти методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, вимір, та художні засоби фінансової математики – нарахування відсотків.


Глава 1. Оборотні активи торгової організації

1.1 Оборотні активи торгових підприємств. Сутність поняття і склад

Оборотні активи забезпечують безперервність процесу господарської діяльності й повністю споживаються впродовж виробничого циклу.

У складі оборотних (поточних) активів організації виділяють виробничі запаси (торгувати — товарні запаси); витрати в незавершеному виробництві (торгувати — в витратах звернення на залишок товарів); дебіторської заборгованості; кошти; короткострокові фінансові вкладення; витрати майбутніх періодів. [31, З. 41] Оборотні кошти торгівлі є сукупність

коштів, інвестованих до сфери звернення створення необхідних товарних запасів й "учинення витрат звернення.

Оборотні кошти за рівнем планування поділяються нанормируемие іненормируемие.

До нормованих ставляться:

- запаси товарів поточного зберігання ЕВР у роздрібної мережі, на яких складах, й у шляху;

- кошти у касах й у шляху;

- запаси тари пустої й під товаром;

- малоцінні ібистроизнашивающиеся предмети, запаси палива, пального й матеріалів для господарських потреб;

- витрати майбутніх періодів;

- запаси сировини й товарів на підприємствах комунального харчування.

Доненормируемим ставляться: кошти рахунках банку, кошти на розрахунках (дебітори).

Структура оборотних засобів торгівлі характеризується високим рівнем товарних запасів - близько 90 відсотків% від вартості оборотних засобів, незначним питому вагу коштів - майже п'ять% і розрахунками - 5%.

По джерелам формування його оборотні кошти торгівлі характеризуються високим участю кредитів банку формуванні товарних запасів.

У зв'язку з тим, що обсяг товарообороту значно коливається щодо окремих кварталами року, як вихідних даних до розрахунку нормативів приймається товарообіг IV кварталу планованого року, обчислений за собівартістю з додаванням податку додану вартість, сплачуваного постачальникам товарів. У цьому собівартість включає у собі покупну ціну плюс витрати звернення з статтям: «Транспортні витрати'' і «Витрати з доставки товарів складу».

Методи нормування власних обігових коштів у торгівлі мають деякі відмінності між методів нормування обігових коштів у промисловості. Ці відмінності стосуються статей: «Товарні запаси», «Кошти в касах й у шляху».

Методи нормування інших статей власних оборотних засобів однотипні з методами нормування у промисловості.

По товарним запасам нормування починається з визначення норми запасу в днях. Цю норму складається з таких складових елементів:

1. Час перебування товару у вигляді торгового запасу у торгівельному залі, у швидкому продажу товарів хороших і забезпечення регулярної продажу їхньої до чергового надходжень від постачальників.

2. Час перебування оплаченого товару їсти дорогою.

3. Час приймання товару, перевірки якості і підготовки на продаж.

4. Час перебування товару у вигляді гарантійного (страхового) запасу.

За підсумками розрахованої норми запасу в днях визначається планова потреба оборотних засобів за 57-ю статтею «Товарні запаси». І тому плановий товарообіг IV кварталу планованого року, обчислений за собівартістю з додаванням податку додану вартість, ділиться на 90 днів визначення вартості одноденного обороту.

Планова потреба у оборотних коштах за 57-ю статтею «Товарні запаси» визначається шляхом множення одноденного обороту на норму запасу в днях.

Норма запасу по коштами до каси торгових підприємств встановлюється залежно від годин роботи магазину, і графіка заїзду за виручкою інкасаторів банку. Ця форма коштує від 0,1 до 0,3 дня. З іншого боку, встановлюється день, на кошти у шляху, оскільки здане виручка зараховується з цього приводу торгового підприємства наступного дня після вступу виручки до каси банку.

Для визначення нормативу власних оборотних засобів за цією статтею необхідно плановий оборот IV кварталупанируемого року, обчислений за повною продажною вартості, зокрема й податку додану вартість, розділити на 90 днів. Отриманий одноденний оборот помножити на норму запасу коштів у касу і їсти дорогою. [48, З. 149]

1.2 Сутність аналізу оборотних активів торгових організацій

Раціональне й економне використання як основних, і оборотних фондів є першочерговим завданням підприємства. Тому необхідно розглянути склад, структуру і взаємини оборотних виробничих фондів.

Оборотні кошти є однією зі складових частин майна підприємства. Стан і ефективність їх використання - одне з головних умов успішну діяльність підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нових умов їх організації. Високий рівень інфляції, неплатежі та інші кризові явища змушують підприємства покращити своє політику щодо до оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їх використання.

Метою аналізу оборотних активів є збільшення ефективності управління обіговими коштами.

Метою управління обіговими коштами є визначення їхнього обсягу і структури, і навіть джерел покриття і співвідношень між ними, достатнього задля забезпечення довгострокової виробничу краще й ефективної фінансової складової діяльності підприємства.

Стратегія і тактика управління обіговими коштами є пошуком компромісу між ризиком втрати ліквідності і ефективністю роботи. Це виводить перед підприємством необхідність розв'язання два істотних завдань:

1. Забезпечення платоспроможності.

2. Забезпечення прийнятного обсягу, структури та рентабельності активів.

Будь-яка рекомендація, що з визначенням рівня коштів, дебіторську заборгованість і товарів, сприймається як з позиції рентабельність цього виду активів, і з позиції оптимальної структури оборотних засобів.

При недостатньому аналізі та контролі оборотних активів виникатимуть такі ризики, зумовлені обсягом і структурою оборотних засобів:

1. Недостатність товарів - ризик додаткових витрат чи зупинки діяльності підприємства.

2. Недостатність власних кредитних можливостей - ризик втрати ліквідності.

3. Недостатність коштів. - ризик переривання виробничого процесу, невиконання зобов'язань, втрат доларів додаткового прибутку.

4. Зайвий обсяг оборотних засобів. - ризик збільшення витрат фінансування й скорочення доходів. [2, З. 89]

Оборотні активи - найважливіша економічна категорія, який означає вартісну оцінку оборотних засобів організації, оптимальність обсягу, склад парламенту й структура що у значною мірою впливають на стійкість її фінансового стану. [27, З. 181]

Кошти, спрямовані на оборотні активи, повинні компенсуватися за оборот, тобто. у період часу, загалом відповідний періоду перетворення грошей до гроші.

Оборотні активи є одним із головних складових ресурсного потенціалу підприємства у цілому.

Оборотні активи обмежені терміном використання до 12 місяців. Фінансовим джерелом певній його частині оборотних активів може бути власний капітал. Решта оборотних активів формується рахунок залучення позикових коштів (зобов'язань), зокрема, кредитів, позик, кредиторську заборгованість тощо.

Достатність обсягу, структура формування обігового капіталу яких багато важать задля забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності, прибутків і рентабельності організації. У процесі аналізу оборотних активів важливо встановити, наскільки оптимальний їх об'єм і структура формування.

Додаткове нарощення оборотних засобів має певні обмеження. Зростання обігового капіталу виправданий, коли він супроводжується активізацією продажів, отже, та зростання прибутку. Формування й використання обігового капіталу сполучений із ризиком фінансових втрат, як і умовах браку оборотних засобів, і за її надлишку. Важливо, ніж відбувався безпідставне зростання оборотних засобів, результатом якої може бути тимчасово вільні, непрацюючі активи, викликають зайві витрати, що, своєю чергою, призводить до зниження прибутку. До таких видатках можна віднести витрати з обслуговування позикових джерела фінансування оборотних активів (відсотки за запозиченим засобам); заготівельні складські та інші витрати; знецінення зайвих залишків коштів банківських рахунках; втрати дохідної частини вартості дебіторську заборгованість під впливом інфляційних процесів. Отже, з урахуванням докладного аналізу ефективності оборотних активів має будуватися фінансова політика управління оборотним капіталом підприємства, реалізація, якого має забезпечити компроміс між ризиком втрати ліквідності і ефективністю господарську діяльність. [45, З. 123]

У процесі аналізу формування та використання оборотних засобів слід:

- встановити потреба підприємства у оборотних коштах;

- визначити склад, структуру і надасть динаміки оборотних активів;

- обгрунтувати оптимальний вибір джерела фінансування оборотних активів;

- розрахувати вплив гніву й швидкості обороту оборотних активів до рівня ліквідності і рентабельності;

- оцінити ефективність використання оборотних засобів.

Оборотні кошти забезпечують безперервність процесу виробництва та збуту, здійснення загального управління компанією, використовуючи у фінансовому діяльності. Їх риса - швидкість обороту, впливає на тривалістьпроизводственно-финансового циклу - періоду повного обороту всього комплексу оборотних активів, у процесі, якої відбувається зміна їх матеріально-речовинною форми.

У аналізі оборотних активів особливе значення приділяється їх оборотності, тобто. швидкості обороту. Показники оборотності оборотних активів як коефіцієнтів, що відбивають кількість оборотів, скоєних активами, соціальній та вигляді показників на середні терміни їх одного обороту (в днях). Показники оборотності характеризують ефективність використання оборотних активів і визначаються з кожної статті розділу II бухгалтерського балансу і за з його підсумку.

З метою поглибленого аналізу доцільно згрупувати все оборотні активи за категоріями ризику. Приміром, є велика можливість те,

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація